236

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 27. júna 2016,

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) poruchou neplánované prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta1) na čas dlhší ako tri minúty, ktoré vzniklo následkom narušenia alebo poškodenia zariadenia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, okrem prerušenia prenosu alebo distribúcie elektriny istiacim prvkom koncového odberateľa elektriny; následná porucha bez príčinnej súvislosti s predchádzajúcou poruchou sa považuje za novú poruchu,

b) obmedzením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny stav, keď prenos elektriny alebo distribúcia elektriny nie sú úplne prerušené, ale nie sú uskutočňované podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy2) (ďalej len „technické podmienky“) prevádzkovateľa sústavy,

c) plánovaným prerušením alebo obmedzením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny do miesta pripojenia prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny na čas dlhší ako tri minúty pri uskutočňovaní plánovaných prác na zariadeniach prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme; za plánované prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny sa nepovažuje prerušenie distribúcie elektriny počas výmeny meradla alebo prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút počas 24 hodín,

d) obnovením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny

1. obnovenie schopnosti prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy trvale prenášať alebo distribuovať elektrinu do odovzdávacieho miesta v množstve a kvalite dohodnutej v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny, alebo v kvalite určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

2. obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny formou náhradného zapojenia odberného miesta vrátane dočasného obmedzenia rezervovanej kapacity, ktoré je dohodnuté v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny; obnovením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny nie je krátkodobá obnova prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny pri vykonávaní manipulácií na účely určenia miesta poruchy,

3. obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny po lokalizácii poruchového miesta a počas opravy poruchy, pričom prenos elektriny alebo distribúcia elektriny nie sú obmedzené následkom opravy poruchového miesta; opätovné prerušenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny pri uvádzaní poruchového miesta pod napätie, pri ktorých prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny neprekročí 20 minút počas 24 hodín, sú považované za vykonávanie nevyhnutných prevádzkových úkonov podľa písmena c),

e) udalosťou skutočnosť, ktorá je predmetom štandardu kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny a je regulovaným subjektom zistená prostredníctvom podania alebo iným spôsobom, pričom z podania musí byť zrejmé, že sa vzťahuje na štandard kvality podľa § 2 až 4,

f) podaním doručenie písomnej žiadosti alebo písomnej reklamácie koncového odberateľa elektriny,3) ktoré sa vzťahujú na štandardy kvality podľa § 2 až 4; za podanie sa považuje aj žiadosť alebo reklamácia, ktorú koncový odberateľ elektriny vykoná podľa obchodných podmienok alebo technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo dodávateľa elektriny, s ktorým má uzatvorený zmluvný vzťah,

g) normálnymi prevádzkovými podmienkami na účely hodnotenia kvality napätia stav elektrizačnej sústavy, v ktorom sú parametre kvality napätia a spoľahlivosť dodávky uskutočňované v zmysle technických podmienok prevádzkovateľa sústavy; za takýto stav sa nepovažuje najmä stav dočasného usporiadania napájania z dôvodu plánovaného alebo neplánovaného prerušenia prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny, neplnenia technických podmienok pripojenia užívateľom sústavy, alebo stav podľa § 5 písm. a) až f),

h) nadradenou sústavou

1. prenosová sústava vo vzťahu k distribučnej sústave, ktorá je do nej pripojená,

2. regionálna distribučná sústava vo vzťahu k miestnej distribučnej sústave, ktorá je do príslušnej regionálnej distribučnej sústavy pripojená,

3. miestna distribučná sústava vo vzťahu k inej miestnej distribučnej sústave, ktorá je do príslušnej nadradenej miestnej distribučnej sústavy pripojená, pričom ročný objem toku elektriny je väčší z nadradenej miestnej distribučnej sústavy do inej miestnej distribučnej sústavy,

i) podradenou sústavou

1. distribučná sústava vo vzťahu k prenosovej sústave, do ktorej je pripojená,

2. miestna distribučná sústava vo vzťahu k regionálnej distribučnej sústave, do ktorej je pripojená,

3. miestna distribučná sústava vo vzťahu k nadradenej miestnej distribučnej sústave, do ktorej je pripojená, pričom ročný objem toku elektriny je menší z podradenej miestnej distribučnej sústavy do nadradenej miestnej distribučnej sústavy,

j) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1,

k) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t.

§ 2

Štandardy kvality prenosu elektriny

Štandardmi kvality prenosu elektriny sú:

a) dodržanie kvality napätia

1. dohodnutej v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, alebo

2. určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak kvalita napätia nie je dohodnutá v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy,

b) dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k podaniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality napätia, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené, alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčiny zníženej kvality napätia,

c) uskutočnenie prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, ak sú k tomuto termínu splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

d) obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny4) do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy v lehote dvoch pracovných dní,

1. odkedy je dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak prerušenie prenosu elektriny je z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo

2. odkedy je na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny a je uzatvorená dohoda o splátkach, ak k prerušenie prenosu elektriny došlo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

e) obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny v lehote dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy, ak je prenos elektriny prerušený na základe žiadosti dodávateľa elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

f) obnovenie prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy po poruche v prenosovej sústave v lehote 12 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy o poruche dozvedel, za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy, ak nie je dohodnutá iná lehota,

g) zabezpečenie preskúšania určeného meradla5) v lehote podľa osobitného predpisu,6)

h) overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

i) dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny tak, že

1. priemerný čas prerušenia prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave počas kalendárneho roka je najviac päť minút,

2. priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV je na napäťovej úrovni 400 kV najviac 0,46 a na napäťovej úrovni 220 kV najviac 0,50.

§ 3

Štandardy kvality distribúcie elektriny

Štandardmi kvality distribúcie elektriny sú:

a) dodržanie kvality napätia

1. dohodnutej v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo

2. tak, aby v odovzdávacom mieste koncového odberateľa elektriny boli pri normálnych prevádzkových podmienkach dodržané charakteristiky napájacieho napätia podľa technickej normy7) v rozsahu parametrov, ktorými sú frekvencia, odchýlka od normalizovanej hodnoty, asymetria a úroveň harmonického napätia vyjadrená činiteľom celkového harmonického skreslenia; štandard kvality sa považuje za dodržaný, ak zníženú kvalitu napätia spôsobila tretia osoba pripojením zariadenia do distribučnej sústavy v rozpore s technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy a bez jeho vedomia, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu napätia, pričom táto skutočnosť je potvrdená meraním charakteristík napätia v distribučnej sústave,

b) odoslanie písomného stanoviska k podaniu koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality napätia v lehote 30 dní odo dňa doručenia podania, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené, alebo nie, alebo akým spôsobom a kedy má byť oprávnenosť podania overená; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčiny zníženej kvality napätia podľa lehôt uvedených v písmene c),

c) odstránenie príčiny zníženej kvality napätia zistenej meraním charakteristík napätia podľa technickej normy7) v odovzdávacom mieste koncového odberateľa elektriny v lehote

1. 10 pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, alebo odo dňa zistenia vlastnou činnosťou, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,

2. 6 mesiacov odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, alebo odo dňa zistenia vlastnou činnosťou, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby,8) pričom sa do tejto lehoty nezapočítava čas konania štátnych a samosprávnych orgánov nevyhnutný na uskutočnenie opatrení, ktorými sa odstránia príčiny zníženej kvality napätia; ak sa počas odstraňovania zníženej kvality napätia vyskytne skutočnosť, následkom ktorej má byť na odstránenie zníženej kvality napätia potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, potom sa na daný prípad vzťahuje lehota podľa tretieho bodu, alebo

3. 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby, ak je príčina nekvality napätia zistená na základe podania koncového odberateľa elektriny alebo vlastnou činnosťou odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby; ak je v čase odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, vydané právoplatné stavebné povolenie pre lokalitu so zaznamenanou nekvalitou napätia, ktorého realizáciou sa vyrieši aj nekvalita napätia podľa podania, lehota 12 mesiacov začne plynúť od dátumu odoslania oznámenia, že podanie je oprávnené; ak prevádzkovateľ sústavy nepodá návrh na vydanie územného rozhodnutia, nepožiada o vydanie stavebného povolenia alebo neohlási drobnú stavbu podľa osobitného predpisu9) v lehote 180 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené a príčina nekvality napätia je odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, lehota podľa tretieho bodu začne plynúť po uplynutí 180 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia bolo oprávnené; podmienka podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby sa považuje za splnenú aj vtedy, ak nie sú k podaniu priložené podklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, a lehoty podľa prvého až tretieho bodu sa považujú za dodržané, ak nedôjde k odstráneniu príčiny zníženej kvality napätia z dôvodu, ktorý nespôsobil prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

d) uskutočnenie distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy

1. v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

2. do piatich pracovných dní odo dňa, keď je prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doručená požiadavka o uskutočnenie distribúcie elektriny od dodávateľa elektriny v súlade s technickou špecifikáciou pre výmenu dát prevádzkovateľa distribučnej sústavy,10)

e) obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny11) do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa nasledujúceho po dni

1. pripísania dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo

2. pripísania prvej splátky dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny podľa uzatvorenej dohody o splátkach na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny do odberného miesta, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

f) obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny v lehote jedného pracovného dňa odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená na základe žiadosti dodávateľa elektriny,12) pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

g) obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave

1. do odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu13) v lehote

1.1. 3 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak nie je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,

1.2. 9 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia mimo zalesneného územia,

1.3. 11 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia v zalesnenom území,

1.4. 17 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia;

lehoty podľa bodov 1.1. až 1.4. sa vzťahujú na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pripojené do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV vtedy, ak prevádzkovateľ daného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,

2. do odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV v lehote

2.1. 4 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak nie je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,

2.2. 10 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia mimo zalesneného územia,

2.3. 12 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia v zalesnenom území,

2.4. 18 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia,

h) oznámenie termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny spôsobom a v lehote podľa osobitného predpisu,14) alebo spôsobom definovaným v obchodných podmienkach prevádzkového poriadku regulovaného subjektu, ak je to nad rámec spôsobu podľa uvedeného osobitného predpisu; ak je plánované prerušenie alebo obmedzenie distribúcie oznámené prevádzkovateľovi sústavy pripojenej do nadradenej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom sústavy pripojenej do nadradenej sústavy sa oznámi termín plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny užívateľom dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa, odkedy sa o plánovanom prerušení alebo obmedzení distribúcie elektriny z nadradenej sústavy dozvedel; oznámenie sa nevyžaduje, ak sa prevádzkovateľ sústavy a užívatelia sústavy, ktorých sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny dotýka, preukázateľným spôsobom dohodli na termíne začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny alebo vtedy, ak užívateľ sústavy preukázateľným spôsobom požiada prevádzkovateľa sústavy o dočasné prerušenie distribúcie do svojho odberného miesta alebo odberných miest, pričom nie je obmedzená distribúcia elektriny ostatným užívateľom sústavy,

i) dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny; termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak

1. je distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti dôjde ku skráteniu tejto lehoty a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou,

2. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodov na strane prevádzkovateľa sústavy a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred pôvodne oznámeným termínom začiatku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,

3. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré znemožnia vykonať plánované práce v dobe plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie a ktoré nastanú v lehote kratšej ako päť dní pred oznámeným začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny, a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou do 24 hodín, odkedy zistil nemožnosť vykonania plánovaných prác, najneskôr však v deň oznámeného začiatku plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny,

4. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny uskutoční po vzájomnej dohode prevádzkovateľa sústavy s dotknutými odberateľmi elektriny v inom termíne, ako bol oznámený,

5. je oznámené opakované plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie na určitú časť dňa počas dvoch a viac dní a v skutočnosti sa počet dní opakovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny zníži, alebo

6. nie je dodržaný oznámený termín plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu obnovovania distribúcie elektriny prerušenej následkom živelnej pohromy15) a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou v lehote 12 hodín po oznámenom začiatku plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny, alebo 24 hodín pred oznámeným ukončením plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,

j) zabezpečenie preskúšania určeného meradla5) na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny v lehote podľa osobitného predpisu,6)

k) overenie správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu za každé odberné miesto, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či podanie je oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny koncového odberateľa elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo dodávateľa elektriny; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

l) dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k žiadosti koncového odberateľa elektriny o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zmenu maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste,

m) obnovenie distribúcie elektriny do odovzdávacích miest pripojených do sústavy po prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku udalosti v nadradenej sústave, do ktorej je distribučná sústava pripojená, v lehote štyroch hodín po obnovení distribúcie alebo prenosu elektriny z nadradenej sústavy vtedy, ak nedošlo k poškodeniu elektroenergetického zariadenia v podradenej sústave,

n) výmena nefunkčného meradla v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia koncového odberateľa elektriny o nefunkčnosti alebo poškodení určeného meradla, ak je zistené a overené fyzické poškodenie meradla v takom rozsahu, že je ovplyvnená jeho riadna funkčnosť,

o) dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny tak, že

1. priemerný čas neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave na jedno odberné miesto (ďalej len „SAIDIN“) počas kalendárneho roka je najviac

1.1. 62 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 1 000 000,

1.2. 77 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 700 000 do 1 000 000,

1.3. 140 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov do 700 000,

1.4. 92 minút u prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,

2. priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave na jedno odberné miesto (ďalej len „SAIFIN“) počas kalendárneho roka je najviac

2.1. 1,50 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 1 000 000,

2.2. 1,70 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 700 000 do 1 000 000,

2.3. 2,00 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov do 700 000,

2.4. 1,75 u prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,

3. pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny (ďalej len „ISS“) počas kalendárneho roka je u každého prevádzkovateľa distribučnej sústavy najviac 0,0005.

