Nariadenie vlády č. 245/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018

Platnosť od 12.10.2017
Účinnosť od 12.10.2017

245

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. septembra 2017

o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018

Vláda Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Metodika zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Hodnoty váh do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona sú

a) 40 % pre dosiahnutý športový úspech (A),

b) 70 % pre domáci záujem o šport (B),

c) 30 % pre zahraničný záujem o šport (C).

(3) Metodika výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu je uvedená v prílohe č. 2.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 245/2017 Z. z.

Metodika zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca

Časť A

DOSIAHNUTÝ ŠPORTOVÝ ÚSPECH V UZNANOM ŠPORTE

VZOREC Č. 1

Ak člen medzinárodnej športovej organizácie SportAccord alebo člen Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len „svetová federácia") vedie rebríček krajín a Slovenská republika v tomto rebríčku je uvedená,

dosiahnutý športový úspech sa vypočíta podľa vzorca

ÚD = PRKD ÷ (PKSF x 100 %),

kde

ÚD j e dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii dospelých,

PRKD je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,

PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii.

VZOREC Č. 2

Ak svetová federácia nevedie rebríček krajín alebo svetová federácia vedie rebríček krajín, ale Slovenská republika v tomto rebríčku nie je uvedená,

dosiahnutý športový úspech sa vypočíta podľa vzorca

ÚD = Σ {( ÚO x VO ) ÷ (PKSF x 100 %)},

kde

ÚD je dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii dospelých,

ÚO je športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu,

PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii.

Časť B

DOSIAHNUTÝ ŠPORTOVÝ ÚSPECH V INDIVIDUÁLNOM ŠPORTOVOM ODVETVÍ

VZOREC Č. 3

Ak svetová federácia vedie rebríček krajín v príslušnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien a v zmiešanej kategórii a Slovenská republika vo všetkých týchto rebríčkoch je uvedená,

dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca ÚO = (PRKM x VM) + (PRKŽ x VŽ) + (PRKX x VX),

kde

ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

PRKM je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v kategórii mužov; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,

PRKŽ je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v kategórii žien; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,

PRKX je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v zmiešanej kategórii; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,

VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,

VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,

VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia.

VZOREC Č. 4

Ak

1. uznaný individuálny šport má najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v kategórii mužov, najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v kategórii žien a najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v zmiešanej kategórii,

2. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa prvého bodu alebo Slovenská republika v týchto rebríčkoch nie je uvedená a

3. svetová federácia vedie pre všetky existujúce kategórie podľa prvého bodu rebríčky športových reprezentantov,

dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca ÚO = (REBM x Vm) + (REBž x Vž) + (REBX x Vx),

kde

ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

REBM je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v kategórii mužov,

REBŽ je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v kategórii žien,

REBX je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v zmiešanej kategórii,

VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,

VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,

VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia.

VZOREC Č. 5

Ak

1. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa vzorca č. 3 ani všetky rebríčky športových reprezentantov v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii alebo

2. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa vzorca č. 3, vedie rebríčky športových reprezentantov v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii, ak príslušná kategória existuje a Slovenská republika v týchto rebríčkoch športových reprezentantov nie je uvedená,

dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca

ÚO = vysl(2014) + vysl(2015) + vysl(2016) + vysl(2017),

kde

ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

vysl(2014), vysl(2015), vysl(2016) a vysl(2017) sú najlepšie výsledky dosiahnuté v rozhodujúcom období na rozhodujúcich podujatiach v počte rozhodujúceho počtu výsledkov, posunuté voči výsledkom na majstrovstvách sveta podľa vzorca

vysl = skutočný výsledok + Pms.

Rozhodujúce obdobie pre koeficienty vysl je uvedené v tabuľke č. 1. Rozhodujúce podujatia a ich posun voči výsledkom na majstrovstvách sveta (Pms) sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 1

koeficient vyslrozhodujúce obdobie
vysl(2014)od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014
vysl(2015)od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015
vysl(2016)od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016
vysl(2017)od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017

Tabuľka č. 2

rozhodujúce podujatiaPms
OH-10
SHNS , MS, SP, OHM0
EH, ME, SMS, GJ10
SME20

Vysvetlivky

OH olympij ské hry

SHNS svetové hry neolympij ských športov

MS maj strovstvá sveta

SP svetový pohár, ktorý má najmenej päť kôl

OHM olympijské hry mládeže

EH Európske hry, ktoré sú medzinárodnou športovou organizáciou príslušného športu postavené na úroveň majstrovstiev Európy

