Nariadenie vlády č. 109/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.05.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

109

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. apríla 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 99/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

a) predzákladné osivo, základné osivo alebo certifikované osivo rodov a druhov psinček psí (Agrostis canina L.), psinček obrovský (Agrostis gigantea Roth), psinček poplazivý (Agrostis stolonifera L.), psinček obyčajný tenučký (Agrostis capillaris L.), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis L.), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl), kvaka (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.), kel kučeravý (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.), stoklas preháňavý (Bromus catharticus Vahl), stoklas sitkanský (Bromus sitchensis Trin.), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata L.), kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea Schreber), kostrava ovčia (Festuca ovina L.), kostrava lúčna (Festuca pratensis Hudson), kostrava červená hybridy vzniknuté krížením s druhmi rodu mätonoh (Festuca rubra L. × Festulolium), mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum Lam.), mätonoh hybridný (Lolium × hybridum Hausskn), mätonoh trváci (Lolium perenne L.), ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus L.), lupina biela (Lupinus albus L.), lupina úzkolista (Lupinus angustifolius L.), lupina žltá (Lupinus luteus L.), lucerna ďatelinovitá (Medicago lupulina L.), lucerna siata (Medicago sativa L.), lucerna menlivá (Medicago x varia T. Martyn), facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.), timotejka (Phleum bertolinii DC), timotejka lúčna (Phleum pratense L.), hrach siaty (Pisum sativum L.), lipnica hájna (Poa nemoralis L.), lipnica močiarna (Poa palustris L.), lipnica obyčajná (Poa trivilialis L.), lipnica lúčna (Poa pratensis L.), reďkev siata olejná (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.), ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum L.), ďatelina hybridná (Trifolium hybridum L.), ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum L.), ďatelina lúčna vrátane pelušky (Trifolium pratense L.), ďatelina plazivá (Trifolium repens L.), ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum L.), trojštet žltkastý (Trisetum flavescens (L.) Beauv.), bôb obyčajný (Vicia faba L.), vika siata (Vicia sativa L.), vika huňatá (Vicia villosa Roth),“.

2. V § 17 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.

3. V prílohe č. 2 prvej časti sa odsek 1 dopĺňa bodom 1.3., ktorý znie:

1.3. ďatelina podzemná (Trifolium subterraneum), druh lucerna (Medicago spp.) okrem druhov lucerna ďatelinová (M. lupulina ), lucerna siata (M. sativa), lucerna menlivá (M. × varia):

– na výrobu základného osiva: 99,5 %,

– na výrobu certifikovaného osiva na ďalšie množenie: 98 %,

– na výrobu certifikovaného osiva: 95 %.“.

