Oznámenie č. 326/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Tretieho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Platnosť od 07.12.2016
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 15. marca 1963 v súlade s článkom 16. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 21. októbra 2016 v súlade s článkom 17.

326

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. marca 1959 bol v Štrasburgu prijatý Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k protokolu uznesením č. 171 zo 7. septembra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 27. septembra 2016. Listina o pristúpení Slovenskej republiky bola 21. októbra 2016 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európy.

Protokol nadobudol platnosť 15. marca 1963 v súlade s článkom 16.

Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 21. októbra 2016 v súlade s článkom 17.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Riadiaca rada Rady Európy na svojom 158. zasadnutí 28. júna 1999 prijala rozhodnutie o zmene názvu Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy na Rozvojovú banku Rady Európy s účinnosťou od 1. novembra 1999.


TRETÍ PROTOKOL K VŠEOBECNEJ DOHODE O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH RADY EURÓPY

Štrasburg, 6. III. 1959

Signatárske vlády, členovia Rady Európy, signatári či zmluvné strany Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy a zároveň členovia Fondu Rady Európy pre opätovné usídlenie národných utečencov a preľudnenie;

so zreteľom na ustanovenia článku 1 a 9 písm. g) Štatútu vyššie spomenutého Fondu;

so zreteľom na článok 40 Štatútu Rady Európy;

želajúc si upraviť právny režim majetku, aktív a operácií Fondu pre opätovné usídlenie, ako aj právne postavenie jeho orgánov a úradníkov;

považujúc za potrebné uľahčiť realizáciu cieľov Fondu podľa Štatútu čo možno najväčším znížením priameho a nepriameho zdanenia vplývajúceho na operácie Fondu, ktoré v konečnom dôsledku znášajú prijímatelia úverov poskytovaných Fondom;

želajúc si doplniť v súvislosti s Fondom pre opätovné usídlenie ustanovenia Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy,

dohodli sa takto:

Časť I – Štatút, právna subjektivita a spôsobilosť

Článok 1

Štatút Fondu Rady Európy pre opätovné usídlenie, ako bol schválený rezolúciou Výboru ministrov č. (56) 9 alebo upravený, či už uvedeným výborom, alebo Riadiacim výborom konajúcim v rámci limitov stanovených článkom 9 písm. h) Štatútu, je neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu.

Fond Rady Európy pre opätovné usídlenie má právnu subjektivitu a najmä spôsobilosť:

i. uzatvárať zmluvy;

ii. nadobúdať a disponovať nehnuteľným a hnuteľným majetkom;

iii. podávať návrhy na začatie konania;

iv. uskutočňovať akúkoľvek operáciu súvisiacu s jeho cieľmi podľa Štatútu.

Operácie, úkony a zmluvy Fondu pre opätovné usídlenie sa riadia týmto protokolom, Štatútom Fondu a nariadeniami vydanými v súlade so Štatútom. Okrem toho môže byť v jednotlivých prípadoch použité vnútroštátne právo, za podmienky, že Fond s tým vyslovene vyjadril súhlas a že také právo nie je v rozpore s týmto protokolom ani so Štatútom.

Časť II – Príslušnosť súdov, majetok, aktíva a operácie

Článok 2

Každý príslušný súd člena Fondu alebo štátu, na území ktorého Fond uzatvoril alebo garantoval úver, môže viesť konania, v ktorých Fond vystupuje ako žalovaná strana.

Avšak:

i. týmto súdom nie je možné predložiť žiadny návrh proti Fondu zo strany člena alebo osôb konajúcich v mene člena alebo odvodzujúcich si od neho nároky, ani zo strany Fondu proti členovi alebo vyššie uvedeným osobám;

ii. spory vyplývajúce z akéhokoľvek úveru alebo záruky uzatvorenej Fondom s členom alebo s akýmkoľvek iným dlžníkom schváleným týmto členom, budú riešené v rozhodcovskom konaní v súlade s postupmi stanovenými v danej zmluve. Spory vyplývajúce zo zmluvy o úvere alebo záruke podpísanej Fondom budú riešené v rozhodcovskom konaní v súlade s ustanoveniami danými nariadeniami o úveroch vypracovanými v súlade s článkom 10 oddiel I písm. d) Štatútu Fondu.

Článok 3

Majetok a aktíva Fondu bez ohľadu na miesto ich výskytu alebo subjektu, ktorý ich má v držbe, sú imúnne voči akýmkoľvek formám zabavenia, núteného prevodu alebo exekúcie až do momentu vydania vykonateľného rozhodnutia týkajúceho sa Fondu, proti ktorému nie je možné použiť riadne zákonné opravné prostriedky.

Výkon prostredníctvom exekúcie arbitrážnych rozhodnutí, ktoré sú výsledkom rozhodcovského konania v súlade s tretím odsekom článku 2, sa uskutoční na území členov Fondu prostredníctvom právnych prostriedkov stanovených v danom členskom štáte a po prijatí doložky vykonateľnosti bežnej v štáte, na území ktorého sa má nález vykonať; na účely takéhoto prijatia sa nebudú vyžadovať žiadne preskúmania, okrem overenia, či je nález pravý, či je v súlade s pravidlami týkajúcimi sa právomocí a postupov stanovených v nariadeniach o úveroch Fondu a či nie je v rozpore s konečným rozhodnutím vydaným v danej krajine. Každý signatár pri uložení svojej ratifikačnej listiny oznámi ostatným signatárom prostredníctvom generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý orgán je oprávnený podľa jeho právneho poriadku uskutočňovať túto formalitu.

