Nariadenie vlády č. 7/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

7

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. decembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 363/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 4 sa za slovo „pôdu“ vkladá čiarka a slová „chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady alebo vodné plochy“.

2. V § 2a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak ide o mladého poľnohospodára,10c) alebo čestné vyhlásenie, že je poľnohospodárom spĺňajúcim podmienky malého podniku10d) alebo mikropodniku,10e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10c až 10e sa vypúšťajú.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.