Vyhláška č. 382/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

382

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 20. decembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

a) 5 t ekvivalentu CO2 < 50 t ekvivalentu CO2, do 8 % z náplne za rok,

b) 50 t ekvivalentu CO2 < 500 t ekvivalentu CO2, do 6 % z náplne za rok,

c) 500 t ekvivalentu CO2 a viac, do 4 % z náplne za rok.“.

2. V § 1 ods. 2 písmená a) až c) znejú:

a) 5 t ekvivalentu CO2 < 50 t ekvivalentu CO2, do 6 % z náplne za rok,

b) 50 t ekvivalentu CO2 < 500 t ekvivalentu CO2, do 4 % z náplne za rok,

c) 500 t ekvivalentu CO2 a viac, do 2 % z náplne za rok.“.

3. V § 2 ods. 2 sa za slovo „plynmi“ vkladajú slová „a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).“.

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

4. V § 2 ods. 4 písmeno a) znie:

a) text „Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 a zákona č. 286/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2067 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá a chladiace jednotky chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel obsahujúce fluórované skleníkové plyny a osvedčení spoločností, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015).
Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2066 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie z prevádzky elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“.

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Text štítka, uvedený v § 2 ods. 4 písm. a), použitý na označenie výrobku alebo zariadenia podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2016 zostáva v platnosti do vykonania kontroly uvedenej na štítku.“.

7. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

“.

8. V prílohe č. 2 nadpise sa v bodoch I a II za slovo „plynov“ vkladajú slová „a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise1)“.

9. V prílohe č. 2 nadpise sa v bodoch II a III na konci pripájajú slová „za rok“.

10. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

Vzor

Oznamovanie údajov

Zhodnotenie, kontrola úniku, inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských vozidiel a prípojných vozidiel
a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, zhodnotenie rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov

Údaje sa oznamujú v tejto štruktúre:

[Rok] - uvedie sa rok, za ktorý sa oznamujú príslušné údaje.

[Servisná organizácia] - uvedú sa údaje v poradí: certifikačné číslo; obchodné meno; zodpovedný pracovník; ulica; PSČ; mesto; telefónne číslo; e-mailová adresa.

[Technické prostriedky a vybavenie] - uvedie sa druh technických prostriedkov a vybavenia v zmysle prílohy č. 4 a množstvo v kusoch v poradí: počet kusov; názov.

[Zamestnanci] - uvedú sa údaje v poradí: číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti; meno; priezvisko.

[Nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi] - uvedú sa údaje o pohybe fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; nakúpené nové; nakúpené zhodnotené; predané nové; predané zhodnotené; recyklované alebo regenerované; zničené.

[Použitie fluórovaného skleníkového plynu] - uvedú sa údaje o použití fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; doplnené nová náplň; doplnené za únik; zhodnotené.

[Sklad] - uvedú sa údaje o skladových zásobách v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; množstvo nového fluórovaného skleníkového plynu; množstvo zhodnoteného fluórovaného skleníkového plynu.“.

11. V prílohe č. 4 nadpise sa za slovo „vybavenia“ vkladá slovo „potrebného“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


László Sólymos v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.