Vyhláška č. 124/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z.

Platnosť od 29.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. mája 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovami „dôchodkový vek“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a v apartmánových domoch,4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.

2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú súbory miestností usporiadané do funkčného celku s vlastným uzavretím ako byty a nie sú označené ako nebytové priestory, ich preslnenie sa určuje rovnakým spôsobom ako preslnenie bytov.“.

3. V § 9 odsek 8 znie:

(8) Najmenšia podlahová plocha miestnosti na spanie v ubytovacích zariadeniach sociálnych služieb poskytujúcich rodinné ubytovanie podľa § 1 ods. 2 písm. p) a v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúcich rodinné ubytovanie podľa § 1 ods. 2 písm. q), ktorými sú detské domovy a krízové strediská, je

a) 8 m2, ak túto miestnosť obýva jedna osoba,

b) 6 m2 na jednu osobu, ak túto miestnosť obýva viac osôb.“.

4. V § 9 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Požiadavky na vybavenie spoločných priestorov, na vybavenie zariadeniami na osobnú hygienu a najmenšie odporúčané plochy ostatných miestností v ubytovacích zariadeniach uvedených v odseku 8 sú uvedené v slovenskej technickej norme.7b)“.

Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

7b) STN 73 4301 Budovy na bývanie.“.

5. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§15b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

Súbory miestností, ktoré sú usporiadané do funkčného celku s vlastným uzavretím ako byty a nie sú označené ako nebytové priestory, v budovách, pri ktorých bolo začaté územné konanie alebo stavebné konanie pred 1. júnom 2017 sa z hľadiska požiadaviek na preslnenie pri kolaudačnom konaní posudzujú podľa predpisov platných ku dňu začatia územného konania alebo stavebného konania.“.

6. V prílohe č. 5 tabuľke č. 8 riadku s označením „plocha viacposteľovej izby“ stĺpci s označením „zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská“ sa slová
„v ubytovacej bunke najviac 4 lôžka“ nahrádzajú slovami „v ubytovacej bunke najviac šesť lôžok“ a slová „v ubytovacej bunke najviac dve izby“ sa nahrádzajú slovami „v ubytovacej bunke najviac tri izby“.

7. V prílohe č. 5 tabuľke č. 8 riadku s označením „základné vybavenie izby“ stĺpci s označením „školské internáty, účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl“ sa vypúšťajú slová „pracovná lampa“.

8. V prílohe č. 5 tabuľke č. 8a riadku s označením „vybavenie oddychovej miestnosti“ stĺpci s označením „zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)“ sa slová „lôžko alebo polohovateľné kreslo pre každého klienta“ nahrádzajú slovami „najmenej jedno lôžko alebo polohovateľné kreslo na dvoch klientov“.

9. V prílohe č. 5 sa pod tabuľku č. 10 vkladá poznámka, ktorá znie:

„Poznámka: Pri určovaní počtu záchodových mís v zariadeniach podporovaného bývania, v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej služby a v rehabilitačných strediskách sa nezohľadňujú klienti, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko a odkázaní na používanie inkontinenčných pomôcok.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.


Tomáš Drucker v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.