Vyhláška č. 102/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení vyhlášky č. 49/2015 Z. z.

Platnosť od 05.05.2017
Účinnosť od 15.05.2017

OBSAH

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 25. apríla 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení vyhlášky č. 49/2015 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení vyhlášky č. 49/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 písmeno c) znie:

c) identifikačné údaje o držiteľovi

1. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,“.

2. V § 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

3. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Doklad o premiestnení ovce alebo kozy potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, sa zasiela do siedmich dní odo dňa premiestnenia zvieraťa preukázateľným spôsobom poverenej osobe z chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo.“.

4. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

5. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Individuálny register oviec a kôz v chove obsahuje

a) registračné číslo chovu,

b) názov chovu, adresu chovu a zemepisné súradnice chovu,

c) údaje o držiteľovi

1. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

2. meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

d) údaje o zvierati

1. identifikačný kód zvieraťa a dátum identifikácie,6)

2. identifikačný kód matky zvieraťa, ak je známy,

3. deň, mesiac a rok narodenia zvieraťa,

4. kód krajiny, ak je zviera dovezené z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

5. každá zmena v chove ovce alebo kozy, dátum zmeny v chove a kópia dokladu o premiestnení, ak došlo k premiestneniu ovce alebo kozy,

6. výsledok inventúry oviec a kôz v chove aktualizovaný najmenej raz za kalendárny rok a dátum jej vykonania,

7. údaje o prepravcovi zvieraťa podľa osobitného predpisu.6a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 6a znejú:

6) Príloha časť B ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.

6a) Príloha časť B ods. 1 písm. f) body i) a ii) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.“.

6. Prílohy č. 2 až 4 a 6 znejú:

„Príloha č.2 k vyhláške č.18/2012 Z. z.

Príloha č.3 k vyhláške č.18/2012 Z. z.

Príloha č.4 k vyhláške č.18/2012 Z.z.

Príloha č.6 k vyhláške č.18/2012 Z.z.

“.

7. Príloha č. 7 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2017.


Gabriela Matečná v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené