Oznámenie č. 46/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. januára 2016 v súlade s článkom 8 ods. 2.

46

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. mája 2014 bol v Podgorici podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964 (vyhláška č. 207/1964 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1312 z 12. septembra 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 3. novembra 2015.

Protokol nadobudne platnosť 1. januára 2016 v súlade s článkom 8 ods. 2.

K oznámeniu č. 46/2016 Z. z.

Protokol medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964

Slovenská republika a Čierna Hora (ďalej len „zmluvné strany“),

nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu dobrých vzájomných vzťahov spolupráce,

vedené želaním ďalej prehĺbiť svoje priateľské vzťahy a uľahčiť vzájomnú pomoc v občianskych

a trestných veciach,

v záujme uviesť svoje vzájomné právne vzťahy do súladu s inými medzinárodnými záväzkami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964 (ďalej len „Zmluva“) sa uplatňuje medzi zmluvnými stranami spôsobom upraveným v tomto protokole.

Článok 2

Zmluva sa v znení tohto protokolu označuje ako Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach. Za deň jej uzavretia sa považuje deň uzavretia tohto protokolu.

Článok 3

Článok 5 Zmluvy znie takto:

Jazyk pri vzájomnom styku

Orgány zmluvných strán používajú pri poskytovaní právnej pomoci niektorý z úradných jazykov zmluvných strán alebo anglický jazyk.

Článok 4

Článok 15 Zmluvy znie takto:

Listiny

(1) Listiny, ktoré vydal alebo overil príslušný orgán jednej zmluvnej strany a ktoré sú opatrené úradnou pečaťou a/alebo podpisom úradnej osoby, môžu sa v občianskom alebo trestnom konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany použiť bez ďalšieho overenia. To isté platí i pre odpisy a preklady listín, ktoré boli overené príslušným orgánom alebo osobou na to oprávnenou.

(2) Listiny, ktoré sa na území jednej zmluvnej strany považujú za verejné, majú v konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany dôkaznú moc verejných listín.

(3) Predchádzajúce odseky sa primerane uplatnia aj na listiny zasielané podľa oddielu 7 Druhej časti Zmluvy.

Článok 5

Druhá časť Zmluvy sa mení takto:

a) vypúšťajú sa oddiely 1 až 3,

b) v oddiele 4 sa vypúšťajú články 35 až 39 a článok 44,

c) v oddiele 5 sa vypúšťajú články 46,47 a 48,

d) v článku 50 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c),

e) v článku 50 ods. 3 sa slová „v bodoch a) a c)“ nahrádzajú slovami „v bode a)“,

f) v článku 51 písmeno b) sa vypúšťajú slová „podľa tejto Zmluvy alebo“,

g) v článku 51 písmeno d) sa na záver pred bodkočiarku dopĺňajú slová „alebo takéto rozhodnutie nevydal súd alebo rozhodcovský orgán tretieho štátu za predpokladu, že toto rozhodnutie bolo uznané alebo spĺňa podmienky pre uznanie na území tejto zmluvnej strany, a rozhodnutie, ktoré sa má uznať a vykonať, je nezlučiteľné s týmto rozhodnutím“,

h) vypúšťajú sa články 52 a 53,

i) v článku 54 sa vypúšťa odsek 3,

j) v článku 55 ods. 2 sa slová „článkov 50, 51 a 52 tejto Zmluvy“ nahrádzajú slovami „článkov 50 a 51 tejto Zmluvy“,

k) článok 58 sa vypúšťa.

Článok 6

V druhej časti Zmluvy sa dopĺňa nový oddiel, ktorý znie takto:

Oddiel 8

Článok 62a

Vzťah k iným dohovorom upravujúcim uznávanie a výkon

Ustanovenia tejto Zmluvy sú podriadené ustanoveniam mnohostranných dohovorov, ktoré upravujú vzájomné uznávanie a výkon rozhodnutí a ktorých zmluvnými stranami sú alebo sa stanú zmluvné strany tejto Zmluvy.

Článok 7

Rozhodnutia súdov v občianskych a rodinných veciach vydané v konaniach začatých pred dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa uznávajú a vykonávajú podľa ustanovení Zmluvy.

Článok 8

(1) Tento protokol podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa vymenia diplomatickou cestou.

(2) Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.

(3) Protokol sa uzaviera na dobu neurčitú.

(4) Každá zo zmluvných strán môže protokol písomne vypovedať. V tom prípade skončí platnosť protokolu dvanásť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. Súčasne so skončením platnosti protokolu sa prestane medzi zmluvnými stranami uplatňovať Zmluva.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán podpísali tento protokol.

Dané v Podgorici dňa 29. mája 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, čiernohorskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom.


Za Slovenskú republiku:
Miroslav Lajčák v. r.
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

Za Čiernu Horu:
Duško Markovič v. r. podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.