Zákon č. 183/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.07.2017
Účinnosť od 01.09.2017

183

ZÁKON

z 20. júna 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 328/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 564/2009 Z. z., zákona č. 557/2010 Z. z., zákona č. 416/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 186/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „zamestnávateľov, za ktorých boli uzatvorené“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľov podľa § 5 ods. 2 písm. a)“.

2. V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:

a) zamestnávateľa združeného v organizácii zamestnávateľov,

1. za ktorého bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a u ktorého pôsobí odborová organizácia združená v odborovej organizácii, ktorej vyšší odborový orgán kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvoril,

2. ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností tohto zamestnávateľa na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa, a ak pre tohto zamestnávateľa nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa,“.

3. V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4. § 7 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa

§ 7

(1) Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi

a) organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, a

b) vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie,

1. v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1, boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom jej uzatvorenia; uvedená podmienka, že združené odborové organizácie boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom jej uzatvorenia, sa považuje za splnenú pre odborovú organizáciu, ktorá ku dňu oznámenia podľa § 9a ods. 1 pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) menej ako 24 mesiacov, alebo

2. ak bolo doručené spoločné oznámenie zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 9a ods. 1.

(2) Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorých spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(3) Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená,

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto oznámenie zverejnené do pätnásteho dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

b) od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto oznámenie zverejnené po pätnástom dni príslušného kalendárneho mesiaca.

(4) Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na dodatok k reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4ab a 4ac sa vypúšťajú.

5. V § 7a úvodná veta znie: „Ustanovenie § 7 ods. 3 sa nevzťahuje na zamestnávateľa a zamestnancov zamestnávateľa,“.

6. V § 7a písm. a) až d), g) a h) sa slová „účinnosti rozšírenia“ nahrádzajú slovami „zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b)“.

7. V § 7a písm. e) a f) sa slová „rozšírenie nadobudlo účinnosť“ nahrádzajú slovami „bolo zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b)“.

8. V § 9 ods. 1 prvej vete sa za slová „Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa“ vkladajú slová „vrátane zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b)“.

9. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

㤠9a

Postup pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zverejnenie oznámenia o jej uzatvorení

(1) Zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu ministerstvu písomne oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Oznámenie musí byť podpísané zmluvnou stranou, a ak ide o spoločné oznámenie, musí byť podpísané zmluvnými stranami na tej istej listine, a musí obsahovať

a) názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,

b) označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna,

c) doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu, ktorým je identifikačné číslo alebo evidencia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b), a kópia podpísanej podnikovej kolektívnej zmluvy alebo kópia listu so žiadosťou o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2, ak nejde o spoločné oznámenie zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

(2) Ak oznámenie podľa odseku 1 neobsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany na odstránenie nedostatkov oznámenia alebo na doplnenie oznámenia do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Ak zmluvná strana alebo zmluvné strany neodstránia nedostatky oznámenia alebo nedoplnia oznámenie v lehote podľa prvej vety, ministerstvo oznámenie odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany. Ministerstvo oznámenie podľa odseku 1 odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, aj ak

a) do uplynutia doby, na ktorú sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa dojednala, zostáva ku dňu doručenia tohto oznámenia menej ako šesť mesiacov,

b) v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) je reprezentatívna iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie podľa odseku 6 písm. a) alebo odseku 7 písm. b), a to počas jej účinnosti, najviac však počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 6 písm. a) alebo odseku 7 písm. b),

c) o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa oznámenej podľa odseku 1 rozhodol súd podľa § 9b ods. 5 písm. a), a to počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 7 písm. a).

(3) Ak oznámenie podľa odseku 1 obsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo

a) bezodkladne zašle informáciu o tomto oznámení na zverejnenie v Obchodnom vestníku spolu s údajmi podľa odseku 1 písm. a) a b) a zverejní túto informáciu na svojom webovom sídle; zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) môže predložiť ministerstvu k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku svoje stanovisko,

b) overí, či oznámená kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

(4) Na účely overenia splnenia podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. a) ministerstvo požiada podľa osobitného predpisu4ai) o údaje o počte zamestnancov v rozsahu potrebnom na overenie splnenia tejto podmienky dostupné ku dňu doručenia oznámenia podľa odseku 1 podľa ich poslednej aktualizácie; vychádza pri tom zo zoznamov zamestnávateľov odovzdaných na uloženie podľa § 9 ods. 1. Ak podľa osobitného predpisu4ai) nie je možné poskytnúť ministerstvu údaje podľa prvej vety, zamestnávateľ je povinný na žiadosť ministerstva písomne mu oznámiť do troch pracovných dní počet svojich zamestnancov.

(5) Reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia odborových zväzov4aj) majú právo v komisii založenej na tripartitnom princípe (ďalej len „komisia“), ktorú zriadi ministerstvo, vyjadriť svoje stanovisko k údajom uvedeným v oznámení podľa odseku 1, k stanovisku podľa odseku 3 písm. a) a k údajom získaným podľa odseku 4. Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predsedu komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predsedom komisie je zástupca ministerstva a podpredsedami komisie sú zástupca reprezentatívnych združení zamestnávateľov a zástupca reprezentatívnych združení odborových zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Ak ministerstvo na základe údajov uvedených v oznámení podľa odseku 1 a údajov získaných podľa odseku 4 zistí, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa odseku 1

a) je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

b) nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku a oznámi túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

(7) Ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

a) o zrušení oznámenia podľa odseku 6 písm. a) súdom, ak súd rozhodne podľa § 9b ods. 5 písm. a),

b) o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak súd rozhodne podľa § 9b ods. 5 písm. b).

(8) Odseky 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na dodatok k reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

§ 9b

(1) Oznámenie ministerstva podľa § 9a ods. 6 je preskúmateľné súdom.

(2) Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Žalovaným je ministerstvo. Žalobcom je

a) zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b) okrem zamestnávateľa podľa § 7a, ak ide o preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a),

b) zmluvná strana kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo zamestnanec zamestnávateľa v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b), ak ide o preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. b).

(3) Zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) môže v konaní zastupovať organizácia zamestnávateľov združujúca zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b), ktorej je členom. Zamestnanca podľa odseku 2 písm. b) môže v konaní zastupovať odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b).

(4) Žalobca musí žalobu podať v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku podľa § 9a ods. 6 písm. b).

(5) Súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa jej doručenia. Súd oznámenie ministerstva podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zruší, ak

a) kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. a) nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa,

b) kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. b) je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

(6) Na konanie o preskúmaní oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 6 sa použije prvá časť, druhá časť, prvá hlava tretej časti a piata časť Správneho súdneho poriadku; to neplatí, ak druhá veta a odseky 1 až 5 ustanovujú inak. Ustanovenia § 185 až 189, § 447 a 482 Správneho súdneho poriadku sa nepoužijú.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4ai a 4aj znejú:

4ai) § 30 a 31 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

4aj) § 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).“.

10. V § 10a ods. 10 a 12 sa nad slovom „zväzov“ vypúšťa odkaz „4ac)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.