Nariadenie vlády č. 247/2016 Z. z.Nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

(v znení č. 71/2018 Z. z.)

Platnosť od 01.09.2016
Účinnosť od 15.03.2018

247

NARIADENIE VLÁDY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. augusta 2016,

ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Schvaľovanie záväzného plánu operačného programu (k § 6 ods. 2 písm. i) zákona)

(1) Riadiaci orgán predkladá centrálnemu koordinačnému orgánu záväzný plán, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program, program rozvoja vidieka, program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len „operačný program“) a plán napĺňania cieľov operačného programu, ktorého vzor je uvedený v prílohe, každoročne do 1. marca príslušného roka. Záväzný plán sa vypracováva na sledované obdobie, ktorým je kalendárny rok, a obsahuje kumulatívne hodnoty kritérií podľa odseku 2, ktoré sa majú dosiahnuť od začiatku implementácie operačného programu k 31. decembru kalendárneho roka, na ktorý sa záväzný plán vypracováva.

(2) Kritériami záväzného plánu operačného programu sú

a) ukazovatele výkonnostného rámca schválené v operačnom programe v členení na úroveň prioritnej osi, priority Európskej únie1) alebo priority a v členení podľa kategórie regiónov; to neplatí pre operačný program Technická pomoc,

b) suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov evidovaných v informačnom monitorovacom systéme podľa § 49 zákona a v informačnom systéme platobnej agentúry2) v členení na úroveň prioritnej osi, priority Európskej únie alebo priority a v členení podľa kategórie regiónov na základe

1. zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období,

2. právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba, alebo

3. právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia programu rozvoja vidieka,

c) suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížená o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie v členení na úroveň prioritnej osi a kategórie regiónov, v prípade operačného programu Rybné hospodárstvo na úroveň priority Európskej únie; v prípade Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 ide o sumu hrubých výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka očistených o nezrovnalosti a ostatné úpravy rovnajúce sa súčtu „Štvrťročných vyhlásení o výdavkoch“ nahlasovaných Európskej komisii k stanovenému dátumu v členení na úroveň priority a kategórie regiónov.

(3) Centrálny koordinačný orgán posúdi predložený záväzný plán, v spolupráci s riadiacim orgánom odstráni nedostatky a následne schváli záväzný plán podľa § 6 ods. 2 písm. i) zákona do 31. marca príslušného roka.

(4) Centrálny koordinačný orgán pravidelne sleduje a vyhodnocuje plnenie záväzného plánu na základe skutočne dosiahnutých hodnôt jednotlivých kritérií záväzného plánu operačného programu podľa odseku 2. Podklady s údajmi k 30. júnu potrebné na priebežné sledovanie plnenia záväzného plánu operačného programu, ktoré nie sú evidované v informačnom monitorovacom systéme, predkladá riadiaci orgán centrálnemu koordinačnému orgánu každoročne do 15. augusta. Podklady s údajmi k 31. decembru potrebné na vyhodnotenie záväzného plánu operačného programu, ktoré nie sú evidované v informačnom monitorovacom systéme, predkladá riadiaci orgán centrálnemu koordinačnému orgánu každoročne do 15. februára nasledujúceho roka.

(5) Percento plnenia záväzného plánu operačného programu sa určuje ako súčet prepočítanej hodnoty jednotlivých kritérií podľa odseku 2, pričom koeficient pre prepočet je 1/3 pre každé kritérium; pre operačný program Technická pomoc, ktorý nemá schválené ukazovatele výkonnostného rámca, sa percento plnenia záväzného plánu operačného programu určuje ako súčet prepočítanej hodnoty jednotlivých kritérií podľa odseku 2 písm. b) a c), pričom koeficient pre prepočet je 1/2 pre každé kritérium.

(6) Vyhodnotenie jednotlivých kritérií je takéto:

a) kritérium podľa odseku 2 písm. a) sa vyhodnotí tak, že pre každý ukazovateľ výkonnostného rámca sa vypočíta skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty ukazovateľa ako podiel skutočne dosiahnutej hodnoty ukazovateľa a záväznej plánovanej hodnoty ukazovateľa; prepočítaná hodnota kritéria podľa odseku 2 písm. a) sa vypočíta ako aritmetický priemer z upravených hodnôt percentuálneho plnenia jednotlivých ukazovateľov, ktorý sa vynásobí koeficientom 1/3,

b) kritérium podľa odseku 2 písm. b) sa vyhodnotí tak, že sa vypočíta skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty za celý operačný program ako podiel skutočne dosiahnutej hodnoty za celý operačný program a záväznej plánovanej hodnoty za celý operačný program; prepočítaná hodnota kritéria podľa odseku 2 písm. b) sa vypočíta ako súčin upravenej hodnoty za operačný program a koeficienta 1/3, pri operačnom programe Technická pomoc je koeficient 1/2,

c) kritérium podľa odseku 2 písm. c) sa vyhodnotí tak, že sa vypočíta skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty za celý operačný program ako podiel skutočne dosiahnutej hodnoty za operačný program a záväznej plánovanej hodnoty za operačný program; prepočítaná hodnota kritéria podľa odseku 2 písm. c) sa vypočíta ako súčin upravenej hodnoty za operačný program a koeficienta 1/3; pri operačnom programe Technická pomoc je koeficient 1/2.

(7) Ak záväzná plánovaná hodnota ukazovateľa podľa odseku 2 písm. a) je nulová, skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty sa nevypočítava. Ak skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty podľa odseku 6 písm. a) je vyššie ako 100 %, tak pre ďalšie vyhodnotenie ukazovateľa sa použije upravená hodnota percentuálneho plnenia 100 %.

(8) Ak skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty za operačný program podľa odseku 6 písm. b) a c) je vyššie ako 100 %, pre ďalšie vyhodnotenie sa použije upravená hodnota percentuálneho plnenia za operačný program 100 %.

(9) Riadiaci orgán je oprávnený predložiť centrálnemu koordinačnému orgánu zdôvodnenie neplnenia kritérií záväzného plánu operačného programu podľa odseku 2, ktoré centrálny koordinačný orgán zoberie do úvahy v rámci postupu podľa § 3.

§ 2

Schvaľovanie výzvy (k § 6 ods. 2 písm. j) zákona)

(1) Riadiaci orgán zašle centrálnemu koordinačnému orgánu, pred plánovaným vyhlásením na posúdenie návrh výzvy podľa § 17 zákona, vrátane výzvy v rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce podľa § 32 zákona, výzvy na predkladanie projektových zámerov podľa § 18 ods. 1 zákona a vyzvania na predloženie národných projektov podľa § 26 zákona, vyzvania na predloženie veľkých projektov podľa § 27 zákona a na predloženie projektov technickej pomoci podľa § 28 zákona, vrátane všetkých jej príloh a dokumentov, na ktoré sa výzva odvoláva a ktoré nie sú verejne dostupné (ďalej len „výzva“).

(2) Centrálny koordinačný orgán predloženú výzvu posudzuje z hľadiska

a) formálnych náležitostí výzvy a podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 2 až 5 zákona,

b) identifikácie diskriminačných podmienok,

c) zabezpečenia synergických účinkov a komplementarít európskych štrukturálnych a investičných fondov so zreteľom na podporu využívania integrovaných prístupov podľa osobitného predpisu,3)

d) súladu s Partnerskou dohodou Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, operačným programom, záväznými pravidlami upravujúcimi poskytovanie európskych štrukturálnych a investičných fondov a schváleným záväzným plánom operačného programu; súlad s dokumentmi podľa tohto písmena sa posudzuje aj s ohľadom na minimalizáciu administratívnej záťaže pre žiadateľov a súlad s horizontálnymi princípmi.4)

(3) Centrálny koordinačný orgán do desiatich pracovných dní od predloženia výzvy na základe jej posúdenia vydá

a) súhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy bez návrhu na jej úpravu alebo zmenu ako schválenie výzvy,

b) súhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy, ktoré obsahuje odporúčania na jej úpravu, ako schválenie výzvy alebo

c) nesúhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy z dôvodu identifikácie závažných nedostatkov brániacich jej vyhláseniu ako neschválenie výzvy; stanovisko obsahuje jasnú identifikáciu zistených nedostatkov a návrh nápravných opatrení na ich odstránenie.