4. V prílohe č. 2 prvej časti ods. 2 sa tabuľka nahrádza tabuľkou:

DruhKlíčivosťAnalytická čistotaNajvyšší obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)Požiadavky na obsah semien lupiny (Lupinus spp.) inej farby a semien horkého lupinu
Minimálna klíčivosť (% čistého osiva)Najvyšší obsah tvrdých semien (% čistého osiva)Najnižšia analytická čistota (% hmotnosti)Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov (% hmotnosti)Ovos hluchý (Avena fatua), ovos jalový (Avena sterilis)Kukučina (Cuscuta spp.)Štiav (Rumex spp.) okrem štiavu lúčneho (Rumex acetosella) a štiav prímorský (Rumex maritimus)
SpoluJednotlivý druhPýr plazivý (Elytrig ia repens)Psiarka roľná (Alopecur us myosuroi des)Komonic a (Melilotus spp.)Reďkev ohnicová (Raphanus raphanistru m)Horčica roľná (Sinapis arvensis)
123456789101112131415
Lipnicovité
Poaceae
(Gramineae)
Psinček psí (Agrostis canina)75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Psinček obyčajný tenučký (Agrostis capillaris)75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Psinček obrovský (Agrostis gigantea)80 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Psinček poplazový (Agrostis stolonifera)75 (a)902,01,00,30,300(j)(k)2 (n)
Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)70 (a)752,51,0(f)0,30,300(j)(k)5 (n)
Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)75 (a)903,01,0(f)0,50,30(g)0 (j) (k)5 (n)
Stoklas preháňavý (Bromus catharticus)75 (a)971,51,00,50,30(g)0 (j) (k)10 (n)
Stoklas sitkanský (Bromus sitchensis)75 (a)971,51,00,50,30(g)0 (j) (k)10 (n)
Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon)70 (a)902,01,00,30,300(j)(k)2
Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)80 (a)901,51,00,30,300 (j) (k)5 (n)
Kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea)80 (a)951,51,00,50,300(j)(k)5 (n)
Kostrava vláskovitá (Festuca filiformis)75 (a)852,01,00,50,300(j)(k)5 (n)
Kostrava ovčia (Festuca ovina)75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Kostrava lúčna (Festuca pratensis)80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Kostrava červená (Festuca rubra)75 (a)901,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Kostrava drsnolistá (Festuca trachyphylla)75 (a)852,01,00,50,300(j)(k)5 (n)
Kostravovec (xFestulolium)75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum)75 (a)961,51,00,50,300(j)(k)5 (n)
Mätonoh trváci (Lolium perenne)80 (a)961,51,00,50,300(j)(k)5 (n)
Mätonoh hybridný (Lolium x hybridum Hausskn)75 (a)961,51,00,50,300(j)(k)5 (n)
Lesknica vodná (Phalaris aquatica)75 (a)961,51,00,30,300 (j) (k)5
Timotejka uzlatá (Phleum nodosum)80 (a)961,51,00,30,300(k)5
Timotejka lúčna (Phleum pratense)80 (a)961,51,00,30,300(k)5
Lipnica ročná (Poa annua)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)5 (n)
Lipnica hájna (Poa nemoralis)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Lipnica močiarna (Poa palustris)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300(j)(k)2 (n)
Lipnica lúčna (Poa pratensis)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Lipnica pospolitá (Poa trivialis)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300(j)(k)2 (n)
Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens)70 (a)753,01,0 (f)0,30,30(h)0(j)(k)2 (n)
Bôbovité
Fabaceae
(Leguminosae)
Biserula pílkatá (Biserrula pelecinus)70980,50(i)0(j)(k)10
Jastrabina východná (Galega orientalis)60 (a) (b)40972,01,50,300 (l) (m)10 (n)
Sekernica vencová (Hedysarum coronarium)75 (a)(b)30952,51,00,300(k)5