Článok 4

Majetok a aktíva Fondu, bez ohľadu na ich miesto výskytu alebo subjekt, ktorý ich má v držbe, sú imúnne voči prehľadávaniu, vymáhaniu, zabaveniu, vyvlastneniu alebo akejkoľvek inej forme zásahu v dôsledku výkonného alebo zákonodarného postupu.

Budovy a priestory využívané pre operácie Fondu, ako aj jeho archívy, sú nedotknuteľné.

Článok 5

V rozsahu potrebnom pre dosiahnutie svojich cieľov podľa Štatútu môže Fond:

a. držať peňažné prostriedky akéhokoľvek druhu a mať otvorené účty v akejkoľvek mene;

b. voľne prevádzať svoje prostriedky prostredníctvom banky z jednej krajiny do druhej alebo v rámci ktorejkoľvek krajiny a vymieňať akúkoľvek menu v držbe za akúkoľvek inú menu.

Pri uplatňovaní svojich práv v súlade s týmto článkom bude Fond brať na zreteľ akékoľvek vyjadrenia zo strany vlády ktoréhokoľvek člena.

Článok 6

Majetok a aktíva Fondu nepodliehajú obmedzeniam, nariadeniam, kontrolám ani moratóriám akéhokoľvek druhu.

Článok 7

Fond pre opätovné usídlenie a jeho aktíva, príjmy a iný majetok sú vyňaté zo všetkých priamych daní.

Fond pre opätovné usídlenie je vyňatý zo všetkých daní na území členov Fondu v súvislosti s transakciami a operáciami týkajúcimi sa úverov poskytovaných Fondom s cieľom využitia ich výnosov v súlade s jeho účelom pre potreby utečencov a preľudnených oblastí alebo týkajúcich sa úverov poskytnutých alebo garantovaných Fondom v súlade s ustanoveniami Štatútu.

Fond nedostane žiadne výnimky v zmysle sadzieb, daní alebo poplatkov, ktoré sú len úhradou za verejné služby.

Členské vlády prijmú vždy, ak to bude možné, nasledovné opatrenia:

a. výnimku z daní z príjmu vyplývajúceho z úrokov z dlhopisov vydaných alebo úverov poskytnutých Fondom;

b. odpustenie alebo vrátenie spotrebných daní a poplatkov, ktoré sú súčasťou ceny za hnuteľný alebo nehnuteľný majetok alebo platby za poskytnuté služby, ak Fond na svoje oficiálne účely uskutoční významnejšie nákupy alebo obstará služby, ktorých celkové náklady zahŕňajú spotrebné dane a poplatky.

Žiadna daň akejkoľvek povahy nesmie byť uvalená na cenné papiere alebo dlhopisy vydané alebo garantované Fondom (vrátane akýchkoľvek dividend alebo úrokov), bez ohľadu na to, kto je ich držiteľom:

a. ak zakladá diskrimináciu voči takým cenným papierom alebo dlhopisom výlučne z dôvodu, že sú vydané alebo garantované Fondom; alebo

b. ak je jediným právnym základom takejto dane miesto alebo mena, v ktorej boli cenné papiere alebo dlhopisy vydané, garantované, splatné alebo splatené, alebo miesto sídla, akejkoľvek úradovne alebo miesta pôsobenia Fondu.

Článok 8

Fond je vyňatý zo všetkých ciel, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu tovaru potrebného pre jeho oficiálnu potrebu, okrem prípadov, kedy bol takýto zákaz alebo obmedzenie uvalený z dôvodu ochrany verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia. Takto vyňatý dovezený tovar však nemôže byť v krajine dovozu predmetom žiadneho prevodu, s výhradou dodržania podmienok schválených vládou tejto krajiny.

Časť III – Orgány

Článok 9

V súvislosti s ich oficiálnou komunikáciou požívajú orgány uvedené v článku 8 Štatútu Fondu na území každého členského štátu aspoň také zaobchádzanie, ako diplomatické misie akejkoľvek inej vlády. Úradná korešpondencia ani žiadna iná oficiálna komunikácia orgánov Fondu nebude podliehať cenzúre.

Článok 10

Členovia Riadiaceho výboru, Administratívnej rady a Rady audítorov požívajú imunitu v právnych konaniach v súvislosti s výrokmi alebo písomnými vyjadreniami a v súvislosti so všetkými úkonmi nimi vykonanými v rámci ich úradnej pôsobnosti a v rozsahu ich právomocí. Túto imunitu požívajú naďalej aj po skončení ich funkčného obdobia. Okrem toho im bude poskytnutá rovnaká imunita od imigračných obmedzení a požiadaviek registrácie cudzincov a rovnaké výmenné a cestovné mechanizmy, aké členské štáty poskytujú zástupcom iných vlád vo Fonde s porovnateľným postavením. Sumy im hradené v súvislosti s výdavkami nevyhnutne vynaloženými pri výkone ich povinností sú vyňaté z daňovej povinnosti.

Článok 11

Výsady a imunity sa neudeľujú osobám uvedeným v článku 10 pre ich osobný úžitok, ale s cieľom chrániť nezávislý výkon ich funkcií. Preto má člen nielen právo, ale aj povinnosť zrieknuť sa imunity svojich zástupcov v prípade, ak by podľa jeho názoru imunita bránila vo výkone spravodlivosti a ak je možné sa jej zrieknuť bez narušenia účelu, pre ktorý bola udelená.

Článok 12

Ustanovení článkov 10 a 11 sa predstaviteľ nemôže dovolávať voči orgánom štátu, ktorého je alebo bol predstaviteľom.

Články 10, 11 a 12 písm. a) platia rovnako pre zástupcov predstaviteľov, poradcov, technických expertov a tajomníkov delegácií.