§ 4

Štandardy kvality dodávky elektriny

(1) Štandardmi kvality dodávky elektriny sú:

a) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

b) odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní podľa odseku 1 písm. a) a vystavenie opravného účtovného dokladu v lehote

1. 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku elektriny, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť prevádzkovateľa sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní, alebo

2. 5 pracovných dní odo dňa doručenia opravených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

c) odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa elektriny podľa písmena b), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi elektriny v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke elektriny, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ elektriny nedohodne s odberateľom elektriny na tom, že preplatok má byť započítaný voči pohľadávke za dodávku elektriny, združenú dodávku elektriny alebo voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe,

d) požiadanie prevádzkovateľa distribučnej sústavy o obnovenie distribúcie elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak je dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota 1 pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,

e) odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúcemu sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania; pri podaní týkajúceho sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena a),

f) uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada, v lehote 3 pracovných dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,

g) odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe koncovému odberateľovi elektriny v lehote piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá prináleží danému koncovému odberateľovi elektriny od prevádzkovateľa sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe, pričom sa kompenzačná platba uhradí spôsobom dohodnutým v zmluve o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,

h) oznámenie alebo odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa výšky zálohových platieb alebo zmeny sadzby odberu elektriny v lehote 30 dní odo dňa doručenia podania.

(2) Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa odseku 1 písm. c) vykoná bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď je platba odpísaná z účtu dodávateľa elektriny. Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku podľa odseku 1 písm. c) vykoná poštovým peňažným poukazom, za deň platby sa považuje deň odoslania poštového poukazu na výplatu v hotovosti slovenskej pošte alebo deň, keď pošta hotovosť prijala. Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku vykoná prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), za deň platby sa považuje deň odoslania sumy dobropisu alebo preplatku na účet slovenskej pošty.

(3) Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. d) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet dodávateľa elektriny na základe platobného príkazu so správnymi identifikátormi platby alebo na základe zaslania dlžnej sumy poštovým poukazom so správnymi identifikátormi platby.

(4) Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku elektriny a distribúciu elektriny do odberného miesta, dlžnou sumou za dodávku elektriny a platbou za odobratú elektrinu podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie aj dlžná suma za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy a platba za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.

(5) Štandardy kvality dodávky elektriny podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahujú na činnosť dodávateľa elektriny,16) ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny.

§ 5

Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandard kvality z dôvodu

a) stavu núdze v elektroenergetike,17)

b) živelnej pohromy15) a odstraňovania jej následkov,

c) poškodenia zariadení prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy treťou osobou, ktoré spôsobí vznik poruchy v sústave,

d) odstraňovania príčiny udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,

e) ak po vzniku poruchy v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave je znemožnený prístup k miestu poruchy spôsobený poveternostnými podmienkami lokálneho charakteru alebo ak by bol pri odstraňovaní poruchy ohrozený život alebo zdravie osôb alebo porušené predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľa sústavy,

f) vzniku udalosti, ktorá nastala nezávisle od vôle regulovaného subjektu a spôsobila nemožnosť dodržať štandardy kvality (najmä vojna, teroristický útok, epidémia, štrajk, sabotáž alebo rozhodnutia orgánov štátnej alebo verejnej správy),

g) ak sa dotknutý účastník trhu dokázateľným spôsobom dohodne s prevádzkovateľom sústavy alebo dodávateľom elektriny na inom termíne alebo lehote, ako sú termíny a lehoty ustanovené v § 2 písm. d) a e), § 3 písm. e) až i) a § 4 ods. 1 písm. f),

h) ak dotknutý účastník trhu s elektrinou v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo v zmluve o združenej dodávke elektriny neuviedol o sebe správne identifikačné údaje alebo po uzatvorení zmluvy o pripojení, zmluvy o prenose alebo distribúcii elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny v rozpore s touto zmluvou nenahlásil zmenu identifikačných údajov, následkom čoho nie je možné dodržať štandard kvality, alebo

i) ak dotknutý koncový odberateľ elektriny alebo tretia strana neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.

§ 6

Požadovaná úroveň štandardov kvality

(1) Požadovaná úroveň štandardov kvality, ktoré sa evidujú a vyhodnocujú podľa príloh č. 1 až 10, je

a) XP ≥ 94,70 % pre prenos elektriny,

b) XD ≥ 93,40 % pre distribúciu elektriny,

c) XDO ≥ 95,90 % pre dodávku elektriny.

(2) Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň štandardov kvality sa vypočíta pre

a) prenos elektriny podľa prílohy č. 3,

b) distribúciu elektriny podľa prílohy č. 6,

c) dodávku elektriny podľa prílohy č. 9.

(3) Ak regulovaný subjekt nevykonával prenos elektriny alebo distribúciu elektriny po celý rok t-1, odseky 1 a 2 sa na neho nevzťahujú.

§ 7

Spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby

(1) Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom účastníkovi trhu s elektrinou, na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, alebo žiadateľovi podľa § 3 písm. l)alebo § 4 ods. 1 písm. f) (ďalej len „oprávnená osoba“) vo výške podľa § 8 až 10. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.

(2) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) alebo i), uhradí sa kompenzačná platba podľa odseku 1 koncovému odberateľovi elektriny za každé odberné miesto, ktoré je dotknuté nedodržaním štandardu kvality.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c), g), alebo i) v odovzdávacom mieste koncového odberateľa pripojeného do sústavy z dôvodu, že došlo k nedodržaniu štandardu kvality prevádzkovateľom nadradenej sústavy, kompenzačná platba koncovému odberateľovi elektriny, na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, sa uhradí prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je koncový odberateľ pripojený.

(4) Náklady na kompenzačné platby podľa odseku 3 sa uhradia prevádzkovateľom nadradenej sústavy prevádzkovateľovi sústavy, ktorý kompenzačné platby uhradil, na základe faktúry doručenej v lehote 90 dní od vyplatenie kompenzačnej platby podľa odseku 3. K faktúre sa prikladá príloha, ktorá obsahuje

a) označenie štandardu kvality, za ktorého nedodržanie je kompenzačná platba vyplatená,

b) dátum a čas vzniku udalosti v nadradenej sústave, následkom ktorej došlo k nedodržaniu štandardu kvality v sústave k nej pripojenej,

c) dátum a čas nedodržania štandardu kvality a dátum a čas odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality v nadradenej sústave podľa evidencie prevádzkovateľa sústavy k nej pripojenej,

d) výšku a spôsob výpočtu kompenzačných platieb.

(5) Kompenzačná platba podľa odsekov 1 až 3 sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo do 60 dní po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality, ak je známa oprávnená osoba v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, alebo do 60 dní po identifikácii oprávnenej osoby, ak jej identita nie je známa v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, a to

a) prevodom na účet oprávnenej osoby,

b) poštovou poukážkou alebo

c) podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom.

(6) Ak sa nedodržanie štandardu kvality v odbernom mieste zistí až po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality na základe podania koncového odberateľa elektriny alebo iným spôsobom, kompenzačná platba sa vyplatí do 60 dní od zistenia nedodržania štandardu kvality.

(7) O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré sa posiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby oprávnenej osobe alebo dodávateľovi elektriny podľa odseku 8. Oznámenie o kompenzačnej platbe obsahuje

a) identifikačné údaje odosielateľa platby,

b) identifikačné údaje oprávnenej osoby; to neplatí pre oznámenie, ktoré vyhotovuje prevádzkovateľ sústavy, ak kompenzačnú platbu uhrádza prevádzkovateľ sústavy prostredníctvom dodávateľa elektriny,

c) číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje; ak ide o oprávnenú osobu, ktorou je žiadateľ podľa § 3 písm. l) alebo § 4 ods. 1 písm. f), uvedie sa dátum prijatia podania a podacie číslo, pod ktorým je žiadosť regulovaným subjektom zaevidovaná,

d) označenie štandardu kvality, za ktorého nedodržanie je kompenzačná platba uhrádzaná podľa § 2 až 4,

e) dátum nedodržania štandardu kvality,

f) dátum odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality,

g) počet hodín alebo dní vrátane začatých nedodržania štandardu kvality podľa toho, v akých jednotkách času je lehota dodržania štandardu kvality uvedená,

h) výška kompenzačnej platby podľa § 8 až 10, dane z príjmu vyberanej zrážkou a výška kompenzačnej platby určenej na výplatu.

(8) Ak nie je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto oprávnenej osoby pripojené, a je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a dodávateľom elektriny, kompenzačná platba sa prevádzkovateľom sústavy poukáže na účet dodávateľa elektriny, do ktorého bilančnej skupiny dané odberné miesto patrí spolu s číslom odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje, a oznámením o kompenzačnej platbe podľa odseku 7. Kompenzačná platba sa následne dodávateľom elektriny poukáže oprávnenej osobe v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. g).

(9) Oprávnená osoba má právo odmietnuť vyplatenie kompenzačnej platby buď písomne na základe doručeného oznámenia o vyplatení kompenzačnej platby podľa odseku 7, alebo vrátením vyplatenej kompenzačnej platby odosielateľovi kompenzačnej platby. O odmietnutých kompenzačných platbách vedie regulovaný subjekt evidenciu v rozsahu podľa prílohy č. 11.

§ 8

Výška a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality prenosu elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. a), výška kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 01

kde

A je maximálna alebo minimálna výška napätia v rámci povolenej odchýlky od menovitého napätia na príslušnej napäťovej úrovni podľa technickej normy;7) ak B je väčšie ako maximálna hodnota výšky napätia podľa platnej technickej normy (Amax), uplatní sa vo výpočte hodnota Amax, ak B je menšie ako minimálna hodnota výšky napätia podľa technickej normy (Amin), uplatní sa vo výpočte hodnota Amin,

B je skutočná výška napätia v danom odovzdávacom mieste zistená meraním podľa technickej normy,

TPi je i-tá tarifa za prenos elektriny bez tarify za straty pri prenose elektriny platná pre odberné miesto oprávnenej osoby v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia,

Qi je objem distribuovanej elektriny do odberného miesta oprávnenej osobe po dobu trvania platnosti TPi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia.

(2) Ak nie je v deň, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, alebo v deň odstránenia nekvality napätia alebo v deň zmeny tarify za prenos elektriny vykonaný odpočet určeného meradla v dotknutom odbernom mieste, množstvo prenesenej elektriny Qi vstupujúce do výpočtu kompenzačnej platby podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca

Qi = Q × Ni,

kde

Q je priemerné denne prenesené množstvo elektriny do daného odberného miesta za posledný mesiac pred začiatkom platnosti TPi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia,

Ni je počet dní trvania platnosti TPi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP=A+B ×(N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 5 000 eur,

kde

A = 500,

B = 50,

N je počet aj začatých dní nedodržania štandardu kvality.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. c), výška kompenzačnej platby je 500 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. d) alebo písm. e), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 1),

kde

A = 5 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nie je dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak je prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby uskutočnený pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratší ako 12 mesiacov, potom A = 5 000,

B = 2 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nie je dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak je prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby uskutočnený pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratší ako 12 mesiacov, potom B = 500,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(6) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 4), ak N < 4, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 3 000 eur,

kde

A = 300,

B = 50,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(7) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. g) alebo písm. h), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 1 000 eur,

kde

A = 100,

B = 20,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

§ 9

Výška a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. a), výška kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 02

kde

A je maximálna alebo minimálna výška napätia v rámci povolenej odchýlky od menovitého napätia na príslušnej napäťovej úrovni podľa technickej normy;7) ak B je väčšie ako maximálna hodnota výšky napätia podľa technickej normy (Amax), uplatní sa vo výpočte hodnota Amax, ak B je menšie ako minimálna hodnota výšky napätia podľa technickej normy (Amin), uplatní sa vo výpočte hodnota Amin,

B je skutočná výška napätia v danom odovzdávacom mieste zistená meraním podľa platnej technickej normy,

TDi je i-tá tarifa za distribúciu elektriny bez taríf za prenos elektriny, strát pri prenose elektriny a strát pri distribúcii platná pre odberné miesto oprávnenej osoby v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia,

Qi je objem distribuovanej elektriny do odberného miesta oprávnenej osobe po dobu trvania platnosti TDi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia; hodnoty TDi a Qi sa v prípade uplatnenia lehoty na odstránenie príčiny zníženej kvality napätia podľa § 3 písm. c) vzťahujú na obdobie od dátumu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby do dátumu odstránenia nekvality napätia.

