Vyhláška č. 14/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Platnosť od 01.02.2017
Účinnosť od 01.02.2017

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. januára 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 sa vypúšťa odsek 13.

2. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§13a

Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých elektrických a elektronických zariadení
[k § 88 ods. 2 a 3 zákona]

(1) Prípady, keď sú použité elektrické a elektronické zariadenia (ďalej len „použité elektrozariadenie“) považované za odpad, sú uvedené v prílohe č. 16a.

(2) S cieľom odlíšiť použité elektrozariadenie od elektroodpadu pri cezhraničnej preprave sú dokladmi, ktoré preukazujú pre každý jeden kus použitého zariadenia, že ide o použité elektrozariadenie, a nie o elektroodpad:

a) sprievodné doklady

1. kópia faktúry,

2. kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva použitého elektrozariadenia, v ktorej sa uvádza, že použité elektrozariadenie je určené na priame opätovné použitie a je plne funkčné,

b) protokol o skúške funkčnosti, ktorá bola vykonaná v súlade s odsekmi 3 a 4, a

c) doklad o obsahu nebezpečných látok v použitom elektrozariadení.

(3) Pri každom použitom elektrozariadení sa testuje funkčnosť a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok prostredníctvom skúšky funkčnosti. Skúškou funkčnosti sa overí funkčnosť hlavných funkcií použitého elektrozariadenia.

(4) Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky, preukazuje funkčnosť použitého elektrozariadenia postupom podľa kritérií uvedených v prílohe č. 11.

(5) Ak je použité elektrozariadenie prepravované zo štátu mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a skúška funkčnosti nebola vykonaná podľa odsekov 3 a 4, musí dokumentácia obsahovať protokol o skúške funkčnosti vykonanej za porovnateľných podmienok.

(6) Doklad podľa odseku 2 písm. b) a c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16b vrátane príloh, musí byť umiestnený bezpečne, ale nie natrvalo, buď na použitom elektrozariadení, ak nie je zabalené, alebo na obale tak, aby sa dal prečítať aj bez odbalenia zariadenia. Doklady uvedené v odseku 2 písm. a) a v odsekoch 7 a 8 musia byť k dispozícii počas celej doby prepravy.

(7) Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočnenej cezhraničnej prepravy s cieľom vykonať opravu v záruke, modernizáciu, opravu alebo analýzu základnej príčiny, zabezpečí, aby cezhraničná preprava použitého elektrozariadenia bola sprevádzaná záznamom uvedeným v prílohe č. 16c.

(8) Okrem dokumentácie požadovanej v odsekoch 2 a 7 každý náklad použitých elektrozariadení sprevádza príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu.9a)

(9) Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, uchováva dokumenty podľa odsekov 2, 7 a 8 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe tri roky odo dňa začatia prepravy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Napríklad čl. 4 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.), čl. 12 a 13 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).“.

3. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia

(1) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia sú kritériá, ktoré musí elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom a ktoré prešlo prípravou na opätovné použitie, spĺňať, aby mohlo byť ako výrobok uvedené na trh na účely jeho opätovného použitia podľa § 3 ods. 12 zákona alebo prepravované cez štátnu hranicu. Ak takéto elektrozariadenie nespĺňa uvedené kritériá, považuje sa za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie a na ďalšie nakladanie s ním sa vzťahuje postup podľa § 39 ods. 4 písm. a) zákona.

(2) Všeobecné kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na všetky kategórie elektrozariadení podľa odseku 1 sú tieto:

a) elektrozariadenie je plne funkčné,

b) elektrozariadenie je elektricky bezpečné,

c) kryt elektrozariadenia je neporušený,

d) elektrozariadenie obsahuje všetky dôležité súčiastky, ak sú v dobrom stave,

e) izolácia elektrozariadenia je kompletná a neporušená,

f) na výhrevných telesách elektrozariadenia sa nenachádza vodný kameň,

g) kovové časti elektrozariadenia nevykazujú žiadnu alebo skoro žiadnu hrdzu,

h) časti elektrozariadenia nevykazujú žiadne alebo skoro žiadne vzhľadové nedostatky.

(3) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia súvisiace so životným prostredím sú tieto:

a) elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje látky, ktoré predstavujú riziko pre životné prostredie, ako sú napríklad polychlórované bifenyly (PCB), polybrómované bifenyly (PBB), polybrómované difenylétery (PBDE), olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm a azbest,

b) elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje chlórfluorované uhľovodíky (CFC) ani hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC),

c) elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje CRT obrazovku.

(4) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na energetický štítok sú tieto:

a) ak ide o chladničky, mrazničky, práčky a umývačky riadu, musí energetický štítok uvádzať triedu energetickej účinnosti B,

b) ak ide o mobilné klimatizačné jednotky a bubnové sušičky, musí energetický štítok uvádzať triedu energetickej účinnosti C.

(5) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia, ktoré musia spĺňať jednotlivé druhy elektrozariadení podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 12.

(6) Kritériá garantujúce opätovné použitie elektrozariadenia sú:

a) pre elektrozariadenie podľa odseku 1 existuje stály trh,

b) elektrozariadenie podľa odseku 1 je dostatočne zabezpečené a chránené pred poškodením počas prepravy.“.

4. Prílohy č. 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadu z domácností podľa § 32 ods. 7 zákona

Tabuľka 1

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
1Veľké domáce spotrebiče
1.1Veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť20 01 23NOH14
1.2Chladničky20 01 23NOH14
1.3Mrazničky20 01 23NOH14
1.4Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín20 01 23NOH14
1.5Práčky20 01 36OO
1.6Sušičky20 01 36OO
1.7Umývačky riadu20 01 36OO
1.8Sporáky a rúry na pečenie20 01 36OO
1.9Elektrické sporáky20 01 36OO
1.10Elektrické varné dosky20 01 36OO
1.11Mikrovlnné rúry20 01 36OO
1.12Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín20 01 36OO
1.13Elektrické spotrebiče na vykurovanie20 01 36OO
1.14Elektrické radiátory20 01 36OO
1.15Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie20 01 36OO
1.16Elektrické ventilátory20 01 36OO
1.17Klimatizačné zariadenia20 01 23NO
1.17.aMobilné klimatizačné zariadenia20 01 23NOH14
1.18Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu20 01 23NOH14
1.19Iné*

Tabuľka 2

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
2Malé domáce spotrebiče
2.1Vysávače20 01 36OO
2.2Čističe kobercov20 01 36OO
2.3Iné spotrebiče na čistenie20 01 36OO
2.4Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu20 01 36OO
2.5Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, manglovanie a inú starostlivosť o šatstvo20 01 36OO
2.6Hriankovače20 01 36OO
2.7Fritézy20 01 36OO
2.8Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov20 01 36OO
2.9Elektrické nože20 01 36OO
2.10Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo20 01 36OO
2.10.aBezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo20 01 35NOH2
2.11Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času20 01 36OO
2.12Váhy20 01 36OO
2.13Iné
2.13.1Erotické pomôcky20 01 36OO
2.13.2Elektronické cigarety20 01 36OO

Tabuľka 3

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
3Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1Servery20 01 36OO
3.2Minipočítače20 01 36OO
3.3Tlačiarne20 01 36OO
3.4Osobné počítače20 01 36OO
3.5Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED aLCD20 01 35NO
3.6Klávesnica20 01 36OO
3.7Polohovacie zariadenia k osobným počítačom20 01 36OO
3.8Reproduktory k osobným počítačom20 01 36OO
3.9Laptopy20 01 36OO
3.10Notebooky20 01 36OO
3.11Elektronické diáre20 01 36OO
3.13Kopírovacie zariadenia20 01 36OO
3.14Elektrické a elektronické písacie stroje20 01 36OO
3.15Vreckové a stolové kalkulačky20 01 36OO
3.16Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií20 01 36OO
3.16.1Pamäťové karty20 01 36OO
3.17Užívateľské terminály a systémy20 01 36OO
3.18Faxové prístroje20 01 36OO
3.19Telex20 01 36OO
3.20Telefónne prístroje20 01 36OO
3.21Telefónne automaty20 01 36OO
3.22Bezdrôtové telefónne prístroje20 01 36OO
3.23Mobilné telefónne prístroje20 01 35NOH1,H4
3.24Záznamníky20 01 36OO
3.25Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií20 01 36OO
3.26Iné*