Časť IV – Úradníci

Článok 13

Guvernér a úradníci Fondu majú udelené výsady a imunity uvedené v článku 18 Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy.

Guvernér určí kategórie úradníkov, pre ktoré platia ustanovenia vyššie uvedeného článku.

Oznámenie uvedené v článku 17 Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy vykoná generálny tajomník Rady v súvislosti s guvernérom a úradníkmi, ktorí sú uvedení v predchádzajúcom odseku.

Generálny tajomník po konzultácii s guvernérom má právo a povinnosť pozbaviť imunity ktoréhokoľvek úradníka, ak sa domnieva, že by jeho imunita bránila vo výkone spravodlivosti a že pozbavenie imunity je možné bez narušenia uspokojivého chodu Fondu. V prípade guvernéra má právo pozbaviť ho imunity Riadiaci výbor Fondu.

Časť V – Uplatňovanie Štatútu

Článok 14

Vlády členských štátov Fondu sa zaväzujú získať takú ústavnú právomoc, ktorá je potrebná pre napĺňanie povinností podľa Štatútu prijatých týmito štátmi voči Fondu pre opätovné usídlenie. Rovnako sa zaväzujú získať takúto právomoc v primeranom čase, aby bolo možné naplniť záväzky, ku ktorým sa zaviazali ako dlžníci alebo ručitelia v súlade s článkom 6 oddiel 3 Štatútu Fondu pre opätovné usídlenie.

Článok 15

Fond môže s ktorýmkoľvek členským štátom uzatvoriť špeciálne dohody týkajúce sa presného použitia ustanovení tohto protokolu, dopĺňajúce príslušné ustanovenia alebo zavádzajúce odchýlku od ustanovení článku 13. Rovnako môže uzatvoriť dohody s ktorýmkoľvek štátom, ktorý nie je členom Fondu, upravujúc uplatňovanie ustanovení tohto protokolu vo vzťahu k danému štátu.

Časť VI – Záverečné ustanovenia

Článok 16

Tento protokol podlieha ratifikácii, pričom ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy. Nadobudne platnosť potom, čo traja signatári zastupujúci aspoň jednu tretinu podielov vo Fonde uložia svoje ratifikačné listiny. Pre ostatných členov Fondu nadobudne platnosť v deň uloženia ich ratifikačných listín.

Bez ohľadu na to, až do nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s predchádzajúcim odsekom signatári súhlasia, že s cieľom nezdržať uspokojivé fungovanie Fondu budú protokol predbežne vykonávať od 1. septembra 1958, alebo najneskôr od dátumu podpisu v rozsahu zlučiteľnom s ich ústavnými pravidlami.

Článok 17

Ktorákoľvek vláda, ktorá sa stane členom Fondu pre opätovné usídlenie po podpise tohto protokolu, môže k nemu pristúpiť uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy. Takéto pristúpenie sa stane účinným v deň uloženia, ak tento nastane po nadobudnutí platnosti protokolu, a ku dňu uvedeného nadobudnutia platnosti, ak pristúpenie nastane pred týmto dňom.

Ktorákoľvek vláda, ktorá uložila listinu o pristúpení pred nadobudnutím platnosti protokolu, bude tento okamžite predbežne vykonávať v rozsahu, ktorý je zlučiteľný s jej ústavnými pravidlami.

Na dôkaz toho nižšie podpísaní splnomocnenci podpísali tento protokol.

V Štrasburgu 6. marca 1959 v anglickom a vo francúzskom jazyku, oba texty rovnako platné, v jedinom vyhotovení, ktoré ostáva v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník poskytne overené kópie každému signatárovi alebo pristupujúcemu štátu.

ŠTATÚT ROZVOJOVEJ BANKY RADY EURÓPY

(aktualizované vydanie z novembra 2014)

Článok I

Založenie Banky

Zriaďuje sa Rozvojová banka Rady Európy (ďalej len „Banka“).

Banka je pridružená k Rade Európy a spravovaná v rámci jej najvyššej právomoci.

Článok II1)

Cieľ

a. Hlavným cieľom Banky je pomôcť riešiť sociálne problémy, ktoré európske krajiny majú alebo ktoré môžu mať v dôsledku prítomnosti utečencov, vysídlencov alebo migrantov, ktoré nastali v dôsledku pohybu utečencov alebo iných neočakávaných pohybov obyvateľstva a v dôsledku prítomnosti obetí prírodných alebo ekologických katastrof.

Investičné projekty, ktoré podporí Banka, môžu byť určené buď na pomoc týmto ľuďom v krajine, kde sa nachádzajú, alebo na to, aby im umožnili vrátiť sa do svojich krajín pôvodu, ak sú splnené podmienky pre vrátenie, alebo ak je možné, usadiť sa v inej hostiteľskej krajine. Takéto projekty musia byť schválené členom Banky.

b. Banka tiež môže prispieť k realizácií investičných projektov schválených členom Banky, ktorých cieľom je tvorba pracovných miest v znevýhodnených regiónoch, bývanie pre ľudí s nízkymi príjmami alebo vytváranie sociálnej infraštruktúry.

