Vyhláška č. 251/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore

Platnosť od 20.10.2017
Účinnosť od 01.11.2017

251

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. októbra 2017,

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore je v okrese Kežmarok v územiach obcí Červený Kláštor a Lechnica. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore je v okrese Kežmarok v územiach obcí Červený Kláštor a Lechnica a v okrese Stará Ľubovňa v územiach obcí Haligovce, Lesnica a Veľký Lipník. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 a popis hydrogeologickej štruktúry prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Kežmarku, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni a na obecných úradoch v Červenom Kláštore, Lechnici, Haligovciach, Lesnici a Veľkom Lipníku.

§ 2

Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach ustanovených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 4.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.


v z. Stanislav Špánik v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 251/2017 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA V ČERVENOM KLÁŠTORE

Príloha č. 2 k vyhláške č. 251/2017 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA V ČERVENOM KLÁŠTORE


Príloha č. 3 k vyhláške č. 251/2017 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PASIEM PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA V ČERVENOM KLÁŠTORE

Ochranné pásmo L stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené na mapovom podklade.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť prírodného liečivého zdroja ČKB-2A a je určené uzavretým polygónom okolo zdroja ČKB-2A. Hranicu ochranného pásma tvorí zo severovýchodnej strany potok Lipník po kolmicu na roh budovy DOMU ZDRAVIA až po hranicu k. ú. Červený Kláštor a k. ú. Lechnica. Severná hranica pokračuje v dĺžke 20 m do k. ú. Lechnica. Západnú hranicu tvorí rovnobežka vo vzdialenosti 20 m s k. ú. Červený Kláštor v k. ú. Lechnica. Južnú hranicu ochranného pásma tvorí časť katastrálnej hranice Lechnica v dĺžke 20 m a hranica k. ú. Červený Kláštor až po križovanie uvedenej katastrálnej hranice s potokom Lipník.

Ochranné pásmo II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore

Ochranné pásmo II. stupňa je zobrazené na mapovom podklade. Ochranné pásmo II. stupňa chráni tranzitno-akumulačnú oblasť, t. j. oblasť tvorby, akumulácie a pohybu minerálnej vody v horninovom prostredí a súčasne aj infiltračnú oblasť, t. j. v ktorej prebieha infiltrácia atmosférických zrážok do horninového prostredia.

Hranica ochranného pásma II. stupňa začína najsevernejším bodom pri hranici intravilánu obce Červený Kláštor a je vedená pravou stranou potoka Lipník. Pred miestom jeho prechodu cez štátnu cestu 11/543 sa lomí na východ. Severná hranica pokračuje cez bod 5 ku kóte 830,00 m n. m. (bod 6). Ďalej pokračuje naprieč údolím Lesníckeho potoka (bod 7), kde sa stáča na juhovýchod naprieč cez ďalšie údolie prítoku Lesníckeho potoka (bod 8). Ďalej sleduje vrstevnicu 680,00 m n. m. do údolia prítoku Lesníckeho potoka (bod 12). Pokračuje na východ a pretína štátnu cestu III./543 k bodu 15. Odtiaľ sa lomí na juh ku kóte 750,00 m n. m. Južnú líniu hranice ochranného pásma II. stupňa tvorí spojnica od kóty 750,00 m n. m. smerom na západ po bod 18, odtiaľ pokračuje približne po vrstevnici 600,00 m n. m. až k bodu 26. Ďalej vedie trasa údolím potoka Lipník na vrstevnici 500,00 m n. m. (bod 27) a pokračuje pravou stranou potoka ku kúpeľom (bod 31), kde pretína štátnu cestu II./543 ku kóte 590,00 m n. m. (bod 32). Hranica pokračuje severne, kde sa oblúkom napája na počiatočný bod 1.

