Vyhláška č. 284/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Platnosť od 25.10.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2019
Zrušený 181/2019 Z. z. (nepriamo)

284

Vyhláška

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2016,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu sa dopĺňa takto:

§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy bytu uvedený v odsekoch 1 až 4 sa zvýši o 40 eur, ak budova, v ktorej sa obstaráva nájomný byt, spĺňa

a) minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť,1) ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ, a

b) požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií platnej od 1. januára 2016 podľa slovenskej technickej normy.2)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).“.


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Arpád Érsek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.