(2) Ak nie je v deň, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, alebo v deň odstránenia nekvality napätia alebo v deň zmeny tarify za distribúciu elektriny vykonaný odpočet určeného meradla v dotknutom odbernom mieste, množstvo distribuovanej elektriny Qivstupujúce do výpočtu kompenzačnej platby podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca

Qi = Q × Ni,

kde

Q je priemerné denne distribuované množstvo elektriny do daného odberného miesta za posledný rok pred začiatkom platnosti TDi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia,

Ni je počet dní trvania platnosti TDi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia; hodnoty Q a Nisa v prípade uplatnenia lehoty na odstránenie príčiny zníženej kvality napätia podľa § 3 písm. c) vzťahujú na obdobie od dátumu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby do dátumu odstránenia nekvality napätia.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 200 eur,

kde

A = 25,

B = 5,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) prvého bodu, výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 10), ak N < 10, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 200 eur,

kde

A = 20,

B = 10,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) druhého bodu, výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac omeškania 50 eur.

(6) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) tretieho bodu, výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac nedodržania štandardu kvality 65 eur.

(7) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. d), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality

a) 185 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni nad 1 kV, a maximálna výška kompenzačnej platby je 1 850 eur,

b) 25 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni do 1 kV, a maximálna výška kompenzačnej platby je 250 eur.

(8) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. e) alebo písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 1)] × C,

kde

A = 20,

B = 10,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením, ktorým je odberateľ elektriny s priamovýhrevným elektrickým vykurovaním, akumulačným elektrickým vykurovaním alebo s tepelným čerpadlom (ďalej len „odberateľ s elektrickým kúrením“) od 1. septembra do 31. mája.

(9) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 6)] × C, ak N < 6, potom KP = A × C,

kde

A = 12,

B = 8,

N je počet aj začatých hodín nedodržania štandardu kvality okrem celých hodín, keď je zabezpečená distribúcia elektriny náhradným spôsobom,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.

(10) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. h), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality

a) 10 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,

b) 2,50 eura pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV.

(11) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. i), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 6)] × C, ak N < 6, potom KP = A × C,

kde

A = 5,

B = 3,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.

(12) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. j) alebo písm. k), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 60 eur,

kde

A = 10,

B = 2,50,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(13) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. l), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 10)] × C, ak N < 10, potom KP = A × C a maximálna výška kompenzačnej platby je 140 eur pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou nad 1 kV a 70 eur pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,

kde

A = 20,

B = 2,50,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,

C je konštanta, ktorej hodnota je 2,0 pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou nad 1 kV, a 1,0 pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV.

(14) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. m), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 2)] × C, ak N < 2, potom KP = A × C,

kde

A = 10,

B = 8,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.

(15) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. n), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality 5 eur a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur.

§ 10

Výška a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality dodávky elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 60 eur,

kde

A = 10,

B = 2,50,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(2) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. c), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň omeškania 0,5 % výšky preplatku. Kompenzačnú platbu je možné uhradiť spolu s dobropisom alebo preplatkom, pričom oprávnenej osobe sa poskytne informácia, akú sumu z celkovej platby tvorí dobropis alebo preplatok, kompenzačná platba a spôsob výpočtu kompenzačnej platby.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. d), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A × N × C,

kde

A = 12,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. e) alebo písm. h), výška kompenzačnej platby sú 3 eurá za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 75 eur.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. f), výška kompenzačnej platby je 12 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 120 eur.

(6) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby je 2,50 eura za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 100 % kompenzačnej platby prevádzkovateľa sústavy, ktorá nie je odoslaná oprávnenej osobe v určenej lehote.

§ 11

Sledovanie, evidovanie, vyhodnocovanie štandardov kvality, evidencia kompenzačných platieb a zverejňovanie vyhodnotenia štandardov kvality a kompenzačných platieb regulovaným subjektom

(1) Štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených vlastnou činnosťou regulovaného subjektu podľa príloh č. 1 až 10 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a ani neboli v tomto roku vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

(2) Evidencia kompenzačných platieb sa vykonáva podľa prílohy č. 11.

(3) Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách sa predkladajú úradu

a) prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa

1. prílohy č. 3 tabuliek č. 3.1 až 3.4; ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľky č. 3.3 a 3.4 sa úradu nepredkladajú,

2. prílohy č. 10 tabuliek č. 10.8.1 až 10.8.4,

3. prílohy č. 11 tabuliek č. 11.1.1 a 11.1.2,

b) prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa

1. prílohy č. 6, tabuliek č. 6.1 až 6.4; ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľky č. 6.3 a 6.4 sa úradu nepredkladajú,

2. prílohy č. 10, tabuliek č. 10.8.1 až 10.8.4,

3. prílohy č. 11 tabuliek č. 11.2.1 a 11.2.2,

c) dodávateľom elektriny podľa

1. prílohy č. 9 tabuliek č. 9.1 až 9.3,

2. prílohy č. 10 tabuliek č. 10.8.4,

3. prílohy č. 11 tabuliek č. 11.3.1 a 11.3.2.

(4) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 3 vrátane vyplnených tabuliek sa zverejňujú od konca februára roku t počas 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.

(5) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa odseku 3 sa predkladajú úradu do konca februára roku t podľa formulára zverejneného na webovom sídle úradu prostredníctvom elektronickej podateľne úradu zriadenej na tento účel alebo v listinnej podobe, ak regulovaný subjekt nemá prístup na internet.

(6) Ak regulovaný subjekt v roku t-1 nevykonával žiadnu z činností – prenos elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny koncovým odberateľom elektriny, oznamuje sa táto skutočnosť príslušným subjektom úradu do konca februára roku t v listinnej alebo elektronickej podobe. Takéto oznámenie sa úradu nepredkladá subjektom, ktorý nie je držiteľom povolenia na činnosť prenos elektriny alebo distribúcia elektriny alebo dodávka elektriny a v elektroenergetike vykonáva len regulovanú činnosť výroba elektriny a dodávka elektriny18) na základe úradom vydaného potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.

(7) Na regulované subjekty podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5 a vyhodnotenie štandardov kvality úradu nepredkladajú.

(8) Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a o dosiahnutej úrovni štandardov kvality podľa § 6 ods. 2 sa archivujú regulovaným subjektom v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.

(9) Evidencia údajov súvisiacich so štandardmi kvality regulovanými subjektmi nad rámec údajov podľa odseku 1 sa nevylučuje.


§ 12

Prechodné ustanovenie

Evidovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Jozef Holjenčík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Evidovanie štandardov kvality prenosu elektriny

1.1 Evidencia dodržania lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny podľa § 2 písm. b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od ........... do ………….

Tabuľka č. 1.1

r. 1Počet zaznamenaných podaní (udalostí) v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých podaní (udalostí) v sledovanom období
r. 3Počet podaní (udalostí) z minulých období
r. 4Počet podaní (udalostí) zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Podania
z r. 4
Oprávnené podanie
Neoprávnené podanie
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje osoby dotknutého odberného miesta a číslo odberného miestaDátum prijatia
podania
Dátum odoslania
stanoviska
Parameter elektriny mimo
tolerancie uvedený v podaní
Podanie O/NVyhodnotenie
1/0/X
Podania (udalosti) z minulých období
Podania (udalosti) zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.1:

Ak je v podaní uvedených viacero parametrov elektriny mimo tolerancie, do riadkov v stĺpci „Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaní“ sa uvedie ten parameter, ktorý je najviac mimo povolenej tolerancie.

V stĺpci „Podanie O/N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je oprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X “ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak stanovisko k podaniu nebolo odoslané a do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska k podaniu.

Ak došlo k zníženiu kvality elektriny následkom udalosti, ktorá nastala mimo prenosovej sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy, do ktorej je dotknuté odberné miesto pripojené, štandard kvality nie je prevádzkovateľom prenosovej sústavy porušený a podanie sa vyhodnotí ako neoprávnené.

1.2 Evidencia uskutočnenia prenosu elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy podľa § 2 písm. c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 1.2

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje osoby, ktorá požiadala o prístup do prenosovej sústavy a o prenos elektrinyDátum uskutočnenia
prenosu elektriny
podľa zmluvy
Skutočný dátum
uskutočnenia
prenosu elektriny
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.2:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na uzatvorenie zmluvy a uskutočnenie prenosu elektriny,

N – pri nedodržaní stanovenej lehoty alebo neuskutočnení prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť.

1.3 Evidencia obnovenia prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta v lehote podľa § 2 písm. d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 1.3

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektrinyDátum splnenia podmienok
na obnovenie prenosu elektriny
Dátum obnovenia
prenosu elektriny
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.3:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na uzatvorenie zmluvy a uskutočnenie prenosu elektriny,

N – pri nedodržaní stanovenej lehoty alebo neobnovení prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť.

1.4 Evidencia obnovenia prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta v lehote podľa § 2 písm. e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 1.4

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľaDátum doručenia žiadosti
o obnovenie prenosu elektriny
Dátum obnovenia
prenosu elektriny
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.4:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta,

N – pri nedodržaní lehoty obnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť potrebnú na dodržanie lehoty obnovenia prenosu elektriny.

1.5 Evidencia obnovenia prenosu elektriny po poruche v prenosovej sústave v lehote podľa § 2 písm. f)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 1.5

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje koncového odberateľa a číslo
dotknutého odberného miesta
Dátum a čas
zistenia poruchy
Dátum a čas obnovenia
prenosu elektriny
Vyhodnotenie
1/0/X/5
DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinúta
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.5:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/5“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na obnovenie prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta,

5 – pri nedodržaní stanovenej lehoty z dôvodov podľa § 5.

1.6 Evidencia zabezpečenia preskúšania určeného meradla podľa § 2 písm. g)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 1.6

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje osoby, na ktorej odberné miesto
sa vzťahuje žiadosť o preskúšanie meradla
Číslo meradlaDátum prijatia
podania
Dátum odoslania meradla
na preskúšanie
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.6:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na zabezpečenie preskúšania určeného meradla,

N – pri nedodržaní stanovenej lehoty alebo nevybavení podania z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť.

1.7 Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie v lehote podľa § 2 písm. h)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 1.7

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje osoby, na ktorej odberné miesto
sa vzťahuje žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania
Dátum prijatia žiadosti
o overenie vyúčtovania
Podanie O/NDátum odstránenia zistených nedostatkov
a odoslania oznámenia
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.7:

V stĺpci „Podanie O/N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je neoprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty na overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie,

N – pri nedodržaní stanovenej lehoty alebo nevybavení podania z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť.

1.8 Evidencia dodržania plynulosti prenosu elektriny podľa § 2 písm. i)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 1.8.1

Evidencia prerušenia prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave a nedodanej elektriny z prenosovej sústavy

Poradové
číslo
Napäťová
úroveň [kV]
Začiatok
prerušenia prenosu
Koniec
prerušenia prenosu
Množstvo nedodanej elektriny Ei
[MW]
DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinúta

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.8.1:

1. Do tabuľky sa uvádzajú všetky neplánované prerušenia prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave.

2. Prerušenia prenosu elektriny z dôvodov podľa § 5 sa v tabuľke neuvádzajú.

Tabuľka č. 1.8.2

Hodnota priemerného času prerušenia prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave počas kalendárneho roka AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta

AIT

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.8.2:

Ak regulovaný subjekt nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Hodnota AIT sa vypočíta sa podľa vzorca

vzorec 03

kde

Ei je množstvo nedodanej elektriny v MWh pri i – tom prerušení prenosu elektriny,

P priemerný výkon elektriny prenášanej prenosovou sústavou v roku t-1,

kde

vzorec 04

kde

Q je množstvo prenesenej elektriny v MWh prenosovou sústavou v roku t-1,

T počet hodín roka t-1.

Tabuľka č. 1.8.3

Priemerný počet prerušení z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV

Napäťová úroveň [kV]N400, N220 v roku t-1Medziročný index
N v roku t-1/N v roku t-2
400
220

Vysvetlivky k tabuľke č. 1.8.3:

Ak subjekt nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

N400 je priemerný počet prerušení vzťahujúci sa jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV na napäťovej úrovni 400 kV.

N220 je priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem záložných transformátorov 220/110 kV na napäťovej úrovni 220 kV.

Hodnota N400 alebo N220 sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 05

kde

n je celkový počet prerušení prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave za kalendárny rok na napäťovej úrovni 400 kV alebo 220 kV,

NT je celkový počet transformátorov v prenosovej sústave na napäťovej úrovni 400 kV alebo 220 kV okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV alebo 220/110 kV.

V tabuľke sa uvádzajú hodnoty N400 a N220 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Do výpočtu N400 a N220 sa nezahŕňajú prerušenia prenosu elektriny z dôvodov podľa § 5.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Vyhodnotenie štandardov kvality prenosu elektriny

2.1 Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 2 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 2.1

123456
Celkový počet podaníPočet podaní, pri ktorých nebola pri roku t-1 zistená ich oprávnenosťPočet podaní zaradených do hodnoteniaPočet neoprávnených podaníPočet oprávnených podaníPodiel počtu neoprávnených podaní k celkovému počtu podaní
P1CP1NP1 = P1N/P1C

Vysvetlivky k tabuľke č. 2.1:

V stĺpci 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, pri ktorých do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, pri ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak P1C = 0, potom P1 = 1,00.

Hodnota P1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

2.2 Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 2 písm. b) až h)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 2.2

12345678
Opis štandardu kvality prenosu elektrinyPočet udalostí z minulých období, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybaveniePočet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybaveniePočet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybaveniePočet udalostí zaradených do hodnoteniaPočet udalostí vybavených v lehotePočet udalostí vybavených mimo lehotyPodiel počtu udalostí vybavených v lehote k celkovému počtu udalostí
--PiCPiD-Pi = PiD/PiC
Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 2 písm. b)
Uskutočnenie prenosu elektriny v termíne podľa § 2 písm. c)
Obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta v lehote podľa
§ 2 písm. d)
Obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta v lehote podľa
§ 2 písm. e)
Obnovenie prenosu elektriny po poruche v lehote podľa § 2 písm. f)
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa § 2 písm. g)
Overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny v lehote podľa
§ 2 písm. h)

Vysvetlivky k tabuľke č. 2.2:

1. V stĺpci 2 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali pred rokom t-1, a do konca roka t-1 uplynula lehota na ich vybavenie.

2. V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu udalostí z roka t-1, pri ktorých

a) do konca roka t-1 uplynula lehota na ich vybavenie,

b) do konca roka t-1 neuplynula lehota na ich vybavenie, ale boli v roku t-1 vybavené.

3. V stĺpci 4 sa uvádza počet udalostí z roka t-1, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula lehota na ich vybavenie a ani neboli v roku t-1 vybavené.

4. V stĺpci 5 sa uvádza súčet počtu udalostí uvedených v stĺpcoch 2 a 3.

5. V stĺpci 6 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty alebo neboli vôbec vybavené z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytol prevádzkovateľovi sústavy súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.

6. Údaj v stĺpci 5 sa rovná súčtu údajov v stĺpcoch 6 a 7.

7. Písmeno i = 2 až 8.

8. Ak PiC = 0, potom Pi = 1,00.

9. Hodnota Pi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

2.3 Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 2 písm. i)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 2.3

Indikátory plynulosti prenosu elektriny

Parameter plynulosti
prenosu elektriny
Hodnota dosiahnutá
v roku t-1
AIT
N400
N220

Vysvetlivky k tabuľke č. 2.3:

1. Ak regulovaný subjekt nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

2. Do tabuľky sa uvedie hodnota AIT v minútach zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

3. N400 je priemerný počet prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV na napäťovej úrovni 400 kV podľa tabuľky č. 1.8.3.

4. N220 je priemerný počet prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem záložných transformátorov 220/110 kV na napäťovej úrovni 220 kV podľa tabuľky č. 1.8.3.

5. Do tabuľky sa uvedú hodnoty N400 a N220 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY PRENOSU ELEKTRINY

3.1 Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 3.1

Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
Obdobie: od ................... do .....................
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným
subjektom ku koncu kalendárneho roka
Množstvo prenesenej elektriny do odberných miest koncových odberateľov elektriny v MWh
Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:
Telefónne číslo/emailová adresa:
Dátum vyhotovenia záznamu:
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Odtlačok pečiatky:

3.2 Úroveň dodržiavania štandardov kvality prenosu elektriny podľa § 6 ods. 1

Tabuľka č. 3.2

P. č.Označenie štandardu kvalityPopisPočet podaní alebo udalostí, alebo hodnota AIT, N400, N220Kritérium PiMiera závažnosti porušenia ŠK ViXPi
1§ 2 písm. a)P1C10
P1N
2§ 2 písm. b)P2C9
P2D
3§ 2 písm. c)P3C10
P3D
4§ 2 písm. d)P4C10
P4D
5§ 2 písm. e)P5C10
P5D
6§ 2 písm. f)P6C10
P6D
7§ 2 písm. g)P7C8
P7D
8§ 2 písm. h)P8C9
P8D
9§ 2 písm. i)P9 (AIT)10
10P10 (N400)7
11P11 (N220)7
12XP

Vysvetlivky k tabuľke č. 3.2:

1. Ak subjekt nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

2. P1 = P1N/P1C (údaje P1C, P1N a P1 podľa tabuľky č. 2.1).

3. Pi = PiD/PiC; i = 2 až 8 (údaje PiD, PiC a Pi podľa tabuľky č. 2.2).

4. P9 = 5,00/AIT; ak AIT ≤ 5,00, potom P9 = 1,00,

P10 = 0,46/N400; ak N400 ≤ 0,46, potom P10 = 1,00,

P11 = 0,50/N220; ak N200 ≤ 0,50, potom P11 = 1,00,

(hodnoty AIT, N400 a N220 v roku t-1 sa uvádzajú podľa tabuľky č. 2.3).

5. XPi = Pi × Vi; i = 1 až 11.

6. XP = åXPi; i = 1 až 11.

7. Hodnoty XPi a XP sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

3.3 Medziročné porovnanie parametrov plynulosti prenosu elektriny

Tabuľka č. 3.3

Parameter plynulosti
prenosu elektriny
Hodnota dosiahnutá
v roku t-1
Hodnota dosiahnutá
v roku t-2
AIT
N400
N220

Vysvetlivky k tabuľke č. 3.3:

Ak regulovaný subjekt nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty AIT, N400 a N220 zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

3.4 Medziročné porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XP

Tabuľka č. 3.4

RokPožadovaná hodnota XP
podľa vyhlášky účinnej v danom roku
Vypočítaná hodnota XP
podľa vyhlášky účinnej v danom roku
t-194,70 %
t-291,15 %

Vysvetlivky k tabuľke č. 3.4:

Ak regulovaný subjekt nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú vypočítane hodnoty XP v roku t-1 a XP v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Evidovanie štandardov kvality distribúcie elektriny

4.1 Evidencia dodržania lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny podľa § 3 písm. b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do.............

Tabuľka č. 4.1

r. 1Počet zaznamenaných podaní (udalostí) v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých podaní (udalostí) v sledovanom období
r. 3Počet podaní (udalostí) z minulých období
r. 4Počet podaní (udalostí) zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Podania
z riadka 4
Oprávnené podanie
Neoprávnené podanie
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje žiadateľa a číslo dotknutého
odberného miesta
Dátum prijatia
podania
Dátum odoslania
stanoviska
Parameter napätia mimo
tolerancie uvedený v podaní
Podanie O/NVyhodnotenie
1/0/X
Podania (udalosti) z minulých období
Podania (udalosti) zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.1:

Ak je v podaní uvedených viacero parametrov napätia mimo tolerancie, do riadkov v stĺpci „Parameter napätia mimo tolerancie uvedený v podaní“ sa uvedie ten parameter, ktorý je najviac mimo povolenej tolerancie.

V stĺpci „Podanie O/N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je oprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak stanovisko k podaniu nebolo odoslané a do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska k podaniu.

Ak došlo k zníženiu kvality napätia udalosťou, ktorá nastala mimo distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je dotknuté odberné miesto pripojené, štandard kvality nie je prevádzkovateľom tejto distribučnej sústavy porušený a podanie sa vyhodnotí ako neoprávnené.

4.2 Evidencia dodržania lehoty na odstránenie príčiny zníženej kvality elektriny podľa § 3 písm. c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.2

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Dátum prijatia
podania
Identifikačné údaje osoby a číslo dotknutého
odberného miesta
Parameter kvality napätia
mimo tolerancie
Lehota na odstránenie príčiny zníženej
kvality napätia
Právoplatnosť
stavebného povolenia
Dátum odstránenia zníženej
kvality napätia
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.2:

Do riadkov v stĺpci „Parameter kvality napätia mimo tolerancie“ sa pri viacerých parametrov mimo tolerancie uvedie ten, ktorý je najviac mimo povolenej tolerancie.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na uskutočnenie distribúcie elektriny,

N – ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytol súčinnosť potrebnú na dodržanie štandardu kvality.

4.3 Evidencia uskutočnenia distribúcie elektriny v lehote podľa § 3 písm. d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.3

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje osoby, s ktorou je uzatvorená zmluva o prístupe
do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Dátum uskutočnenia distribúcie
elektriny podľa zmluvy
Dátum uskutočnenia
distribúcie elektriny
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.3:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na uskutočnenie distribúcie elektriny,

N – ak nie sú dodržané lehoty podľa § 3 písm. d) alebo distribúcia elektriny nie je uskutočnená z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť potrebnú na dodržanie štandardu kvality.

4.4 Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta podľa § 3 písm. e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 4.4

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje koncového odberateľa a číslo dotknutého odberného miestaDátum splnenia podmienok na obnovenie distribúcie elektrinyDátum obnovenia distribúcie elektrinyVyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.4:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na obnovenie distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta,

N – pri nedodržaní štandardu kvality z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť potrebnú na dodržanie lehoty obnovenia distribúcie elektriny.

4.5 Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do odberného miesta podľa § 3 písm. f)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 4.5

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľaDátum doručenia žiadosti o obnovenie distribúcie elektrinyDátum obnovenia distribúcie elektrinyVyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.5:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

N – ak do konca roka neuplynula lehota na obnovenie distribúcie elektriny do odberného miesta,

X – pri nedodržaní stanovenej lehoty alebo neobnovení distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť potrebnú na dodržanie lehoty obnovenia distribúcie elektriny.

4.6 Evidencia obnovenia distribúcie elektriny po poruche v distribučnej sústave podľa § 3 písm. g) prvého bodu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.6

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Počet odberných miest dotknutých poruchou v distribučnej sústaveDátum a čas zistenia poruchyDátum a čas obnovenia distribúcie elektrinyPoškodenie zariadenia distribučnej sústavyVýmena alebo oprava
podzemného vedenia
Vyhodnotenie
1/0/X/5
DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinútaMimo zalesneného územiaV zalesnenom území
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.6:

V stĺpcoch „Poškodenie zariadenia distribučnej sústavy“ a „Výmena alebo oprava podzemného vedenie“ sa uvedie:

X – ak sa text v záhlaví príslušného stĺpca zhoduje so skutočnosťou pri vzniku a odstraňovaní poruchy,

0 – ak sa text v záhlaví príslušného stĺpca nezhoduje so skutočnosťou pri vzniku a odstraňovaní poruchy.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/5“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na obnovenie distribúcie elektriny,

5 – pri nedodržaní stanovenej lehoty z dôvodov podľa § 5.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľky č. 5.2.

Počet udalostí (PU) uvádzaný v stĺpcoch 2 až 7 sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 06

kde Ni je počet odberných miest dotknutých i-tou poruchou.

