Oznámenie č. 47/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. januára 2016 v súlade s článkom 17 ods. 2.

47

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2008 bol v Dubline prijatý Dohovor o kazetovej munícii.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k dohovoru uznesením č. 1852 z 26. júna 2015.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o pristúpení 15. júla 2015. Listina o pristúpení bola 24. júla 2015 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Dohovor nadobudol platnosť 1. augusta 2010 v súlade s článkom 17 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. januára 2016 v súlade s článkom 17 ods. 2.

Dohovor o kazetovej munícii
(Dublin, 30. mája 2008)

Zmluvné strany tohto dohovoru,

hlboko znepokojené tým, že civilné obyvateľstvo aj jednotlivci naďalej znášajú bremeno ozbrojeného konfliktu,

rozhodnuté raz a navždy ukončiť utrpenie a straty na ľudských životoch spôsobené použitím kazetovej munície, ak nefunguje tak, ako by mala, alebo ak je zanechaná,

znepokojené tým, že pozostatky kazetovej munície zabíjajú alebo mrzačia civilné obyvateľstvo vrátane žien a detí, bránia ekonomickému a spoločenskému rozvoju, a to aj v dôsledku straty prostriedkov na obživu, že bránia obnove a rekonštrukcii po skončení konfliktu, že odďaľujú alebo bránia návratu utečencov a vnútorne presídlených osôb, že môžu negatívne ovplyvniť národné a medzinárodné úsilie zamerané na nastolenie mieru a humanitárnu pomoc a mať ďalšie závažné následky, ktoré môžu pretrvávať mnoho rokov po použití tejto munície,

hlboko znepokojené aj nebezpečenstvom, ktoré predstavujú veľké zásoby kazetovej munície v jednotlivých krajinách, ktoré sa udržiavajú na prevádzkové použitie, a odhodlané zabezpečiť ich urýchlenú likvidáciu,

presvedčené, že je nevyhnutné účinne prispievať k efektívnemu a koordinovanému vyriešeniu ťažkej úlohy - odstrániť pozostatky kazetovej munície nachádzajúce sa vo všetkých častiach sveta a zaručiť ich likvidáciu,

odhodlané tiež v plnom rozsahu zabezpečiť uplatňovanie práv pre všetky obete kazetovej munície, a uznávajúc ich neodňateľnú dôstojnosť,

rozhodnuté urobiť maximum v poskytovaní pomoci obetiam kazetovej munície vrátane zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej pomoci, rovnako ako v zabezpečení ich sociálneho a ekonomického začlenenia,

uznávajúc potrebu poskytovať pomoc obetiam kazetovej munície s citlivým prihliadnutím na vek a pohlavie a zohľadňovať osobitné potreby zraniteľných skupín,

majúc na pamäti Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý okrem iného požaduje, aby sa zmluvné strany dohovoru zaviazali, že zabezpečia a podporia úplné uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkých osôb so zdravotným postihnutím bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia,

majúc na pamäti potrebu primeraným spôsobom koordinovať úsilie vynakladané na rozličných fórach s cieľom zaoberať sa právami a potrebami obetí rozličných druhov zbraní a rozhodnuté predchádzať diskriminácii týchto obetí,

opätovne potvrdzujúc, že v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje tento dohovor alebo iné medzinárodné dohody, zostáva civilné obyvateľstvo a kombatanti pod ochranou a právomocou zásad medzinárodného práva odvodených zo zaužívaných zvyklostí, zo zásad ľudskosti a z požiadaviek verejnej mienky,

rozhodnuté tiež, že ozbrojeným skupinám, ktoré nie sú ozbrojenými silami štátu, sa za žiadnych okolností nedovolí, aby vykonávali akúkoľvek činnosť, ktorá je zmluvnej strane tohto dohovoru zakázaná,

vítajúc širokú medzinárodnú podporu medzinárodnej norme zakazujúcej protipechotné míny, ktorá je obsiahnutá v Dohovore o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997,

vítajúc tiež prijatie Protokolu o výbušných pozostatkoch vojny, ktorý je prílohou Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky, a jeho nadobudnutie platnosti 12. novembra 2006, a želajúc si zvyšovať ochranu civilného obyvateľstva pred účinkami pozostatkov kazetovej munície v postkonfliktných oblastiach,

berúc do úvahy aj rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti a rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov
č. 1612 o deťoch v ozbrojených konfliktoch,

vítajúc ďalej kroky prijaté v posledných rokoch na národnej, regionálnej a globálnej úrovni s cieľom zakázať, obmedziť alebo pozastaviť používanie, skladovanie, výrobu a transfer kazetovej munície,

zdôrazňujúc úlohu verejnej mienky pri podporovaní zásad ľudskosti, čoho dôkazom je celosvetová výzva za ukončenie utrpenia civilného obyvateľstva spôsobovaného kazetovou muníciou, a uznávajúc úsilie vynakladané na tento účel Organizáciou Spojených národov, Medzinárodným výborom Červeného kríža, Koalíciou proti kazetovej munícii a mnohými ďalšími mimovládnymi organizáciami po celom svete,

znova potvrdzujúc Deklaráciu o kazetovej munícii z konferencie v Osle, ktorou štáty okrem iného uznali závažné dôsledky spôsobené použitím kazetovej munície a v ktorej sa zaviazali dohodnúť do konca roka 2008 právne záväzný nástroj zakazujúci používanie, výrobu, transfer a skladovanie kazetovej munície, ktorá spôsobuje neprijateľnú ujmu civilnému obyvateľstvu, a vytvárajúci rámec na spoluprácu a pomoc, ktorý zabezpečí primerané poskytovanie starostlivosti a rehabilitácie obetiam, vyčistenie kontaminovaných oblastí, osvetu zameranú na zníženie rizika a zničenie zásob kazetovej munície,

zdôrazňujúc želanie, aby všetky štáty dodržiavali tento dohovor, a odhodlané usilovne pracovať na podpore jeho univerzalizácie a úplnej implementácie,

vychádzajúc zo zásad a pravidiel medzinárodného humanitárneho práva a najmä zo zásady, že právo strán ozbrojeného konfliktu voliť spôsoby a prostriedky vedenia boja nie je neobmedzené, a z pravidiel, podľa ktorých strany konfliktu musia vždy rozlišovať medzi civilným obyvateľstvom a kombatantmi a medzi civilnými objektmi a vojenskými cieľmi, a v súlade s tým viesť svoje operácie výlučne proti vojenským cieľom, a podľa ktorých sa počas vojenských operácií musí neustále prihliadať na to, aby bolo ušetrené civilné obyvateľstvo, jednotliví civilisti a civilné objekty, a že civilné obyvateľstvo a jednotliví civilisti požívajú všeobecnú ochranu pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z vojenských operácií,

dohodli sa takto:

Článok 1

Všeobecné záväzky a rozsah pôsobnosti

1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že nikdy a za žiadnych okolností nebude

a) používať kazetovú muníciu,

b) vyvíjať, vyrábať, inak nadobúdať, skladovať, uchovávať kazetovú muníciu alebo ju priamo či nepriamo prevádzať na kohokoľvek,

c) nikomu pomáhať, nikoho podporovať alebo presviedčať, aby sa zapojil do akejkoľvek činnosti, ktorú tento dohovor zmluvnej strane zakazuje.