Hrachor cícerový (Lathyrus cicera)809510,50,30(i)0 (j) (k)20
Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus)75 (a)(b)40951,8 (d)1,0 (d)0,300 (l) (m)10
Lupina biela (Lupinus albus)80 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30(i)0(j)5 (n)(o) (p)
Lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius)75 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30(i)0(j)5 (n)(o) (p)
Lupina žltá (Lupinus luteus)80 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30(i)0(j)5 (n)(o) (p)
Lucerna tŕňovitá (Medicago doliata)709820(i)0(j)(k)10
Lucerna talianska (Medicago italica)70 (b)209820(i)0 (j) (k)10
Lucerna pobrežná (Medicago littoralis)709820(i)0(j)(k)10
Lucerna ďatelinová (Medicago lupulina)80 (a)(b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Lucerna guľatá (Medicago murex)70 (b)309820(i)0 (j) (k)10
Lucerna najmenšia (Medicago polymorpha)70 (b)309820(i)0(j)(k)10
Lucerna vráskavá (Medicago rugosa)70 (b)209820(i)0 (j) (k)10
Lucerna siata (Medicago sativa)80 (a)(b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Lucerna štítovitá (Medicago scutellata)709820(i)0 (j)(k)10
Lucerna súdkovitá (Medicago truncatula)70 (b)209820(i)0 (j) (k)10
Lucerna menlivá (Medicago x varia)80 (a)(b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia)75 (a)(b)20952,51,00,300(j)5
Vtáčia noha stlačená (Ornithopus compressus)759010(i)0 (j) (k)10
Vtáčia noha siata (Ornithopus sativus)759010(i)0 (j) (k)10
Hrach siaty vrátane pelušky (Pisum sativum)80 (a)980,50,30,300(j)5 (n)
Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)80 (a)(b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Ďatelina j ahodo vitá (Trifolium fragiferum)709810(i)0 (j) (k)10
Ďatelina žliazkatá (Trifolium glanduliferum)70 (b)309810(i)0(j)(k)10
Ďatelina chlpatá (Trifolium hirtum)709810(i)0(j)(k)10
Ďatelina hybridná (Trifolium hybridum)80 (a)(b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum)75 (a)(b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Ďatelina marocká (Trifolium isthmocarpum)709810(i)0(j)(k)10
Ďatelina Michelova (Trifolium michelianum)75 (b)309810(i)0 (j) (k)10
Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)80 (a)(b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Ďatelina plazivá (Trifolium repens)80 (a)(b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum)80 (a)(b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Ďatelina kostrbatá (Trifolium squarrosum )75 (b)20971,50,300 (l) (m)10
Ďatelina podzemná (Trifolium subterraneum)80 (b)40970,50(i)0(j)(k)10
Ďatelina mechúrikatá (Trifolium vesiculosum)709810(i)0(j)(k)10
Senovka grécka (Trigonella foenum--graecum)80 (a)951,00,50,300(j)5
Vika purpurová (Vicia benghalensis)80 (b)2097 (e)10(i)0 (j) (k)10
Bôb obyčajný (Vicia faba)80 (a)(b)5980,50,30,300(j)5 (n)
Vika panónska (Vicia pannonica)85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30(i)0(j)5 (n)
Vika siata (Vicia sativa)85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30(i)0(j)5 (n)
Vika huňatá (Vicia villosa)85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30(i)0(j)5 (n)
Iné druhy
Kvaka (Brassica napus var. Napobrassica)80 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)5
Kel kučeravý [Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)]75 (a)981,00,50,30,300(j)(k)10
Facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia)80 (a)961,00,500 (j) (k)
Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)75851,50(i)0(j)(k)10
Reďkev siata olejná (Raphanus sativus var. Oleiformis)80 (a)971,00,50,30,300(j)5