4.7 Evidencia obnovenia distribúcie elektriny po poruche v distribučnej sústave podľa § 3 písm. g) druhého bodu

Regulovaný subjekt:

Prevádzkovateľ regionálnej sústavy:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.7

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Počet odberných miest dotknutých
poruchou v distribučnej sústave
Dátum a čas zistenia poruchyDátum a čas obnovenia distribúcie elektrinyPoškodenie zariadenia distribučnej sústavyVýmena alebo oprava
podzemného vedenia
Vyhodnotenie
1/0/X/5
DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinútaMimo zalesneného územiaV zalesnenom území
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.7:

V stĺpcoch „Poškodenie zariadenia distribučnej sústavy“ a „Výmena alebo oprava podzemného vedenie“ sa uvedie:

X – ak sa text v záhlaví príslušného stĺpca zhoduje so skutočnosťou pri vzniku a odstraňovaní poruchy,

0 – ak sa text v záhlaví príslušného stĺpca nezhoduje so skutočnosťou pri vzniku a odstraňovaní poruchy.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/5“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na obnovenie distribúcie elektriny,

5 – pri nedodržaní stanovenej lehoty z dôvodov podľa § 5.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľky č. 5.2.

Počet udalostí (PU) uvádzaný v stĺpcoch 2 až 7 sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 07

kde Ni je počet odberných miest dotknutých i-tou poruchou.

4.8 Evidencia oznámenia termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny dotknutým odberateľom elektriny podľa § 3 písm. h)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.8

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Počet odberných miest dotknutých plánovaným
obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny
Dátum oznámenia plánovaného prerušenia
alebo obmedzenia distribúcie elektriny
Dátum začiatku plánovaného prerušenia
alebo obmedzenia distribúcie elektriny
Vyhodnotenie
1/0
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.8:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľky č. 5.2.

Počet udalostí (PU) uvádzaný v stĺpcoch 2 až 7 sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 08

kde Ni je počet odberných miest dotknutých i-tým plánovaným prerušením distribúcie elektriny.

4.9 Evidencia dodržania oznámeného termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny dotknutým odberateľom elektriny podľa § 3 písm. i)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.9

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Počet odberných miest dotknutých plánovaným obmedzením alebo prerušením distribúcie elektrinyOznámený termín začiatku
a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny
Skutočný termín začiatku
a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny
Oznámenie, že prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny sa nekonáVyhodnotenie
1/0/X
začiatokkonieczačiatokkoniec
dátumhodinadátumhodinadátumhodinadátumhodinadátumhodina
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.9:

Pri vyplňovaní údajov v prílohe č. 5 tabuľka č. 3 sa počet odberných miest dotknutých plánovaným prerušením alebo obmedzením distribúcie považuje za počet udalostí.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka nebolo plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny ukončené.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľky č. 5.2, pričom počet udalostí (PU) uvádzaný v stĺpcoch 2 až 7 sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 09

kde Ni je počet odberných miest dotknutých i-tým plánovaným prerušením distribúcie elektriny.

4.10 Evidencia zabezpečenia preskúšania určeného meradla podľa § 3 písm. j)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do............

Tabuľka č. 4.10

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje osoby, na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o preskúšanie meradlaČíslo meradlaDátum prijatia podaniaDátum odoslania meradla na preskúšanieVyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.10:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na zabezpečenie preskúšania určeného meradla,

N – pri nedodržaní stanovenej lehoty alebo nevybavení podania z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť.

4.11 Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote podľa § 3 písm. k)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.11

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje osoby, na ktorej odberné miesto
s a vzťahuje žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania
Dátum prijatia žiadosti
o overenie vyúčtovania
Podanie O/NDátum odstránenia zistených nedostatkov
a odoslania oznámenia
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.11:

V stĺpci „Podanie O/N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je oprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie,

N – pri nedodržaní stanovenej lehoty odstránenia zistených nedostatkov vyúčtovania z dôvodu, že nie je poskytnutá súčinnosť tretích osôb.

4.12 Evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.12

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje žiadateľa alebo odosielateľa podaniaDátum prijatia žiadosti o pripojenie do sústavyDátum odoslania stanoviskaVyhodnotenie
1/0/X
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.12:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

4.13 Obnovenie distribúcie elektriny v lehote podľa § 3 písm. m)

Regulovaný subjekt:

Prevádzkovateľ sústavy, ku ktorej je sústava regulovaného subjektu pripojená:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.13

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Počet odberných miest dotknutých poruchou
v nadradenej distribučnej sústave
Dátum a čas obnovenia distribúcie
elektriny z nadradenej sústavy
Dátum a čas obnovenia distribúcie
elektriny vo vlastnej sústave
Vyhodnotenie
1/0/X/5
DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinúta
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.13:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/5“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na obnovenie distribúcie elektriny,

5 – pri nedodržaní stanovenej lehoty z dôvodov podľa § 5.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľky č. 5.2, pričom počet udalostí (PU) uvádzaný v stĺpcoch 2 až 7 sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 10

kde

Ni je počet odberných miest dotknutých i-tým plánovaným prerušením distribúcie elektriny.

4.14 Evidencia dodržania lehoty odstránenia nedostatkov alebo výmeny určeného meradla podľa § 3 písm. n)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.14

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti z riadka 4Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo udalostiIdentifikačné údaje koncového odberateľa elektriny
a číslo odberného miesta, na ktoré sa vzťahuje žiadosť
o overenie meradla
Číslo určeného meradlaDátum prijatia podaniaDátum odstránenia nedostatkov
meradla alebo výmeny meradla
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.14:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odstránenie nedostatkov alebo výmenu určeného meradla,

N – pri nedodržaní stanovenej lehoty alebo nevybavení podania z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť.

4.15 Dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. o)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 4.15.1

Priemerný čas prerušenia distribúcie elektriny na jedno odberné miesto

SAIDIN
SAIDIN§5
SAIDINC
SAIDIP

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.15.1:

1. Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

2. Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

3. SAIDIN je priemerný čas všetkých neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto okrem prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a) až d),

SAIDIN § 5 je priemerný čas všetkých neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto zapríčinených vznikom udalostí podľa § 5 písm. a) až d),

SAIDINC je priemerný čas všetkých neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto, pričom

SIDINC = SAIDIN + SAIDIN§5,

SAIDIP je priemerný čas všetkých plánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto.

4. Priemerný čas prerušenia distribúcie elektriny na jedno odberné miesto pre všetky druhy prerušení distribúcie elektriny podľa druhého bodu sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 11

kde

ni je počet dotknutých odberných miest pri i-tom prerušení distribúcie elektriny v distribučnej sústave, v ktorej došlo k poruche; ak bola následkom poruchy prerušená distribúcia elektriny do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej došlo k poruche, do počtu ni sa zahŕňajú aj odberné miesta dotknuté prerušením distribúcie elektriny pripojené do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej k poruche došlo,

ti je čas trvania i-tého prerušenia distribúcie elektriny v roku t-1 v minútach vrátane prerušenia distribúcie elektriny, ktoré nastalo v roku t-2 a distribúcia elektriny bola obnovená v roku t-1, a prerušenia distribúcie elektriny, ktoré nastalo v roku t-1 a distribúcia elektriny nebola v roku t-1 obnovená; do výpočtu sa nezahŕňajú prerušenia distribúcie elektriny, ktoré trvali menej ako tri minúty,

Ni je celkový počet odberných miest pripojených do distribučnej sústavy, v ktorej prišlo k poruche pri i-tom prerušení distribúcie elektriny; ak bola následkom poruchy prerušená distribúcia elektriny do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej prišlo k poruche, do počtu Ni sa zahŕňa aj celkový počet odberných miest pripojených pri i- tom prerušení distribúcie elektriny do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej k poruche prišlo.

5. Do výpočtu SAIDIN a SAIDIN§5 sa zahŕňajú všetky neplánované prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do sústavy, v ktorej prišlo k prerušeniu distribúcie elektriny, a do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej prišlo k neplánovanému prerušeniu distribúcie elektriny.

6. Do výpočtu SAIDIN a SAIDIN§5 sa nezahŕňajú neplánované prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave alebo vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave.

7. Do výpočtu SAIDIP sa zahŕňajú všetky plánované prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do sústavy, v ktorej plánované prerušenie distribúcie elektriny nastalo, a do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej prišlo k tejto udalosti.

8. SAIDIN, SAIDIN§5, SAIDINC a SAIDIP sa sleduje za obdobie kalendárneho roka takto:

a) dokumentácia sa vedie o udalostiach, ktoré ovplyvnili hodnotu

SAIDIN podľa tabuliek č. 4.6 a 4.7,

SAIDIN § 5 podľa tabuliek č. 10.2.1 až 10.2.3, 10.3 a 10.4,

SAIDIP podľa tabuľky č. 4.9,

b) neplánované prerušenia distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave alebo vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne, pričom sa zaznamená:

ba) názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy, z ktorej bola prerušená distribúcia elektriny alebo prenos elektriny do danej distribučnej sústavy,

bb) dátum a čas začiatku prerušenia distribúcie elektriny z nadradenej sústavy,

bc) dátum a čas obnovenia distribúcie elektriny z nadradenej sústavy,

bd) počet odberných miest dotknutých prerušením distribúcie elektriny z nadradenej sústavy.

Tabuľka č. 4.15.2

Priemerný počet prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto

SAIFIN
SAIFIN§5
SAIFINC
SAIFIP

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.15.2:

1. Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

2. Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

3. SAIFIN je priemerný počet všetkých neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto okrem prerušení distribúcie elektriny zapríčinených vznikom udalostí podľa § 5 písm. a) až d),

SAIFIN§5 je priemerný počet všetkých neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto zapríčinených vznikom udalostí podľa § 5 písm. a) až d),

SAIFINC je priemerný počet všetkých neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto, pričom

SIFINC = SAIFIN + SAIFIN§5,

SAIFIP je priemerný čas všetkých plánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto.

4. Priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na odberné miesto SAIFI sa vypočíta pre všetky druhy prerušení distribúcie elektriny podľa druhého bodu podľa vzorca

vzorec 12

kde

ni je počet dotknutých odberných miest pri i-tom prerušení distribúcie elektriny v distribučnej sústave, v ktorej došlo k poruche; ak bola následkom poruchy prerušená distribúcia elektriny do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej došlo k poruche, do počtu ni sa zahŕňajú aj odberné miesta dotknuté prerušením distribúcie elektriny pripojené do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej k poruche prišlo,

Ni je celkový počet odberných miest pripojených do distribučnej sústavy, v ktorej došlo k poruche pri i-tom prerušení distribúcie elektriny; ak bola následkom poruchy prerušená distribúcia elektriny do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej došlo k poruche, do počtu Ni sa zahŕňa aj celkový počet odberných miest pripojených pri i-tom prerušení distribúcie elektriny do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej k poruche prišlo,

5. Do výpočtu SAIFIN a SAIFIN§5 sa zahŕňajú všetky neplánované prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do sústavy, v ktorej prišlo k prerušeniu distribúcie elektriny, a do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej prišlo k neplánovanému prerušeniu distribúcie elektriny.

6. Do výpočtu SAIFIN a SAIFIN§5 sa nezahŕňajú neplánované prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave alebo vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave.

7. Do výpočtu SAIFIP sa zahŕňajú všetky plánované prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do sústavy, v ktorej plánované prerušenie distribúcie elektriny nastalo, a do distribučných sústav pripojených do sústavy, v ktorej prišlo k tejto udalosti.

8. SAIFIN, SAIFIN§5, SAIFINC a SAIFIP sa sleduje za obdobie kalendárneho roka takto:

a) dokumentácia sa vedie o udalostiach, ktoré ovplyvnili hodnotu

SAIFIN podľa tabuliek č. 4.6 a 4.7,

SAIFIN§5 podľa tabuliek č. 10.2.1 až 10.2.3, 10.3 a 10.4,

SAIFIP podľa tabuľky č. 4.9,

b) neplánované prerušenia distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave alebo vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne, pričom sa zaznamená:

ba) názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy, z ktorej bola prerušená distribúcia elektriny alebo prenos elektriny do danej distribučnej sústavy,

bb) dátum a čas začiatku prerušenia distribúcie elektriny z nadradenej sústavy,

bc) dátum a čas obnovenia distribúcie elektriny z nadradenej sústavy,

bd) počet odberných miest dotknutých prerušením distribúcie elektriny z nadradenej sústavy.

Pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu vzniku poruchy v sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka ISS podľa § 3 ods. 1 písm. o) tretieho bodu

Tabuľka č. 4.15.3

Doba prerušenia dodávky elektriny do odberných miest daného segmentu zákazníkov Tj v roku t-1 pri j-tej udalosti v minútach

Obdobie: DDMMRR – DDMMRR
Segment zákazníkov1.
mesiac
2.
mesiac
3.
mesiac
4.
mesiac
5.
mesiac
6.
mesiac
7.
mesiac
8.
mesiac
9.
mesiac
10.
mesiac
11.
mesiac
12.
mesiac
∑Tj za rok t-1
v minútach
Domácnosti
Mimo domácnosti, nn
Mimo domácnosti, vn
Mimo domácnosti, vvn

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.15.3:

1. Do tabuľky sa uvádza súčet dôb neplánovaných prerušení distribúcie elektriny v danom mesiaci a za celý rok, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie odberateľov vrátane koncových odberateľov distribučnej sústavy pripojenej do sústavy, v ktorej prišlo k tejto udalosti. V rámci jednej udalosti môže nastať niekoľko neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na odbernom mieste.

