Vyhláška č. 385/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

385

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 12. decembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 30/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa nad slovo „čistote“ vkladá odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Čl. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22. 3. 2012).“.

Doterajšia poznámka k odkazu 1 sa označuje ako poznámka k odkazu 1a.

2. V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Teplota hlbokozmrazenej potraviny musí byť v každom bode na hodnote -18 °C alebo nižšej.

(3) Počas skladovania, uchovávania alebo prepravy hlbokozmrazenej potraviny sa pri zachovaní správnej skladovacej a prepravnej praxe2) môže teplota potraviny prechodne zvýšiť najviac na -15 °C.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Gabriela Matečná v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.