Tabuľka 4

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
4Spotrebná elektronika
4.1Rozhlasové prijímače20 01 36OO
4.2Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami20 01 35NO
4.3Videokamery20 01 36OO
4.4Videorekordéry20 01 36OO
4.5Hi-Fi zariadenia20 01 36OO
4.6Zosilňovače zvuku20 01 36OO
4.7Hudobné nástroje20 01 36OO
4.8Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií20 01 36OO
4.9Iné20 01 36OO

Tabuľka 5

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
5Osvetľovacie zaradenia
5.1Svetelné zdroje
5.1.1Lineárne žiarivky20 01 21NOH15
5.1.2Kompaktné žiarivky20 0121NOH15
5.1.5LED žiarovky20 01 36OO
5.2Svietidlá
5.2.1Svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácností16 02 14OO
5.3Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené16 02 13, 16 02 14, 20 01 21, 20 01 36OO, NOH15

Tabuľka 6

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
6Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí)
6.1Vŕtačky20 01 36OO
6.2Pílky20 01 36OO
6.3Šijacie stroje20 01 36OO
6.4Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov20 01 36OO
6.5Nástroje na nitovanie, pritlkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely20 01 36OO
6.6Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely20 01 36OO
6.7Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami20 01 36OO
6.8Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti20 01 36OO
6.9Iné*

Tabuľka 7

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
7Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh20 01 36OO
7.2Konzoly na videohry20 01 36OO
7.3Videohry20 01 36OO
7.4Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.20 01 36OO
7.5Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami20 01 36OO
7.5.1Elektrobicykle20 01 36OO
7.6Hracie automaty20 01 36OO
7.7Iné*

Tabuľka 8

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
8Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
8.1Merače krvného tlaku20 01 36OO
8.2Merače hladiny cukru20 01 36OO
8.3Inhalačné prístroje20 01 36OO
8.4UV hrebeň na liečbu svetelnými lúčmi20 01 36OO
8.5Fototerapeutické svetlo20 01 36OO
8.6Iné
8.6.1Germicídne lampy20 01 36OO
8.6.2Negatoskopy20 01 36OO

Tabuľka 9

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
9Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie20 01 35NO
9.2Tepelné regulátory20 01 36OO
9.3Termostaty20 01 36OO
9.4Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia20 01 36OO

*Uvedie sa katalógové číslo podľa charakteru a nebezpečných vlastností elektroodpadu.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadov iných ako z domácností podľa § 32 ods. 8 zákona

Tabuľka 1

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
Nebezpečné vlastnosti
1Veľké elektrospotrebiče
1.1Veľké chladiarenské spotrebiče pre hypermarkety16 02 11NOH14
1.2Výčapné chladiace zariadenia16 02 11NOH14
1.3Iné*

Tabuľka 3

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
3Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1Súbor zobrazovacích panelov zoradených do informačných video stien16 02 13NOH4,H14,H15
3.2Iné

Tabuľka 4

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
4Spotrebná elektronika
4.1Fotovoltaické panely s príslušenstvom (káblové rozvody, meniče, meracie panely)16 02 13NOH6,H14

Tabuľka 5

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
5Osvetľovacie zaradenia
5.1.3Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami16 02 13NOH15
5.1.4Nízkotlakové sodíkové výbojky16 02 13NOH15

Tabuľka 8

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
8Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
8.1Zariadenia na rádioterapiu16 02 14OO
8.2Kardiologické prístroje16 02 14OO
8.3Prístroje na dialýzu16 02 14OO
8.4Dýchacie prístroje16 02 14OO
8.5Prístroje pre nukleárnu medicínu16 02 14OO
8.6Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku16 02 14OO
8.7Analyzátory16 02 14OO
8.8Mrazničky16 02 11NO
8.9Prístroje na fertilizačné testy16 02 14OO
8.10Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia16 02 14OO

Tabuľka 9

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
99.5Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach16 02 14OO

Tabuľka 10

KategóriaNázovKatalógové čísloNebezpečný odpad (NO) / Ostatný odpad (OO)Nebezpečné vlastnosti
10Predajné automaty
10.1Predajné automaty na teplé nápoje16 02 14OO
10.2Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky16 02 11NO
10.3Predajné automaty na tuhé výrobky16 02 14OO
10.4Automaty na výdaj peňazí16 02 14OO
10.4.1Automaty na výdaj parkovacích kariet16 02 14OO
10.5Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov16 02 14OO

*Uvedie sa katalógové číslo podľa charakteru a nebezpečných vlastností elektroodpadu.“.

