Vyhláška č. 97/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. februára 2016,

ktorou sa ustanovujú minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 11a ods. 10 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Minimálny rozsah horských aktivít žiadateľa o odbornú spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti (ďalej len „žiadateľ“) je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Slovenská asociácia horských sprievodcov (ďalej len „asociácia“) v rozsahu podľa § 2f písm. b) zákona overuje údaje, ktoré žiadateľ uviedol v zozname horských aktivít.

§ 2

Obsah a rozsah

a) vstupného testu je uvedený v prílohe č. 2,

b) osobitnej odbornej prípravy a skúšky je uvedený v prílohe č. 3,

c) ďalšej osobitnej odbornej prípravy a preskúšania je uvedený v prílohe č. 4.

§ 3

(1) Skúška sa člení na teoretickú časť a praktickú časť. Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“.

(2) Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak v teoretickej časti skúšky a praktickej časti skúšky bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na preskúšanie.

§ 4

Podrobnosti o priebehu vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a o hodnotení žiadateľa ustanovuje skúšobný poriadok asociácie.

§ 5

Odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú osobitnú odbornú prípravu žiadateľov, zabezpečuje školiace stredisko asociácie podľa vzdelávacieho projektu asociácie.

§ 6

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti (ďalej len „osvedčenie“) obsahuje

a) názov, sídlo a vodoznak asociácie,

b) evidenčné číslo osvedčenia,

c) ustanovenie zákona, podľa ktorého sa osvedčenie vydáva,

d) účel, na ktorý sa osvedčenie vydáva,

e) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,

f) čas platnosti osvedčenia,

g) dátum vydania osvedčenia,

h) funkciu, meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu asociácie a odtlačok úradnej pečiatky asociácie.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


Robert Kaliňák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 97/2016 Z. z.

MINIMÁLNY ROZSAH HORSKÝCH AKTIVÍT ŽIADATEĽA

A. Turistické výstupy

Absolvovanie 20 turistických výstupov v horskom prostredí nad 1 000 m nadmorskej výšky s prevýšením aspoň 500 m, z toho

a) 10 výstupov v letnom období,

b) 10 výstupov v teréne pokrytom snehom.

B. Skialpinizmus

Absolvovanie 5 dní skialpinizmu v horskom prostredí nad 1 000 m nadmorskej výšky, z toho

a) 2 zjazdy na lyžiach z turistických chát po značkovanom chodníku určenom na skialpinizmus pre verejnosť v neupravenom teréne,

b) 2 výstupy na lyžiach s prevýšením aspoň 1 000 m po značkovanom chodníku alebo v teréne určenom na skialpinizmus pre verejnosť,

c) 1 prechod pohorím, ktorý trval aspoň 2 dni.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 97/2016 Z. z.

OBSAH A ROZSAH VSTUPNÉHO TESTU

Por. čísloTémaRozsah
(vyučovacie
a výcvikové hodiny)
Hodnotí saPoznámka
1.Úroveň pohybu v ľahkom teréne a v skalnatom teréne, telesná kondícia6istota a plynulosť pohybu v teréne, absolvovanie túry v časovom limitev turistických topánkach
2.Úroveň pohybu v teréne pokrytom snehom, orientácia v teréne4technika a istota pohybu, orientácia s mapou, plánovanie túryv zimných turistických topánkach na snežniciach
3.Zjazdové lyžovanie na ľahkej skialpinistickej túre4technika a istota lyžovaniaskialpinistický výstroj
4.Znalosť horských oblastí Slovenskej republiky vrátane odbornej terminológie, základy prvej pomoci, orientácia v teréne, fauna a flóra2úroveň vedomostípísomný test

Príloha č. 3 k vyhláške č. 97/2016 Z. z.

