Vyhláška č. 232/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

Platnosť od 03.10.2017
Účinnosť od 15.10.2017

232

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. septembra 2017

o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín, ich maximálne reziduálne limity v potravinách a spôsob ich používania.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín dovážaných do členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“).

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá a potraviny určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členským štátom. Táto vyhláška sa ďalej nevzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá používané pri výrobe prídavných látok do potravín, vitamínov a ostatných látok na úpravu výživovej hodnoty, ak takéto prídavné látky do potravín, vitamíny alebo látky na úpravu výživovej hodnoty nie sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Rozpúšťadlom sa rozumie látka určená na rozpúšťanie potraviny alebo jej zložky vrátane kontaminantov nachádzajúcich sa v potravine alebo na potravine.

(5) Extrakčným rozpúšťadlom sa rozumie rozpúšťadlo, ktoré sa používa na extrakciu potravinových surovín, potravín a pri extrakcii zložiek potravín, ktoré sa počas ďalšieho postupu výroby odstránia; po ich použití môžu v potravinovej surovine alebo v potravine pretrvávať len rezíduá týchto látok alebo ich derivátov v nevyhnutnom množstve, ktorých prítomnosť nie je zámerná, ale technologicky nevyhnutná.

§ 2

(1) Pri výrobe potravín a ich zložiek možno použiť ako extrakčné rozpúšťadlá len látky a materiály uvedené v tejto vyhláške, a to podľa podmienok a pri dodržiavaní maximálnych reziduálnych limitov uvedených v prílohe č. 1.

(2) Hexán pre potraviny musí pochádzať z destilačných frakcií získaných pri teplote 64 °C až
70 °C a musí pozostávať z acyklických nasýtených uhľovodíkov obsahujúcich šesť atómov uhlíkov.

(3) Hexán a etylmetylketón nemožno používať spoločne.

(4) Prítomnosť n-hexánu v etylmetylketóne nesmie byť väčšia ako 50 mg.kg-1.

(5) Používanie iných látok a materiálov ako extrakčných rozpúšťadiel a za iných podmienok a povoľovanie iných maximálnych reziduálnych limitov extrakčných rozpúšťadiel, ako sú uvedené v tejto vyhláške, sa zakazuje.

(6) Podľa správnej výrobnej praxe možno pri výrobe potravinových surovín, potravín a zložiek potravín všeobecne použiť extrakčné rozpúšťadlá propán, bután, etylacetát, etanol, oxid uhličitý, acetón, okrem jeho používania pri rafinácii olivového oleja, a oxid dusný. Podmienky na používanie extrakčných rozpúšťadiel, ktoré možno použiť len na špecifické účely, a ich maximálne reziduálne limity sú uvedené v prílohe č.1 tabuľke č.1.

(7) Voda, do ktorej boli pridané látky regulujúce kyslosť alebo zásaditosť, potraviny vyznačujúce sa vlastnosťami rozpúšťadla a etanol sú povolené ako extrakčné rozpúšťadlá pri výrobe potravín alebo ich zložiek.

(8) Extrakčné rozpúšťadlá nesmú obsahovať viac ako 1 mg.kg-1 arzénu ani olova.

(9) Ak sa zistí na základe nových informácií alebo overením existujúcich informácií, že použitie doteraz schválenej látky alebo jej maximálny reziduálny limit uvedený v prílohe č.1 môže ohrozovať zdravie ľudí, príslušný orgán úradnej kontroly potravín (§ 21 zákona) postupuje podľa § 18 a 19 zákona, pričom o tom informuje ostatné členské štáty a Európsku komisiu.

(10) Extrakčné rozpúšťadlá sa uvádzajú označením na obaloch, kontajneroch alebo etiketách čitateľne, zreteľne a nezmazateľne

a) obchodným názvom podľa odseku 6 a prílohy č. 1,

b) označením, že látka má kvalitu vhodnú na použitie na extrakciu potravín alebo ich zložiek,

c) označením výrobnej dávky,

d) obchodným menom a adresou výrobcu, baliarne, dovozcu alebo distribútora,

e) uvedením netto množstva v objemových jednotkách,

f) osobitnými podmienkami skladovania a použitia, ak je to potrebné.

(11) Údaje uvedené v odseku 10 písm. c) až f) možno uvádzať len v sprievodnej dokumentácii výrobnej dávky, ktorá sa musí dodať spolu s dodávkou alebo ešte skôr.

(12) Extrakčné rozpúšťadlá nemožno uviesť na trh, ak údaje podľa odseku 10 nie sú uvedené vo všeobecne zrozumiteľnej forme pre spotrebiteľa. Tieto údaje možno uviesť aj v inom ako štátnom jazyku.

(13) Na extrakciu prírodných aromatických látok možno použiť len extrakčné rozpúšťadlá uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2. Podmienky na ich použitie musia byť upravené tak, aby podľa odporúčaného dávkovania neboli presiahnuté ich maximálne reziduálne limity uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2.

§ 3

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 4

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá (oznámenie č. 196/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a rozvoja vidieka a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011 (oznámenie č. 113/2011 Z. z.).


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.


Tomáš Drucker v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 232/2017 Z. z.

Podmienky používania extrakčných rozpúšťadiel

Tabuľka č. 1

LátkaPovolený účel použitiaMaximálny reziduálny limit extrakčného rozpúšťadla v extrahovanej potravine
v mg . kg-1
Hexánvýroba alebo frakcionácia tukov a olejov a výroba kakaového masla1
v tuku, v oleji alebo kakaovom masle
príprava bielkovinových produktov a odtučnených mlynských výrobkov10
v potravinách obsahujúcich bielkovinové produkty a odtučnené mlynské výrobky

30
v sójových produktoch predávaných konečnému spotrebiteľovi
príprava odtučnených obilných klíčkov5
v odtučnených obilných klíčkoch
Metylacetátvyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky
nežiaducich látok a horčín z kávy a z čaju
20
v káve alebo v čaji
výroba cukru z melasy1
v cukre
Etylmetylketónfrakcionácia tukov a olejov5
v tuku alebo v oleji
vyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky nežiaducich látok a horčín
z kávy a z čaju
20
v káve alebo v čaji
Dichlórmetánvyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky nežiaducich látok a horčín z kávy a z čaju2
v praženej káve a
5
v čaji
Metanolvýroba potravín všeobecne10
Propán-2-olvýroba potravín všeobecne10
Dimetyléterpríprava odtučnených výrobkov obsahujúcich živočíšne bielkoviny vrátane želatíny1)0,009
v odtučnených výrobkoch obsahujúcich bielkoviny vrátane želatíny
príprava kolagénu1) a derivátov kolagénu okrem želatíny3
kolagén a deriváty kolagénu okrem želatíny

Tabuľka č. 2

NázovMaximálny reziduálny limit extrakčného rozpúšťadla v potravine
v mg . kg-1
Dietyléter
Hexán
Metylacetát
Bután-1-ol
Bután-2-ol
Etylmetylketón
Dichlórmetán
1,1,1,2-tetrafluóretán
Propanol
Cyklohexán
Metanol
Propán-2-ol
2
1
1
1
1
1
0,02
0,02
1
1
1,5
1

Príloha č. 2 k vyhláške č. 232/2017 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2010/59/EÚ z 26. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 225, 27. 8. 2010) a smernice Komisie (EÚ) 2016/1855 z 19. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 284, 20. 10. 2016).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.