Zákon č. 144/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.06.2017
Účinnosť od 15.06.2017

144

ZÁKON

z 9. mája 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z. a zákona č. 277/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9c odsek 2 znie:

(2) Príspevok možno poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 8 000 eur, v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.“.

2. V § 9c odsek 3 znie:

(3) Príspevok vypočítaný podľa odseku 2 možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 800 eur.“.

3. V § 9c odsek 4 znie:

(4) Oprávnenými nákladmi sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj tieto náklady:

a) náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému,

b) náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu,

c) náklady za výmenu zdroja tepla.“.

4. V § 9c sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Do oprávnených nákladov podľa odseku 4 písm. c) sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ak tieto neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

5. V § 9d odsek 3 znie:

(3) Ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek z manželov, pričom musí byť druhým manželom splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania. Podpis druhého manžela na písomnom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.“.

6. V § 9e ods. 1 písmeno a) znie:

a) sú pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,5d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:

5d) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).“.

7. V § 9e ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,5d)“.

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).

8. V § 9e ods. 1 písm. h) sa slová „250 m2“ nahrádzajú slovami „300 m2“.

9. V § 9e ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „obstaranie alebo“.

10. V § 9f ods. 5 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desiatich“.

11. V § 9f ods. 9 sa slová „§ 9e ods. 1 písm. a), b), f) až k)“ nahrádzajú slovami „§ 9e ods. 1 písm. a) až c), g) až l)“.

12. V § 9f ods. 10 písmeno b) znie:

b) listinná podoba žiadosti o príspevok nie je doručená ministerstvu v lehote do 30 pracovných dní od zaevidovania elektronickej podoby žiadosti o príspevok,“.

13. V § 9f ods. 10 písm. c) sa slovo „päť“ nahrádza slovom „10“.

14. V § 9f sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) na zateplenie rodinného domu sa požaduje poskytnutie príspevku v rámci inej výzvy na predkladanie žiadostí a ministerstvo v prebiehajúcom konaní o poskytnutí príspevku vydalo rozhodnutie podľa odseku 9.“.

15. V § 9g ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. technické parametre pre zdroj tepla, ktorého náklady je možné započítať do oprávnených nákladov podľa § 9c ods. 4 písm. c).“.

16. V § 9g sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) identifikačné údaje rodinného domu, na ktorého zateplenie bol poskytnutý príspevok.“.

17. V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „ukladať“ vkladajú slová „poriadkové pokuty,“.

18. V § 10 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 4 a 5.

19. Nadpis § 11 znie:

„Správne delikty a poriadkové opatrenia“.

20. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Inšpekcia uloží, a to aj opakovane, poriadkovú pokutu až do 500 eur oprávnenej osobe za sťažovanie výkonu štátneho dozoru neposkytnutím súčinnosti pri sprístupňovaní výpočtu alebo podkladov použitých na energetickú certifikáciu a za neposkytnutie vysvetlenia a vlastníkovi budovy za neposkytnutie vysvetlenia alebo neumožnenie vstupu do budovy, v ktorej sa musí umiestniť energetický štítok.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

21. Za § 14a sa vkladá § 14aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14aa

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017

(1) Na konanie o poskytnutí príspevku podľa § 9f sa použijú ustanovenia zákona účinné v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na webovom sídle ministerstva.

(2) Na žiadosti o príspevok podané na základe výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na webovom sídle ministerstva od 15. júna 2017 do 31. decembra 2018 sa podmienka uvedená v § 9e ods. 1 písm. f) nevzťahuje.“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.