“.

5. V prílohe č. 2 prvej časti ods. 3 písmeno e) znie:

e) Najvyššie množstvo 0,5 % hmotnosti osiva lupiny bielej (Lupinus albus), lupiny úzkolistej (Lupinus angustifolius), lupiny žltej (Lupinus luteus), hrachu siateho vrátane pelušky (Pisum sativum), bôbu obyčajného (Vicia faba), druhov viky (Vicia spp.) v osive iných druhov sa nepovažuje za prímes.“.

6. V prílohe č. 2 druhej časti ods. 2 bode A sa tabuľka nahrádza tabuľkou:

DruhNajvyšší obsah semien iných rastlinných druhovIné požiadavky alebo podmienky
Spolu (% hmotnosti)Obsah /počet vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)
Jednotlivý druhŠtiav (Rumex spp.) okrem štiavu lúčneho (Rumex acetosella) a štiavu prímorského (Rumex maritimus)Pýr plazivý (Elytrigia repens)Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides)Komonica (Melilotus spp.)
12345678
Poaceae
(Gramineae)
Psinček psí (Agrostis canina)0,320111(j)
Psinček obyčajný tenučký (Agrostis capillaris)0,320111(j)
Psinček obrovský (Agrostis gigantea)0,320111(j)
Psinček poplazový (Agrostis stolonifera)0,320111(j)
Psiarka lúčna (A lopecurus pratensis)0,320 (a)255(j)
Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)0,320 (a)255(i) (j)
Stoklas preháňavý (Bromus catharticus)0,420555(j)
Stoklas sitkanský (Bromus sitchensis)0,420555(j)
Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon)0,320 (a)111(j)
Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)0,320 (a)255(j)
Kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea)0,320 (a)255(j)
Kostrava vláskovitá (Festuca filiformis)0,320 (a)255(j)
Kostrava ovčia (Festuca ovina)0,320 (a)255(j)
Kostrava lúčna (Festuca pratensis)0,320 (a)255(j)
Kostrava červená (Festuca rubra)0,320 (a)255(j)
Kostrava drsnolistá (Festuca trachyphylla)0,320 (a)255(j)
Kostravovec (x Festulolium)0,320 (a)255(j)
Mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum)0,320 (a)255(j)
Mätonoh trváci (Lolium perenne)0,320 (a)255(j)
Mätonoh hybridný (Lolium x hybridum Hausskn)0,320 (a)255(j)
Lesknica vodná (Phalaris aquatica)0,320255(j)
Timotejka uzlatá (Phleum nodosum)0,320211(j)
Timotejka lúčna (Phleum pratense)0,320211(j)
Lipnica ročná (Poa annua)0,320 (b)111(f) (j)
Lipnica háj na (Poa nemoralis)0,320 (b)111(f) (j)
Lipnica močiarna (Poa palustris)0,320 (b)111(f) (j)
Lipnica lúčna (Poa pratensis)0,320 (b)111(f) (j)
Lipnica pospolitá (Poa trivialis)0,320 (b)111(f) (j)
Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens)0,320 (c)111(i) (j)
Bôbovité
Fabaceae
(Leguminosae)
Biserula pílkatá (Biserrula pelecinus)0,3205
Jastrabina východná (Galega orientalis)0,32020(e)(j)
Sekernica vencová (Hedysarum coronarium)0,32020(e)(j)
Hrachor cícerový (Lathyrus cicera)0,32050(d)
Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus)0,32030(e)(g) (j)
Lupina biela (Lupinus albus)0,32020(d)(h) (k)
Lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius)0,32020(d)(h) (k)
Lupina žltá (Lupinus luteus)0,32020(d)(h) (k)
Lucerna tŕňovitá (Medicago doliata)0,32050(e)
Lucerna talianska (Medicago italica)0,32050(e)
Lucerna pobrežná (Medicago littoralis)0,32050(e)
Lucerna ďatelinová (Medicago lupulina)0,32050(e)(j)
Lucerna guľatá (Medicago murex)0,32050(e)
Lucerna najmenšia (Medicago polymorpha)0,3205
Lucerna vráskavá (Medicago rugosa)0,3205
Lucerna siata (Medicago sativa)0,32030(e)(j)
Lucerna štítovitá (Medicago scutellata)0,3205
Lucerna súdkovitá (Medicago truncatula)0,3205
Lucerna menlivá (Medicago x varia)0,32030(e)(j)
Vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia)0,32020(d)
Vtáčia noha stlačená (Ornithopus compressus)0,3205
Vtáčia noha siata (Ornithopus sativus)0,3205
Hrach siaty vrátane pelušky (Pisum sativum)0,32020(d)
Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)0,32030(e)(j)
Ďatelina j ahodovitá (Trifolium fragiferum)0,3205
Ďatelina žliazkatá (Trifolium glanduliferum)0,3205
Ďatelina chlpatá (Trifolium hirtum)0,3205
Ďatelina hybridná (Trifolium hybridum)0,32030(e)(j)
Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum)0,32030(e)(j)
Ďatelina marocká (Trifolium isthmocarpum)0,3205(j)
Ďatelina Michelova (Trifolium michelianum)0,3205
Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)0,32050(e)(j)
Ďatelina plazivá (Trifolium repens)0,32050(e)(j)
Ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum)0,32030(e)(j)
Ďatelina kostrbatá (Trifolium squarrosum)0,3205
Ďatelina podzemná (Trifolium subterraneum)0,3205(j)
Ďatelina mechúrikatá (Trifolium vesiculosum)0,3205(j)
Senovka grécka (Trigonella foenum--graecum)0,32020(d)
Vika purpurová (Vicia benghalensis)0,32050(d)
Bôb obyčajný (Vicia faba)0,32020(d)
Vika panónska (Vicia pannonica)0,32020(d)(h)
Vika siata (Vicia sativa)0,32020(d)(h)
Vika huňatá (Vicia villosa)0,32020(d)(h)
Iné druhy
Kvaka (Brassica napus var. Napobrassica)0,3202(j)
Kel kučeravý [Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)]0,3203(j)
Facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia)0,320
Skorocel kopij ovitý (Plantago lanceolata)0,3203
Reďkev siata olejná (Raphanus sativus var. Oleiformis)0,3202

