Vyhláška č. 188/2017 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení

Platnosť od 13.07.2017
Účinnosť od 15.07.2017 do30.06.2018
Zrušený 157/2018 Z. z. (nepriamo)

188

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 10. júla 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 znie:

㤠5

(1) Na spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu2) sa neuplatňuje príloha č. 1.

(2) Na spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu2a) sa vzťahujú ustanovenia podľa osobitného predpisu.2b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 2b znejú:

2) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2/2014 Z. z. o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia.

2a) Príloha 1 bod 2.3.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. ES L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
Príloha č. 3 druhý bod vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.

2b) § 4 vyhlášky č. 207/2000 Z. z.“.

2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2017

Výrobky možno baliť do spotrebiteľského balenia a uvádzať na trh podľa doterajších predpisov do 31. augusta 2017.“.

3. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

4. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 419/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2017.


Pavol Pavlis v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené