Zákon č. 281/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.10.2016
Účinnosť od 24.10.2016 do31.12.2020
Zrušený 353/2020 Z. z. (nepriamo)

281

ZÁKON

z 12. októbra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 437/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa slová „0,4 %, ak sa v § 8“ nahrádzajú slovami „0 %, ak § 11“.

2. § 8 sa vypúšťa.

3. Za § 10 sa dopĺňajú § 11 a 12, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠11

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Sadzba odvodu na roky 2017 až 2020 je 0,2 % ročne. Na sadzbu odvodu na rok 2016 a výšku splátky odvodu za štvrtý kalendárny štvrťrok roku 2016 sa vzťahuje doterajší predpis.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie účinné dňom vyhlásenia

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 253/2014 Z. z. o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.