Nariadenie vlády č. 327/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor

Platnosť od 08.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

327

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. októbra 2016,

ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Týmto nariadením vlády sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva sa Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor, ktorý je uvedený v prílohe.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 327/2016 Z. z.

ŠTATÚT KÚPEĽNÉHO MIESTA ČERVENÝ KLÁŠTOR

Čl. I

Rozsah kúpeľného miesta Červený Kláštor a kúpeľného územia v kúpeľnom mieste Červený Kláštor

(1) Územie kúpeľného miesta Červený Kláštor sa nachádza v okrese Kežmarok a tvorí ho časť katastrálneho územia Červený Kláštor v rozsahu uvedenom na obrázku č. 1. Časť kúpeľného miesta Červený Kláštor je súčasťou Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.1)

(2) Rozsah kúpeľného územia v kúpeľnom mieste Červený Kláštor je vyznačený na obrázku č. 2; vyznačuje sa v územnoplánovacej dokumentácii obce Červený Kláštor a v katastri nehnuteľností.

(3) Opis hraníc kúpeľného územia v kúpeľnom mieste Červený Kláštor

a) západná hranica vedie po hranici katastrálneho územia Červený Kláštor popod úpätie priľahlého svahu ku hranici katastrálneho územia Lechnica,

b) južnú hranicu tvorí hranica katastrálneho územia Červený Kláštor a hranica katastrálneho územia Lechnica až k ľavému okraju cesty II. triedy 543,

c) východná hranica pokračuje popri ľavom okraji cesty II. triedy 543 Veľký Lipník – Spišská Stará Ves až k potoku Lipník, kde kolmo prechádza cestou II. triedy 543 a vedie popri pravom okraji potoka Lipník k pozemku parcelné číslo 832/1 v katastrálnom území Červený Kláštor, ktorú južným smerom celú kopíruje, a napája sa tak na severnú hranicu,

d) severná hranica pokračuje cez cestu II. triedy 543 po uhlopriečke a kolmo na pozemok parcelné číslo 834 v katastrálnom území obce Červený Kláštor cez potok Lipník a napája sa na západnú hranicu.

Čl. II

Opatrenia na ochranu kúpeľného miesta Červený Kláštor

(1) V kúpeľnom mieste Červený Kláštor možno uskutočňovať a prevádzkovať len také stavby a prevádzky, ktoré nenarušujú vykonávanie kúpeľnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a dodržiavanie liečebného režimu na kúpeľnom území v kúpeľnom mieste Červený Kláštor.

(2) Obhospodarovať lesné porasty v kúpeľnom mieste Červený Kláštor je možné iba v súlade s podmienkami kúpeľného prostredia, hydrologickými a klimatickými podmienkami a v súlade s osobitným predpisom.2)

(3) Stavby na kúpeľnom území v kúpeľnom mieste Červený Kláštor je potrebné udržiavať v stave, ktorý nebude pôsobiť rušivo na kúpeľné prostredie.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2004 Z. z.

2) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.