(4) Centrálny koordinačný orgán je oprávnený na účel posúdenia predloženej výzvy vyžadovať od riadiaceho orgánu doplnenie ďalších dokumentov alebo informácií, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie výzvy. Čas potrebný na predloženie vyžadovaných dokumentov alebo informácií sa do lehoty podľa odseku 3 nezapočítava.

(5) Ak sa riadiacemu orgánu doručí súhlasné stanovisko bez návrhu na úpravu alebo zmenu, je oprávnený vyhlásiť výzvu v súlade s návrhom predloženým centrálnemu koordinačnému orgánu.

(6) Ak sa riadiacemu orgánu doručí súhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy, ktoré obsahuje odporúčania na jej úpravu, riadiaci orgán pred vyhlásením výzvy zváži úpravu výzvy na základe navrhnutých odporúčaní. Vyhodnotenie spôsobu zohľadnenia navrhovaných odporúčaní vrátane zdôvodnenia nezapracovaných odporúčaní zasiela riadiaci orgán centrálnemu koordinačnému orgánu do desiatich pracovných dní od vyhlásenia výzvy. Riadiaci orgán nie je povinný prijať navrhované odporúčania a môže výzvu vyhlásiť.

(7) Ak sa riadiacemu orgánu doručí nesúhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy, vyhlásenie výzvy bez zapracovania navrhovaných nápravných opatrení alebo bez odstránenia rozporu ohľadne spôsobu odstránenia identifikovaných nedostatkov sa považuje za vyhlásenie výzvy bez predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 2 písm. j) zákona. Riadiaci orgán po odstránení nedostatkov identifikovaných na základe nesúhlasného stanoviska s vyhlásením výzvy predloží upravené znenie výzvy na posúdenie, pričom opätovné posúdenie sa spravuje postupom podľa tohto paragrafu. Lehota na vydanie stanoviska je päť pracovných dní od predloženia upraveného znenia výzvy. Ak centrálny koordinačný orgán do piatich pracovných dní od predloženia upraveného znenia výzvy nezašle riadiacemu orgánu žiadne stanovisko, považuje sa taký postup za vydanie súhlasného stanoviska bez návrhu na zmenu a riadiaci orgán je oprávnený výzvu vyhlásiť.

(8) Ak centrálny koordinačný orgán do desiatich pracovných dní od predloženia výzvy nezašle riadiacemu orgánu žiadne stanovisko, považuje sa taký postup za vydanie súhlasného stanoviska bez návrhu na zmenu a riadiaci orgán je oprávnený výzvu vyhlásiť.

(9) Riadiaci orgán je pred vyhlásením výzvy oprávnený vykonať vo výzve v znení, v akom bola výzva predložená centrálnemu koordinačnému orgánu, len

a) zmeny vyplývajúce zo zapracovania odporúčaní obsiahnutých v stanovisku podľa odseku 3 písm. b),

b) zmeny vyplývajúce zo zapracovania identifikovaných nedostatkov zahrnutých v stanovisku podľa odseku 3 písm. c),

c) opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností vo výzve,

d) zmeny spôsobené posunom v plánovanom termíne vyhlásenia výzvy,

e) zmeny vyplývajúce zo zmien príslušných právnych predpisov a záväzných metodických dokumentov a

f) iné zmeny potrebné na účel úpravy výzvy vykonané v súčinnosti s centrálnym koordinačným orgánom.

(10) Ak riadiaci orgán pred vyhlásením výzvy zistí, že je potrebné vykonať iné zmeny, ako sú uvedené v odseku 9, takto zmenená výzva sa opätovne posúdi postupom podľa § 2.

