Oznámenie č. 56/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

(v znení č. 166/2016 Z. z.)

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 30.04.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

56

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo v zmysle § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na hodnotenie plnenia rozpočtu predkladaných subjektami verejnej správy1) sú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 7; takýmito informáciami a údajmi nie sú informácie a údaje, ktoré sú utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

(1) Finančné výkazy sa predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky v elektronickej podobe.

(2) Finančné výkazy sa predkladajú v termínoch ustanovených v § 3 až 8. Ak pripadne posledný deň predloženia výkazu na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, termín na predloženie výkazu je nasledujúci pracovný deň.

§ 3

(1) Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 sa predkladá do 26 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca za subjekty verejnej správy, ktorými sú

a) štátne rozpočtové organizácie,

b) štátne príspevkové organizácie,

c) štátne účelové fondy (ďalej len „štátne fondy),

d) subjekty zaradené podľa štatistického registra organizácií do verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 20103) a sú zaradené podľa číselníka registra organizácií4)do inštitucionálneho subsektora ústrednej štátnej správy pod kódom S.13110 alebo subsektora fondov sociálneho zabezpečenia S. 13140,

e) zdravotnícke zariadenia zaradené podľa štatistického registra organizácií do verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 20103) a sú zaradené podľa číselníka registra organizácií4) do inštitucionálneho subsektora miestnej samosprávy pod kódom S.13130 a zároveň majú predmet činnosti uvedený v štatistickej klasifikácii ekonomických činností SK NACE rev. 2 (2008) pod päťmiestnym kódom začínajúcim číslom 86.

(2) Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy, ktorými sú

a) vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,

b) obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,

c) dopravné podniky zaradené podľa štatistického registra organizácií do sektora verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 20103) a sú podľa číselníka registra organizácií4) zaradené do inštitucionálneho subsektora miestnej samosprávy pod kódom S.13130 a zároveň majú predmet činnosti uvedený v štatistickej klasifikácii ekonomických činností SK NACE rev. 2(2008) pod kódom 49310.

§ 4

(1) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív FIN 2-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru do 30 kalendárnych dní po skončení príslušného štvrťroka za subjekty verejnej správy, ktorými sú

a) štátne rozpočtové organizácie,

b) štátne príspevkové organizácie,

c) štátne fondy,

d) subjekty zaradené podľa štatistického registra organizácií do verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 20103) a sú zaradené podľa číselníka registra organizácií4)do inštitucionálneho subsektora ústrednej štátnej správy pod kódom S.13110.

(2) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru do 35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka za subjekty verejnej správy, ktorými sú

a) vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,

b) obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

(3) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív FIN 2-04 sa prekladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za ostatné subjekty verejnej správy neuvedené v odsekoch 1 a 2, okrem subjektov verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne.

§ 5

(1) Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 3-04 a Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov FIN 4-04 sa predkladajú podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy, ktorými sú

a) štátne rozpočtové organizácie,

b) štátne príspevkové organizácie,

c) štátne fondy,

d) subjekty zaradené podľa štatistického registra organizácií do verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 20103) a sú zaradené podľa číselníka registra organizácií4)do inštitucionálneho subsektora ústrednej štátnej správy pod kódom S.13110 alebo subsektora fondov sociálneho zabezpečenia S. 13140.

(2) Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 3-04 a Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov FIN 4-04 sa predkladajú podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 10. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

§ 6

(1) Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy, ktorými sú

a) štátne rozpočtové organizácie,

b) štátne príspevkové organizácie,

c) štátne fondy,

d) subjekty zaradené podľa štatistického registra organizácií do verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 20103) a sú zaradené podľa číselníka registra organizácií4)do inštitucionálneho subsektora ústrednej štátnej správy pod kódom S.13110 alebo subsektora fondov sociálneho zabezpečenia S. 13140.

(2) Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia roka do 10. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

§ 7

Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 10. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy, ktorými sú

a) vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie,

b) obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

§ 8

Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy FIN 7-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy, ktoré nie sú uvedené v § 3.

§ 9

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 10

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní informácií uvedených vo finančných výkazoch predkladaných mesačne k 31. januáru 2016.

(2) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní informácií uvedených vo finančných výkazoch predkladaných štvrťročne k 31. marcu 2016.


§ 11

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 375/2012 Z. z.) v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/22379/2013-31 (oznámenie č. 412/2013 Z. z.) a opatrenia zo 17. decembra 2014 č. MF/21232/2014-31 (oznámenie č. 412/2014 Z. z.).

§ 12

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír v.r.

podpredseda vlády a minister financií


Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

VZOR

FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

Časť I. Príjmy a výdavky

1.1. Príjmy
ZdrojTyp zdrojaPoložkaPodpoložkaN á z o vSchválený rozpočetRozpočet po zmenáchOčakávaná skutočnosťSkutočnosť
k .............
abcde1234
Spolu
1.2. Výdavky
ZdrojTyp zdrojaProgramOddielSkupinaTriedaPodtriedaPoložkaPodpoložkaN á z o vSchválený
rozpočet
Rozpočet
po zmenách
Očakávaná
skutočnosť
Skutočnosť
k .............
abcdefghij1234
Spolu

Časť II. Finančné operácie

2.1. Príjmové operácie
Kód účtuZdrojPoložkaPodpoložkaN á z o vSchválený
rozpočet
Rozpočet
po zmenách
Očakávaná
skutočnosť
Skutočnosť
k .............
abcde1234
Spolu
2.2. Výdavkové operácie
Kód účtuZdrojOddielSkupinaTriedaPodtriedaPoložkaPodpoložkaN á z o vSchválený rozpočetRozpočet po zmenáchOčakávaná skutočnosťSkutočnosť
k .............
abcdefghi1234
Spolu

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 1-12

Finančný výkaz FIN 1-12 sa vypĺňa za subjekty verejnej správy v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie.

K časti I. Príjmy a výdavky

1. V tejto časti sa uvádzajú všetky príjmy a výdavky subjektu verejnej správy, ktoré sa klasifikujú podľa rozpočtovej klasifikácie, okrem finančných operácií. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie, sa táto časť výkazu vypĺňa osobitne za bežné príjmy a bežné výdavky a osobitne za kapitálové príjmy a kapitálové výdavky [§ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“)].

2. Stĺpec a v časti 1.1. a stĺpec a v časti 1.2. sa vypĺňajú za všetky subjekty verejnej správy. Kód zdroja sa vypĺňa ako povinný údaj.

3. Stĺpec b v časti 1.1. a stĺpec b v časti 1.2. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy. Uvádza sa typ zdroja, ktorým sa rozlišuje, či príslušné prostriedky majú charakter rozpočtových prostriedkov alebo mimorozpočtových prostriedkov. Ak ide o prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu [§ 8 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)], majú tieto prostriedky charakter rozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „R“. Ak ide o prostriedky, o ktoré je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov (§ 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z .z.), majú tieto prostriedky charakter mimorozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „M“.

4. V stĺpcoch c až e v časti 1.1. a v stĺpcoch d až j v časti 1.2. sa uvádzajú príjmy a výdavky subjektu verejnej správy triedené podľa rozpočtovej klasifikácie (§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.).

5. Stĺpec c v časti 1.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne fondy. V stĺpci c v časti 1.2. sa uvádza alfanumerický kód programu.

6. V stĺpci 1 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy schválené a rozpísané na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušné vykazované obdobie alebo na základe rozpočtu verejnej správy na príslušné vykazované obdobie schválené vládou Slovenskej republiky alebo schválené orgánom príslušného subjektu verejnej správy (§ 14 zákona č. 523/2004 Z .z.). V stĺpci 1 v častiach 1.1 a 1.2 sa nevypĺňajú údaje za mimorozpočtové účty.

7. V stĺpci 2 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy upravené o vykonané rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte (§ 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky), § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z .z. alebo upravené na základe rozhodnutia orgánu príslušného subjektu verejnej správy. V stĺpci 2 v častiach 1.1 a 1.2 sa nevypĺňajú údaje za mimorozpočtové účty.

8. V stĺpci 3 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti, ktorou sa rozumie predpokladané plnenie rozpočtu do konca roka k 31. decembru. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 3 ods. 1, sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti za obdobie január až november a za subjekty verejnej správy uvedené v § 3 ods. 2, sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti za obdobie I. až III. štvrťrok. Údaje o očakávanej skutočnosti sa nevypĺňajú za obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

9. V stĺpci 4 v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

K časti II. Finančné operácie

1. Časť II. obsahuje údaje o finančných operáciách subjektu verejnej správy (§ 4 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. ) a o pohyboch na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu (§ 13 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z.).

2. Stĺpec a v častiach 2.1. a 2.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a uvádza sa kód mimorozpočtového účtu.

3. Stĺpec b v častiach 2.1. a 2.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a nimi zriadené príspevkové organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové organizácie a verejné vysoké školy. Uvádza sa kód zdroja financovania.

4. V stĺpcoch c až e v časti 2.1. a v stĺpcoch c až i v časti 2.2. sa uvádzajú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie (§ 4 ods. 7 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z.z. ) subjektu verejnej správy triedené podľa rozpočtovej klasifikácie; za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, sa uvádzajú aj údaje o ďalších pohyboch na mimorozpočtových účtoch, z ktorých sa nerealizuje čerpanie peňažných prostriedkov prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu [§ 1 ods. 3 písm. c) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.)].

5. V stĺpci 1 v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o schválených finančných príjmových operáciách a výdavkových operáciách subjektu verejnej správy.

6. V stĺpci 2 v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o finančných príjmových operáciách a výdavkových operáciách subjektu verejnej správy upravené v priebehu vykazovaného obdobia.

7. V stĺpci 3 v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti, ktorou sa rozumie predpokladané plnenie rozpočtu do konca roka k 31. decembru. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 3 ods. 1, sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti za obdobie január až november a za subjekty verejnej správy uvedené v § 3 ods. 2, sa uvádzajú údaje o očakávanej skutočnosti za obdobie I. až III. štvrťrok. Údaje o očakávanej skutočnosti sa nevypĺňajú za obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

8. V stĺpci 4 v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o plnení príjmových operácií a výdavkových operácií subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

9. Údaje v časti 2.1 stĺpcoch 1 a 2 a údaje v časti 2.2 stĺpcoch 1 a 2 sa nevypĺňajú, ak ide o mimorozpočtové účty.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

VZOR

FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

I. časť

Č.
r.
1.1. Vybrané aktíva ÚčetZostatok k ............. vykazovaného obdobiaZostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
BruttoKorekciaNetto
abc1234
1. Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 5)
2. Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva 012, 014 - (07X, 09X)
3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 051 - (095A)
4. Iný dlhodobý nehmotný majetok 013, 018, 019 - (07X, 09X)
5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041 - (093)
6.Dlhodobý hmotný majetok (r. 7 až r. 15)
7. Pozemky 031 - (092A)
8. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085, 092A)
9. Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov 032, 033 - (092A)
10. Stavby 021 - (081, 092A)
11. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082, 092A)
12. Dopravné prostriedky 023 - (083, 092A)
13. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 052 - (095A)
14. Iný dlhodobý hmotný majetok 026, 028, 029 - (08X, 09X)
15. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 - (094)
16. Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21)
17. Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely 061, 062, 063 - (096A)
18. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - (096A)
19. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky 066, 067 - (096A)
20. Ostatný dlhodobý finančný majetok 069 - (096A)
21. Obstaranie dlhodobého finančného majetku 043 - (096A)
22. Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19X)
23. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 24 až r. 30)
24. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 351
25. Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočt 352
26. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu 353
27. Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku 354
28. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku 355
29. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku 356
30. Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 357, 358, 359
31.Pohľadávky (r. 32 až r. 42)
32. Odberatelia 311 - (391A)
33. Zmenky na inkaso 312 - (391A)
34. Poskytnuté prevádzkové preddavky 314 - (391A)
35. Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov 313, 375 - (391A)
36. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov 317 - (391A)
37. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 319 - (391A)
38. Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 336, 341, 342, 343, 345 -(391A)
39. Pohľadávky z nájmu 374 - (391A)
40. Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie 373A, 376 - (391A)
41. Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 369, 371A, 372A, 396A - (391A)
42. Ostatné pohľadávky 315, 316, 318, 335, 378 - (391A)
43. Finančné účty (r. 44 až r. 51)
44. Pokladnica a ceniny 211, 213,
45. Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A +/- 261
46. Výdavkový rozpočtový účet 222
47. Príjmový rozpočtový účet 223
48. Účty štátnej pokladnice skupina 28
49. Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A)
50. Dlhové cenné papiere 253, 256, 257A - (291A)
51. Obstaranie krátkodobého finančného majetku 259 - (291A)
52. Návratné finančné výpomoci (r. 53 + r. 54)
53. Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy 271A, 272A, 274A, 275A - (291A)
54. Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy 271A, 274A, 275A, 277A - (291A)
55. Časové rozlíšenie 381, 382, 385
56. Účet štátnych rozpočtových príjmov 224
57. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina 20
58.Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 6 + r. 16 + r. 22 + r. 23 + r. 31 + r. 43 + r. 52 + r. 55 + r. 56 + r. 57)

II. časť

Č.r. 1.2. Vybrané pasíva Účet Zostatok k ......... vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
abc56
60.Oceňovacie rozdiely414, 415
61.Fondy421, 427
62.Výsledok hospodáreniaVH
63.Rezervy451, 459, 323
64. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 65 až r. 71) 351
65. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
66.Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu352
67.Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu353
68.Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku354
69.Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku355
70.Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku356
71.Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy357, 358, 359
72. Záväzky (r. 73 až r. 77 + r. 80 + r. 83 + r. 86 až r. 90)
73.Dlhodobé zmenky na úhradu478A
74.Krátkodobé zmenky na úhradu322, 478A
75.Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie373A, 377
76.Vydané dlhopisy dlhodobé473A (-255A)
77.Dodávatelia a nevyfakturované dodávky321, 326, 476
78.v tom: krátkodobé321A, 326A
79.dlhodobé476A
80.Prijaté preddavky324, 475
81.v tom: krátkodobé324A
82.dlhodobé475A
83.Záväzky z nájmu474
84.v tom: krátkodobé374A
85.dlhodobé474A
86.Záväzky voči zamestnancom331, 333
87.Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia336, 341, 342, 343, 345
88.Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov367
89.Záväzky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení368, 371A, 372A, 396A
90.Ostatné záväzky325, 379, 472, 479
91.v tom: krátkodobé325A, 379A
92.dlhodobé472A, 479A
93. Bankové úvery a výpomoci (r. 94 až r. 98)
94.Bankové úvery dlhodobé461A,
95.Bežné bankové úvery461A, 221A, 231, 232,
96.Vydané dlhopisy krátkodobé473A, 241 (-255A)
97.Krátkodobé finančné výpomoci249
98.Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy273
99. Časové rozlíšenie (r. 100 + r. 101)
100. Výdavky budúcich období 383
101. Výnosy budúcich období 384
102. Účet štátnych rozpočtových výdavkov 225
103. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina 20
104. Vybrané pasíva spolu (r. 59 + r. 63 + r. 64 + r. 72 + r. 93 + r. 99 + r. 102 + r. 103)

2. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, verejné vysoké školy, Ústav pamätí národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rozhlas a televízia Slovenska a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu5)

I. časť

Č.
r.
2.1. Vybrané aktíva ÚčetZostatok k ............. vykazovaného obdobiaZostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
BruttoKorekciaNetto
abc1234
1. Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 5)
2.Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti a oceniteľné práva012, 014 - (07X, 091A)
3.Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok051 - (095A)
4. Iný dlhodobý nehmotný majetok 013, 018, 019 - (07X, 09X)
5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041 - (093)
6.Dlhodobý hmotný majetok (r. 7 až r. 15)
7. Pozemky031
8. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085, 092A)
9.Umelecké diela a zbierky 032
10. Stavby 021 - (081, 092A)
11. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082, 092A)
12. Dopravné prostriedky 023 - (083, 092A)
13. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 052 - (095A)
14. Iný dlhodobý hmotný majetok 026, 028, 029 - (08X, 09X)
15. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 - (094)
16. Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21)
17.Podielové cenné papiere a podiely061, 062 - (096A)
18.Dlhové cenné papiere držané do splatnosti065 - (096A)
19.Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky066, 067 - (096A)
20. Ostatný dlhodobý finančný majetok 069 - (096A)
21.Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok a obstaranie dlhodobého finančného majetku053, 043 - (096A)
22. Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19X)
23.Pohľadávky (r. 24 až r. 32)
24.Odberatelia311 - (391A)
25.Zmenky na inkaso312 - (391A)
26.Poskytnuté prevádzkové preddavky314 - (391A)
27.Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov313, 375 - (391A)
28.Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia336, 341, 342, 343, 345
29.Pohľadávky z pevných termínových operácií373A - (391A)
30.Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy346, 348
31.Pohľadávky voči účastníkom združení, spojovací účet pri združení 358, 396 - (391A)
32. Ostatné pohľadávky315, 335, 378 - (391A)
33.Finančné účty (r. 34 až r. 38)
34.Pokladnica a ceniny211, 213
35.Bankové účty221 +/- 261
36.Majetkové cenné papiere251, 257A - (291A)
37.Dlhové cenné papiere253, 255, 256, 257A - (291A)
38.Obstaranie krátkodobého finančného majetku259 - (291A)
39.Účty časového rozlíšenia381, 385
40.Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 6 + r. 16 + r. 22 + r. 23 + r. 33 + r. 39)

II. časť

Č.r. 2.2. Vybrané pasíva Účet Zostatok k ......... vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
abc56
41.Vlastné zdroje krytia majetku (r. 42 až r. 44)
42.Imanie a peňažné fondy411, 412 ,413, 414, 415
43.Fondy tvorené zo zisku421, 423, 427
44.Výsledok hospodáreniaVH
45.Rezervy323, 451, 459
46.Záväzky (r. 47 až r. 51 + r. 54 + r. 57 + r. 60 až r. 65)
47.Dlhodobé zmenky na úhradu478
48.Krátkodobé zmenky na úhradu322
49.Záväzky z pevných termínových operácií373A
50.Vydané dlhopisy dlhodobé473
51.Dodávatelia a nevyfakturované dodávky321, 326, 476
52.v tom: krátkodobé321A, 326A
53.dlhodobé476A
54.Prijaté preddavky324, 475
55.v tom: krátkodobé324A
56.dlhodobé475A
57.Záväzky z nájmu474
58.v tom: krátkodobé474A
59.dlhodobé474A
60.Záväzky voči zamestnancom331, 333
61.Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a
zdravotného poistenia
336, 341, 342, 343, 345
62.Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy346, 348
63.Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov367
64.Záväzky voči účastníkom združení, spojovací účet pri združení368, 396
65.Ostatné záväzky325, 379, 472, 479
66.v tom: krátkodobé325A, 379A
67.dlhodobé472A, 479A
68.Bankové úvery a výpomoci (r. 69 až r. 72)
69.Dlhodobé bankové úvery461A
70.Bežné bankové úvery231, 232, 461A
71.Vydané dlhopisy krátkodobé241
72.Krátkodobé finančné výpomoci249
73.Časové rozlíšenie383, 384
74.Vybrané pasíva spolu (r. 41 + r. 45 + r. 46 + r. 68 + r. 73)

3. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa

I. časť

Č. r.3.1. Vybrané aktívaÚčetZostatok k ............. vykazovaného obdobiaZostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
BruttoKorekciaNetto
abc1234
1.Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 5)
2.Oceniteľné práva014 - (074, 091A)
3.Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný
majetok
051 - (095A)
4.Iný dlhodobý nehmotný majetok013, 018, 019 - (07X, 091A)
5.Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku041 - (093)
6. Dlhodobý hmotný majetok (r. 7 až r. 14)
7.Pozemky031
8.Umelecké diela a zbierky032
9.Stavby021 - (081, 092A)
10.Stroje, prístroje a zariadenia022 - (082, 092A)
11.Dopravné prostriedky023 - (083, 092A)
12.Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný
majetok
052 - (095A)
13.Iný dlhodobý hmotný majetok028, 029 - (08X, 092A)
14.Obstaranie dlhodobého hmotného majetku042 - (094)
15. Dlhodobý finančný majetok (r. 16 až r. 20)
16.Podielové cenné papiere a vklady061, 062
17.Dlhové cenné papiere držané do splatnosti063 - (096A)
18.Ostatné pôžičky067 - (096A)
19.Ostatný dlhodobý finančný majetok069 - (096A)
20.Obstaranie dlhodobého finančného majetku043 - (096A)
21.Zásobyskupina 11, 13 - (19X)
22. Pohľadávky (r. 23 až r. 31)
23.Odberatelia311 - (391A)
24.Zmenky na inkaso312 - (391A)
25.Poskytnuté prevádzkové preddavky314 - (391A)
26.Pohľadávky za eskontované cenné papiere313 - (391A)
27.Na poistnom a príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie
316 - (391A)
28.Daňové pohľadávky a pohľadávky zo
sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
336, 341, 342, 343, 345 - (391A)
29.Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym
rozpočtom
346
30.Pohľadávky voči združeniu, spojovací účet pri
združení
358, 396 - (391A)
31.Ostatné pohľadávky315, 335, 378 - (391A)
32. Finančné účty (r. 33 až r. 36)
33.Pokladnica a ceniny211, 213
34.Bankové účty221 +/- 261
35.Dlhové cenné papiere251, 253
36.Obstaranie krátkodobého finančného majetku259
37.Prechodné účty aktív381, 385
Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 6 + r. 15 + r. 21 + r. 22 + r. 32 + r. 37)

II. časť

Č. r. 3.2. Vybrané pasíva Účet Zostatok k ......... vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
abc56
39Vlastné zdroje krytia majetku (r. 40 až r. 42)
40Fondy901, 902, 905, 914
41Osobitné fondy921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928 929
42Výsledok hospodárenia963, 931, 932
43Rezervy323, 941
Záväzky (r. 45 až r. 48 + r. 51 + r. 54 + r. 57 až r. 64)
45Návratná finančná výpomoc952
46Dlhodobé zmenky na úhradu958
47Krátkodobé zmenky na úhradu322
48Dodávatelia a nevyfakturované dodávky321, 329
49v tom: krátkodobé321A, 325A
50dlhodobé321A, 325A
51Prijaté preddavky324, 955
52v tom: krátkodobé324A, 955A
53dlhodobé324A, 955A
54Záväzky z nájmu954
55v tom: krátkodobé954A
56dlhodobé954A
57Záväzky voči zamestnancom331, 333
58Záväzky z poistných vzťahov326
59Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti328
60Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia336, 341, 342, 343, 345
61Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom346
62Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov367
63Záväzky voči združeniu, spojovací účet pri združení368, 396
64Ostatné záväzky325, 379, 956, 959
65v tom: krátkodobé325A, 379A, 956A, 959A
66dlhodobé325A, 379A, 956A, 959A
67Bankové úvery a výpomoci (r. 68 až r. 70)
68Dlhodobé bankové úvery951A
69Bežné bankové úvery231, 232, 951A
70Krátkodobé finančné výpomoci249
71Prechodné účty pasív383, 384
72 Vybrané pasíva spolu (r. 39 + r. 43 + r. 44 + r. 67 + r. 71)

4. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú podnikateľské subjekty účtujúce podľa osobitného predpisu6)

I. časť


Č. r.
4.1. Vybrané aktíva Účet Zostatok k ............. vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
Brutto Korekcia Netto
abc1234
1.Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 5)
2.Aktivované náklady na vývoj, oceniteľné práva a goodwill012, 014, 015 - (07X, 091A)
3.Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok051 - (095A)
4.Iný dlhodobý nehmotný majetok013, 01X, 019 - (07X, 091A)
5.Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku041 - (093)
6.Dlhodobý hmotný majetok (r. 7 až r. 11 + r. 13 až r. 16)
7.Pozemky031 - (092A)
8.Pestovateľské celky trvalých porastov025 - (085, 092A)
9.Umelecké diela a zbierky032
10.Stavby021 - (081, 092A)
11.Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí022 - (082, 092A)
12.z toho: dopravné prostriedky
13.Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok052 - (095A)
14.Iný hmotný majetok026, 029, 02X - (08X, 092A)
15.Obstaranie dlhodobého hmotného majetku042 - (094)
16.Opravná položka k nadobudnutému majetku+/- 097 (+/- 098)
17.Dlhodobý finančný majetok (r. 18 až r. 22)
18.Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely061, 062, 063 - (096A)
19.Dlhové cenné papiere065 - (096A)
20.Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky066, 067, 06XA - (096A)
21.Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok, obstaranie dlhodobého finančného majetku053, 043 - (09X)
22.Ostatný dlhodobý finančný majetok069, 06XA - (096A)
23.Zásobyskupina 11, 12, 13 - (19X)
24.Pohľadávky (r. 25 až r. 35)
25.Odberatelia311, 31X - (391A)
26.Zmenky na inkaso312 - (391A)
27.Poskytnuté prevádzkové preddavky314A - (391A)
28.Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov313, 375 - (391A)
29.Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho
poistenia a zdravotného poistenia
336, 341, 342, 343, 345, 481A - (391A)
30.Dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie346, 347 - (391A)
31.Pohľadávky z nájmu374 - (391A)
32.Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie373A, 376 - (391A)
33.Pohľadávky voči účastníkom združenia, spojovací účet pri združení358, 398A - (391A)
34.Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku, pohľadávky voči spoločníkom a členom, pohľadávky z predaja podniku351, 354, 355, 35X, 371 - (391A)
35.Ostatné pohľadávky315, 335, 33X, 378 - (391A)
36.Finančné účty (r. 37 až r. 41)
37.Pokladnica a ceniny211, 213, 21X,
38.Bankové účty221A, 22X +/- 261
39.Majetkové cenné papiere251, 257A, 25XA - (291A, 29X)
40.Dlhové cenné papiere253, 256, 257A, 25XA - (291A, 29X)
41.Obstaranie krátkodobého finančného majetku259, 314A - (291A, 391A)
42.Časové rozlíšenie381, 382, 385
43.Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 6 + r. 17 + r. 23 + r. 24 + r. 36 + r. 42)

II. časť

Č. r.4.2. Vybrané pasívaÚčetZostatok k ......... vykazovaného obdobiaZostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
abc56
44.Vlastné imanie (r. 45 až r. 48)
45.Základné imanie411 alebo 491, 419, 353
46.Kapitálové fondy412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
47.Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia421, 422, 423,427
48.Výsledok hospodáreniaVH
49.Rezervy32X, 323, 45X, 451, 459
50.Záväzky (r. 51 až r. 55 + r. 58 + r. 61 + r. 64 až r. 70)
51.Dlhodobé zmenky na úhradu478A
52.Krátkodobé zmenky na úhradu322, 478A
53.Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie373A, 377
54.Vydané dlhopisy dlhodobé473A - (255A)
55.Dodávatelia a nevyfakturované dodávky321, 326, 476
56.v tom: krátkodobé321A, 326A
57.dlhodobé476A
58.Prijaté preddavky324, 475
59.v tom: krátkodobé324A
60.dlhodobé475A
61.Záväzky z nájmu374, 474
62.v tom: krátkodobé374A
63.dlhodobé474A
64.Záväzky voči zamestnancom331, 333, 33X, 479A
65.Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia
336, 341, 342, 343, 345, 481A
66Dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie346, 347, 34X
67.Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov367
68.Záväzky voči účastníkom združenia, spojovací účet pri združení368, 398A
69.Záväzky v rámci konsolidovaného celku, záväzky voči spoločníkom a členom, záväzky z kúpy podniku361, 364, 365, 366, 36X, 372, 471, 47XA
70.Ostatné záväzky325, 32X, 379, 472, 479, 47XA
71.v tom: krátkodobé325A, 32XA, 379A
72.Dlhodobé472A, 479A, 47XA
73.Bankové úvery a výpomoci (r. 74 až r. 77)
74.Bankové úvery dlhodobé461A, 46XA
75.Bežné bankové úvery221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA
76.Vydané dlhopisy krátkodobé241, 473A - (255A)
77.Krátkodobé finančné výpomoci249, 24X
78.Časové rozlíšenie383, 384
79.Vybrané pasíva spolu (r. 44 + r. 49 + r. 50 + r. 73 + r. 78)

5. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Exportno-importná banka Slovenskej republiky

I. časť

Č. r. 5.1. Vybrané aktíva Zostatok k .............. vykazovaného obdobia (netto) Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
ab14
1.Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – hotovosť
2.Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – bežné účty bez výpovednej lehoty
3.Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – termínované účty
4.Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – poskytnuté úvery bankám s dobou splatnosti do jedného roka vrátane
5.Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a pohľadávky voči bankám – poskytnuté úvery bankám s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok
6.Finančný majetok na obchodovanie a na predaj – kótované akcie
7.Finančný majetok na obchodovanie a na predaj – nekótované akcie
8.Finančný majetok na obchodovanie a na predaj – ostatné majetkové účasti
9.Finančný majetok na obchodovanie a na predaj – podielové listy investičných spoločností
10.Derivátové finančné pohľadávky
11.Pohľadávky voči klientom s dobou splatnosti do jedného roka vrátane
12.Pohľadávky voči klientom s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok
13.Pohľadávky z poistenia
14.Majetok a pohľadávky zo zaistenia
15.Investície držané do splatnosti s pôvodnou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
16.Investície držané do splatnosti s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok
17.Hmotný majetok - pozemky
18.Hmotný majetok – budovy a stavby
19.Hmotný majetok – stroje a zariadenia
20.Obstaranie hmotného majetku
21.Nehmotný majetok
22.Splatná daňová pohľadávka
23.Odložená daňová pohľadávka
24.Ostatný majetok – pohľadávky
25.Ostatný majetok – rezervy
26.Náklady a príjmy budúcich období
27.Vybrané aktíva spolu (r. 1 až 26)

II. časť

Č. r. 5.2. Vybrané aktíva Zostatok k .............. vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
ab56
28.Základné imanie
29.kapitálové fondy
30.Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov
31.Výsledok hospodárenia
32.Záväzky voči bankám – prijaté úvery s dobou splatnosti do jedného roka vrátane
33.Záväzky voči bankám – prijaté úvery s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok
34.Záväzky z obchodovania
35.Derivátové finančné záväzky
36.Záväzky voči klientom – s dobou splatnosti do jedného roka vrátane
37.Záväzky voči klientom – s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok
38.Záväzky zo zaistenia
39.Emitované dlhové cenné papiere – s dobou splatnosti do jedného roka vrátane
40.Emitované dlhové cenné papiere – s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok
41.Technické rezervy na poistenie
42.Ostatné finančné záväzky
43.Ostatné záväzky
44.Splatný daňový záväzok
45.Odložený daňový záväzok
46.Ostatné rezervy
47.Výnosy a výdavky budúcich období
48.Vybrané pasíva spolu: (r. 28 až r. 47)

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 2-04

1. Finančný výkaz FIN 2-04 obsahuje údaje o vybraných údajoch z aktív a z pasív za subjekty verejnej správy, ktoré sú vymedzené v opatrení. Údaje sa vypĺňajú kumulatívne k príslušnému dátumu za bezprostredne predchádzajúce vykazované obdobie.

2. V stĺpci b v oboch častiach výkazu sa uvádzajú názvy syntetických účtov podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. V riadkoch výkazu, v ktorých sa uvádzajú hodnoty viacerých syntetických účtov, sa používa označenie ,,ostatné“ alebo ,,iné“, napríklad iný dlhodobý nehmotný majetok.

3. V stĺpci c v oboch častiach výkazu sa uvádzajú čísla syntetických účtov a analytických účtov k príslušným syntetickým účtom podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. Označenie účtu písmenom „A“ vyjadruje, že ide o analytický účet alebo analytickú evidenciu, označenie účtu písmenom „X“ vyjadruje, že ide o účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

4. Za znamienkom mínus (-) sú vo výkaze uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2. Údaje o oprávkach a opravných položkách sa vykazujú s kladnou hodnotou.

5. V stĺpcoch 4 a 6 výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných konečných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa tieto údaje zhodujú s údajmi uvedenými v riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia. Pri ostatných subjektoch verejnej správy sa údaje v stĺpci 4 a 6 výkazu rovnajú údajom vo finančnom výkaze predloženom za 4. štvrťrok bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia.

6. V stĺpcoch 1, 2 a 5 výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru vykazovaného obdobia. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa uvedú údaje k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru; údaje k 31. decembru vykazovaného roka sa predložia vo forme účtovného výkazu súvaha z ročnej účtovnej závierky. V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2.

7. Údaje v sumárnych riadkoch sa určia ako výsledok algoritmu uvedeného v konkrétnom riadku.

8. Výsledok hospodárenia zahŕňa výsledok hospodárenia minulých období, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulého obdobia a výsledok hospodárenia vytvorený od začiatku vykazovaného obdobia do dňa, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

9. Analytický účet sa viaže na konkrétny syntetický účet za účelom sprehľadniť pohyby na syntetickom účte v účtovníctve účtovnej jednotky. Podľa povahy majetku, záväzkov, nákladov a výnosov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia, ktorá môže obsahovať okrem ocenenia aj ďalšie údaje potrebné pre účtovnú jednotku.

Použité skraty

Č. r. – číslo riadku výkazu.

VH – výsledok hospodárenia.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

VZOR

FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov

Č.
r.
VYBRANÉ AKTÍVAMajetkové
cenné
papiere
v tomDlhové
cenné
papiere
z toho:
dlhodobé
Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomociz toho:
dlhodobé
Vybrané
pohľadávky
a poskytnuté
preddavky
akciez toho:
kótované
podielové
listy
ostatné
majetkové
vklady
a12345678910
1.I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až r.12)
2.a) nefinančné korporácie
3.b) finančné korporácie
4.z toho:
poisťovacie spoločnosti
5.penzijné fondy
6.c) verejná správa spolu
(r.07 až r. 09)
7.ústredná správa
8.územná samospráva
9.fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
10.d) domácnosti
11.e) neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
12.f) zahraničie
II. TRANSAKCIE
13.Zvýšenie stavu aktív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24)
14.a) nefinančné korporácie
15.b) finančné korporácie
16.z toho:
poisťovacie spoločnosti
17.penzijné fondy
18.c) verejná správa spolu
(r.19 až r. 21)
19.ústredná správa
20.územná samospráva
21.fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
22.d) domácnosti
23.e) neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
24.f) zahraničie
25.Zníženie stavu aktív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36)
26.a) nefinančné korporácie
27.b) finančné korporácie
28.z toho:
poisťovacie spoločnosti
29.30penzijné fondy
30.c) verejná správa spolu
(r.31 až r. 33)
31.ústredná správa
32.územná samospráva
33.fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
34.d) domácnosti
35.e) neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
36.f) zahraničie
37.III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)
38.IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)
39.V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 13 - r. 25 + r. 37 + r. 38)
40.a) nefinančné korporácie
41.b) finančné korporácie
42.z toho:
poisťovacie spoločnosti
43.penzijné fondy
44.c) verejná správa spolu
(r.45 až r. 47)
45.ústredná správa
46.územná samospráva
47.fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
48.d) domácnosti
49.e) neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
50.f) zahraničie

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 3-04

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy.

2. V riadku 1 sa uvádza začiatočný stav vybraných aktív v netto hodnote k 1. januáru vykazovaného obdobia v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10.

3. V riadkoch 2 až 12 sa uvádza začiatočný stav vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov [Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002)].

4. V riadkoch 13 až 24 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných aktív vyplývajúce z transakcií s aktívami v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

5. V riadkoch 25 až 36 sa uvádza zníženie stavu vybraných aktív vyplývajúce z transakcií s aktívami v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

6. V riadku 37 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-) a zrušenie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty cenných papierov vyplývajúca z ich precenenia.

7. V riadku 38 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných aktív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku, napríklad cenných papierov, dlhopisov, pretože dlžník zanikol.

8. V riadkoch 39 až 50 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

9. V stĺpcoch 7 a 9 sa uvádzajú cenné papiere a poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci, ktorých pôvodná doba splatnosti je viac ako jeden rok.

10. V stĺpci 10 sa uvádza suma poskytnutých preddavkov, časového rozlíšenia aktív a vybraných pohľadávok.

Použité skratky

Č. r. – číslo riadku výkazu.

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

VZOR

FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov

Č.r.VYBRANÉ PASÍVA
(1. časť)
Emitované dlhopisyZmenkyBankové úvery Investičné dodávateľské úveryDodávateľské úvery Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania
Nesplatená menovitá hodnota Úrok Nesplatená menovitá hodnota Úrok Nesplatená menovitá hodnota Úrok Nesplatená menovitá hodnota Úrok Nesplatená menovitá hodnota Úrok Nesplatená menovitá hodnota Úrok
a123456789101112
1. I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.6 + r.10 až r.12)
2. a) nefinančné korporácie xx
3. b) finančné korporácie
4. z toho:
poisťovacie spoločnosti
xx
5. penzijné fondy x x
6. c) verejná správa spolu
(r.07 až r. 09)
x x
7. ústredná správa x x
8. územná samospráva x x
9. fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
x x
10. d) domácnosti x x
11. e) neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
x x
12. f) zahraničie
II. TRANSAKCIE
13. Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24)
14. a) nefinančné korporácie x x
15. b) finančné korporácie
16. z toho:
poisťovacie spoločnosti
xx
17. penzijné fondy x x
18. c) verejná správa spolu
(r.19 až r. 21)
x x
19. ústredná správa x x
20. územná samospráva x x
21. fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
x x
22. d) domácnosti x x
23. e) neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
x x
24. f) zahraničie
25. Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36)
26. a) nefinančné korporácie x x
27. b) finančné korporácie
28. z toho:
poisťovacie spoločnosti
xx
29. penzijné fondy x x
30. c) verejná správa spolu
(r.31 až r. 33)
x x
31. ústredná správa x x
32. územná samospráva x x
33. fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
x x
34. d) domácnosti x x
35. e) neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
x x
36. f) zahraničie
37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)
38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)
39. V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 – r.25 + r.37 + r.38)
40. a) nefinančné korporácie xx
41. b) finančné korporácie
42. z toho:
poisťovacie spoločnosti
x x
43. penzijné fondy x x
44. c) verejná správa spolu
(r.45 až r. 47)
x x
45. ústredná správa x x
46. územná samospráva x x
47. fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
x x
48. d) domácnosti x x
49. e) neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
x x
50.f) zahraničie
VYBRANÉ PASÍVA
(2. časť)
Úvery od enviromentálneho fonduÚvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC)Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správyFinančný prenájomOstatné nebankové pôžičkyPrijaté zábezpekyVybrané záväzky a prijaté preddavky
Č.r.Nesplatená menovitá hodnotaÚrokNesplatená menovitá hodnotaÚrokNesplatená menovitá hodnotaÚrokNesplatená menovitá hodnotaÚrokNesplatená menovitá hodnotaÚrokNesplatená menovitá hodnotaÚrokNesplatená menovitá hodnotaÚrok
a1314151617181920212223242526
1.I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až r.12)
2.a) nefinančné korporácie
3.b) finančné korporácie
4.z toho:
poisťovacie spoločnosti
5.penzijné fondy
6.c) verejná správa spolu
(r.07 až r. 012)
7.ústredná správa
8.územná samospráva
9.fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
10.d) domácnosti
11.e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
12.f) zahraničie
13.Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24)
14.a) nefinančné korporácie
15.b) finančné korporácie
16.z toho:
poisťovacie spoločnosti
17.penzijné fondy
18.c) verejná správa spolu
(r.19 až r. 21)
19.ústredná správa
20.územná samospráva
21.fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
22.d) domácnosti
23.e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
24.f) zahraničie
25.Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36)
26.a) nefinančné korporácie
27.b) finančné korporácie
28.z toho:
poisťovacie spoločnosti
29.penzijné fondy
30.c) verejná správa spolu
(r.31 až r. 33)
31.ústredná správa
32.územná samospráva
33.fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
34.d) domácnosti
35.e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
36.f) zahraničie
37.III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)
38.IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)
39.V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 – r.25 + r.37 + r.38)
40.a) nefinančné korporácie
41.b) finančné korporácie
42.z toho:
poisťovacie spoločnosti
43.penzijné fondy
44.c) verejná správa spolu
(r.45 až r. 47)
45.ústredná správa
46.územná samospráva
47.fondy sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
48.d) domácnosti
49.e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
50.f) zahraničie

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 4-04

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy.

2. V riadku 1 sa uvádza začiatočný stav vybraných pasív k 1. januáru vykazovaného obdobia v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26.

3. V riadkoch 2 až 12 sa uvádza začiatočný stav vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 v členení podľa jednotlivých sektorov [Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002)].

4. V riadkoch 13 až 24 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

5. V riadkoch 25 až 36 sa uvádza zníženie stavu vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

6. V riadku 37 sa uvádzajú v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty vyplývajúca z precenenia.

7. V riadku 38 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných pasív z dôvodu preklasifikovania finančného pasíva (napríklad investičný dodávateľský úver sa preklasifikuje na bankový úver) alebo z dôvodu chybného vykazovania v predchádzajúcich obdobiach.

8. V riadku 39 až 50 sa uvádza stav vybraných pasív k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 26.

9. V stĺpcoch 25 a 26 sa uvádza suma prijatých preddavkov a vybraných záväzkov v členení podľa jednotlivých sektorov.

Použité skratky

Č. r. – číslo riadku výkazu.

Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

VZOR

FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch

Symbol dlhového nástrojaKód menyDátum prijatia prostriedkovDátum splatnosti dlhového nástrojaDruh úroku
F / V
Nesplatená menovitá hodnota k ................z toho: zahraniční veriteliaÚrokyz toho: zahraniční veritelia
ab1234567
Úhrn

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 5-04

Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy.

1. V stĺpci a sa uvádzajú v každom riadku samostatne jednotlivé druhy dlhových nástrojov, pri ktorých hodnota v stĺpci 4 nie je nulová.

Druh dlhového nástrojasymbol
Emitované dlhopisyED
ZmenkyZ
Bankové úveryBU
Investičné dodávateľské úveryIDU
Dodávateľské úveryDU
Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývaniaSFRB
Úvery od Environmentálneho fonduENVF
Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služiebEPC
Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správyNFV
Finančný prenájomFP
Ostatné nebankové pôžičkyOST
Prijaté zábezpekyZAB
Vybrané záväzky a prijaté preddavkyVZPP

2. Dlhové nástroje rovnakého druhu s rovnakým dátumom prijatia prostriedkov, rovnakým dátumom splatnosti dlhového nástroja a rovnakým druhom úroku sa uvedú sumárne v jednom riadku. Sumárne v jednom riadku sa uvedú aj prijaté zábezpeky, pri ktorých nie je známy dátum splatnosti, pričom stĺpce 1 a 2 sa nevypĺňajú.

3. V stĺpci b sa uvádza kód meny podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska, v ktorej bol dlhový nástroj pôvodne prijatý. Ak pôvodnou menou dlhového nástroja bola slovenská koruna, uvedie sa kód SKK.

4. V stĺpci 1 sa uvádza dátum emisie podľa emisných podmienok alebo dátum prvého dňa čerpania dlhových nástrojov podľa zmluvy, v tvare RRRRMMDD.

5. V stĺpci 2 sa uvádza dátum, kedy bude podľa emisných podmienok alebo zmluvy dlhový nástroj splatený, v tvare RRRRMMDD.

6. V stĺpci 3 sa uvádza druh úroku dlhového nástroja. Ak je úrok určený fixnou sadzbou alebo ak sa dlhový nástroj neúročí, uvádza sa písmeno „F“, ak je úroková sadzba počas splatnosti dlhového nástroja variabilná, uvádza sa písmeno „V“.

7. V stĺpci 4 sa uvádza nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho štvrťroka.

8. V stĺpci 5 sa uvádza nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru voči zahraničným veriteľom v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho štvrťroka.

9. Výkaz sa predkladá aj, ak sa vykazujú nulové hodnoty; vyplní sa len riadok „Úhrn“, pričom v stĺpcoch 4 a 5 sa uvedie nula. Symboly dlhového nástroja v stĺpci „a“ sa neuvádzajú.

10. V stĺpci 6 sa uvádza výška nesplatených záväzkov z úrokov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru.

11. V stĺpci 7 sa uvádza výška nesplatených záväzkov z úrokov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru zahraničným veriteľom. Suma záväzkov z úrokov sa prepočíta na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho štvrťroka.

12. Údaje za vybrané záväzky a prijaté preddavky sa vypĺňajú v stĺpcoch a, b, 4 a 5.

Použité skratky

V – variabilná úroková sadzba.

F – fixná úroková sadzba.

Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

VZOR

FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Č.r.Prehľad o stave bankových účtov a záväzkovZostatok k ....... vykazovaného obdobiaZostatok
k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a12
1.Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
2.z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov
3.z toho: rezervný fond
4.Záväzky celkom
5.z toho: záväzky po lehote splatnosti
6.z toho: uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti
7.Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania
8.z toho: úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
9.Pôžičky z Audiovizuálneho fondu
10.Pôžičky z Fondu na podporu umenia
11.Bankové úvery a výpomoci
12.z toho: bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
13.Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom
14.z toho: realizované záruky

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 6-04

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

2. V riadku 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov, o ktorých sa účtuje na syntetických účtoch 221 a 211 vrátane kladného alebo záporného zostatku účtu 261.

3. V riadkoch 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z. ).

4. V riadku 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 46 a 47 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. Rezervy a časové rozlíšenie na strane pasív a zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v účtovej skupine 35 sa neuvádzajú.

5. V riadku 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené v lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.).

6. V riadku 6 sa uvádzajú uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.). Neuvádzajú sa tu napríklad záväzky z neukončených súdnych sporov.

7. V riadku 7 sa uvádzajú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania celkom.

8. V riadku 8 sa uvádzajú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.

9. V riadku 9 sa uvádzajú úvery poskytnuté z Audiovizuálneho fondu.

10. V riadku 10 sa uvádzajú pôžičky prijaté z Fondu na podporu umenia podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.

11. V riadku 11 sa uvádzajú prijaté bankové úvery a výpomoci účtované na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 46 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet.

12. V riadku 12 sa uvádzajú bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.

13. V riadku 13 sa uvádza celkový stav záruk za bankové úvery a iné pôžičky poskytnutých obcou a vyšším územným celkom k termínu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

14. V riadku 14 sa uvádza stav realizovaných záruk za bankové úvery a iné pôžičky poskytnutých obcou a vyšším územným celkom k termínu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Použitá skratka

Č. r. – číslo riadku výkazu

Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

VZOR

FIN 7-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy

Č.r.PoložkaSkutočnosť k .................................. vykazovaného obdobiaSkutočnosť k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a12
1.Tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb
2.Tržby za tovar
3.Náklady na predaný tovar
4.Aktivácia
5.Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
6.Spotreba materiálu a energie
7.Náklady na služby
8.Manká a škody na zásobách
9.Manká a škody na dlhodobom majetku
10.Mzdové náklady
11.Povinné príspevky na zákonné poistenie platené zamestnávateľom
12.v tom: dôchodkové poistenie
13.ostatné
14.Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
15.Dobrovoľné sociálne poistenie
16.Sociálne náklady
17.Ostatné dane a poplatky súvisiace z činnosťou účtovnej jednotky
18.v tom: daň z motorových vozidiel
19.ostatné
20.Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21.Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22.Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23.Príjmy dotácií a subvencií na produkty
24.Príjmy dotácií a subvencií na produkciu
25.Príjem dividendy a ostatných podielov na zisku
26.Vyplatené dividendy a ostatné podiely na zisku
27.Nákladové úroky
28.Výnosové úroky
29.Výnosy z pokút a penále
30.Náklady na pokuty a penále
31.Prijaté odškodné
32.Platené odškodné
33.Prijaté nájomné z pôdy
34.Platené nájomné z pôdy
35.Prijaté dary
36.Poskytnuté dary
37.Ostatné príspevky iným osobám
38.Ostatné prijaté príspevky

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 7-04

1. Vo výkaze sa uvádzajú hodnoty vychádzajúce z nákladov a výnosov alebo príjmov a výdavkov narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia ku koncu príslušného štvrťroka bežného účtovného obdobia a k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

2. Výkaz sa predkladá za ostatné subjekty verejnej správy, ktoré nie sú uvedené v § 3 opatrenia č. MF/18977/2015-31.

Použitá skratka

Č.r. – číslo riadku výkazu.

Príloha č. 8 k opatreniu č. MF/18977/2015-31

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (Ú.v. EÚ L 306, 23.11.2011).

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov
v Európskej únii, (Ú. v. EÚ L 174, 26. 06. 2013).

4) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 601/2007 Z. z.).

6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z.z.)


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.