Článok III

Členstvo v Banke

a. Ktorýkoľvek členský štát Rady Európy sa môže stať členom Banky, a to doručením deklarácie o pristúpení generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Deklarácia musí obsahovať prijatie aktuálneho Štatútu a upísanie počtu členských podielov stanovených Riadiacou radou v zmysle článku IX oddiel 3 ods. 1 písm. a) Štatútu.

b. Európsky štát, ktorý nie je členom Rady Európy:

i. môže byť buď prijatý za člena Banky za špecifických podmienok stanovených Bankou v súlade s ustanoveniami článku IX oddiel 3 ods. 1 písm. b). Každé takéto pristúpenie sa posudzuje osobitne. Štát, ktorému bolo rozhodnutím umožnené za konkrétnych podmienok pristúpiť, sa stáva členom Banky uložením listiny o prijatí Štatútu u generálneho tajomníka Rady Európy. Po dohode s Riadiacou radou, pristupujúci štát upíše počet členských podielov a učiní vyhlásenie o uskutočnení všetkých potrebných krokov a povinností vyplývajúcich zo Štatútu a o splnení všetkých prístupových podmienok stanovených Riadiacou radou;

ii. alebo uzavrie s Bankou asociačnú dohodu na základe špecifických podmienok stanovených Bankou pre každý prípad osobitne.

c. Medzinárodné inštitúcie s európskych zameraním sa môžu stať členmi Banky, alebo s ňou môžu uzavrieť asociačnú dohodu, na základe podmienok stanovených Riadiacou radou.

d. Každý pristupujúci štát, ktorý sa stáva členom Banky vo svojej deklarácii alebo listine o pristúpení k Štatútu potvrdí svoj úmysel:

i. pristúpiť pri najbližšej možnej príležitosti k Tretiemu protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy;

ii. po dobu pred pristúpením, uplatňovať právne ustanovenia vyplývajúce z Protokolu o majetku, aktívach a operáciách Banky a zaručovať orgánom a reprezentantom Banky právne postavenie v zmysle Protokolu.

Článok IV

Záväzky členov

Oddiel 1 – Podielové listy

Banka vydáva pre členov na upísanie podielové listy v mene euro (EUR). Každý podielový list má rovnakú nominálnu hodnotu vo výške 1 000 EUR. Členovia splácajú upísané podiely v mene euro.

Oddiel 2 – Prerozdelenie a splácanie podielových listov

a. Tabuľka priložená k tomuto Štatútu uvádza percentuálne prerozdelenie podielových listov, ktorých upísanie navrhol každý z členov Banke;

b. Počet podielových listov, ktorých držiteľmi budú noví členovia Banky bude stanovený v dohode s Riadiacou radou Banky v súlade s článkom IX oddiel 3 ods. 1 písm. a) a b) tohto Štatútu;

c. Minimálny percentuálny podiel upísaných podielových listov, ktoré majú byť splatené, ako i dátum príslušných splátok stanoví Riadiaca rada.

d. V prípade zvýšenia základného imania Banky, Riadiaca rada určí na základe jednotných podmienok pre všetkých členov Banky percentuálnu výšku splatenia a zodpovedajúce dátumy splatnosti.

Oddiel 3 – Obmedzenie zodpovednosti

Žiadny členský štát nenesie zodpovednosť za záväzky Banky voči tretím osobám.

Článok V

Úverové operácie a príspevky

Banka môže na dosiahnutie účelov zlučiteľných s jej cieľmi poskytovať úvery. Môže vykonávať aj iné finančné transakcie prispievajúce k napĺňaniu jej cieľov za podmienok stanovených Administratívnou radou.

Banka je oprávnená prijímať príspevky určené na špecifické účely zlučiteľné s cieľmi Banky.

Článok VI

Investície

Likvidné aktíva, kapitál a rezervy je možné investovať za podmienok stanovených Administratívnou radou v súlade s princípmi riadneho finančného hospodárenia.

Článok VII

Spôsoby konania banky

Oddiel 1 – Úvery

Banka poskytuje úvery v niektorej z nasledujúcich foriem:

a. úvery členom Banky;

b. úvery zaručené členom Banky akejkoľvek právnickej osobe, ktorá bola schválená týmto členom;

c. úvery poskytnuté akejkoľvek právnickej osobe schválenej členom Banky, ak Administratívna rada považuje zabezpečenie vyžiadaného úveru za dostatočné.

Oddiel 2 – Záruky

Na základe podmienok stanovených Administratívnou radou pre každý prípad osobitne môže Banka poskytovať záruky za úvery finančným inštitúciám schváleným členskými štátmi na podporu realizácie cieľov uvedených v článku II.

Oddiel 3 – Zverenecký účet

Banka môže otvoriť a spravovať zverenecké účty s cieľom prijímania dobrovoľných príspevkov od svojich členov, od Banky a od Rady Európy.

Oddiel 4 – Zníženie úrokov

Úvery môžu byť spojené s čiastočným alebo úplným znížením úrokov.

Časť zo ziskov banky Bankou a dobrovoľných príspevkov od jej členov sa použije na nahradenie úrokovej sadzby určitých úverov v súlade s podmienkami stanovenými Administratívnou radou.

Oddiel 5 – Podmienky poskytovania úverov – poskytované informácie

Administratívna rada stanovuje všeobecné podmienky pre poskytovanie úverov a určuje informácie, ktoré má každý žiadateľ predložiť na podporu svojej žiadosti.

Oddiel 6 – Omeškanie

Transakcie Banky v prospech člena alebo právnickej osoby uvedenej v oddiele 1 budú odložené, pokiaľ sa dlžník, alebo jeho ručiteľ namiesto neho, omešká s platbou v súvislosti s poskytnutými úvermi a zárukami od Banky.

Článok VIII

Organizácia, riadenie a dohľad Banky

Organizácia, riadenie a dohľad Banky sú rozdelené medzi:

- Riadiacu radu,

- Administratívnu radu,

- guvernéra,

- Radu audítorov,

v súlade s nasledujúcimi článkami.