2. Odsek 1 tohto článku sa v primeranej miere uplatní na letecké bomby malého kalibru, ktoré sú špeciálne skonštruované tak, aby boli rozptyľované alebo uvoľňované zo zásobníka pripevneného k lietadlu.

3. Tento dohovor sa nevzťahuje na míny.

Článok 2

Definície

Na účely tohto dohovoru:

1. „Obete kazetovej munície“ sú všetky osoby, ktoré v dôsledku použitia kazetovej munície boli usmrtené alebo utrpeli fyzickú alebo psychickú ujmu, ekonomickú stratu, spoločenskú marginalizáciu alebo podstatné poškodenie pri uplatňovaní svojich práv. Patria medzi ne aj osoby priamo postihnuté účinkami kazetovej munície, ako aj ich rodiny a komunity.

2. „Kazetová munícia“ je konvenčná munícia určená na rozptýlenie alebo uvoľnenie výbušnej submunície, z ktorej každá váži menej ako 20 kg a ktorá zahŕňa aj túto výbušnú submuníciu. Za kazetovú muníciu sa nepovažuje:

a) munícia alebo submunícia určená na vypúšťanie svetlíc, dymu, pyrotechnických prostriedkov alebo dipólových odrážačov alebo munícia určená výhradne na účely vzdušnej obrany,

b) munícia alebo submunícia určená na produkovanie elektrických alebo elektronických účinkov,

c) munícia, ktorá – s cieľom predchádzať nerozlišujúcim účinkom na okolie a rizikám, ktoré predstavuje nevybuchnutá submunícia – má všetky nasledujúce vlastnosti:

(i) každá munícia obsahuje menej ako 10 kusov výbušnej submunície,

(ii) každá výbušná submunícia váži viac ako 4 kg,

(iii) každá výbušná submunícia je určená na detekciu a zameranie jedného cieľového objektu,

(iv) každá výbušná submunícia je vybavená elektronickým samodeštrukčným mechanizmom,

(v) každá výbušná submunícia je vybavená elektronickou funkciou samodeaktivácie.

3. „Výbušná submunícia“ je konvenčná munícia, ktorá, aby splnila svoju funkciu, je rozptýlená alebo uvoľnená kazetovou muníciou a ktorá funguje tak, že výbušná náplň detonuje pred nárazom, pri náraze alebo po náraze.

4. „Kazetová munícia, ktorá zlyhala“ je kazetová munícia, ktorá bola odpálená, zhodená, vypustená, vystrelená alebo iným spôsobom aktivovaná a ktorá mala rozptýliť alebo uvoľniť výbušnú submuníciu, ale pri tom zlyhala.

5. „Nevybuchnutá submunícia“ je výbušná submunícia, ktorá bola rozptýlená alebo uvoľnená, alebo iným spôsobom oddelená od kazetovej munície a nevybuchla tak, ako sa predpokladalo.

6. „Zanechaná kazetová munícia“ je kazetová munícia alebo výbušná submunícia, ktorá nebola použitá a bola zanechaná alebo vyhodená a ktorá už nie je pod kontrolou strany, ktorá ju na danom mieste zanechala alebo vyhodila. Táto munícia mohla byť alebo nemusela byť pripravená na použitie.

7. „Pozostatky kazetovej munície“ znamenajú kazetovú muníciu, ktorá zlyhala, zanechanú kazetovú muníciu, nevybuchnutú submuníciu a nevybuchnuté letecké bomby malého kalibru.

8. „Transfer“ zahŕňa okrem fyzického presunu kazetovej munície na územie štátu alebo z tohto územia aj prevod práv ku kazetovej munícii a kontroly nad ňou, ale nezahŕňa prevod územia, na ktorom sa nachádzajú pozostatky kazetovej munície.

9. „Samodeštrukčný mechanizmus“ znamená zabudovaný automaticky pracujúci mechanizmus, ktorý je doplnkom primárneho spúšťacieho mechanizmu munície a ktorý zabezpečuje zničenie munície, ktorej je súčasťou.

10. „Samodeaktivácia“ je automatické uvedenie munície do nefunkčného stavu nevratnou elimináciou súčiastky, napríklad batérie, ktorá je na fungovanie munície nevyhnutná.

11. „Oblasť kontaminovaná kazetovou muníciou“ je oblasť, o ktorej sa vie alebo o ktorej existuje podozrenie, že sa v nej nachádzajú pozostatky kazetovej munície.

12. „Mína“ je munícia určená na umiestnenie pod zemou, na zemi alebo v blízkosti zeme alebo iného povrchu určená na explodovanie v dôsledku prítomnosti, blízkosti alebo kontaktu osoby alebo vozidla.

13. „Výbušná letecká bomba malého kalibru“ je konvenčná munícia s hmotnosťou menšou ako 20 kg, ktorá nemá vlastný pohon a ktorá, aby mohla plniť svoju funkciu, je rozptýlená alebo uvoľnená zásobníkom, pričom jej úlohou je, aby výbušná náplň detonovala pred nárazom, pri náraze alebo po náraze.

14. „Zásobník“ je kontajner určený na rozptýlenie alebo uvoľnenie výbušných leteckých bômb malého kalibru, ktorý je v čase rozptýlenia alebo uvoľnenia pripevnený k lietadlu.

15. „Nevybuchnutá letecká bomba malého kalibru“ je výbušná letecká bomba malého kalibru, ktorá bola rozptýlená, uvoľnená alebo sa inak oddelila od zásobníka a nevybuchla tak, ako sa predpokladalo.