2. Do súčtu dôb neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny v danom mesiaci sa započíta neplánované prerušenie distribúcie elektriny na čas dlhší ako tri minúty.

3. Do súčtu dôb neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny sa nezapočítavajú prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave alebo vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave, alebo vznikom udalosti podľa § 5.

4. Tj sa sleduje mesačne a ročne takto:

a) o každom neplánovanom prerušení je zaznamenaný dátum a čas vzniku prerušenia distribúcie elektriny a doba prerušenia distribúcie; ak je neplánovane prerušená distribúcia elektriny do X odberných miest, dobou prerušenia distribúcie elektriny Tj je doba od vzniku prerušenia distribúcie do obnovenia distribúcie do všetkých X odberných miest,

b) prerušenie distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalostí podľa bodu 3, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa štandardne nepredkladá.

Tabuľka č. 4.15.4

Údaje o dodávke elektriny do odberných miest daného segmentu zákazníkov v roku t-1, o počte odberných miest daného segmentu zákazníkov k 31. decembru roku t-2 a 31. decembra roku t-1 a vypočítané hodnoty priemerného množstva elektriny dodanej do jedného odberného miesta príslušnej kategórie odberateľov Cs v roku t-1 v MWh

Obdobie: DDMMRR – DDMMRR
Segment zákazníkovEs – dodávka elektriny
v roku t-1 v MWh
Počet OM
k 31. 12. roka t-1
Počet OM
k 31. 12. roka t-2
Cs v roku t-1
v MWh
Domácnosti
Mimo domácnosti, napäťová úroveň nn
Mimo domácnosti, napäťová úroveň vn
Mimo domácnosti, napäťová úroveň vvn
Spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.15.4:

Hodnota Cs sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 13

kde

Es je celkové množstvo elektriny dodanej do odberných miest príslušnej kategórie odberateľov v roku t-1,

OMs, t-1 je počet odberných miest príslušnej kategórie odberateľov k 31. decembru roku t-1,

OMs, t-2 je počet odberných miest príslušnej kategórie odberateľov k 31. decembru roku t-2.

Tabuľka č. 4.15.5

Hodnota ISS

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty zaokrúhlené na päť desatinných miest

Obdobie: DDMMRR – DDMMRRISSs
Segment zákazníkovDomácnosti
Mimo domácnosti, napäťová úroveň nn
Mimo domácnosti, napäťová úroveň vn
Mimo domácnosti, napäťová úroveň vvn
Spolu (hodnota ISS podľa § 3 ods. 1 písm. o) tretieho bodu)

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.15.5:

Hodnoty ISSs a ISS sa vypočítajú podľa vzorcov

vzorec 14

a

vzorec 15

kde

ISSs je ISS príslušnej kategórie odberateľov podľa tabuľky 4.15.5,

∑Tj,s je doba prerušenia dodávky elektriny do odberných miest príslušného segmentu zákazníkov v roku t-1 podľa tabuľky č. 4.15.3,

Cs je priemerné množstvo elektriny dodanej do jedného odberného miesta príslušného segmentu zákazníkov v roku t-1 v MWh podľa tabuľky č. 4.15.4,

E je celkové množstvo elektriny dodanej do odberných miest pripojených do distribučnej sústavy v roku t-1, ktoré sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 16

kde

Es je celkové množstvo elektriny dodanej do odberných miest príslušného segmentu zákazníkov v roku t-1 v MWh podľa tabuľky č. 4.15.4.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie elektriny

5.1 Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 5.1

123456
Celkový počet podaníPočet podaní, pri ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosťPočet podaní zaradených do hodnoteniaPočet neoprávnených podaníPočet oprávnených podaníPodiel počtu neoprávnených podaní k celkovému počtu podaní
D1CD1ND1 = D1N/D1C

Vysvetlivky k tabuľke č. 5.1:

V stĺpci 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, ale do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, pri ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak D1C = 0, potom D1 = 1,00.

Hodnota D1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné čísla.

5.2 Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. b) až n)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do .......................

Tabuľka č. 5.2

12345678
Opis štandardu kvality pri distribúcii elektrinyPočet udalostí z minulých období, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybaveniePočet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybaveniePočet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybaveniePočet udalostí zaradených do hodnoteniaPočet udalostí vybavených v lehotePočet udalostí vybavených mimo lehotyPodiel počtu udalostí vybavených v lehote k celkovému počtu udalostí
DiCDiDDi = DiD/DiC
Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality napätia podľa § 3 písm. b)
Dodržanie lehoty na odstránenie príčiny zníženej kvality napätia podľa § 3 písm. c)
Uskutočnenie distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. d)
Obnovenie distribúcie elektriny v lehote podľa § 3 písm. e)
Obnovenie distribúcie elektriny v lehote podľa § 3 písm. f)
Obnovenie distribúcie elektriny po poruche
v lehote podľa § 3 písm. g) prvého bodu
Obnovenie distribúcie elektriny po poruche
v lehote podľa § 3 písm. g) druhého bodu
Oznámenie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny odberateľom elektriny
podľa § 3 písm. h)
Dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny podľa § 3 písm. i)
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla v stanovenej lehote podľa § 3 písm. j)
Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenia zistených nedostatkov vo vyúčtovaní v lehote podľa § 3 písm. k)
Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l)
Dodržanie lehoty na obnovenie distribúcie elektriny podľa § 3 písm. m)
Dodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov určeného meradla podľa § 3 písm. n)

Vysvetlivky k tabuľke č. 5.2:

1. V stĺpci 2 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali pred rokom t-1 a do konca roka t-1 uplynula lehota na ich vybavenie.

2. V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu udalostí z roka t-1, pri ktorých

a) do konca roka t-1 uplynula lehota na ich vybavenie,

b) do konca roka t-1 neuplynula lehota na ich vybavenie, ale boli v roku t-1 vybavené.

3. V stĺpci 4 sa uvádza počet udalostí z roka t-1, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula lehota na ich vybavenie a ani neboli v roku t-1 vybavené.

4. V stĺpci 5 sa uvádza súčet počtu udalostí uvedených v stĺpcoch 2 a 3.

5. V stĺpci 6 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty alebo neboli vôbec vybavené z dôvodu, že dotknutý koncový odberateľ elektriny neposkytol prevádzkovateľovi sústavy súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.

6. Údaj v stĺpci 5 sa rovná súčtu údajov v stĺpcoch 6 a 7.

7. Písmeno i = 2 až 15.

8. Ak DiC = 0, potom Di = 1,00.

9. Hodnota Di sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

5.3 Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. o)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do .......................

Tabuľka č. 5.3

Opis parametra štandardu kvalityDosiahnutá hodnota v roku t - 1
§ 3 písm. o) prvý bod, SAIDIN
§ 3 písm. o) druhý bod, SAIFIN
§ 3 písm. o) tretí bod, ISS

Vysvetlivky k tabuľke č. 5.3:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDIN z tabuliek 4.15.1 a 4.15.2, a SAIFIN z tabuliek č. 4.15.3 a 4.15.4 zaokrúhlené na dve desatinné miesta a hodnota ISS z tabuľky č. 4.15.7 zaokrúhlená na päť desatinných miest.

5.4 Dosiahnutá hodnota SAIDIP a SAIFIP v roku t-1 z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny.

Tabuľka č. 5.4

SAIDIP
SAIFIP

Vysvetlivky k tabuľke č. 5.4:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDIP z tabuliek 4.15.1 a 4.15.2 a SAIFIP z tabuliek č. 4.15.3 a 4.15.4 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

6.1 Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 6.1

Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
Obdobie: od ................ do ...................
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom ku koncu roka:
Z tohoNa napäťovej úrovni nad 1 kV:
Na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:
Na napäťovej úrovni do 1 kV v domácnosti:
Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:
Telefónne číslo / emailová adresa:
Dátum vyhotovenia záznamu:
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Odtlačok pečiatky:

6.2 Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 6 ods. 1

Tabuľka č. 6.2

P. č.Označenie štandardu kvalityPopisPočet podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISSKritérium DiMiera závažnosti porušenia štandardu kvality ViXDi
1§ 3 písm. a)D1C6
D1N
2§ 3 písm. b)D2C5
D2D
3§ 3 písm. c)D3C7
D3D
4§ 3 písm. d)D4C6
D4D
5§ 3 písm. e)D5C7
D5D
6§ 3 písm. f)D6C7
D6D
7§ 3 písm. g) prvý bodD7C6
D7D
8§ 3 písm. g) druhý bodD8C6
D8D
9§ 3 písm. h)D9C6
D9D
10§ 3 písm. i)D10C6
D10D
11§ 3 písm. j)D11C4
D11D
12§ 3 písm. k)D12C4
D12D
13§ 3 písm. l)D13C4
D13D
14§ 3 písm. m)D14C7
D14D
15§ 3 písm. n)D15C4
D15D
16§ 3 písm. o), SAIDIND16D6
17§ 3 písm. o), SAIFIND17D5
18§ 3 písm. o), ISSD18D4
19XD

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.2:

1.Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.
2.D1 = D1N/D1C (údaje D1N, D1C a D1 podľa tabuľky č. 5.1).
3.Di = DiD/DiC; i = 2 až 15 (údaje DiD, DiC a Di podľa tabuľky č. 5.2).
4.D16 = 62/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1;ak SAIDIN ≤ 62, potom D16 = 1,00,
D16 = 77/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2;ak SAIDIN ≤ 77, potom D16 = 1,00,
D16 = 140/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3;ak SAIDIN ≤ 140, potom D16 = 1,00,
D16 = 92/SAIDIN pre miestnu distribučnú sústavu;ak SAIDIN ≤ 92, potom D16 = 1,00,
D17 = 1,50/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1;ak SAIFIN ≤ 1,50, potom D17 = 1,00,
D17 = 1,70/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2;ak SAIFIN ≤ 1,70, potom D17 = 1,00,
D17 = 2,00/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3;ak SAIFIN ≤ 2,00, potom D17 = 1,00,
D17 = 1,75/SAIFIN pre miestnu distribučnú sústavu;ak SAIFIN ≤ 1,75, potom D17 = 1,00,
D18 = 0,0005/ISS pre všetky distribučné sústavy;ak ISS ≤ 0,0005, potom D18 = 1,00.
Údaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvádzajú podľa tabuľky č. 5.3.
5.XDi = Di × Vi, pričom i = 1 až 18.
6.XD = åXDi, pričom i = 1 až 18.
7.Hodnoty XDi a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

6.3 Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS v roku t-1 a v roku t-2

Tabuľka č. 6.3

UkazovateľRok t-1Rok t-2
SAIDISAIDIN
SAIDIN§5
SAIDINC
SAIDIP
SAIFISAIFIN
SAIFIN§5
SAIFINC
SAIFIP
ISS

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.3:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI dosiahnuté v rokoch t-1 a t-2 podľa tabuliek č. 4.15.1 až 4.15.4 a hodnota ISS podľa tabuľky č. 4.15.7.

Ak regulovaný subjekt v roku t-2 nevykonával distribúciu elektriny alebo vykonával distribúciu elektriny len časť roka t-2, v stĺpci „Rok t-2“ sa uvedie „N“.

6.4 Medziročné porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD

Tabuľka č. 6.4

RokPožadovaná hodnota XD
podľa vyhlášky účinnej v danom roku
Vypočítaná hodnota XD
podľa vyhlášky účinnej v danom roku
t-193,40 %
t-288,70 %

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.4:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XD v roku t-1 a XD v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Evidovanie štandardov kvality dodávky elektriny

7.1 Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 7.1

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje žiadateľa
o overenie správnosti vyúčtovania
Dátum prijatia žiadostiSúčinnosť
prevádzkovateľa sústavy
Podanie O/NDátum odoslania
oznámenia
Vyhodnotenie
1/0/X
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.1:

V stĺpci „Súčinnosť prevádzkovateľa sústavy“ sa uvedie „áno“ alebo „nie“.

V stĺpci „Vyhodnotenie O/N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak je podanie neoprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska k podaniu.

7.2 Evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenia opravného účtovného dokladu podľa

§ 4 ods. 1 písm. b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 7.2

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje odberateľa elektriny,
na ktorého sa vzťahuje odstránenie
zistených nedostatkov vo vyúčtovaní
Dátum prijatia
žiadosti
Dátum doručenia opravených údajov od organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou
Dátum vystavenia opravného
účtovného dokladu
Vyhodnotenie
1/0/X
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.2:

V stĺpci „Dátum doručenia opravených údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou“ sa uvedie buď dátum doručenia opravených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, alebo „x“, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na vyrovnanie rozdielu v platbách.

7.3 Evidencia dodržania lehoty na odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa § 4 ods. 1 písm. c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 7.3

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje odberateľa elektriny, ktorý má preplatok
podľa § 4 písm. a) a písm. b) alebo podľa vyúčtovacej faktúry
Dátum vyhotovenia dobropisu
alebo vyúčtovacej faktúry
Dátum uhradenia dobropisu
alebo preplatku
Platobné podmienkyVyhodnotenie
1/0/X
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.3:

V stĺpci „Platobné podmienky“ sa uvedie:

N – ak nie sú dohodnuté platobné podmienky,

Z – ak sú platobné podmienky dohodnuté v zmluve o dodávke elektriny,

SIPO – ak sa platba realizuje prostredníctvom SIPO.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na úhradu preplatku.

7.4 Evidencia dodržania lehoty na požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie distribúcie elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 7.4

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje odberateľa, na ktorého sa žiadosť
o obnovenie dodávky elektriny vzťahuje
Dátum splnenia podmienok
na obnovenie dodávky elektriny
Dátum požiadania prevádzkovateľa sústavy
o obnovenie dodávky elektriny
Vyhodnotenie
1/0
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.4:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

7.5 Evidencia dodržania lehoty na odoslanie podania koncového odberateľa prevádzkovateľovi sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľa sústavy koncovému odberateľovi podľa § 4 ods. 1 písm. e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 7.5

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje koncového odberateľa, ktorý podanie podal,
alebo identifikačné údaje prevádzkovateľa sústavy,
ktorý zaujíma stanovisko k tomuto podaniu
Dátum doručenia
podania
Dátum odoslania
podania
Dátum doručenia
stanoviska
Dátum odoslania
stanoviska
Vyhodnotenie
1/0/X
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.5:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie podania koncového odberateľa alebo stanoviska prevádzkovateľa sústavy.

Ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je koncový odberateľ pripojený, v stĺpci „Dátum odoslania podania“ a v stĺpci „Dátum doručenia stanoviska“ sa

uvedie „xx“.

7.6 Evidencia dodržania lehoty na uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. f)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 7.6

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje osoby, ktorá splnila
obchodné podmienky dodávateľa elektriny
Dátum splnenia
obchodných podmienok
Dátum uzatvorenia zmluvy
o združenej dodávke elektriny
Vyhodnotenie
1/0/X/N
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.6:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny,

N – ak stanovená lehota nie je dodržaná z dôvodu, že koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť.

7.7 Evidencia dodržania lehoty na odoslanie kompenzačnej platby podľa § 4 ods. 1 písm. g)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 7.7

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje oprávnenej osoby,
ktorej prináleží kompenzačná platba
Dátum pripísania kompenzačnej platby
na účet dodávateľa elektriny
Dátum odoslania kompenzačnej
a platby oprávnenej osobe
Vyhodnotenie
1/0/X
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.7:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie kompenzačnej platby.

7.8 Evidencia oznámenia alebo odoslania stanoviska k podaniu týkajúceho sa výšky zálohových platieb v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. h)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 7.8

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období
r. 3Počet udalostí z minulých období
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Udalosti
z riadka 4
Vybavené v lehote
Vybavené mimo lehoty
Nevybavené
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje
odosielateľa podania
Dátum prijatia podaniaDátum oznámenia
alebo odoslanie stanoviska
Vyhodnotenie
1/0/X
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.8:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny

8 Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) až h)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 8

12345678
Opis štandardu kvality dodávky elektrinyPočet udalostí z minulých období, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybaveniePočet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybaveniePočet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybaveniePočet udalostí zaradených do hodnoteniaPočet udalostí vybavených v lehotePočet udalostí vybavených mimo lehotyPodiel počtu udalostí vybavených v lehote k celkovému počtu udalostí
DOiCDOiDDOiNDOi = DOiD / DOiC
Overenie správnosti vyúčtovania v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a)
Vyrovnanie rozdielu v platbách v lehote podľa
§ 4 ods. 1 písm. b)
Odoslanie preplatku v lehote podľa
§ 4 ods. 1 písm. c)
Požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. d)
Dodržanie lehoty na odoslanie podania alebo stanoviska podľa § 4 ods. 1 písm. e)
Uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. f)
Odoslanie kompenzačnej platby v lehote podľa
§ 4 ods. 1 písm. g)
Oznámenie alebo odoslanie stanoviska k podaniu
v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. h)

Vysvetlivky k tabuľke č. 8:

1. V stĺpci 2 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali pred rokom t-1 a do konca roka t-1 uplynula lehota na ich vybavenie.

2. V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu udalostí z roka t-1, pri ktorých

a) do konca roka t-1 uplynula lehota na ich vybavenie,

b) do konca roka t-1 neuplynula lehota na ich vybavenie, ale boli v roku t-1 vybavené.

3. V stĺpci 4 sa uvádza počet udalostí z roka t-1, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula lehota na ich vybavenie a ani neboli v roku t-1 vybavené.

4. V stĺpci 5 sa uvádza súčet počtu udalostí uvedených v stĺpcoch 2 a 3.

5. V stĺpci 6 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty alebo neboli vôbec vybavené z dôvodu, že odberateľ elektriny neposkytol dodávateľovi elektriny súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.

6. Údaj v stĺpci 5 sa rovná súčtu údajov v stĺpcoch 6 a 7.

7. Písmeno i = 1 až 8.

8. Ak DOiC = 0, potom DOi = 1,00.

9. Hodnota DOi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY

9.1 Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
Obdobie: od – do
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného rokaObjem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh
Počet OM „domácnosť“:Domácnosti:
Počet OM „malý podnik“:Malý podnik:
Počet OM „ostatní KO“:Ostatní KO:
Počet OM spolu:Spolu:
Meno osoby, ktorá záznam vyhotovila:
Telefónne číslo a emailová adresa:
Dátum vyhotovenia záznamu:
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Odtlačok pečiatky:

9.2 Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny podľa § 6 ods. 1

Tabuľka č. 9.2

P. č.Označenie
štandardu kvality
PopisPočet podaní alebo udalostíKritérium DOiMiera závažnosti porušenia
štandardu kvality Vi
XDOi
1§ 4 ods. 1 písm. a)DO1C10
DO1D
2§ 4 ods. 1 písm. b)DO2C12
DO2D
3§ 4 ods. 1 písm. c)DO3C15
DO3D
4§ 4 ods. 1 písm. d)DO4C18
DO4D
5§ 4 ods. 1 písm. e)DO5C10
DO5D
6§ 4 ods. 1 písm. f)DO6C15
DO6D
7§ 4 ods. 1 písm. g)DO7C10
DO7D
8§ 4 ods. 1 písm. h)DO8C10
DO8D
9XDO

Vysvetlivky k tabuľke č. 9.2:

1. DOi = DOiD/DOiC; i = 1 až 8 (údaje DOiD, DOiC a DOi podľa tabuľky č. 8).

2. XDOi = DOi × Vi; i = 1 až 8.

3. XDO = åXDOi; i = 1 až 8.

4. Hodnoty XDOi a XDO sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 9.3

RokPožadovaná hodnota XDO podľa
vyhlášky účinnej v danom roku
Vypočítaná hodnota XDO podľa
vyhlášky účinnej v danom roku
t-195,90 %
t-292,90 %

Vysvetlivky k tabuľke č. 9.3:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XDO v roku t-1 a XDO v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

evidovanie udalostí, KEď nie je šTANDARD KVALITY DODRžANý Z dôvodU VZNIKU UDALOSTí podľa § 5

10.1 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ................

Tabuľka č. 10.1

123456
Dátum a čas vyhlásenia stavu núdzeÚzemie, na ktorom je vyhlásený stav núdzeDátum a čas zrušenia stavu núdzeCelkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1Počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavyCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia
Spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.1:

1. Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze sa do stĺpca 4 uvádza v tvare HH:MIN, kde

HH je počet celých hodín trvania stavu núdze,

MIN je počet celých minút trvania stavu núdze, ktoré nie sú zahrnuté v údaji HH.

2. V časti tabuľky „Udalosti z minulých období“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, na ktoré sa vyhlásenie stavu núdze vzťahuje a stav núdze

a) bol vyhlásený pred začiatkom roka t-1 a zrušený bol do konca roka t-1 alebo

b) bol vyhlásený pred začiatkom roka t-1, ale nebol zrušený do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 3 uvedie „Trvá“ a stĺpce 4 a 6 sa nevypĺňajú.

3. V časti tabuľky „Udalosti zo sledovaného obdobia“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, na ktoré sa vyhlásenie stavu núdze vzťahuje a stav núdze

a) bol vyhlásený aj zrušený v priebehu roka t-1 alebo

b) bol vyhlásený v priebehu roka t-1, ale nebol zrušený do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 3 uvedie „Trvá“ a stĺpce 4 a 6 sa nevypĺňajú.

10.2 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 10.2.1

Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku živelnej pohromy podľa § 5 písm. b)

12345678
Dátum a čas vzniku udalostiOznačenie nedodržaného štandardu kvality podľa § 2 alebo 3Miesto alebo oblasť zasiahnutá udalosťouNapäťová úroveň sústavy zasiahnutá udalosťouDátum a čas odstránenia následkov udalostiCelkový čas
od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny v roku t-1
Počet odberných miest pripojených do sústavy dotknutých udalosťouCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti v roku t-1
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia
Spolu

Tabuľka č. 10.2.2

Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku havárie na zariadení PS alebo DS podľa § 5 písm. c)

12345678
Dátum a čas vzniku udalostiOznačenie nedodržaného štandardu kvality podľa § 2 alebo 3Miesto alebo oblasť zasiahnutá udalosťouNapäťová úroveň sústavy zasiahnutá udalosťouDátum a čas odstránenia následkov udalostiCelkový čas
od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny v roku t-1
Počet odberných miest pripojených do sústavy dotknutých udalosťouCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti v roku t-1
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia
Spolu

Tabuľka č. 10.2.3

Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu odstraňovania príčiny udalostí podľa § 5 písm. d)

12345678
Dátum a čas vzniku udalostiOznačenie nedodržaného štandardu kvality podľa § 2 alebo 3Miesto alebo oblasť zasiahnutá udalosťouNapäťová úroveň sústavy zasiahnutá udalosťouDátum a čas odstránenia následkov udalostiCelkový čas
od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny v roku t-1
Počet odberných miest pripojených do sústavy dotknutých udalosťouCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti v roku t-1
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia
Spolu

Vysvetlivky k tabuľkám č. 10.2.1 až 10.2.3:

1. Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny sa do stĺpca 6 uvedie v tvare HH:MIN, kde

HH je celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny vyjadrený v celých hodinách,

MIN je celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny vyjadrený v celých minútach, ktoré nie sú zahrnuté v údaji HH.

2. Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti je celkovým množstvom elektriny nedodanej koncovým odberateľom pripojeným do sústavy, v ktorej udalosť vznikla. Do stĺpca 8 sa uvedie množstvo nedodanej elektriny v MWh.

3. V časti tabuľky „Udalosti z minulých období“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, ktoré

a) nastali pred začiatkom roka t-1 a ich dôsledky boli odstránené do konca roka t-1 alebo

b) nastali pred začiatkom roka t-1, ale ich dôsledky neboli odstránené do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 5 uvedie „Trvá“ a stĺpce 6 a 8 sa nevypĺňajú.

4. V časti tabuľky „Udalosti zo sledovaného obdobia“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, ktoré

a) nastali a ich dôsledky boli odstránené v priebehu roka t-1 alebo

b) nastali v priebehu roka t-1, ale ich dôsledky neboli odstránené do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 5 uvedie „Trvá“ a stĺpce 6 a 8 sa nevypĺňajú.

10.3 Evidencia udalostí, keď nie je dodržaná lehota na obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny po vzniku poruchy v sústave z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 10.3

12345
Číslo udalostiSkrátený popis poruchyDátum a čas vzniku poruchyDátum a čas odstránenie poruchyDôvod nedodržania lehoty obnovenia prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny
DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinúta
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.3:

1. Do stĺpca 5 sa uvedie dôvod podľa § 5 písm. e).

2. V časti tabuľky „Udalosti z minulých období“ sa uvádzajú údaje o poruchách, ktoré neboli odstránené v určenej lehote z dôvodov podľa § 5 písm. e), pričom poruchy

a) nastali pred začiatkom roka t-1 a boli odstránené do konca roka t-1 alebo

b) nastali pred začiatkom roka t-1, ale neboli odstránené do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 4 označenie „Dátum“ uvedie „Trvá“.