ME maj strovstvá Európy

SMS seriálové majstrovstvá sveta

GJ finálový turnaj Grand Slam juniorov

SME seriálové majstrovstvá Európy

Po posune skutočného výsledku na hodnotu vysl sa

1. dosiahnutý výsledok uvedený intervalom započíta strednou hodnotou intervalu,

2. k posunutému výsledku pripočíta desať miest, ak ide o dosiahnutý výsledok v športovej disciplíne, na ktorej štartovalo menej ako osem štartujúcich športovcov, posádok, štafiet alebo družstiev; to neplatí, ak ide o olympijské hry alebo svetové hry neolympij ských športov,

3. dosiahnutý výsledok nezapočíta v športovej disciplíne, na ktorej štartovalo menej ako osem štartujúcich športovcov, posádok, štafiet alebo družstiev na seriálových maj strovstvách Európy,

4. dosiahnutý výsledok na svetovom pohári započíta osobitne v kategórii mužov, osobitne v kategórii žien a osobitne v zmiešanej kategórii ako celkové výsledné poradie v celom športovom odvetví aj v každej športovej disciplíne,

5. k posunutému výsledku pripočíta desať miest, ak sa na dosiahnutí výsledku podieľal najmenej jeden športový reprezentant inej krajiny,

6. započítajú najviac tri výsledky jedného športovca v jednom športovom odvetví v každom rozhodujúcom období,

7. za každý výsledok nedodaný národným športovým zväzom vo výpočte zohľadní výsledok zodpovedajúci poslednému miestu v počte krajín zastúpených vo svetovej federácii, ak národný športový zväz dodá za športové odvetvie súhrnne pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu menej výsledkov ako rozhodujúci počet výsledkov tohto športového odvetvia.

VZOREC Č. 6

Rozhodujúci počet výsledkov sa vypočíta podľa vzorca

RPV = int [VO x min {min (PP÷ 10 + 10, PP), 25}],

kde

RPV je rozhodujúci počet dosiahnutých výsledkov športového odvetvia,

VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu,

PP je počet príležitostí získať umiestnenie počas rozhodujúceho obdobia vo všetkých športových disciplínách všetkých športových odvetví súhrnne za kategóriu mužov, kategóriu žien a za zmiešanú kategóriu na všetkých rozhodujúcich podujatiach uznaného športu uvedených v tabuľke č. 2 bez ohľadu na to, či na nich štartovali športoví reprezentanti podľa § 29 ods. 2 zákona.

Časť C

DOSIAHNUTÝ ŠPORTOVÝ ÚSPECH V KOLEKTÍVNOM ŠPORTOVOM ODVETVÍ

VZOREC Č. 7

Dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca

Úo = {(ÚKM x VM) + (Ú x VŽ) + (ÚKX x VX)} ÷ (PKSF x 100 %),

kde

ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

ÚKM e dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v kategórii mužov,

ÚKŽ je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v kategórii žien,

ÚKX je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v zmiešanej kategórii,

VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,

VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,

VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia,

PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii príslušného uznaného športu.

VZOREC Č. 8

Ak svetová federácia vedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = REBK,

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

REBK je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín príslušného športového odvetvia v príslušnej kategórii.

VZOREC Č. 9

Ak svetová federácia príslušného uznaného športu nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví a kategórii mužov, kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii a Slovenská republika sa v príslušnej kategórii zúčastnila na posledných majstrovstvách sveta ukončených pred podaním žiadosti,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = MK,

kde

UOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

MK je postavenie Slovenskej republiky na príslušných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu.

VZOREC Č. 10

Koeficient Európy je hodnota umiestnenia krajín oprávnených medzinárodnou športovou organizáciou uznaného športu organizujúcou majstrovstvá Európy zúčastniť sa na týchto majstrovstvách Európy (ďalej len „európska krajina"), na majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti voči ostatným zúčastneným krajinám, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

KEUR = {( S + 1 ) x S} ÷ {2 x Σ (S + 1 - N)},

kde

S je počet krajín na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

N je poradie každej európskej krajiny dosiahnuté na majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti.

VZOREC Č. 11

Ak

1. svetová federácia nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,

2. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a

3. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii zúčastnila na kvalifikácii na posledné majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = S + PKVAL x KEUR?

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

S je počet krajín na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

KEUR je koeficient Európy,

PKVAL je postavenie Slovenskej republiky v kvalifikácii na majstrovstvá sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti po odpočítaní európskych krajín, ktoré postúpili na tieto majstrovstvá sveta.

VZOREC Č. 12

Ak

1. svetová federácia príslušného uznaného športu nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,

2. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a

3. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na kvalifikácii na posledné majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = PREB x KEUR,

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

KEUR je koeficient Európy,

PREB je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku medzinárodnej športovej organizácie uznaného športu organizujúcej majstrovstvá Európy pre príslušné športové odvetvie a príslušnú kategóriu.

VZOREC Č. 13

Ak Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a kvalifikácia na majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti sa neorganizovala,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = PME x KEUR,

kde

UOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (UKM, U, UKX),

KEUR je koeficient Európy,

PME je postavenie Slovenskej republiky na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti.