Článok 3

Skladovanie a ničenie zásob

1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje oddeliť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi všetku kazetovú muníciu pod jej jurisdikciou a kontrolou od munície uchovávanej na prevádzkové použitie a označiť ju ako určenú na zničenie.

2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zničiť alebo zabezpečiť zničenie všetkej kazetovej munície uvedenej v odseku 1 čo najskôr, avšak najneskôr do ôsmich rokov odvtedy, ako tento dohovor pre ňu nadobudol platnosť. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby metódy zničenia boli v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi ochrany verejného zdravia a životného prostredia.

3. Ak sa zmluvná strana domnieva, že nebude schopná zničiť alebo zabezpečiť zničenie všetkej kazetovej munície uvedenej v odseku 1 tohto článku do ôsmich rokov odvtedy, ako tento dohovor pre ňu nadobudol platnosť, môže zasadnutiu zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencii predložiť žiadosť o predĺženie konečného termínu ukončenia zničenia tejto kazetovej munície o obdobie nepresahujúce štyri roky. Za výnimočných okolností môže zmluvná strana požiadať o ďalšie predĺženia, maximálne o štyri roky. Požadované predĺženia nesmú prekročiť počet rokov nevyhnutný pre zmluvnú stranu na splnenie jej záväzkov podľa odseku 2 tohto článku.

4. Každá žiadosť o predĺženie musí obsahovať

(a) trvanie navrhovaného predĺženia,

(b) podrobné vysvetlenie navrhovaného predĺženia vrátane finančných a technických prostriedkov dostupných alebo požadovaných zmluvnou stranou na zničenie všetkej kazetovej munície uvedenej v odseku 1 tohto článku, a kde to pripadá do úvahy, aj výnimočné okolnosti oprávňujúce predĺženie lehoty,

(c) plán, ktorý určí, ako a kde bude dokončené zničenie zásob,

(d) množstvo a typy kazetovej munície a výbušnej submunície, ktorými disponovala zmluvná strana v čase, keď dohovor pre ňu nadobudol platnosť, a všetku ďalšiu kazetovú muníciu alebo výbušnú submuníciu nájdenú po nadobudnutí platnosti dohovoru,

(e) množstvo a typ kazetovej munície a výbušnej submunície zničenej počas obdobia uvedeného v odseku 2 tohto článku a

(f) množstvo a typ kazetovej munície a výbušnej submunície, ktorá má byť zničená v navrhovanom predĺženom období a očakávanú ročnú mieru likvidácie.

5. Zasadnutie zmluvných strán alebo hodnotiaca konferencia posúdia žiadosť s ohľadom na faktory uvedené v odseku 4 tohto článku a na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich zmluvných strán rozhodnú o tom, či žiadosti o predĺženie vyhovejú. Zmluvné strany môžu rozhodnúť o povolení kratšieho termínu predĺženia, ako bolo žiadané, a v prípade potreby môžu navrhnúť kritériá na predĺženie. Žiadosť o predĺženie musí byť odovzdaná minimálne deväť mesiacov pred konaním zasadnutia zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencie, na ktorých má byť posúdená.

6. Bez ohľadu na ustanovenia článku 1 tohto dohovoru je povolené uchovávanie alebo zaobstaranie obmedzeného množstva kazetovej munície a výbušnej submunície na účely vývoja a výcviku v oblasti detekcie kazetovej munície a výbušnej submunície, techník zneškodňovania a ničenia alebo prípravy opatrení zameraných proti kazetovej munícii. Množstvo uchovávanej alebo zaobstaranej výbušnej submunície nesmie prekročiť minimálne množstvo, ktoré je na tieto účely absolútne nevyhnutné.

7. Bez ohľadu na ustanovenia článku 1 tohto dohovoru sa povoľuje transfer kazetovej munície inej zmluvnej strane na účely zničenia, ako aj na účely uvedené v odseku 6 tohto článku.

8. Zmluvné strany, ktoré uchovávajú, zaobstarajú alebo prevedú kazetovú muníciu alebo výbušnú submuníciu na účely uvedené v odsekoch 6 a 7 tohto článku, predložia podrobnú správu o plánovanom i súčasnom použití tejto kazetovej munície a výbušnej submunície a ich type, množstve a sériových číslach. Ak je kazetová munícia alebo výbušná submunícia na tieto účely prevedená inej zmluvnej strane, správa musí obsahovať odkaz na prijímajúcu stranu. Taká správa musí byť vypracovaná za každý rok, v priebehu ktorého zmluvná strana uchovávala, zaobstarala si alebo previedla kazetovú muníciu alebo výbušnú submuníciu, a musí byť odovzdaná generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov do 30. apríla nasledujúceho roka.

Článok 4

Odstraňovanie a zničenie pozostatkov kazetovej munície a vzdelávanie zamerané na znižovanie rizika

1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje odstrániť a zničiť alebo zabezpečiť odstránenie a zničenie pozostatkov kazetovej munície, ktoré sa nachádzajú v oblastiach kontaminovaných kazetovou muníciou, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu, týmto spôsobom:

(a) v prípade, že sa pozostatky kazetovej munície nachádzajú v oblastiach pod jej jurisdikciou alebo kontrolou odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre túto zmluvnú stranu, musí byť toto odstránenie a zničenie dokončené čo najskôr, najneskôr však do desiatich rokov od uvedeného dátumu,

(b) v prípade, že sa po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru pre zmluvnú stranu stali z kazetovej munície pozostatky kazetovej munície nachádzajúce sa v oblastiach pod jej jurisdikciou alebo kontrolou, musí sa toto odstránenie a zničenie dokončiť čo najskôr, najneskôr však do desiatich rokov po skončení aktívneho nepriateľstva, v priebehu ktorého sa z tejto kazetovej munície stali pozostatky kazetovej munície, a

(c) po splnení ktoréhokoľvek zo záväzkov stanovených v písmenách a) a b) tohto odseku predloží zmluvná strana najbližšiemu zasadnutiu zmluvných strán vyhlásenie o dodržiavaní.

2. V rámci plnenia záväzkov stanovených v odseku 1 tohto článku musí každá zmluvná strana so zreteľom na ustanovenia článku 6 tohto dohovoru o medzinárodnej spolupráci a pomoci prijať čo najskôr nasledujúce opatrenia:

(a) posúdiť, vyhodnotiť a zaznamenať hrozbu, ktorú predstavujú pozostatky kazetovej munície, pričom vynaloží maximálne úsilie na identifikáciu všetkých oblastí kontaminovaných kazetovou muníciou nachádzajúcich sa pod jej jurisdikciou alebo kontrolou,

(b) posúdiť a stanoviť priority týkajúce sa označovania, ochrany civilného obyvateľstva, odstraňovania a ničenia a prijať opatrenia na získanie zdrojov a vypracovanie národného plánu na realizáciu týchto aktivít, vychádzajúc pritom, ak je to možné, z existujúcich štruktúr, skúseností a metodológií,

(c) prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky oblasti kontaminované kazetovou muníciou, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu, boli vyznačené, monitorované a chránené oplotením alebo iným spôsobom s cieľom účinne zabrániť vstupu civilného obyvateľstva. Pri označovaní predpokladaných nebezpečných oblastí by sa mali používať výstražné označenia, ktoré obyvateľstvo postihnutej oblasti už dobre pozná. Značky a iné označenia hraníc nebezpečných oblastí by mali byť v čo najvyššej miere viditeľné, čitateľné, trvácne a odolné voči environmentálnym vplyvom a mali by jasne označovať, ktorá strana vyznačenej hranice sa považuje za súčasť oblasti kontaminovanej kazetovou muníciou a ktorá strana sa považuje za bezpečnú,

(d) odstrániť a zničiť všetky pozostatky kazetovej munície nachádzajúce sa v oblastiach, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu, a

(e) vykonávať vzdelávanie zamerané na zníženie rizík, ktoré tieto pozostatky kazetovej munície predstavujú, s cieľom zabezpečiť, aby civilné obyvateľstvo žijúce v oblastiach alebo v blízkosti oblastí kontaminovaných kazetovou muníciou bolo informované o nebezpečenstve, ktoré tieto pozostatky predstavujú.

3. Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 tohto článku musí každá zmluvná strana zohľadňovať medzinárodné štandardy vrátane medzinárodných štandardov pre aktivity týkajúce sa mín (IMAS).

4. Tento odsek sa uplatňuje v prípadoch, keď kazetovú muníciu použila alebo zanechala jedna zmluvná strana pred tým, ako dohovor pre ňu nadobudol platnosť, a kazetová munícia sa stala pozostatkami kazetovej munície nachádzajúcimi sa v oblastiach, ktoré patria pod jurisdikciu alebo kontrolu inej zmluvnej strany v čase nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre túto druhú zmluvnú stranu.

(a) V takých prípadoch, po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru pre obe zmluvné strany, sa prvej zmluvnej strane dôrazne odporúča, aby druhej zmluvnej strane poskytla okrem iného pomoc vo forme technických, finančných, materiálnych alebo ľudských zdrojov, a to buď na bilaterálnom základe, alebo prostredníctvom tretej strany, na ktorej sa obe zmluvné strany navzájom dohodli, aj prostredníctvom systému Organizácie Spojených národov alebo iných relevantných organizácií s cieľom uľahčiť označovanie, zneškodnenie a zničenie pozostatkov kazetovej munície.

(b) Táto pomoc zahŕňa, ak sú k dispozícii, informácie o typoch a množstve použitej kazetovej munície, presné lokality nálezov kazetovej munície a oblasti, o ktorých je známe, že sa v nich nachádzajú pozostatky kazetovej munície.

5. Ak sa niektorá zmluvná strana domnieva, že nebude schopná odstrániť a zničiť alebo zabezpečiť odstránenie a zničenie všetkých pozostatkov kazetovej munície uvedených v odseku 1 tohto článku v lehote desiatich rokov odvtedy, ako dohovor pre ňu nadobudol platnosť, môže zasadnutiu zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencii predložiť žiadosť o predĺženie konečného termínu na dokončenie odstránenia a zničenia týchto pozostatkov kazetovej munície maximálne o päť rokov. Požadované predĺženie nesmie prekročiť počet rokov, ktoré táto zmluvná strana nevyhnutne potrebuje na splnenie svojich záväzkov podľa odseku 1 tohto článku.

6. Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť predložená zasadnutiu zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencii pred tým, ako pre zmluvnú stranu vyprší lehota uvedená v odseku 1 tohto článku. Každú žiadosť treba predložiť najneskôr deväť mesiacov pred konaním zasadnutia zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencie, ktoré ju majú prerokovať. Každá žiadosť musí obsahovať

(a) trvanie navrhovaného predĺženia,

(b) podrobné vysvetlenie dôvodov navrhovaného predĺženia vrátane finančných a technických prostriedkov, ktoré má zmluvná strana k dispozícii alebo ktoré požaduje na odstránenie a zničenie všetkých pozostatkov kazetovej munície počas navrhovanej lehoty predĺženia,

(c) prípravu budúcich prác a stav prác už vykonávaných v rámci národných programov na odstraňovanie a odmínovanie v priebehu začiatočnej desaťročnej lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku a akýchkoľvek nasledujúcich lehôt predĺžení,

(d) celkové územie, na ktorom sa nachádzajú pozostatky kazetovej munície v čase, keď tento dohovor nadobudol pre túto zmluvnú stranu platnosť, a všetky ďalšie územia s pozostatkami kazetovej munície objavenými po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru,

(e) celkovú plochu, z ktorej boli pozostatky kazetovej munície odstránené odvtedy, ako dohovor nadobudol platnosť,

(f) celkovú plochu s pozostatkami kazetovej munície, ktoré ešte treba v priebehu navrhnutého predĺženia odstrániť,

(g) okolnosti, ktoré zabránili danej zmluvnej strane zničiť všetky pozostatky kazetovej munície nachádzajúce v oblastiach pod jej jurisdikciou alebo kontrolou v priebehu prvého desaťročného obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku, ako aj okolnosti, ktoré tomu môžu zabrániť počas navrhovanej lehoty predĺženia,

(h) humanitárne, sociálne, ekonomické a ekologické dôsledky navrhovaného predĺženia a

(i) akékoľvek ďalšie informácie relevantné pre žiadosť o navrhované predĺženie.

7. Zasadnutie zmluvných strán alebo hodnotiaca konferencia posúdia žiadosť s ohľadom na faktory uvedené v odseku 6 tohto článku, okrem iného vrátane oznámeného množstva pozostatkov kazetovej munície. Na základe väčšinového súhlasu prítomných a hlasujúcich zmluvných strán rozhodnú, či žiadosti o predĺženie vyhovejú. Zmluvné strany sa môžu rozhodnúť povoliť predĺženie na kratšie obdobie, ako bolo uvedené v žiadosti a v prípade potreby môžu navrhnúť kritériá na udelenie predĺženia.