Ochranné pásmo II. stupňa vytýčené lomovými bodmi 1 až 33 zameranými v „X" a ,,Y' súradniciach JTSK

Číslo boduX (m)Y (m)
11 161 417.61320 313.77
21 161 419.73320 174.07
31 161 546.73320 093.63
41 161 915.03320 110.57
51 161 912.92319 206.75
61 161 824.02318 182.28
71 161 940.43317 297.51
81 162 194.43317 092.19
91 162 245.23316 677.33
101 162 179.62316 565.14
111 162 296.03316330.19
121 162 435.73316239.17
131 162 573.32315 127.92
141 162 586.02314 687.66
151 162 719.37314 372.27
161 163 271.82314 270.67
171 163 333.20315 803.14
181 163 443.27315 843.36
191 163 504.65316 230.71
201 163 428.45316 429.68
211 163 551.22316 618.06
221 163 489.84316 787.39
231 163 286.63316 836.08
241 163 441.15317 126.06
251 163 358.60317 492.24
261 163 104.60317 970.61
271 163 104.60318 514.60
281 162 829.43319 037.41
291 162 823.08319 191.93
301 162 486.53319 541.18
311 162 482.30319 738.03
321 162 048.38320 404.78
331 161 584.83320 523.32

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA V ČERVENOM KLÁŠTORE

Ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore sa ustanovujú na základe výsledkov záverečnej správy geologickej úlohy: Návrh ochranných pásiem (I. a II. stupňa) prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore (Vandrová, 2014).

Hydrogeologická štruktúra minerálnej vody v Červenom Kláštore patrí medzi otvorené hydrogeologické štruktúry s infiltračnou, tranzitno-akumulačnou avýverovou oblasťou, takže je stále doplňovaná prirodzenou infiltráciou a odvodňovaná v prirodzených výveroch - prameňoch.

Výverová oblasť

Výverová oblasť je poloodkrytá, kolektor minerálnej vody nevystupuje priamo na povrch, aleje zakrytý pokryvnými sedimentmi s malými hrúbkami. Výstup minerálnej vody je po priečnom zlomovom pásme prebiehajúcom pozdĺž ľavého svahu údolia. Smer prúdenia minerálnych vôd je od západu na východ, resp. od západojuhozápadu na východoseverovýchod, resp. v smere od svahu nad areálom kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka ku lokálnej eróznej báze tvorenej tokom Lipník. Z hydraulického hľadiska je to štruktúra s pozitívnou napätou hladinou podzemných vôd a s režimom puklinových vôd.

Tranzitno-akumulačná oblasť

Tranzitno-akumulačnú oblasť tvoria súľovské zlepence, resp. zlepence a numulitové vápence žilinského súvrstvia paleocénneho veku, resp. kremenno-karbonátové jemno až strednozrnné pieskovce a zelenosivé ílovce mladšej kriedy bradlového pásma.

Infiltračná oblasť

Infiltračnú oblasť tvoria z hydrogeologického hľadiska priepustnejšie členy bradlového pásma, ktoré sú najmä v oblasti smerom na západ od Červeného Kláštora v možnom hydraulickom spojení s karbonátmi jury a triasu vystupujúcimi v oblasti Haligovských skál.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 251/2017 Z. z.

DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ

A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore sú zakázané tieto činnosti:

1. vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,

2. používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov registrovaných v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov,

3. spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,

4. prepravovanie a skladovanie nebezpečných a toxických látok, ktoré nie sú v súlade so zákonom o odpadoch,

5. vykonávanie odvodňovacích a zavlažovacích prác, meliorácií, trhacích a výkopových prác,

6. budovanie studní a iných vodných zdrojov v kvartérnych sedimentoch, povoľovanie odberu a odoberania podzemných vôd z nich bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný liečivý zdroj vypracovaného oprávnenou osobou, ktoré nie je v súlade so zákonom o geologických prácach (geologický zákon),

7. vykonávanie ťažby štrku a zeminy.

B. V ochrannom pásme II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore je zakázaná táto činnosť:

1. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu, ktoré nie sú v súlade so zákonom o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon),

2. zriaďovanie skládok odpadov,

3. spaľovanie nebezpečných odpadov,

4. budovanie železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu s výnimkou miestnych komunikácií a účelových komunikácií,

5. povoľovanie odberu a odoberania podzemnej vody v množstve vyššom ako 0,5 l/s bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný liečivý zdroj vypracovaného oprávnenou osobou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.