VZOREC Č. 14

Ak

1. Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

2. kvalifikácia na majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti sa neorganizovala a

3. Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = SE + PKVAL(E) x KEUR,

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

SE je súčet krajín, ktoré sa zúčastnili na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti, a krajín, ktoré sa zúčastnili na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti; ak sa príslušná krajina zúčastnila na oboch významných súťažiach, v súčte sa zohľadní len raz,

KEUR je koeficient Európy,

PKVAL(E) je postavenie Slovenskej republiky v kvalifikácii na majstrovstvá Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti, po odpočítaní európskych krajín, ktoré postúpili na majstrovstvá sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti.

Časť D

VÁHY

VZOREC Č. 15

Súčet váh športových odvetví jedného uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca

Σ VO =100%,

kde

VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu určená národným športovým zväzom so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie, domáceho záujmu o príslušné športové odvetvie a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom športovom odvetví; športové odvetvia, ktorých hodnoty váh sú spomedzi všetkých športových odvetví príslušného športu na štvrtom až poslednom mieste v poradí, sa vo výpočte zohľadňujú ako jedno spoločné športové odvetvie.

VZOREC Č. 16

Súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie sa vypočíta podľa vzorca

Σ VK=100%,

kde

VK je váha kategórie mužov, kategórie žien alebo zmiešanej kategórie príslušného športového odvetvia určená národným športovým zväzom so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušnú kategóriu, domáceho záujmu o príslušnú kategóriu a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu, ktorí súťažia v príslušnej kategórii.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 245/2017 Z. z.

Metodika výpočtu príspevku uznanému športu

VZORCE Č. 17a, 17b, 17c, 17d

Prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta podľa vzorcov

vzorec č. 17a: PP2018 = max(PP2017 × 110 %), ak PP2017 > 1 ‰,
vzorec č. 17b: PP2018 = P, najviac 1,1 ‰, ak PP2017 ≤ 1 ‰,
vzorec č. 17c: PP2018 = min(PP2017 × 90 %),
vzorec č. 17d: PP2018 = P vo všetkých ostatných prípadoch,

kde

P je podiel športu podľa prílohy č. 3 zákona,

PP2018 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2018,

PP2018 je podiel príspevku uznanému športu na rok 2017 prepočítaný podľa vzorcov č. 18a až 18d.

VZORCE Č. 18a, 18b, 18c, 18d

Podiel príspevku uznanému športu na rok 2017 sa prepočíta podľa vzorcov

vzorec č. 18a: PP2017 = min(P2017, (S2016 ÷ CS2016 × 100 % ) × 125 %), ak P2017 > 125 % × (S2016 ÷ CS2016 × 100 %),

vzorec č. 18b: PP2017 = max(P2017, (S2016 ÷ CS2016 × 100 % ) × 90 %), ak P2017 < 90 % × (S2016 ÷ CS2016 × 100 %),

vzorec č. 18c: PP2017 = P2017, ak S2016 = 0 %,

vzorec č. 18d: PP2017 = P2017 vo všetkých ostatných prípadoch,

kde

PP2017 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2017,

P2017 je podiel športu podľa prílohy č. 3 zákona prepočítaný z parametrov, hodnôt váh a hodnotenia výsledkov prieskumov verejnej mienky použitých na výpočet podielu športu na rok 2017,

S2016 je suma schválenej dotácie uznanému športu na kalendárny rok 2016 na zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a prípravu športových talentov a rozvoj športových odvetví,

CS2016 je súčet všetkých schválených dotácií uznaným športom na kalendárny rok 2016 na zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a prípravu športových talentov a rozvoj športových odvetví.

VZORCE Č. 19a, 19b, 19c

Príspevok uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta podľa vzorcov

vzorec č. 19a: S2018 = (PP2018 ÷ Σ PP2018 × 100 %) × CS2018,

vzorec č. 19b: S2018 = 15 % × CS2018, ak S2018 > 15 % × CS2018,

vzorec č. 19c: S2018 = 5 000 eur, ak S2018 < 5 000 eur,

kde

S2018 je suma príspevku uznanému športu na rok 2018,

PP2018 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2018,

CS2018 je celková suma určená na rozdelenie na príspevky uznaným športom na rok 2018.

VZOREC Č. 20

Uznanému športu, ktorému nie je možné vypočítať príspevok na rok 2018 podľa vzorca č. 19a, 19b alebo vzorca č. 19c, sa tento príspevok vypočíta podľa vzorca

S2018 = (PP2018 ÷ Σ PP2018 × 100 %) × CS2018X,

kde

S2018 je suma príspevku uznanému športu na rok 2018,

PP2018 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2018,

CS2018X je zostatok hodnoty CS2018, ktorá nebola rozdelená podľa vzorcov č. 19a až 19c.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.