“.

7. V prílohe č. 2 tretej časti odseky 7 a 8 znejú:

(7) Pri druhu vika (Vicia spp.) sa najvyššia celková hmotnosť 6 % osiva viky panónskej (Vicia pannonica), viky huňatej (Vicia villiosa), viky purpurovej (Vicia benghalensis) alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu nepovažuje za prímes.

(8) Pri druhoch vika panónska (Vicia pannonica), vika siata (Vicia sativa), vika huňatá (Vicia villiosa) a vika purpurová (Vicia benghalensis) je najnižšia analytická čistota 97 % hmotnosti.“.

8. V prílohe č. 2 sa tretia časť dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Pri druhu hrachor cícerový (Lathyrus cicera) je najnižšia analytická čistota 90 % hmotnosti. Najvyššia celková hmotnosť 5 % osiva podobných pestovaných druhov sa nepovažuje za prímes.“.

9. Príloha č. 3 znie:

„ Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA KRMOVÍNDruh
Najvyššia hmotnosť
dielu dávky
[t]
Najnižšia hmotnosť vzorky, ktorá sa má
odobrať z dielu dávky
[g]
Hmotnosť vzorky na určenie množstva uvedeného v prílohe
č. 2 I. oddiele
ods. 2 stĺpcoch 12 až 14 tabuľky a II.
oddiele ods. 2
bode A stĺpcoch 3 až 7
tabuľky [g]
1234
Poaceae (Gramineae*)
Psinček psí
(Agrostis canina)
10505
Psinček obyčajný tenučký (Agrostis capillaris)10505
Psinček obrovský
(Agrostis gigantea)
10505
Psinček poplazový
(Agrostis stolonifera)
10505
Psiarka lúčna
(Alopecurus pratensis)
1010030
Ovsík obyčajný
(Arrhenatherum elatius)
1020080
Stoklas preháňavý
(Bromus catharticus)
10200200
Stoklas sitkanský
(Bromus sitchensis)
10200200
Prstnatec obyčajný
(Cynodon dactylon)
10505
Reznačka laločnatá
(Dactylis glomerata)
1010030
Kostrava trsteníkovitá
(Festuca arundinacea)
1010050
Kostrava vláskovitá
(Festuca filiformis)
1010030
Kostrava ovčia
(Festuca ovina)
1010030
Kostrava lúčna
(Festuca pratensis)
1010050
Kostrava červená
(Festuca rubra)
1010030
Kostrava drsnolistá
(Festuca trachyphylla)
1010030
Kostravovec
(×Festulolium)
1020060
Mätonoh mnohokvetý
(Lolium multiflorum)
1020060
Mätonoh trváci
(Lolium perenne)
1020060
Mätonoh hybridný
(Lolium × hybridum Hausskn)
1020060
Lesknica vodná
(Phalaris aquatica)
1010050
Timotejka uzlatá
(Phleum nodosum)
105010
Timotejka lúčna
(Phleum pratense)
105010
Lipnica ročná
(Poa annua)
105010
Lipnica hájna
(Poa nemoralis)
10505
Lipnica močiarna
(Poa palustris)
10505
Lipnica lúčna
(Poa pratensis)
10505
Lipnica pospolitá
(Poa trivialis)
10505
Trojštet žltkastý
(Trisetum flavescens)
10505
Bôbovité
Fabaceae (Leguminosae)
Biserula pílkatá
(Biserrula pelecinus)
10303
Jastrabina východná
(Galega orientalis)
10250200
Sekernica vencová
(Hedysarum coronarium)
– plody101 000300
– osivo10400120
Hrachor cícerový
(Lathyrus cicera)
251 000140
Ľadenec rožkatý
(Lotus corniculatus)
1020030
Lupina biela
(Lupinus albus)
301 0001 000
Lupina úzkolistá
(Lupinus angustifolius)
301 0001 000
Lupina žltá
(Lupinus luteus)
301 0001 000
Lucerna tŕňovitá
(Medicago doliata)
1010010
Lucerna talianska
(Medicago italica)
1010010
Lucerna pobrežná
(Medicago littoralis)
10707
Lucerna ďatelinová
(Medicago lupulina)
1030050
Lucerna guľatá
(Medicago murex)
10505
Lucerna najmenšia
(Medicago polymorpha)
10707
Lucerna vráskavá
(Medicago rugosa)
1018018
Lucerna siata
(Medicago sativa)
1030050
Lucerna štítovitá
(Medicago scutellata)
1040040
Lucerna súdkovitá
(Medicago truncatula)
1010010
Lucerna menlivá
(Medicago × varia)
1030050
Vičenec vikolistý
(Onobrychis viciifolia)
– plody10600600
– osivo10400400
Vtáčia noha stlačená
(Ornithopus compressus)
1012012
Vtáčia noha siata
(Ornithopus sativus)
10909
Hrach siaty vrátane pelušky (Pisum sativum)301 0001 000
Ďatelina egyptská
(Trifolium alexandrinum)
1040060
Ďatelina jahodovitá
(Trifolium fragiferum)
10404
Ďatelina žliazkatá
(Trifolium glanduliferum)
10202
Ďatelina chlpatá
(Trifolium hirtum)
10707
Ďatelina hybridná
(Trifolium hybridum)
1020020
Ďatelina purpurová
(Trifolium incarnatum)
1050080
Ďatelina marocká
(Trifolium isthmocarpum)
101003
Ďatelina Michelova
(Trifolium michelianum)
10252
Ďatelina lúčna
(Trifolium pratense)
1030050
Ďatelina plazivá
(Trifolium repens)
1020020
Ďatelina obrátená
(Trifolium resupinatum)
1020020
Ďatelina kostrbatá
(Trifolium squarrosum)
1015015
Ďatelina podzemná
(Trifolium subterraneum)
1025025
Ďatelina mechúrikatá
(Trifolium vesiculosum)
101003
Senovka grécka
(Trigonella foenum-graecum)
10500450
Vika purpurová
(Vicia benghalensis)
201 000120
Bôb obyčajný
(Vicia faba)
301 0001 000
Vika panónska
(Vicia pannonica)
301 0001 000
Vika siata
(Vicia sativa)
301 0001 000
Vika huňatá
(Vicia villosa)
301 0001 000
Iné druhy
Kvaka
(Brassica napus var.
Napobrassica)
10200100
Kel kučeravý
[Brassica oleracea
convar. acephala (acephala var.
medullosa + var. viridis)]
10200100
Facélia vratičolistá
(Phacelia tanacetifolia)
1030040
Skorocel kopijovitý
(Plantago lanceolata)
5202
Reďkev siata olejná
(Raphanus sativus var. Oleiformis)
10300300

Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.

*) Maximálna hmotnosť dávky sa môže zvýšiť na 25 t so súhlasom kontrolného ústavu.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 4 písm. p) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.“.

10. Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené