Vyhláška č. 50/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 21. decembra 2015,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Oznámenie podmienok pre poskytnutie vládneho štipendia na akademický rok obsahuje

a) názvy študijných odborov, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy, na ktorých štúdium je možné poskytnúť vládne štipendium,

b) počet fyzických osôb, ktorým je možné poskytnúť vládne štipendium,

c) lehotu na podanie žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia (ďalej len „žiadosť“),

d) lehotu pre ministerstvo zahraničných vecí partnerskej krajiny uvedenej v zameraní podľa § 3 ods. 3 zákona na oznámenie uchádzačov, ktorým táto krajina navrhuje poskytnúť vládne štipendium, a

e) adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého sa v elektronickej podobe predkladá žiadosť a jej prílohy.

§ 2

(1) Vzor žiadosti je uvedený v prílohe.

(2) Prílohami žiadosti sú

a)doklad o najvyššom získanom vzdelaní,

b) vysvedčenia zo strednej školy, ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu prvého stupňa alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň alebo na štúdium takého študijného programu, inak výpis výsledkov štúdia na vysokej škole,

c) rozhodnutie o prijatí na štúdium, ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na štúdium na vysokej škole,

d) rodný list,

e) fotografia s rozmermi 3,5 cm x 4 cm zobrazujúca skutočnú podobu tváre osoby bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 13 mm; v elektronickej podobe s rozmermi najmenej 350 x 400 pixelov,

f) odporúčanie

1. dvoch pedagogických zamestnancov strednej školy, ktorá vydala doklad podľa písmena b), ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu prvého stupňa alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň alebo na štúdium takého študijného programu, alebo

2. dvoch vysokoškolských učiteľov vysokej školy, ktorá vydala výpis výsledkov štúdia podľa písmena b), ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu tretieho stupňa alebo na štúdium takého študijného programu,

g) podpísaný štruktúrovaný životopis,

h) bibliografické údaje o publikačnej činnosti v rozsahu názov, autor a vydavateľské údaje, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium študijného programu tretieho stupňa alebo o štúdium takého študijného programu,

i) kópia strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa.

(3) Ak uchádzač získal najvyššie vzdelanie mimo územia Slovenskej republiky, vyžaduje sa aj overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Ak je doklad o najvyššom získanom vzdelaní alebo rodný list vyhotovený v inom ako v slovenskom jazyku, českom jazyku, anglickom jazyku, francúzskom jazyku alebo španielskom jazyku, vyžaduje sa aj úradne overený preklad do niektorého z týchto jazykov.1)

(4) Uchádzač predkladá žiadosť spolu s požadovanými prílohami v elektronickej forme každoročne do 30. mája prostredníctvom webového sídla určeného ministerstvom.

(5) Prílohy žiadosti

a) podľa odseku 2 písm. a) až e), g) a i) sa predkladajú v niektorom z týchto podporovaných formátov

1. Portable Document Format (.pdf),

2. Joint Photographic Experts Group (.jpg),

3. Portable Network Graphics (.png) alebo

4. Graphics Interchange Format (.gif),

b) podľa odseku 2 písm. f) a h) sa predkladajú v niektorom z týchto podporovaných formátov

1. Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem2) alebo

2. Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej normy.3)

§ 3

(1) Oznámenie o poskytnutí vládneho štipendia alebo o neposkytnutí vládneho štipendia doručuje ministerstvo uchádzačom v elektronickej forme do 15. júla na adresu elektronickej pošty, ktorú uchádzač uviedol v žiadosti.

(2) Oznámenie o poskytnutí vládneho štipendia doručuje ministerstvo uchádzačovi, ktorému bolo poskytnuté, aj v písomnej forme na korešpondenčnú adresu, ktorú uchádzač uviedol v žiadosti, a to do piatich pracovných dní odo dňa jeho vstupu na územie Slovenskej republiky.

(3) Oznámenie o odňatí vládneho štipendia a oznámenie o pozastavení poskytovania vládneho štipendia ministerstvo doručuje elektronickými prostriedkami aj v písomnej forme.

§ 4

Vládne štipendium poskytuje ministerstvo mesačne prostredníctvom vysokej školy, na ktorej je príslušná fyzická osoba študentom alebo účastníkom jazykovej prípravy. Vysoká škola vyplatí vládne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorého číslo oznámi študent príslušnej vysokej škole.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Juraj Draxler v. r.


Príloha k vyhláške č. 50/2015 Z. z.

príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 21 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 10a ods. 1 písm. j) zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2014 Z. z.

2) RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 transformácia UCS (univerzálnej znakovej sady), ISO/IEC 10646 - Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS).

3) ISO/IEC 29500 Formáty súborov Office Open XML.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.