Článok IX

Riadiaca rada

Oddiel 1

Riadiaca rada je zložená z predsedu a z jedného predstaviteľa za každého člena Banky. Každý člen môže nominovať zástupcu. Generálny tajomník Rady Európy je oprávnený sa zúčastňovať sa alebo byť zastúpený na jej zasadnutiach

Oddiel 2

Riadiaca rada je najvyšším orgánom Banky a má všetky právomoci týkajúce sa Banky s výhradou zmeny jej cieľa uvedeného v článku II Štatútu.

Oddiel 3

1. Riadiaca rada:

a. stanovuje podmienky, za ktorých sa členovia Rady Európy môžu stať členmi Banky;

b. povoľuje európskym štátom, ktoré nie sú členmi Rady Európy a medzinárodným inštitúciám s európskym zameraním stať sa členmi Banky a stanovuje podmienky na udelenie takéhoto povolenia a tiež počet podielových listov, ktoré majú byť týmito členmi upísané;

c. upravuje rozdelenie základného imania medzi členov podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu tohto Štatútu;

d. zvyšuje alebo znižuje schválené základné imanie a stanovuje podiel upísaných podielov, ktoré majú byť splatené a dátum, ku ktorému má byť platba vykonaná;

e. zabezpečuje súlad s cieľmi vytýčenými v Štatúte;

schvaľuje výročnú správu Banky, účty a ďalšie účtovné závierky;

poskytuje všeobecné pokyny týkajúce sa činnosti inštitúcie;

f. pozastavuje alebo definitívne zastavuje činnosť Banky a pre prípad likvidácie, rozdeľuje jej majetok;

g. pozastavuje členstvo;

h. mení tento Štatút, avšak bez zmeny stanovených cieľov;

i. vykladá tento Štatút a rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania Štatútu;

j. povoľuje uzavretie všeobecných dohôd o spolupráci s inými medzinárodnými organizáciami;

k. volí predsedu Riadiacej rady a predsedu Administratívnej rady;

l. menuje guvernéra a, v prípade potreby, na jeho návrh aj jedného alebo viacerých viceguvernérov, pričom jeden z nich zastupuje guvernéra v čase jeho neprítomnosti; odvoláva a prijíma rezignácie guvernéra a viceguvernérov;

m. menuje členov Rady audítorov;

n. menuje externého audítora a stanovuje rozsah jeho mandátu;

o. vypracúva svoj Rokovací poriadok;

p. vykonáva také právomoci, ktoré sú Riadiacej rade výslovne zverené v tomto Štatúte.

2. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia podľa písm. d) a f) na návrh Administratívnej rady, a podľa písm. c), m) a n) po vypočutí Administratívnej rady. Administratívna rada predkladá svoje stanovisko ku všetkým ostatným rozhodnutiam s finančnými dôsledkami.

3. Všetky právomoci, iné než tie, ktoré sú uvedené v oddiele 3 odsek 1 sú delegované na Administratívnu radu.

Právomoci delegované na Administratívnu radu týmto Štatútom môžu byť prevzaté len za výnimočných okolností a na vopred určený čas.

4. Riadiaca rada zasadá aspoň raz za rok. Ak je to potrebné, môžu sa uskutočniť aj ďalšie zasadnutia.

5. Ak je to potrebné, Riadiaca rada na svoje zasadnutie prizve predstaviteľov medzinárodných organizácií alebo iné zúčastnené osoby, aby sa zúčastnili zasadnutia bez práva hlasovať.

Oddiel 4

a. Rozhodnutia prijaté Riadiacou radou na zasadnutiach sú platné, len ak sú prítomní zástupcovia dvoch tretín členov.

Rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním. Na výpočet väčšiny sa započítavajú len hlasy za a proti.

b. Rozhodnutia môžu byť prijaté aj v písomnej forme medzi jednotlivými zasadnutiami.

c. Každý člen Banky má jeden hlas za každý členský podielový list, ktorého je držiteľom.

d. Každý člen, ktorý si načas nesplnil svoje platobné záväzky voči základnému imaniu banky, má počas pretrvávania omeškania obmedzené hlasovacie právo v rozsahu sumy nesplneného záväzku.

e. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou členov hlasujúcich za alebo proti a majúcich dve tretiny odovzdaných hlasov.

f. Trojštvrtinová väčšina členov hlasujúcich za alebo proti a majúcich tri štvrtiny odovzdaných hlasov sa vyžaduje na:

- rozhodnutie podľa oddielu 3 ods. 3 tohto článku

- úpravy prerozdelenia údajov v tabuľke, ktorá je prílohou tohto Štatútu, ktoré nie sú výsledkom pristúpenia nových členov prijaté v zmysle oddielu 3 ods. 1 písm. c).

g. Rozhodnutia podľa oddielu 3 ods. 1 písm. f) a h) sa prijímajú na základe jednomyseľnosti hlasujúcich členov.

Oddiel 5

Riadiacej rade predsedá predseda volený na trojročné obdobie. Úradujúci predseda môže byť znovuzvolený na ďalšie trojročné obdobie. Každý člen Banky je oprávnený navrhovať kandidáta.

Predseda zodpovedá za politické vzťahy s predstaviteľmi štátov, Radou Európy a ďalšími medzinárodnými inštitúciami, v úzkej kooperácii s guvernérom.

Predseda pravidelne informuje Výbor ministrov a Parlamentné zhromaždenie o aktivitách Banky; inter alia postupuje správu guvernéra Výboru ministrov a udržiava akékoľvek ďalšie potrebné kontakty s Radou Európy.

Článok X

Administratívna rada2)

Oddiel 1

Administratívna rada vykonáva všetky právomoci, ktoré jej boli zverené Riadiacou radou v súlade s článkom IX tohto Štatútu.

