Zákon č. 277/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018

277

ZÁKON

z 12. októbra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z. a zákona č. 394/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa za slovo „Uvedením“ vkladá slovo „hnojiva,“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na kompost, ktorý nie je aplikovaný na poľnohospodársku pôdu alebo na lesný pozemok.“.

3. V § 3a ods. 1 sa slová „aplikáciou alebo pred ich uvedením do obehu“ nahrádzajú slovami „prvou aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky, pred ich uvedením do obehu alebo pri zmene výrobných podmienok“.

4. V § 3a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie vydané kontrolným ústavom platí po dobu jedného roka od jeho vydania, ak počas trvania platnosti nedôjde k zmene technologického postupu výroby.“.

5. V § 10 sa vypúšťa odsek 8.

6. V § 10a ods. 1 úvodnej vete a § 15 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „sedimentov“ vypúšťa odkaz „7c)“.

7. V § 10b ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom vývoz na voľnú skládku sa nesmie uskutočniť v období, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2,“.

8. V § 10b ods. 4 písm. c) sa za slová „od prvej navážky“ vkladajú slová „najneskôr však do začiatku obdobia, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2“.

9. V § 10c ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

10. V § 10c ods. 3 písm. a) sa slovo „zaoraním“ nahrádza slovom „zapracovaním“.

11. V § 10c ods. 7 písm. e) sa za slová „je uvedený v prílohe č. 5“ vkladá čiarka a slová „pričom hodnoty v nej uvedené platia, ak analytický rozbor vykonaný akreditovanou osobou7d) nepreukáže iné hodnoty obsahu dusíka v hospodárskom hnojive,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7d znie:

7d) § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) producentov sekundárneho zdroja živín a producentov kompostu.“.

13. V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 3a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 3a ods. 4 alebo ods. 5“.

14. V § 15 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „§ 3a ods. 1,“.

15. V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ods. 1.“.

16. V § 15 odsek 3 znie:

(3) Kontrolný ústav uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur obhospodarovateľovi za porušenie povinnosti podľa § 10b alebo podľa § 10c.“.

17. V prílohe č. 3 v plodine „slnečnica“ sa číslo „11,0“ nahrádza číslom „55,0“, číslo „60,0“ sa nahrádza číslom „11,0“ a číslo „55“ sa nahrádza číslom „60,0“.

18. V prílohe č. 7 v plodine „VRK-seno“ znie:


VRK-senodo 4,0604,0-8,090nad 8,0-12,0120
“.

Čl. II

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z. a zákona č. 303/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 81 sa vypúšťa odsek 4.

2. Za § 83a sa vkladá § 83b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠83b

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 462/2011 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.