Vyhláška č. 308/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

Platnosť od 23.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017

308

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 24. októbra 2016,

ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pre teplo dodávané zo systému centralizovaného zásobovania teplom sa faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „faktor primárnej energie“) vypočíta podľa prílohy č. 1.

(2) Pri výpočte faktora primárnej energie sa

a) zohľadňuje energia, ktorá je použitá v procese získavania, upravovania, skladovania, premeny a distribúcie energie po odberné miesto koncového odberateľa, a faktor emisií oxidu uhličitého,

b) použijú priemerné hodnoty za bilančné obdobie; bilančné obdobie trvá najmenej jeden kalendárny rok, najviac však štyri kalendárne roky.

(3) Na výpočet faktora primárnej energie sa zostaví bilančný okruh, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Pri zostavení bilančného okruhu sa zohľadňuje

a) typ a energetická účinnosť zariadenia na výrobu tepla; ak ide o zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (ďalej len „kombinovaná výroba“), zohľadní sa aj množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,

b) použité palivo alebo zmes paliva vrátane paliva potrebného na pokrytie strát pri doprave, skladovaní a podávaní paliva do spaľovacieho zariadenia,

c) teplo z iných súvisiacich bilančných okruhov a faktor primárnej energie tohto tepla vypočítaný podľa prílohy č. 1,

d) elektrina z iných súvisiacich bilančných okruhov a faktor primárnej energie tejto elektriny vypočítaný podľa prílohy č. 1,

e) dodávka elektriny do iných bilančných okruhov,

f) strata tepla pri distribúcii tepla po odberné miesto koncového odberateľa,

g) energia potrebná na distribúciu tepla po odberné miesto koncového odberateľa.

(5) Ak sa do systému centralizovaného zásobovania teplom dodáva teplo z kombinovanej výroby, elektrina vyrobená z fosílneho paliva v kondenzačnom režime sa pri výpočte faktora primárnej energie nahradí elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu1) s ukazovateľom kombinovanej výroby,2) najviac 0,45.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 308/2016 Z. z.

VÝPOČET FAKTORA PRIMÁRNEJ ENERGIE SYSTÉMU CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM

1. Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom sa vypočíta podľa vzorca:

vzorec

kde

fP-CZT – faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom,

QPi – množstvo energie v palive pre jednotlivé zariadenia na výrobu tepla, najmä pre kombinovanú výrobu, teplovodné kotly, horúcovodné kotly, parné kotly, alebo množstvo tepla dodávané z iných tepelne prepojených okruhov, vyjadrené v MWh,

fPi – združený faktor primárnej energie paliva podľa tabuľky alebo faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom pre teplo dodávané z iných tepelne prepojených okruhov,

QOj – množstvo tepla dodávané z rozvodov systému centralizovaného zásobovania teplom jednotlivým odberateľom tepla, vyjadrené v MWh,

AKVET – množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, vypočítané podľa osobitného predpisu,1) vyjadrené v MWh,

ACZT – množstvo elektriny spotrebované na prevádzku zariadení centralizovaného zásobovania teplom, najmä čerpadiel, vyjadrené v MWh,

fPE – združený faktor primárnej energie elektriny podľa tabuľky,

n – počet všetkých zariadení na výrobu tepla použitých v systéme centralizovaného zásobovania teplom,

k – počet všetkých odberateľov tepla.

2. Ak nie je možné samostatne určiť hodnoty AKVET a ACZT, použije sa namiesto rozdielu týchto hodnôt množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou dodávané do regionálnej distribučnej sústavy.

3. Faktor primárnej energie pre tepelne prepojené okruhy sa vypočíta podľa prvého bodu a druhého bodu.

4. Faktor emisií oxidu uhličitého systému centralizovaného zásobovania teplom vyjadrený v kilogramoch na kilowatthodinu sa vypočíta podľa prvého bodu nahradením združeného faktora primárnej energie paliva a združeného faktora primárnej energie elektriny faktorom emisií fCO2 podľa tabuľky.

Tabuľka: Združený faktor primárnej energie a faktor emisií CO2

Palivo/forma energieCelkový tepelný
príkon zariadení na
výrobu tepla – TP
Združený faktor
primárnej
energie
Faktor emisií CO2
[MW][–][kg/kWh]
čierne uhlie50 ≤ TP0,6020,394
0,3 ≤ TP < 500,709
TP < 0,31,100
hnedé uhlie50 ≤ TP0,6570,433
0,3 ≤ TP < 500,773
TP < 0,31,200
zemný plyn50 ≤ TP0,5230,277
0,3 ≤ TP < 500,550
TP < 0,31,100
kvapalné fosílne palivá50 ≤ TP0,5630,290
0,3 ≤ TP < 500,630
TP < 0,31,100
biomasa, bioplyn50 ≤ TP0,1380,020
0,3 ≤ TP < 500,142
TP < 0,30,200
kvapalné obnoviteľné palivá50 ≤ TP0,3350,020
0,3 ≤ TP < 500,375
TP < 0,30,500
slnečná energiabez obmedzenia0,0000,000
geotermálna energiabez obmedzenia0,0000,000
banský plyn, vysokopecný plyn,
koksárenský plyn a ostatné plyny
z priemyselných procesov
bez obmedzenia0,0000,578
jadrové palivobez obmedzenia0,7260,016
elektrinabez obmedzenia2,2000,167

Príloha č. 2 k vyhláške č. 308/2016 Z. z.

VZOR

Bilančný okruh

obrázok

QPKVET – množstvo energie pre kombinovanú výrobu vypočítané ako súčin množstva paliva a výhrevnosti paliva, vyjadrené v MWh; množstvo energie spotrebovanej na výrobu elektriny v kondenzačnom režime sa do bilancie nezapočítava,

QPK – množstvo energie do kotla vypočítané ako súčin množstva paliva a výhrevnosti paliva, vyjadrené v MWh,

QKVET – množstvo tepla vyrobené kombinovanou výrobou, merané na výstupe zo zariadenia na kombinovanú výrobu, vyjadrené v MWh,

QK – množstvo tepla vyrobené kotlom, merané na výstupe z kotla, vyjadrené v MWh,

QCZT – množstvo tepla dodávané do rozvodov systému centralizovaného zásobovania teplom, vyjadrené v MWh,

QOj – množstvo tepla dodávané z rozvodov systému centralizovaného zásobovania teplom, vyjadrené v MWh,

AKVET – množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, vypočítané podľa osobitného predpisu,1) vyjadrené v MWh,

ACZT – množstvo elektriny spotrebované na prevádzku zariadení centralizovaného zásobovania teplom, napríklad čerpadiel, vyjadrené v MWh.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

2) § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.