Oddiel 2

a. Administratívna Rada sa skladá z predsedu menovaného Riadiacou radou na trojročné obdobie s možnosťou predĺženia na ďalšie bezprostredne nasledujúce trojročné obdobie, a z jedného predstaviteľa menovaného každým z členov. Každý člen môže menovať zástupcu. Generálny tajomník Rady Európy sa môže zúčastňovať zasadnutí osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu.

b. Administratívna rada sa schádza na základe zvolania jej predsedom alebo na žiadosť piatich jej členov aspoň štyrikrát do roka.

c. Ak je to potrebné, Administratívna rada na svoje zasadnutie prizve predstaviteľov medzinárodných organizácií alebo iné zúčastnené osoby, aby sa zúčastnili zasadnutia bez práva hlasovať.

Oddiel 3

a. Rozhodnutia prijaté Administratívnou radou na zasadnutiach sú platné, len ak sú prítomní zástupcovia dvoch tretín jej členov.

b. Každý člen má jeden hlas za každý podielový list, ktorého je držiteľom.

Rozhodnutia sa prijímajú väčšinovým hlasovaním. Na výpočet väčšiny sa započítavajú len hlasy za a proti.

c. Rozhodnutia môžu byť prijaté aj v písomnej forme medzi jednotlivými zasadnutiami.

d. Každý člen, ktorý si načas nesplnil svoje platobné záväzky voči základnému imaniu banky, má počas pretrvávania omeškania obmedzené hlasovacie právo v rozsahu sumy nesplneného záväzku.

e. Avšak, Administratívna rada prijíma tieto rozhodnutia väčšinou členov, ktorí hlasujú za alebo proti a väčšinou hlasov:

i) návrhy a názory adresované Riadiacej rade v zmysle článku IX oddiel 3 ods. 1 písm. c), d), f), m) a n);

ii) prijatie alebo doplnenie Rokovacieho poriadku Administratívnej rady.

f. Administratívna rada ďalej prijíma rozhodnutia súvisiace s investičnými projektmi, ktoré nezískali súhlasné stanovisko o ich prípustnosti v zmysle článku XIII písm. c) tohto Štatútu väčšinou členov hlasujúcich za alebo proti a majúcich dve tretiny odovzdaných hlasov.

Oddiel 4

Administratívna rada môže kedykoľvek zriadiť výbor zložený z jej členov, na ktorý deleguje časť právomocí špecifikované pre konkrétny prípad.

Článok XI

Guvernér3)

Oddiel 1 – Funkcie guvernéra

a. Guvernér je štatutárnym zástupcom Banky. Je na čele služieb Banky a riadi každodenné činnosti na základe poverenia Administratívnej rady. V súlade s článkami V a VII nesmie uzatvárať žiadne finančné záväzky bez oprávnenia Administratívnej rady. Pod všeobecným dohľadom Riadiacej rady je zodpovedný za organizáciu služieb a menovanie a odvolávanie zamestnancov Banky, v rámci nariadení prijatých Administratívnou radou.

b. Guvernér je vymenovaný na obdobie piatich rokov, ktoré môže byť raz obnovené. Výšku platu stanovuje guvernérovi Administratívna rada.

c. Pri výkone svojich povinností sa guvernér, viceguvernér a zamestnanci musia plne venovať službe Banke, s vylúčením akýchkoľvek iných aktivít. Každý člen rešpektuje medzinárodný charakter povinnosti guvernéra, viceguvernérov a zamestnancov Banky a zdrží sa akéhokoľvek pokusu ovplyvňovať tieto osoby.

d. Služobný poriadok zamestnancov Rady Európy sa použije na zamestnancov Banky v akejkoľvek záležitosti neupravenej osobitným rozhodnutím Administratívnej rady.

Oddiel 2 – Viceguvernéri

a. Guvernérovi pri výkone jeho funkcie pomáhajú jeden alebo viacerí viceguvernéri. Guvernér určí viceguvernéra, ktorý ho zastúpi v prípade neprítomnosti alebo pracovnej neschopnosti. Guvernér vymedzí povinnosti viceguvernérov, pričom zohľadní popisy činnosti odsúhlasené Administratívnou radou.

b. Viceguvernéri sú menovaní Riadiacou radou na návrh guvernéra, na základe súhlasného stanoviska Administratívnej rady a po konzultácii s členmi Riadiacej rady.

c. Na návrh guvernéra Administratívna rada odsúhlasí popis činnosti viceguvernérov.

d. Viceguvernéri sú menovaní na obdobie piatich rokov, ktoré môže byť raz obnovené. Výšku ich odmien stanovuje Administratívna rada.

Oddiel 3 – Správy pre Administratívnu radu

Guvernér poskytuje svoje stanovisko Administratívnej rade k technickým a finančným aspektom investičných projektov predložených Banke.

Guvernér predkladá Administratívnej rade pravidelné správy o stave Banky a o navrhovaných transakciách a poskytuje jej akékoľvek informácie, ktoré bude požadovať.

Guvernér vypracováva výročnú správu o všetkých činnostiach vykonaných počas daného roka. Súčasťou tejto správy je súvaha Banky a prevádzkových účtov, spolu so správou Rady audítorov týkajúcou sa týchto dokumentov.

Článok XII

Rada audítorov

Rada audítorov sa skladá z troch členov vymenovaných na základe článku 9 oddiel 3 písm. m) na základe ich kompetencií v ekonomických a finančných záležitostiach. Všetci členovia konajú úplne nezávisle.

Rada audítorov vykonáva kontrolu účtov Banky a overuje prevádzkové účty a súvahu.

Rada audítorov vo svojej výročnej správe potvrdzuje zhodu súvahy a prevádzkových účtov s účtovnou závierkou, to, že poskytujú presný a pravdivý obraz o stave činnosti Banky na konci každého finančného obdobia a že Banka je riadená v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

Rada audítorov dostáva kópie akýchkoľvek dokumentov potrebných pre jej činnosť, ako sú správy od externých a interných audítorov. Na žiadosť orgánov Banky vykonáva Rada akúkoľvek inú úlohu týkajúcu sa dohľadu nad finančnými aktivitami Banky.

Článok XIII

Rada Európy

a. S ohľadom na zabezpečenie vzťahov s Radou Európy, Výbor ministrov a Parlamentné zhromaždenie Rady Európy sú pravidelne informovaní o činnosti Banky. Riadiaca rada sa vyjadruje k predloženým odporúčaniam a stanoviskám Výboru ministrov a Parlamentného zhromaždenia.

b. Generálny tajomník Rady Európy sa zúčastňuje, alebo je zastúpený, na stretnutiach Riadiacej rady a Administratívnej rady, bez možnosti hlasovania.

Generálny tajomník Rady Európy vykonáva akúkoľvek jemu zverenú povinnosť v zmysle Štatútu alebo Tretieho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy. V tejto súvislosti poskytne Banke k dispozícii potrebných zamestnancov.

Generálny tajomník Rady Európy môže vykonávať akúkoľvek inú jemu zverenú povinnosť orgánmi Banky v súlade s ustanoveniami Parciálnej dohody o Rozvojovej banke Rady Európy.

c. Žiadosti o úver alebo záruky sa predkladajú Administratívnej rade po získaní stanoviska generálneho tajomníka k prípustnosti na základe súladu projektu s politickými a sociálnymi cieľmi Rady Európy.

Článok XIV

Sídlo

Hlavné sídlo Banky je v Štrasburgu vo Francúzsku. Sídlo prevádzkových služieb je v Paríži a môže byť zmenené iba rozhodnutím Riadiacej rady a zhodným rozhodnutím Administratívnej rady.

Článok XV4)

Vystúpenie z členstva, pozastavenie činnosti a likvidácia Banky

Oddiel 1 – Vystúpenie z členstva

Ktorýkoľvek člen môže vystúpiť z Banky urobením oznámenia 6 mesiacov pred koncom aktuálneho kalendárneho roka. Vystúpenie nadobudne účinnosť 31. decembra daného kalendárneho roka. Oznámenie dané v kratšej dobe ako 6 mesiacov pred koncom aktuálneho kalendárneho roka sa stane účinným 31. decembra nasledujúceho kalendárneho roka. Člen môže písomne oznámiť Banke späť vzatie oznámenia o úmysle vystúpenia kedykoľvek pred nadobudnutím jeho účinnosti.

Oddiel 2 – Vyrovnanie účtov s bývalými členmi

a. Po ukončení členstva, tento bývalý člen zostáva zodpovedný za svoje povinnosti voči Banke pokiaľ pretrváva akákoľvek časť úveru alebo záruk poskytnutých Bankou pred ukončením jeho členstva; nenesie však zodpovednosť za záväzky z úverov a záruk poskytnutých Bankou po tomto dátume a nepodieľa sa na príjmoch alebo výdavkoch Banky.

b. V čase zániku jeho členstva členom, Banka zaistí odkúpenie podielových listov bývalého člena ako súčasť vyúčtovania s bývalým členom v súlade s ustanoveniami tohto článku. Pre tento účel kúpna cena podielových listov bude zodpovedať splatenému kapitálu po pričítaní rezerv podľa účtovných kníh Banky k dátumu ukončenia členstva.

c. Platba za odkúpenie podielových listov Bankou podľa tohto článku sa riadi týmito podmienkami:

i) akákoľvek suma splatná bývalému členovi za jeho podielové listy bude zadržaná pokiaľ bývalý člen, akákoľvek jeho agentúra alebo sprostredkovatelia budú naďalej dlžníkmi alebo ručiteľmi vo vzťahu k Banke a takáto suma môže byť podľa voľby Banky uplatnená pri splatnosti akéhokoľvek takéhoto záväzku. V každom prípade, žiadna suma splatná členovi za jeho podielové listy nebude zaplatená do šiestich (6) mesiacov od dátumu ukončenia členstva;

ii) platby za podielové listy sa môžu uskutočňovať kým bývalý člen nedostane celú kúpnu cenu v tom rozsahu, v akom suma zodpovedajúca kúpnej cene podľa písm. b) tohto oddielu, prevyšuje celkovú sumu záväzkov z úverov a záruk, ako sú uvedené v pododseku i) vyššie;

iii) platby sa vykonávajú v eurách podľa podmienok a dátumov určených Riadiacou radou; a

iv) ak Banka utrpí straty na úveroch alebo zárukách existujúcich k dátumu účinnosti vystúpenia člena, a ak suma týchto strát presahuje im zodpovedajúce zabezpečenie k dátumu účinnosti vystúpenia člena, takýto bývalý člen je povinný na požiadanie uhradiť sumu, o ktorú by bola kúpna cena jeho podielových listov znížená, ak by straty boli vzaté do úvahy v čase, keď sa určovala kúpna cena. Navyše, bývalý člen ostáva zodpovedný za akékoľvek výzvy na zaplatenie nesplateného základného imania, v rozsahu, v akom by bol povinný ich splatiť, ak by výzva na splatenie bola urobená najneskôr v deň určenia kúpnej ceny jeho podielových listov.

d. Ak Banka ukončí svoje činnosti podľa oddielu 4 tohto článku v rámci šiestich (6) mesiacov odo dňa, ku ktorému ktorýkoľvek člen ukončil svoje členstvo, všetky práva takýchto bývalých členov sa stanovia v súlade s ustanoveniami uvedeného oddielu.