3. V časti tabuľky „Udalosti zo sledovaného obdobia“ sa uvádzajú údaje o poruchách, ktoré neboli odstránené v určenej lehote z dôvodov podľa § 5 písm. e), pričom poruchy

a) nastali a boli odstránené v priebehu roka t-1 alebo

b) nastali v priebehu roka t-1, ale neboli odstránené do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 4 označenie „Dátum“ uvedie „Trvá“.

10.4 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu pôsobenia vyššej moci podľa § 5 písm. f)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 10.4

1234567
Číslo udalostiSkrátený popis vyššej mociDátum začiatku pôsobenia vyššej mociDátum ukončenia pôsobenia vyššej mociOznačenie nedodržaného štandardu kvality podľa
§ 2, 3 alebo 4
Dátum vzniku udalosti alebo prijatia podaniaDátum vyriešenia udalosti alebo podania
Udalosti z minulých období
Udalosti zo sledovaného obdobia

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.4:

1. Ak udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vyriešené, stĺpec 7 sa nevyplňuje.

2. V časti tabuľky „Udalosti z minulých období“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, na ktoré sa pôsobenie vyššej moci vzťahuje a zásah vyššej moci

a) nastal pred začiatkom roka t-1 a pôsobenie vyššej moci skončilo do konca roka t-1 alebo

b) nastal pred začiatkom roka t-1, ale pôsobenie vyššej moci neskončilo do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 4 uvedie „Trvá“,

alebo ak pôsobenie vyššej moci skončilo pred začiatkom roka t-1, ale udalosť alebo podanie nebolo vyriešené pred začiatkom roka t-1.

3. V časti tabuľky „Udalosti zo sledovaného obdobia“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, na ktoré sa pôsobenie vyššej moci vzťahuje a zásah vyššej moci

a) nastal v priebehu roka t-1 a pôsobenie vyššej moci skončilo do konca roka t-1 alebo

b) nastal v priebehu roka t-1, ale pôsobenie vyššej moci neskončilo do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 4 uvedie „Trvá“.

10.5 Evidencia udalostí, keď nie je dodržaná lehota podľa § 2 písm. d) alebo e) alebo podľa § 3 písm. e) alebo f), alebo g), alebo podľa

§ 4 ods. 1 písm. f) z dôvodu dohodnutia inej lehoty podľa § 5 písm. g)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 10.5

12345
Číslo udalostiOznačenie štandardu kvality podľa § 2, 3 alebo 4Udalosť V/NVyhodnotenie:
1/0/X/N
Dôvod nevybavenia

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.5:

1. V stĺpci 3 sa uvedie:

V – ak udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,

N – ak udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.

2. V stĺpci 4 sa uvedie:

1 – ak udalosť alebo podanie bolo vybavené v dohodnutej lehote,

0 – ak udalosť alebo podanie nebolo vybavené v dohodnutej lehote,

X – ak udalosť alebo podanie nebolo vybavené v dohodnutej lehote z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytol súčinnosť,

N – ak udalosť alebo podanie nebolo vôbec vybavené.

3. V stĺpci 5 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (najmä späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu).

10.6 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. h)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 10.6

123456
Číslo udalostiChybný identifikačný údajOznačenie nedodržaného štandardu kvality podľa
§ 2, 3 alebo 4
Udalosť V/NSkutočná lehota vybaveniaDôvod nevybavenia

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.6:

1. V stĺpci 4 sa uvedie:

V – ak udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,

N – ak udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.

2. V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.

3. V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (najmä späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu).

10.7 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. i)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 10.7

123456
Číslo udalostiSkrátený popis neposkytnutej súčinnostiOznačenie nedodržaného štandardu kvality podľa
§ 2, 3 alebo 4
Udalosť V/NSkutočná lehota vybaveniaDôvod nevybavenia

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.7:

1. V stĺpca 4 sa uvedie:

V – ak udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,

N – ak udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.

2. V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.

3. V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (najmä späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu).

10.8 Údaje, ktoré sa predkladajú úradu v priebehu vyhodnotenia štandardov kvality za rok t-1

Tabuľka č. 10.8.1

Údaje o udalostiach, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MINCelkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavyCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze
v roku t-1 [MWh]

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.1:

Do tabuľky sa uvádzajú sumárne údaje z riadku „Spolu“ z tabuľky č. 10.1.

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Tabuľka č. 10.8.2

Údaje o udalostiach, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Vznik udalostí podľa § 5Celkový počet udalostí v roku t-1Celkový čas od vzniku udalosti
po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN
Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavyCelkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1z dôvodu vzniku udalosti
[MWh]
písm. b)
písm. c)
písm. d)

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.2:

Do tabuľky sa uvádzajú sumárne údaje z riadka „Spolu“ z tabuliek č. 10.2.1 až 10.2.3 podľa dôvodu vzniku udalostí.

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Tabuľka č. 10.8.3

Počet udalostí, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Celkový počet udalostí v roku t-1, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.3:

Do tabuľky sa uvedie celkový počet udalostí uvedených v časti „Udalosti zo sledovaného obdobia“ tabuľky č. 10.3, keď bol obnovený prenos elektriny alebo distribúcia elektriny do konca roka t-1.

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Tabuľka č. 10.8.4

Počet udalostí, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

123
I. r.Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
1.písm. f), zásah vyššej moci
2.písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality
3.písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve
4.písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.4:

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny.

V riadku „1.“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí uvedených v časti „Udalosti zo sledovaného obdobia“ tabuľky č. 10.4.

V riadku „2.“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.5.

V riadku „3.“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.6.

V riadku „4.“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.7.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Evidovanie kompenzačných platieb podľa § 11 ods. 2

11.1 Kompenzačné platby (KP) za nedodržanie štandardov kvality prenosu elektriny

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 11.1.1 Evidencia uhradených KP

123456
Označenie štandardu kvality prenosu elektriny podľa vyhláškySuma KP,
na ktoré vznikol nárok v roku t-1
Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP
v roku t-1
Počet uhradených KP v roku t-1
§ 2 písm. a)
§ 2 písm. b)
§ 2 písm. c)
§ 2 písm. d)
§ 2 písm. e)
§ 2 písm. f)
§ 2 písm. g)
§ 2 písm. h)
Spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 11.1.1:

Suma uhradených KP sa uvádza v eurách vrátane odvedenej dane z príjmu podľa § 7 ods. 9.

V stĺpci 3 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1 a boli uhradené do konca roka t – 1.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2 a boli uhradené až v roku t – 1.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet údajov zo stĺpcov 3 a 4.

Tabuľka č. 11.1.2 Evidencia odmietnutých KP

123456
Identifikačné údaje oprávnenej osobyČíslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahujeOznačenie ŠK, ktorý nebol dodržanýVýška odmietnutej KPDátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP alebo vrátenia KPDôvod odmietnutia vyplatenia KP

Vysvetlivky k tabuľke č. 11.1.2:

V stĺpci 3 sa uvádza označenie štandardu kvality podľa § 2, za ktorého nedodržanie sa KP uhrádza.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP v eurách vrátane odvedenej dane z príjmu podľa § 7 ods. 9.

V stĺpci 6 sa uvedie

1. dôvod odmietnutia KP, ak ho oprávnená osoba uviedla,

2. N, ak oprávnená osoba neuviedla dôvod odmietnutia KP.

11.2 Kompenzačné platby (KP) za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 11.2.1 Evidencia uhradených KP

123456
Označenie štandardu
kvality distribúcie
elektriny podľa vyhlášky
Suma KP,
na ktoré vznikol nárok v roku t-1
Suma uhradených KP,
na ktoré vznikol nárok v roku t-1
Suma uhradených KP,
na ktoré vznikol nárok v roku t-2
Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.
§ 3 písm. a)
§ 3 písm. b)
§ 3 písm. c)
§ 3 písm. d)
§ 3 písm. e)
§ 3 písm. f)
§ 3 písm. g)
§ 3 písm. h)
§ 3 písm. i)
§ 3 písm. j)
§ 3 písm. k)
§ 3 písm. l)
§ 3 písm. m)
§ 3 písm. n)
Spolu
Dom. + Mimo dom.

Vysvetlivky k tabuľke č. 11.2.1:

Suma uhradených KP sa uvádza v eurách vrátane odvedenej dane z príjmu podľa § 7 ods. 9.

Dom. – kategória koncových odberateľov elektriny v domácnosti.

Mimo dom. – kategória koncových odberateľov elektriny mimo domácnosti.

V stĺpci 3 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov v roku t-1 a boli uhradené do konca roka t – 1.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov v roku t-2 a boli uhradené až v roku t – 1.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet údajov pre danú kategóriu odberateľov zo stĺpcov 3 a 4.

Tabuľka č. 11.2.2 Evidencia odmietnutých KP

123456
Identifikačné údaje oprávnenej osobyČíslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahujeOznačenie ŠK, ktorý nebol dodržanýVýška odmietnutej KPDátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP alebo vrátenia KPDôvod odmietnutia vyplatenia KP

Vysvetlivky k tabuľke č. 11.2.2:

V stĺpci 3 sa uvádza označenie štandardu kvality podľa § 3, za ktorého nedodržanie sa KP uhrádza.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP v eurách vrátane odvedenej dane z príjmu podľa § 7 ods. 9.

V stĺpci 6 sa uvedie

1. dôvod odmietnutia KP, ak ho oprávnená osoba uviedla,

2. N, ak oprávnená osoba neuviedla dôvod odmietnutia KP.

11.3 Kompenzačné platby (KP) za nedodržanie štandardov kvality dodávky elektriny

Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………. do ………….

Tabuľka č. 11.3.1 Evidencia uhradených KP

123456
Označenie štandardu
kvality dodávky
elektriny podľa vyhlášky
Suma KP,
na ktoré vznikol nárok v roku t-1
Suma uhradených KP,
na ktoré vznikol nárok v roku t-1
Suma uhradených KP,
na ktoré vznikol nárok v roku t-2
Celková suma uhradených KP
v roku t-1
Počet uhradených KP v roku t-1
Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)
§ 4 ods. 1 písm. b)
§ 4 ods. 1 písm. c)
§ 4 ods. 1 písm. d)
§ 4 ods. 1 písm. e)
§ 4 ods. 1 písm. f)
§ 4 ods. 1 písm. g)
§ 4 ods. 1 písm. h)
Spolu
Dom. + Mimo dom.

Vysvetlivky k tabuľke č. 11.3.1:

Suma uhradených KP sa uvádza v eurách vrátane odvedenej dane z príjmu podľa § 7 ods. 9.

Dom. – kategória koncových odberateľov elektriny v domácnosti.

Mimo dom. – kategória koncových odberateľov elektriny mimo domácnosti.

V stĺpci 3 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov v roku t-1 a boli uhradené do konca roka t-1.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov v roku t-2 a boli uhradené až v roku t-1.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet údajov pre danú kategóriu odberateľov zo stĺpcov 3 a 4.

Tabuľka č. 11.3.2 Evidencia odmietnutých KP

123456
Identifikačné údaje oprávnenej osobyČíslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahujeOznačenie ŠK, ktorý nebol dodržanýVýška odmietnutej KPDátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP alebo vrátenia KPDôvod odmietnutia vyplatenia KP

Vysvetlivky k tabuľke č. 11.3.2:

V stĺpci 3 sa uvádza označenie štandardu kvality podľa § 4 ods.1, za ktorého nedodržanie sa KP uhrádza.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP v eurách vrátane odvedenej dane z príjmu podľa § 7 ods. 9.

V stĺpci 6 sa uvedie

1. dôvod odmietnutia KP, ak ho oprávnená osoba uviedla,

2. N, ak oprávnená osoba neuviedla dôvod odmietnutia KP.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. a) devätnásty bod vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.

2) § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 3 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.

4) § 28 ods. 1 písm. g) desiaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

5) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

6) § 40 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z.

7) STN EN 50160 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete (33 0121).

8) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

9) § 5 a 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

10) § 7 ods. 10 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.

11) § 31 ods. 1 písm. e) desiaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

12) § 31 ods. 1 písm. e) jedenásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

13) § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.

14) § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z.

15) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

16) § 3 písm. b) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

17) § 20 zákona č. 251/2012 Z. z.

18) § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.