8. Toto predĺženie môže byť obnovené na obdobie až piatich rokov na základe predloženia novej žiadosti v súlade s odsekmi 5, 6 a 7 tohto článku. Pri podávaní žiadosti o ďalšie predĺženie zmluvná strana predloží dodatočné relevantné informácie o tom, čo sa vykonalo v predchádzajúcom predĺženom období povolenom na základe tohto článku.

Článok 5

Pomoc obetiam

1. Každá zmluvná strana poskytne obetiam kazetovej munície v oblastiach pod jej jurisdikciou alebo kontrolou – v súlade s platným medzinárodným humanitárnym právom a právom ľudských práv – s citlivým prihliadnutím na ich vek a pohlavie primeranú pomoc vrátane zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej podpory, ako aj zabezpečí ich sociálne a ekonomické začlenenie. Každá zmluvná strana vynaloží maximálne úsilie na to, aby zhromaždila spoľahlivé relevantné údaje o obetiach kazetovej munície.

2. Každá zmluvná strana pri plnení svojich záväzkov podľa odseku 1 tohto článku

(a) posúdi potreby obetí kazetovej munície,

(b) vypracuje, implementuje a presadí všetky nevyhnutné vnútroštátne právne predpisy a postupy,

(c) vypracuje národný plán a rozpočet vrátane časového rámca vykonávania týchto činností s cieľom začleniť ich do existujúcich vnútroštátnych rámcov a mechanizmov týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím, rozvoja a ľudských práv s tým, že zohľadní osobitnú úlohu a prínos relevantných subjektov,

(d) podnikne kroky na získanie vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov,

(e) nebude diskriminovať obete kazetovej munície alebo medzi nimi rozlišovať, alebo rozlišovať medzi obeťami kazetovej munície a tými, ktorí utrpeli zranenia alebo zdravotné postihnutia z iných príčin; rozdiely v zaobchádzaní by mali vychádzať výlučne zo zdravotných, rehabilitačných, psychologických alebo spoločensko-ekonomických potrieb,

(f) aktívne a úzko spolupracuje s obeťami kazetovej munície a s organizáciami, ktoré ich zastupujú,

(g) v rámci štátnych orgánov určí hlavné kontaktné miesto na koordináciu záležitostí týkajúcich sa vykonávania tohto článku a

(h) usiluje sa začleniť príslušné odborné pravidlá a osvedčené postupy do poskytovania zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej pomoci, ako aj sociálneho a ekonomického začlenenia.

Článok 6

Medzinárodná spolupráca a pomoc

1. Každá zmluvná strana má pri plnení svojich záväzkov podľa tohto dohovoru právo požiadať o pomoc a dostať pomoc.

2. Každá zmluvná strana, ktorá má na to možnosti, poskytne zmluvným stranám postihnutým kazetovou muníciou technickú, materiálnu a finančnú pomoc zameranú na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru. Pomoc možno poskytnúť okrem iného prostredníctvom systému Organizácie Spojených národov, medzinárodných, regionálnych alebo národných organizácií alebo inštitúcií, mimovládnych organizácií alebo inštitúcií, alebo na bilaterálnom základe.

3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že umožní maximálnu možnú výmenu zariadení, vedeckých a technologických informácií o vykonávaní tohto dohovoru a má právo sa na nej zúčastniť. Zmluvné strany nezavedú neprimerané obmedzenia na poskytovanie a prijímanie zariadení na odstraňovanie kazetovej munície, iných podobných zariadení a s tým spätých technologických informácií na humanitárne účely.

4. Okrem povinností, ktoré vyplývajú z odseku 4 článku 4 tohto dohovoru, každá zmluvná strana, ktorá má na to možnosti, poskytne pomoc pri odstraňovaní a zničení pozostatkov kazetovej munície a informácie týkajúce sa rozličných prostriedkov a technológií o odstraňovaní kazetovej munície, ako aj zoznamy odborníkov, odborných agentúr alebo národných kontaktných miest na odstraňovanie a likvidáciu pozostatkov kazetovej munície a s tým spätých činností.

5. Každá zmluvná strana, ktorá má na to možnosti, poskytne pomoc pri ničení zásob kazetovej munície a poskytne pomoc aj pri identifikácii, posúdení a určení priorít a praktických opatrení týkajúcich sa označovania, vzdelávania zameraného na znižovanie rizík, ochrany civilného obyvateľstva a odstraňovania a zničenia podľa článku 4 tohto dohovoru.

6. V prípade, že sa po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru stali z kazetovej munície pozostatky kazetovej munície, ktoré sa nachádzajú v oblastiach pod jurisdikciou alebo kontrolou zmluvnej strany, poskytne každá zmluvná strana, ktorá má na to možnosti, postihnutej zmluvnej strane okamžite mimoriadnu pomoc.

7. Každá zmluvná strana, ktorá má na to možnosti, poskytne pomoc pri plnení záväzkov uvedených v článku 5 tohto dohovoru s cieľom náležite zabezpečiť pomoc citlivo zohľadňujúcu vek a pohlavie vrátane zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej podpory, ako aj zabezpečiť sociálne a ekonomické začlenenie obetí kazetovej munície. Takú pomoc môže okrem iného poskytnúť systém Organizácie Spojených národov, medzinárodné, regionálne alebo národné organizácie alebo inštitúcie, Medzinárodný výbor Červeného kríža, národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca a ich medzinárodná federácia, mimovládne organizácie alebo môže ísť o pomoc na bilaterálnom základe.

8. Každá zmluvná strana, ktorá má na to možnosti, poskytne pomoc a prispeje k ekonomickej a spoločenskej obnove potrebnej v dôsledku použitia kazetovej munície na území postihnutých zmluvných strán.

9. Každá zmluvná strana, ktorá má na to možnosti, môže s cieľom podporiť poskytovanie pomoci podľa tohto článku prispieť do príslušných zvereneckých fondov.

10. Každá zmluvná strana, ktorá žiada o pomoc a dostane ju, prijme všetky náležité opatrenia, aby umožnila včasnú a účinnú implementáciu tohto dohovoru vrátane zjednodušenia vstupu a výstupu personálu, materiálu a zariadení, a to spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a zohľadňuje najlepšie medzinárodné postupy.

