Nariadenie vlády č. 277/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.10.2016
Účinnosť od 01.04.2017

OBSAH

277

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 1 písm. a) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

3. úradne pridelené sériové číslo,“.

Doterajšie body 3 až 12 sa označujú ako body 4 až 13.

2. V § 13 ods. 1 písm. b) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

3. úradne pridelené sériové číslo,“.

Doterajšie body 3 až 9 sa označujú ako body 4 až 10.

3. V § 17 ods. 2 písm. a) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

2. úradne pridelené sériové číslo,“.

Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 3 až 9.

4. V § 17 ods. 2 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

2. úradne pridelené sériové číslo,“.

Doterajšie body 2 až 11 sa označujú ako body 3 až 12.

5. Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L60, 5. 3. 2016).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.