OBSAH A ROZSAH OSOBITNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY A SKÚŠKY

NázovTémaOpis témy1. rok2. rok3. rok
teóriapraxteóriapraxteóriaprax
vyučovacie a výcvikové hodiny
Kurz č. 1Poskytovanie prvej pomociRozsah teoretických vedomostí a praktických zručností podľa právnej úpravy o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci
Prvá pomoc v horskom prostredí
Používanie komunikačných prostriedkov
1616
HodnotenieKurz č. 122
Kurz č. 2Orientácia a navigácia v horáchPoužívanie mapy, kompasu a výškomeru
Používanie navigačných techník
Navigácia v neznámom teréne
Príprava a realizácia túry
624
Kurz č. 3Bezpečnosť v horáchBezpečnosť v horskom teréne
Organizácia záchrany
Improvizovaná záchrana
824
Kurz č. 4Zahraničie – vedenie skupiny v neznámom horskom prostredíOrganizácia a vedenie skupiny
Prekonávanie vodného toku
Objektívne a subjektívne riziko pohybu v horách
842
HodnotenieKurzy č. 2 a 344
Kurz č. 5Prežitie v horáchPríprava jedla a získavanie vody
Pohyb v nočnom prostredí a za zhoršenej viditeľnosti
Bivakovanie v letnom období
832
Kurz č. 6Právo a ekonomikaPrávna úprava horskej sprievodcovskej činnosti
Poistenie klientov v horách
Výpočet nákladov horského sprievodcu na horskú sprievodcovskú činnosť
Základy anglického jazyka a nemeckého jazyka
88
HodnotenieKurz č. 622
HodnotenieKurzy č. 4 a 544
Kurz č. 7Terén pokrytý snehomLavíny
Bivakovanie v zimnom období
Vedenie skupiny v zimnom prostredí
Pohyb v zimnom prostredí na lyžiach
Pohyb v zimnom prostredí na snežniciach
Záchrana osoby zasypanej lavínou
842
Kurz č. 8Zahraničie – bezpečnosť pohybu v teréne pokrytom snehomPosúdenie snehových podmienok a lavínového nebezpečenstva
Istenie klienta a samoistenie
Vedenie skupiny osôb v ťažkých podmienkach
824
HodnotenieKurzy č. 7 a 844
Kurz č. 9Používanie globálneho satelitného navigačného systémuZáklady používania globálneho satelitného navigačného systému
Príprava trasy na elektronickej mape
Navigácia v teréne
88
Kurz č. 10Horské prostredieOchrana prírody a krajiny
Fauna a flóra, geológia horských oblastí
Počasie
História činnosti horských sprievodcov a ich etika
Zdravoveda, anatómia a fyziológia
Výstroj a výzbroj horského sprievodcu a jeho klienta
88
HodnotenieKurz č. 1022
Kurz č. 11Sprevádzanie klientov, praktická príprava horského sprievodcuSprevádzanie v letných podmienkach
Sprevádzanie v teréne pokrytom snehom
1056
HodnotenieKurzy č. 9 a 1144
IndividuálnySprevádzanie klientov pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon horskej sprievodcovskej činnostiAbsolvovanie aspoň 10 túr100
IndividuálnyLetné dni v horáchAbsolvovanie aspoň 30 túr v letných podmienkach300
IndividuálnyZimné dni v horáchAbsolvovanie aspoň 10 túr v teréne pokrytom snehom100
IndividuálnyZáverečná prácaPísomná práca z vybraných tém2
SkúškaKurzy č. 1 až 111230

Príloha č. 4 k vyhláške č. 97/2016 Z. z.

OBSAH A ROZSAH ĎALŠEJ OSOBITNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY A PRESKÚŠANIA

Por. čísloTémaOpis témyRozsah
(vyučovacie
a výcvikové hodiny)
1.Poskytnutie prvej pomociPrvá pomoc v horskom prostredí
Základná podpora životných funkcií
2
2.Orientácia a navigácia v horáchPoužívanie navigačných techník
Navigácia v neznámom teréne
2
3.Bezpečnosť v horáchBezpečnosť v horskom teréne
Organizácia záchrany
Improvizovaná záchrana
2
4.Prežitie v horáchPríprava jedla a získavanie vody
Pohyb v nočnom prostredí a za zhoršenej viditeľnosti
2
5.Terén pokrytý snehomLavíny
Záchrana osoby zasypanej lavínou
Pohyb v zimnom prostredí na lyžiach
2
6.Používanie globálneho satelitného navigačného systémuNavigácia v teréne2
7.Horské prostredieOchrana prírody a krajiny
Fauna a flóra, geológia horských oblastí
2
PreskúšanieTémy por. čísla 1 až 7Teoretická časť a praktická časť6

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.