Oddiel 3 – Pozastavenie činností

Ak Riadiaca rada rozhodne o pozastavení činností, Banka zastaví všetky úverové a záručné operácie.

Oddiel 4 – Likvidácia Banky

Ak Riadiaca rada rozhodne o ukončení činností, Banka okamžite zastaví všetky činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa týkajú vysporiadania jej záväzkov a uplatňovania, zachovania a ochrany jej aktív.

Po vysporiadaní a uhradení všetkých záväzkoch Banky, vrátane uspokojenia práv na rozdelenie, ktoré mohla predtým Banka poskytnúť v súvislosti s prijatím príspevkov podľa článku V, príjmu členovia Banky plán rozdelenia aktív, ktorý bude založený na základe nasledovných princípov:

a. žiaden člen Banky, proti ktorému má Banka neuspokojený nárok, nebude oprávnený zúčastňovať sa na rozdeľovaní podľa plánu, kým nevysporiada svoju situáciu;

b. prednosť bude mať použitie čistého zostatku Banky na vyplatenie členom súm, ktoré zaplatili v súlade s článkom IV podľa pomeru k počtu podielových listov v držbe každého z nich.

Akýkoľvek zvyšok čistého zostatku Banky presahujúci celkový úhrn takto rozdelených podielov bude rozdelený medzi všetkých členov Banky podľa pomeru počtu podielových listov v držbe každého z nich;

c. prípadné zostávajúce čisté pasíva budú rozdelené medzi členov Banky podľa pomeru počtu podielových listov v držbe každého z nich. Každý člen je povinný splatiť svoj podiel v Banke, znížený o sumu splatených podielových listov a najviac vo výške ním upísaných podielových listov.

Článok XVI

Výklad tohto Štatútu

Akékoľvek rozhodnutie Administratívnej rady týkajúce sa výkladu tohto Štatútu môže byť predložené Riadiacej rade na požiadanie ktoréhokoľvek člena. Až do tej doby kým Riadiaca rada nerozhodne, Banka môže v nevyhnutnom rozsahu, konať na základe rozhodnutia Administratívnej rady.

Článok XVII

Oznámenia

Generálny tajomník Rady Európy informuje členov Banky a guvernéra:

a) o uložení každého oznámenia alebo listiny o prijatí tohto Štatútu;

b) o akomkoľvek dokumente, ktorým sa mení tento Štatút.

Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overenú kópiu tohto Štatútu každému členskému štátu Rady Európy a každému ďalšiemu členovi Banky.

TABUĽKA PRIPOJENÁ K ŠTATÚTU ZOBRAZUJÚCA PERCETUÁLNY PODIEL ROZDELENIA UPÍSANÝCH PODIELOVÝCH LISTOV MEDZI ČLENMI BANKY

(so zmenami odrážajúcimi pristúpenie Bulharskej republiky (28.05.94), Slovinskej republiky (1.02.94), Litovskej republiky (8.01.96), Rumunska (5.03.96), Chorvátskej republiky (24.06.97), Macedónskej republiky (15.12.97), Maďarska (10.03.98), Estónskej republiky (1.04.98), Moldavskej republiky (4.05.98), Poľskej republiky (17.08.98), Lotyšskej republiky (14.09.98), Slovenskej republiky (22.12.98), Českej republiky (12.02.99), Albánskej republiky (24.06.99), Bosny a Hercegoviny (18.12.2003), Srbskej republiky (23.04.2004), Írskej republiky (31.11.2004), Gruzínskej republiky (10.01.2007), Čiernej Hory (19.11.2007) a Kosova (04.11.2013)

Členské štáty%Členské štáty%
Albánska republika0,245Maltská republika0,185
Belgické kráľovstvo3,003Moldavská republika0,100
Bosna a Hercegovina0,177Nemecká spolková republika16,735
Bulharská republika1,141Nórske kráľovstvo1,275
Macedónska republika0,233Poľská republika2,344
Cyperská republika0,363Portugalská republika2,543
Česká republika0,786Rumunsko1,095
Čierna Hora0,120Sanmarínska republika0,089
Dánske kráľovstvo1,639Slovenská republika0,346
Estónska republika0,233Slovinská republika0,225
Fínska republika1,275Srbská republika0,472
Francúzska republika16,735Svätá stolica0,003
Gruzínska republika0,180Španielske kráľovstvo10,914
Helénska republika3,003Švajčiarska konfederácia0,984
Holandské kráľovstvo3,633Švédske kráľovstvo2,543
Chorvátska republika0,391Talianska republika16,735
Írska republika0,883Turecká republika7,096
Islandská republika0,185
Kosovo0,120
Lotyšská republika0,234
Lichtenštajnské kniežatstvo0,053
Litovská republika0,230
Luxemburské veľkovojvodstvo0,635
Maďarsko0,818
Celkom100,00

Poznámky pod čiarou

1) Text tohto článku bol prijatý Výborom ministrov na 496. zasadnutí zástupcov ministrov rezolúciou (93) 22.

2) Zmenené Riadiacou radou rezolúciou 384 prijatou na 196. zasadnutí (Paríž, 26. novembra 2010).

3) Zmenené Riadiacou radou rezolúciou 384 prijatou na 196. zasadnutí (Paríž, 26. novembra 2010).

4) Zmenené Riadiacou radou rezolúciou 394 prijatou na 200. zasadnutí (Paríž, 25. novembra 2011).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.