(11) Výzva pre realizáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vyhlásená miestnou akčnou skupinou pri plnení jej povinností podľa § 17 a 18 zákona, ktorá je schválená ako prvá, sa považuje za jednotný vzor. Výzvy následne vyhlasované miestnou akčnou skupinou sa považujú za schválené, ak sú v súlade s jednotným vzorom podľa predchádzajúcej vety.

§ 3

Krízové riadenie operačného programu (k § 6 ods. 2 písm. k) zákona)

(1) Centrálny koordinačný orgán po prerokovaní s riadiacim orgánom odporučí predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby predložil vláde Slovenskej republiky návrh na zavedenie krízového riadenia operačného programu.

(2) Krízovým riadením na účely tohto nariadenia vlády sa považuje súbor opatrení vrátane časového harmonogramu ich zavedenia, ktoré navrhne centrálny koordinačný orgán v spolupráci s riadiacim orgánom a schváli vláda Slovenskej republiky.

(3) Ak centrálny koordinačný orgán na základe podkladov predložených riadiacim orgánom na účel vyhodnotenia ročného záväzného plánu operačného programu podľa § 1 ods. 6 dospeje k záveru, že dôvody na zavedenie krízového riadenia operačného programu pominuli, odporučí predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby predložil vláde Slovenskej republiky návrh na zrušenie krízového riadenia operačného programu.


§ 4

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 247/2016 Z. z.

Názov operačného programu:

Rok (t):

KRITÉRIUM a) ukazovatele výkonnostného rámca
Názov prioritnej osi/
priority Európskej únie5)/
priority6)
Kategória
regiónu
Typ
ukazovateľa7)
Názov
ukazovateľa
Merná
jednotka
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 30. 6. t
Záväzná plánovaná
kumulatívna hodnota

k 31. 12. t
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 31. 12. t+1
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 31. 12. t+2
Vyjadrenie RO ku kritériu a):8)
KRITÉRIUM b) objem kontrahovania = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov evidovaných v informačnom monitorovacom systéme a v informačnom systéme platobnej agentúry v členení na úroveň prioritnej osi, priority Únie alebo priority a v členení podľa kategórie regiónov na základe:
1. zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období, alebo
2. právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť
v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba, alebo
3. právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období; to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.
Názov prioritnej osi/
priority Európskej únie9)/
priority10)
Kategória
regiónu
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 30. 6. t
Záväzná plánovaná
kumulatívna hodnota
k 31. 12. t
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 31. 12. t+1
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 31. 12. t+2
Program spolu:
Vyjadrenie RO ku kritériu b):11)
KRITÉRIUM c) objem čerpania = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížená o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa na zdroje Európskej únie v členení na úroveň prioritnej osi a kategórie regiónov, v prípade operačného programu Rybné hospodárstvo na úroveň priority Únie; ak ide o Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, ide o sumu hrubých výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka očistených
o nezrovnalosti a ostatné úpravy rovnajúce sa súčtu „Štvrťročných vyhlásení o výdavkoch“ nahlasovaných Európskej komisii (hrubé výdavky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka očistené o nezrovnalosti, nedbalosti a ostatné úpravy) k stanovenému dátumu v členení na úroveň priority a v členení podľa kategórie regiónov
Názov prioritnej osi/
priority Európskej únie12)/
priority13)
Kategória
regiónu
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 30. 6. t
Záväzná plánovaná
kumulatívna hodnota
k 31. 12. t
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 31. 12. t+1
Plánovaná
kumulatívna hodnota
k 31. 12. t+2
Program spolu:
Vyjadrenie RO ku kritériu c):14)

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20. 5. 2014)

2) § 10 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

3) Čl. 4 a Príloha I, časť 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

4) Čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

5) Pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

6) Pre program rozvoja vidieka.

7) Výstup/ výsledok/ kľúčový vykonávací krok/ finančný.

8) Nepovinné.

9) Pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

10) Pre program rozvoja vidieka.

11) Nepovinné.

12) Pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

13) Pre program rozvoja vidieka.

14) Nepovinné.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.