11. S cieľom vypracovať národný akčný plán môže každá zmluvná strana požiadať systém Organizácie Spojených národov, regionálne organizácie, iné zmluvné strany alebo iné príslušné medzivládne alebo mimovládne inštitúcie o pomoc pre svoje orgány pri určení okrem iného

(a) druhu a rozsahu pozostatkov kazetovej munície nachádzajúcich sa v oblastiach, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu,

(b) finančných, technologických a ľudských zdrojov nevyhnutných na implementáciu plánu,

(c) predpokladaného času, ktorý je nevyhnutný na odstránenie a zničenie všetkých pozostatkov kazetovej munície nachádzajúcich sa v oblastiach, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu,

(d) vzdelávacích programov zameraných na znižovanie rizika a aktivít, ktorých cieľom je znížiť výskyt zranení a úmrtí spôsobených pozostatkami kazetovej munície,

(e) pomoci obetiam kazetovej munície a

(f) koordinačného vzťahu medzi vládou príslušnej zmluvnej strany a príslušnými vládnymi, medzivládnymi alebo mimovládnymi subjektmi, ktoré sa zúčastnia na implementácii akčného plánu.

12. Zmluvné strany, ktoré poskytujú a prijímajú pomoc na základe ustanovení tohto článku, spolupracujú tak, aby bola zabezpečená úplná a rýchla implementácia dohodnutých programov poskytovania pomoci.

Článok 7

Opatrenia na zabezpečenie transparentnosti

1. Každá zmluvná strana informuje generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do 180 dní po tom, ako dohovor pre ňu nadobudol platnosť,

(a) o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach uvedených v článku 9 tohto dohovoru,

(b) o celkovom množstve všetkých druhov kazetovej munície vrátane výbušnej submunície podľa odseku 1 článku 3 tohto dohovoru spolu so špecifikáciou typu, množstva, a pokiaľ možno, sériových čísel každého typu kazetovej munície,

(c) v známom rozsahu o technických parametroch všetkých typov kazetovej munície vyrobenej v danej zmluvnej strane pred tým, ako pre ňu nadobudol platnosť tento dohovor, ako aj tej, ktorú zmluvná strana aktuálne vlastní alebo má v držbe, s uvedením, pokiaľ je to možné, takých informácií, ktoré uľahčia identifikáciu a odstraňovanie kazetovej munície; tieto informácie by mali obsahovať aspoň údaje týkajúce sa rozmerov, spôsobu iniciácie, výbušného obsahu, metalického obsahu, farebné fotografie a ďalšie informácie, ktoré uľahčia odstraňovanie pozostatkov kazetovej munície,

(d) o stave a napredovaní programov zameraných na konverziu alebo odstavenie zariadení vyrábajúcich kazetovú muníciu,

(e) o stave a napredovaní programov zameraných na zničenie kazetovej munície a výbušnej submunície v súlade s článkom 3 tohto dohovoru s uvedením podrobností o metódach, ktoré sa pri likvidácii použijú, o lokalitách, kde sa likvidácia realizuje, a o príslušných normách týkajúcich sa bezpečnosti a životného prostredia, ktoré treba dodržiavať,

(f) o typoch a množstvách kazetovej munície a výbušnej submunície zničenej v súlade s článkom 3 tohto dohovoru vrátane podrobností o použitých metódach likvidácie, o lokalitách, kde sa likvidácia realizuje, a o príslušných normách týkajúcich sa bezpečnosti a životného prostredia, ktoré treba dodržiavať,

(g) o zásobách kazetovej munície a výbušnej submunície objavených po oznámenom ukončení programu podľa písmena e) tohto odseku a o plánoch na ich likvidáciu v súlade s článkom 3 tohto dohovoru,

(h) v miere, v akej je to možné, o veľkosti a lokalitách všetkých oblastí kontaminovaných kazetovou muníciou, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu, pričom je potrebné uviesť čo najviac podrobností o type a množstve každého druhu pozostatkov kazetovej munície v každej takejto oblasti, ako aj údaje, kedy bola použitá,

(i) o stave a napredovaní programov zameraných na odstraňovanie a zničenie všetkých typov a celého množstva pozostatkov kazetovej munície odstránených a zlikvidovaných v súlade s článkom 4 tohto dohovoru vrátane veľkosti a lokality vyčistených oblastí, ktoré boli kontaminované kazetovou muníciou, a špecifikácie množstva každého typu odstránených a zlikvidovaných pozostatkov kazetovej munície,

(j) o opatreniach prijatých s cieľom poskytovať vzdelávanie o znižovaní rizika, najmä o okamžitom a účinnom systéme varovania civilného obyvateľstva, ktoré žije v oblastiach kontaminovaných kazetovou muníciou, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu,

(k) o stave a napredovaní implementácie záväzkov podľa článku 5 tohto dohovoru s cieľom náležite poskytovať pomoc s citlivým zohľadnením veku a pohlavia vrátane zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej podpory, ako aj zabezpečenia sociálneho a ekonomického začlenenia obetí kazetovej munície a na účel zberu spoľahlivých relevantných údajov týkajúcich sa obetí kazetovej munície,

(l) o názve a podrobných kontaktných údajoch inštitúcií poverených poskytovať informácie a vykonávať opatrenia uvedené v tomto odseku,

(m) o výške vnútroštátnych zdrojov vrátane finančných, materiálnych a naturálnych, vyčlenených na plnenie článkov 3, 4 a 5 tohto dohovoru, a

(n) o rozsahu, typoch a cieľoch medzinárodnej spolupráce a pomoci poskytovanej podľa článku 6 tohto dohovoru.

2. Informácie poskytované v súlade s odsekom 1 tohto článku budú zmluvné strany každoročne aktualizovať so zreteľom na predchádzajúci kalendárny rok a oznamovať ich generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov najneskôr do 30. apríla príslušného roka.

3. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov všetky doručené správy poskytne zmluvným stranám.

Článok 8

Pomoc a objasňovanie dodržiavania podmienok

1. Zmluvné strany súhlasia, že budú vzájomne spolupracovať pri implementácii ustanovení tohto dohovoru a v duchu tejto spolupráce podporia dodržiavanie záväzkov, ktoré pre zmluvné strany vyplývajú z tohto dohovoru.

