Oznámenie č. 87/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou

Platnosť od 12.02.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016

87

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 79 ods. 11 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou.

Opatrenie ustanovuje štruktúru výkazov a hlásení predkladaných Národnej banke Slovenska poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou, ako i termíny a spôsob predkladania týchto výkazov a hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Opatrenie ustanovuje aj spôsob predkladania informácií podľa článku 304 delegovaného nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) a dopĺňa harmonizované výkazníctvo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru o informácie vyžadované Európskou centrálnou bankou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.