Zákon č. 313/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Platnosť od 25.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

313

ZÁKON

z 25. októbra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 91/2016 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Osobitné kritériá sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:

a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely,

b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,

c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené v právnych predpisoch a technických normách, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a

d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.“.

2. Vypúšťa sa § 58.

3. V § 97 odsek 3 znie:

(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q) a s) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj

a) technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,

b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.“.

4. V § 97 ods. 10 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

d) technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,

e) bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená f) až h).

5. V § 117 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 58 ods. 1“ a v odseku 5 sa vypúšťajú slová „§ 58 ods. 2, 4“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.