2. V prípade, že si jedna alebo viacero zmluvných strán želá objasniť alebo sa usiluje vyriešiť otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania ustanovení tohto dohovoru inou zmluvnou stranou, môže tejto zmluvnej strane prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov predložiť žiadosť o objasnenie danej záležitosti. K tejto žiadosti musia by pripojené všetky príslušné informácie. Každá zmluvná strana sa zdrží neopodstatnených žiadostí o objasnenie, aby sa zabránilo zneužitiu tohto nástroja. Zmluvná strana, ktorá dostane žiadosť o objasnenie, poskytne žiadajúcej zmluvnej strane prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov do 28 dní všetky informácie, ktoré môžu pomôcť objasniť túto záležitosť.

3. Ak žiadajúca zmluvná strana nedostane prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov odpoveď v uvedenom termíne alebo ak bude považovať odpoveď na žiadosť o objasnenie za neuspokojivú, môže prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov predložiť túto záležitosť na rokovanie najbližšieho zasadnutia zmluvných strán. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle toto podanie so všetkými príslušnými informáciami, ktoré sa týkajú žiadosti o objasnenie, všetkým zmluvným stranám. Všetky uvedené informácie musia byť oznámené zmluvnej strane, ktorej bola žiadosť adresovaná a táto zmluvná strana má právo na odpoveď.

4. Pred konaním zasadnutia zmluvných strán môže ktorákoľvek dotknutá zmluvná strana požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o poskytnutie dobrých služieb s cieľom uľahčiť požadované objasnenie.

5. Ak bola záležitosť v súlade s odsekom 3 tohto článku predložená zasadnutiu zmluvných strán, toto najskôr rozhodne, či sa bude danou záležitosťou ďalej zaoberať, pričom zváži všetky informácie odovzdané zainteresovanými zmluvnými stranami. Ak zasadnutie zmluvných strán rozhodne, že sa bude danou záležitosťou zaoberať, môže zainteresovaným zmluvným stranám navrhnúť spôsoby a prostriedky ďalšieho objasnenia alebo riešenia tejto záležitosti vrátane iniciovania príslušných postupov v súlade s medzinárodným právom. V prípadoch, ak je určitý problém kvalifikovaný ako problém spôsobený okolnosťami, ktoré zmluvná strana nemôže ovplyvniť, môže zasadnutie zmluvných strán odporučiť prijatie náležitých opatrení vrátane kooperatívnych opatrení uvedených v článku 6 tohto dohovoru.

6. Okrem postupov uvedených v odsekoch 2 až 5 tohto článku môže zasadnutie zmluvných strán rozhodnúť o prijatí iných všeobecných postupov alebo osobitných mechanizmov na objasnenie dodržiavania tohto dohovoru vrátane preverenia faktov a riešenia prípadov nedodržiavania ustanovení tohto dohovoru, ak ich považuje za účelné.

Článok 9

Národné implementačné opatrenia

Každá zmluvná strana prijme všetky potrebné právne, administratívne a iné opatrenia na vykonávanie tohto dohovoru vrátane zavedenia trestných sankcií s cieľom predchádzať a potlačiť akúkoľvek činnosť, ktorú tento dohovor zmluvnej strane zakazuje a je vykonávaná osobami alebo na území, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu.

Článok 10

Riešenie sporov

1. Spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, ktorý sa týka výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru, riešia dotknuté zmluvné strany spoločnou konzultáciou s cieľom jeho rýchleho urovnania formou vzájomného rokovania alebo inými mierovými prostriedkami podľa svojho uváženia vrátane jeho predloženia zasadnutiu zmluvných strán alebo postúpenia Medzinárodnému súdnemu dvoru v súlade s jeho štatútom.

2. Zasadnutie zmluvných strán môže prispieť k riešeniu sporu všetkými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné, vrátane ponuky poskytnúť dobré služby a vyzvať zmluvné strany, ktoré sú stranami sporu, aby začali rokovať o individuálnom prístupe k riešeniu sporov, a odporučí časový rámec pre každý dohodnutý postup.

Článok 11

Zasadnutia zmluvných strán

1. Zmluvné strany pravidelne zasadajú s cieľom posúdiť, a keď je to nevyhnutné prijať, rozhodnutia v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa aplikácie alebo vykonávania tohto dohovoru vrátane

(a) vykonávania a stavu tohto dohovoru,

(b) záležitostí, ktoré vyplávajú zo správ predkladaných na základe ustanovení tohto dohovoru,

(c) medzinárodnej spolupráce a pomoci v súlade s článkom 6 tohto dohovoru,

(d) rozvoja technológií na odstraňovanie pozostatkov kazetovej munície,

(e) návrhov zmluvných strán podľa článkov 8 a 10 tohto dohovoru a

(f) podnetov zmluvných strán na základe článkov 3 a 4 tohto dohovoru.

2. Prvé zasadnutie zmluvných strán zvolá generálny tajomník Organizácie Spojených národov najneskôr do jedného roka po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru. Následné zasadnutia zvoláva generálny tajomník Organizácie Spojených národov každoročne, až do prvého zasadnutia hodnotiacej konferencie.

3. Strany, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, ako aj Organizácia Spojených národov, ďalšie príslušné medzinárodné organizácie a inštitúcie, regionálne organizácie, Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a príslušné mimovládne organizácie môžu byť prizvané zúčastniť sa na týchto zasadnutiach v úlohe pozorovateľov v súlade s platným rokovacím poriadkom.

Článok 12

Hodnotiace konferencie

1. Hodnotiacu konferenciu zvoláva generálny tajomník Organizácie Spojených národov po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru. Ďalšie hodnotiace konferencie zvoláva generálny tajomník Organizácie Spojených národov na žiadosť jednej alebo viacerých zmluvných strán s tým, že interval medzi jednotlivými hodnotiacimi konferenciami nesmie byť v žiadnom prípade kratší ako 5 rokov. Na každú hodnotiacu konferenciu sú pozývané všetky zmluvné strany tohto dohovoru.

2. Cieľom hodnotiacej konferencie je

(a) posúdiť uplatňovanie a stav tohto dohovoru,

(b) zvážiť potrebu realizácie ďalších zasadnutí zmluvných strán uvedených v odseku 2 článku 11 tohto dohovoru a interval medzi nimi a

(c) prijať rozhodnutia o návrhoch predložených zmluvnými stranami na základe článkov 3 a 4 tohto dohovoru.

3. Štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, ako aj Organizácia Spojených národov, ďalšie príslušné medzinárodné organizácie alebo inštitúcie, regionálne organizácie, Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a príslušné mimovládne organizácie môžu byť prizvané zúčastniť sa na každej hodnotiacej konferencii v úlohe pozorovateľa v súlade s dohodnutým rokovacím poriadkom.

Článok 13

Zmeny

1. Kedykoľvek po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť návrhy na jeho zmeny. Každý návrh na zmenu sa oznamuje generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ho zašle všetkým zmluvným stranám na vyjadrenie, či by sa na posúdenie návrhu mala zvolať konferencia o zmenách dohovoru. V prípade, ak do deväťdesiatich dní po jeho zaslaní oznámi väčšina zmluvných strán generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že podporuje ďalšie posudzovanie návrhu, zvolá generálny tajomník Organizácie Spojených národov konferenciu týkajúcu sa zmien dohovoru, na ktorú pozve všetky zmluvné strany.

2. Štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, ako aj Organizácia Spojených národov, ďalšie príslušné medzinárodné organizácie alebo inštitúcie, regionálne organizácie, Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a príslušné mimovládne organizácie môžu byť prizvané na každú konferenciu o zmenách tohto dohovoru ako pozorovatelia v súlade s dohodnutým rokovacím poriadkom.

3. Konferencia o zmenách tohto dohovoru sa koná bezodkladne po zasadnutí zmluvných strán alebo po hodnotiacej konferencii, ak nepožiada väčšina zmluvných strán o jej uskutočnenie v skoršom termíne.

4. Akékoľvek zmeny tohto dohovoru sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na konferencii o zmenách. Depozitár oznámi zmluvným stranám každú takto prijatú zmenu.

5. Zmeny tohto dohovoru nadobúdajú platnosť pre zmluvné strany, ktoré ich prijali, dňom, keď väčšina štátov, ktoré boli zmluvnými stranami dohovoru v čase prijatia zmeny, uloží u depozitára listiny o prijatí. Následne zmena nadobudne platnosť pre každú ďalšiu zmluvnú stranu ku dňu, keď u depozitára uložila svoju listinu o prijatí.

Článok 14

Výdavky a administratívne úlohy

1. Výdavky súvisiace so zasadnutiami zmluvných strán, hodnotiacimi konferenciami a konferenciami o zmenách tohto dohovoru hradia zmluvné strany a zúčastnené štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, v súlade s náležite upravenou hodnotiacou stupnicou Organizácie Spojených národov.

2. Výdavky generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov na základe článkov 7 a 8 tohto dohovoru hradia zmluvné strany v súlade s náležite upravenou hodnotiacou stupnicou Organizácie Spojených národov.

3. Plnenie administratívnych úloh generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktoré mu vyplývajú z tohto dohovoru, je predmetom príslušného mandátu Organizácie Spojených národov.

Článok 15

Podpis

Tento Dohovor, ktorý bol prijatý 30. mája 2008 v Dubline, bude otvorený na podpis v Osle všetkým štátom 3. decembra 2008 a potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku až do nadobudnutia jeho platnosti.

Článok 16

Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie

1. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu jeho signatármi.

2. K dohovoru môže pristúpiť ktorýkoľvek štát, ktorý ho nepodpísal.

3. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, listiny o schválení alebo pristúpení budú uložené u depozitára.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola uložená tridsiata ratifikačná listina, listina o prijatí, listina o schválení alebo pristúpení.

2. Pre každý štát, ktorý uloží svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, listinu o schválení alebo pristúpení po uložení tridsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, listiny o schválení alebo pristúpení, tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca po dni, keď tento štát uložil svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, listinu o schválení alebo pristúpení.

Článok 18

Predbežné vykonávanie

Ktorýkoľvek štát môže v čase svojej ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia vyhlásiť, že bude predbežne vykonávať článok 1 tohto dohovoru ešte predtým, ako dohovor pre neho nadobudne platnosť.

Článok 19

Výhrady

K článkom tohto dohovoru nemožno uplatniť výhrady.

Článok 20

Doba platnosti a odstúpenie

1. Tento dohovor sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. V rámci uplatňovania svojej štátnej zvrchovanosti má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tohto dohovoru. Oznámenie o tomto odstúpení zašle všetkým zmluvným stranám, depozitárovi a Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov. Listina o odstúpení musí obsahovať úplné vysvetlenie dôvodov, ktoré k odstúpeniu viedli.

3. Odstúpenie nadobudne účinnosť šesť mesiacov po doručení listiny o odstúpení depozitárovi. Ak je však odstupujúca zmluvná strana v čase trvania tejto šesťmesačnej lehoty súčasťou ozbrojeného konfliktu, odstúpenie nadobudne účinnosť až po ukončení tohto ozbrojeného konfliktu.

Článok 21

Vzťahy so štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru

1. Každá zmluvná strana bude podporovať štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, aby ho ratifikovali, prijali, schválili alebo k nemu pristúpili, s cieľom vzbudiť záujem všetkých štátov stať sa zmluvnou stranou tohto dohovoru.

2. Každá zmluvná strana informuje vlády všetkých štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru a na ktoré sa odvoláva odsek 3 tohto článku, o svojich záväzkoch vyplývajúcich z tohto dohovoru, presadzuje normy, ktoré stanovuje, a vynaloží maximálne úsilie, aby odradila štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, od používania kazetovej munície.

3. Bez ohľadu na ustanovenie článku 1 tohto dohovoru a v súlade s medzinárodným právom sa môžu zmluvné strany, ich vojenský personál a štátni príslušníci podieľať na vojenskej spolupráci a operáciách so štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru a ktoré sa môžu podieľať na činnostiach, ktoré zmluvné strany nesmú vykonávať.

4.

Ustanovenie odseku 3 tohto článku neoprávňuje zmluvnú stranu

(a) vyvíjať, vyrábať alebo inak nadobúdať kazetovú muníciu,

(b) skladovať alebo prevádzať kazetovú muníciu,

(c) používať kazetovú muníciu alebo

(d) výslovne požadovať použitie kazetovej munície v prípadoch, keď má výber používanej munície pod svojou výhradnou kontrolou.

Článok 22

Depozitár

Za depozitára tohto dohovoru sa týmto ustanovuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 23

Autentické texty

Anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie tohto dohovoru majú rovnakú platnosť.

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.