5. V prílohe č. 12 nadpis znie:

„Kritériá opätovného použitia elektrozariadení, ktoré musia spĺňať jednotlivé kategórie elektrozariadení podľa § 14 ods. 1“.

6. V prílohe č. 12 deviaty bod úvodná veta znie:

„Ostatné elektrozariadenia pre domácnosť podľa § 14 ods. 1.“.

7. Príloha č. 15 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 15 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ZOZNAM materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona

Materiály a komponentyRozsah pôsobnosti a dátum skončenia platnosti výnimkySpôsob označenia1)
Olovo ako prvok legovania
1a)Oceľ na účely obrábania a súčiastky z ocele galvanizovanej ponorením do roztaveného kovu, s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percenta
1b)Nepretržite galvanizované oceľové plechy s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percentaVozidlá s typovým schválením pred 1. j anuárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
2a)Hliník na účely obrábania s obsahom olova do 2 hmotnostných percentAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005
2b)Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
2c)Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného percenta3)
3.Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova najviac 4 hmotnostné percentá3)
4a)Ložiskové panvy a puzdraAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
4b)Ložiskové panvy a puzdra v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov1. j úl 2011 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2011
Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch
5.Batérie3)X
6.Tlmiče kmitovVozidlá s typovým schválením pred 1. j anuárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
7a)Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motoryAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005
7b)Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2006
7c)Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2009
8a)Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách súčiastok iných ako elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8b)Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách iných ako zvary na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skleVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8c)Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8d)Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch prúdenia vzdušnej masyVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8e)Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent)4)X2)
8fa)Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2017 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX2)
8fb)Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov iných ako spojovacia časť konektorov káblových zväzkov vozidiel4)X2)
8g)Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip4)X2)
8h)Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou čipu aspoň lem plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy silikónového čipuVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné diely pre tieto vozidláX2)
8i)Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle okrem zvarov na vrstvenom skleVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné diely pre tieto vozidláX2)
8j)Olovo vo zvaroch na spájkovanie vrstveného sklaVozidlá s typovým schválením pred 1.X2)
9.Sedlá ventilovAko náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003
10a)Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle alebo keramickej hmote, v sklokeramickom materiáli alebo v sklokeramickej hmote. Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie olova: — v skle v žiarovkách a zapaľovacích sviečkach, — v dielektrických keramických materiáloch súčiastok uvedených v položkách 10b), 10c) a 10d)X5) (pre iné ako piezoelektrické súčiastky v motoroch)
10b)Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesného oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov
10c)Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov s menovitým napätím menej ako 125 V striedavého prúdu alebo 250 V jednosmerného prúduVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
10d)Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových systémov súvisiace s teplotouVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2017 a náhradné diely pre tieto vozidlá
11.Pyrotechnické iniciátoryVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá
12.Termoelektrické materiály obsahujúce olovo v automobilových elektrických aplikáciách na znižovanie emisií CO2 rekuperáciou tepla z výfukuVozidlá s typovým schválením pred 1. j anuárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
Šesťmocný chróm
13a)Krycie vrstvy proti koróziiAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2007
13b)Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácieAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
14.Ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových karavanoch do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku s výnimkou prípadu, keď existuje možnosť použiť iné technológie chladenia (t. j. technológie dostupné na trhu použité v aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie ani/alebo bezpečnosť spotrebiteľovX
Ortuť
15a)Výboj kove svetlá pre svetlo metové aplikácieVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX
15b)Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového paneluVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
Kadmium
16.Akumulátory pre elektrické vozidláAko náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 31. decembrom 2008X
1) Spôsob označenia: X — označuje sa.
2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10a) prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2015.
4) Táto výnimka sa preskúma v roku 2019.
5) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a) až 8j) prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

Poznámky:
- Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného percenta.
- Opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje § 61 ods. 1 písm. b) zákona.
- Náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovení § 61 ods. 1 písm. b) zákona (toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia).".

8. V prílohe č. 16 tabuľka B. Papier a lepenka podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona znie:

„B. Papier a lepenka podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona

Kód podľa colného sadzobníkaNázov výrobku podľa colného sadzobníka
4801 00 00Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch
4802Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803 colného sadzobníka; ručný papier a lepenka
4804Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenka položky 4802 alebo 4803 colného sadzobníka
4805Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3 48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky colného sadzobníka Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4805 40 00 Filtračný papier a lepenka
4806Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch
4807 00Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4811 10 00 Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka
4808Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier druhov opísaných v položke 4803 colného sadzobníka
4809Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraných alebo impregnovaného papiera na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch) Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4809 20 00 Samokopírovací papier
4810Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru:
ex 4811Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810
481141-- Samolepiace: Lepiaci alebo priľnavý papier a lepenka
481149 00-- Ostatné
4814Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný transparentný papier
4816Uhl'ový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako papier položky 4809 colného sadzobníka), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané v škatuliach
4817Obálky, nálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu:
4820Registre, účtovné knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky, potvrdenkové bloky, bloky listových papierov, memorandové zápisníky, diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo ostatné), dosky, spisové mapy, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky
4823Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4823 20 00 Filtračný papier a lepenka
ex 4901Brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých listoch
4902Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál
ex 4903 00 00Predlohy na kreslenie alebo maľovanie
4904 00 00Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
4905Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené:
4908Obtlačky (decalcomanias)
4909 00 00Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, tiež s obálkami alebo ozdobami
4910 00 00Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené vrátane kalendárov vo forme blokov
4911Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov a fotografií

9. Za prílohu č. 16 sa vkladajú prílohy č.16a až 16c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„ Príloha č.16ak vyhláškeč.373/2015Z.z.

Prípady, keď je použité elektrozariadenie považované za odpad

1. Použité elektrozariadenie je určené na zneškodnenie alebo recykláciu a nie je prepravované s cieľom vykonať analýzu základnej príčiny alebo opätovného použitia alebo jeho ďalšie použitie nie je známe,

2. použité elektrozariadenie nie je kompletné – chýbajú základné časti a použité elektrozariadenie nemôže vykonávať svoje kľúčové funkcie,

3. použité elektrozariadenie vykazuje chybu, ktorá podstatne ovplyvňuje jeho funkčnosť a nespĺňa príslušné testy funkčnosti,

4. použité elektrozariadenie vykazuje fyzické poškodenie, ktoré zhoršuje jeho funkčnosť a bezpečnosť, ako je ustanovená v príslušných normách, a použité elektrozariadenie nemožno opraviť za prijateľnú cenu,

5. ochrana proti poškodeniu pri preprave, nakládke a vykládke je nevhodná, napríklad obal alebo usporiadanie nákladu je nedostatočné,

6. použité elektrozariadenie je obzvlášť opotrebované alebo poškodené a poškodenie jeho vzhľadu znižuje jeho predajnosť,

7. použité elektrozariadenie obsahuje nebezpečné komponenty, ktoré musia byť zneškodnené podľa európskych alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo je zakázaný ich vývoz alebo použitie v takýchto použitých elektrozariadeniach podľa predpisov Európskej únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, napríklad dielce s obsahom azbestu, PCB, CFC,

8. neexistuje bežný trh pre použité elektrozariadenie,

9. použité elektrozariadenie je určené na demontáž a na získanie náhradných dielov alebo

10. cena zaplatená za toto použité elektrozariadenie je výrazne nižšia, než by sa dalo očakávať od plne funkčného použitého elektrozariadenia určeného na opätovné použitie.

Príloha č. 16b k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Protokol o skúške funkčnosti použitého elektrozariadenia

Príloha č. 16c k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Cezhraničná preprava použitých elektrozariadení podľa § 88 ods. 3 zákona

10. Príloha č. 17 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Smernica Komisie (EÚ) 2016/774 z 18. mája 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2016).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


László Sólymos v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené