Vyhláška č. 235/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Platnosť od 12.08.2016
Účinnosť od 01.01.2017

235

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 27. júna 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 písm. a), b), e) až g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno g) znie:

g) ročným vyúčtovaním za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody:

1. fakturovaná suma bez dane z pridanej hodnoty za množstvo dodanej pitnej vody do odberného miesta alebo odvedenej odpadovej vody z odberného miesta za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov od posledného fakturačného obdobia pred prvým dňom porušenia štandardu kvality,

2. fakturovaná suma bez dane z pridanej hodnoty za množstvo dodanej pitnej vody do odberného miesta alebo odvedenej odpadovej vody z odberného miesta v období, v ktorom odberateľ alebo producent zmluvne odoberal pitnú vodu alebo odvádzal odpadovú vodu prepočítaná na 12 kalendárnych mesiacov pri odberateľovi, ktorý pred prvým dňom porušenia štandardu kvality neodoberal pitnú vodu alebo neodvádzal odpadovú vodu, alebo

3. množstvo dodanej pitnej vody verejným vodovodom alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určené podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,6) ak ide o nového odberateľa alebo producenta.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky č. 209/2013 Z. z.".

2. V § 2 ods. 1 písm. h) sa slová „a), b) alebo písmena d)" nahrádzajú slovami „a), b), d) alebo písmena f)".

3. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody podľa osobitného predpisu16a) miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na webovom sídle.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 32 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.".

4. V § 3 ods. 1 písm. g) sa slová „a) alebo písmena c)" nahrádzajú slovami „a), c) alebo písmena e)".

5. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd podľa osobitného predpisu16a) miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle.".

6. V § 5 ods. 1 písm. a) a b) sa číslo „86 %" nahrádza číslom „95 %".

7. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej súvislosti a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý toto nedodržanie štandardov kvality vyvolal, a za nedodržanie viacerých štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý tento súbeh vyvolal, sa odberateľovi alebo producentovi uhradí len jedna kompenzačná platba s najvyššou ustanovenou alebo vypočítanou hodnotou; to neplatí pri nedodržaní štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. m) alebo § 3 ods. 1 písm. k).".

8. V § 7 ods. 3 veličine A3 sa suma „5 eur" nahrádza sumou „15 eur".

9. V § 7 ods. 4 sa slová „písm. l)" nahrádzajú slovami „písm. h) alebo písm. l)".

10. V § 7 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 5 je 10 %" nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 5 je 50 %".

11. V § 8 ods. 2 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

12. V § 8 ods. 3 veličine A3 sa suma „5 eur" nahrádza sumou „15 eur".

13. V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca

KPV5 = A5 + B5 × (D - 10),

kde

KPV5 je kompenzačná platba v eurách,

A5 je 5 eur,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B5 = 0 a ak D > 10, tak

B5 = 0,25 eura.".

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

14. V § 8 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4 je 10 %" nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 4 je 50 %".

15. V § 9 ods. 6 sa slová „§ 7 ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3".

16. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.".

17. Prílohy č. 1 až 4 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody

Tabuľka č. 1

Číslo potvrdenia o registrácii:

Názov a sídlo:

IČO:

Počet odberných miest na odber pitnej vody:

Sledované obdobie: od do

Stĺpec:ABCDEF
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vodyZaznamenané udalosti v sledovanom obdobíUdalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich obdobíUdalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvalityPočet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvalityPodiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spoluUdalosti neukončené v sledovanom období
[počet][počet][počet][počet][%][počet]
§ 2 ods. 1 písm. a) - kvalita pitnej vody
§ 2 ods. 1 písm. b) — množstvo vody za jednotku časux
§ 2 ods. 1 písm. c) — lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody
§ 2 ods. 1 písm. d) - pretlak vodyx
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody
§ 2 ods. 1 písm. f) - nepretržitá dodávka vody -prerušeniex
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období" je počet udalostí, pre ktoré je vyhotovený záznam,

stĺpec E: „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" sú všetky udalosti, ktoré v sledovanom období nie sú vybavené v termíne alebo nie sú dodržané požadované limity ukazovateľov kvality pitnej vody, „udalosti spolu" sú zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) plus udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) mínus udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F),

stĺpec F: „Udalosti neukončené v sledovanom období" sú zaradené udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a nie sú vybavené.

Tabuľka č. 2

Názov a sídlo:

IČO:

Sledované obdobie: od do

StĺpecABCDEF
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vodyZaznamenané udalosti v sledovanom obdobíUdalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich obdobíUdalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvalityPočet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvalityPodiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spoluUdalosti neukončené v sledovanom období
[počet][počet][počet][počet][%][počet]
§ 2 ods. 1 písm. h) — lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) alebo písm. f)
§ 2 ods. 1 písm. i) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky
§ 2 ods. 1 písm. j) — predloženie zmluvy o dodávke vody
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody
§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody
§ 2 ods. 1 písm. n) oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody
Úroveň kvality dodávky vody v % *1)

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období" je počet udalostí, pre ktoré je vyhotovený záznam,

stĺpec E: „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" sú všetky udalosti, ktoré v sledovanom období nie sú vybavené v termíne, „udalosti spolu" sú zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) plus udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) mínus udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F),

stĺpec F: „Udalosti neukončené v sledovanom období" sú zaradené udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a nie sú vybavené.

*1) hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 tabuľky č. 1.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody

Tabuľka č. 1

Číslo potvrdenia o registrácii:

Názov a sídlo:

IČO:

Počet odberných miest na odvádzanie odpadovej vody:

Sledované obdobie: od do

Stĺpec:ABCDEF
Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vodyZaznamenané udalosti v sledovanom obdobíUdalosti neukončené z predchádzajúcich obdobíUdalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvalityPočet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvalityPodiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spoluUdalosti neukončené v sledovano m období
[počet][počet][počet][počet][%][počet]
§ 3 ods. 1 písm. a) — množstvo vody za jednotku časux
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody
§ 3 ods. 1 písm. c) - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sietix
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti
§ 3 ods. 1 písm. e) - plynulé odvádzanie vodyx
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období" je počet udalostí, pre ktoré je vyhotovený záznam,

stĺpec E: „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" sú všetky udalosti, ktoré v sledovanom období nie sú vybavené v termíne; „udalosti spolu" sú zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) plus udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) mínus udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F),

stĺpec F: „Udalosti neukončené v sledovanom období" sú zaradené udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a nie sú vybavené.

Tabuľka č. 2

Názov a sídlo:

IČO:

Sledované obdobie: od do

StĺpecABCDEF
Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vodyZaznamenané udalosti v sledovanom obdobíUdalosti neukončené z predchádzajúcich obdobíUdalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvalityPočet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvalityPodiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spoluUdalosti neukončené v sledovanom období
[počet][počet][počet][počet][%][počet]
§ 3 ods. 1 písm. g) - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. e)
§ 3 ods. 1 písm. h) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky
§ 3 ods. 1 písm. i) - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody
§ 3 ods. 1 písm. l) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd
Úroveň kvality odvádzania vody v percentách *1)

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období" je počet udalostí, pre ktoré je vyhotovený záznam,

stĺpec E:„Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" sú všetky udalosti, ktoré v sledovanom období nie sú vybavené v termíne; „udalosti spolu" sú zaznamenané udalosti (stĺpec A) plus udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) mínus udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F),

stĺpec F: „Udalosti neukončené v sledovanom období" sú zaradené udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a nie sú vybavené.

*1) hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 tabuľky č. 2.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Tabuľka č. 1: Výpočet úrovne kvality dodávky vody

Skrátený opis štandardu kvality dodávky vodyMiPPi
[%]
Xpvi [%]
§ 2 ods. 1 písm. a) - kvalita pitnej vody0,15PP1Xpv1
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody0,05PP2Xpv2
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody0,05PP3Xpv3
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody0,10PP4Xpv4
§ 2 ods. 1 písm. h) - lehota na odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) alebo písm. f)0,05PP5Xpv5
§ 2 ods. 1 písm. i) - určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky0,05PP6Xpv6
§ 2 ods. 1 písm. j) - predloženie zmluvy o dodávke vody0,10PP7Xpv7
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody0,15PP8Xpv8
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla0,10PP9Xpv9
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody0,15PP10Xpv10
§ 2 ods. 1 písm. n) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody0,05PP11Xpv11
Úroveň kvality dodávky vodyXpv

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Xpvi = Mi × (100-PPi),

kde

Xpvi je úroveň kvality (i = 1 - 11),

Mi je miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na vplyv na konečných odberateľov (i = 1 - 11),

PPi je podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality uvedený v prílohe č. 1 tabuľke č. 1 v stĺpci „D" k celkovému počtu odberných miest,

PPi je podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu uvedený v prílohe č. 1 tabuľkách č. 1 a 2 stĺpci „E";
(i = 2 - 11),

Xpv = ∑Xpvi,

kde

Xpv je úroveň kvality dodávky vody.

Tabuľka č. 2: Výpočet úrovne kvality odvádzania vody

Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vodyMiPPi
(%)
Xpvi
(%)
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody0,15PP1Xov1
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti0,15PP2Xov2
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody0,10PP3Xov3
§ 3 ods. 1 písm. g) - lehota na odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. e)0,05PP4Xov4
§ 3 ods. 1 písm. h) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky0,05PP5Xov5
§ 3 ods. 1 písm. i) - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd0,10PP6Xov6
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody0,20PP7Xov7
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody0,15PP8Xov8
§ 3 ods. 1 písm. l) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd0,05PP9Xov9
Úroveň kvality odvádzania vodyXov

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Xovi = Mi × (100-PPi),

kde

Xovi je úroveň kvality (i = 1 - 9),

Mi je miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na vplyv na konečných producentov, (i = 1 - 9),

PPi je podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu uvedený v prílohe č. 2 tabuľkách č. 1 a 2 stĺpci „E"

(i = 1 - 9),

Xov = ∑Xovi,

kde

Xov je úroveň kvality odvádzania vody.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Tabuľka: Vyplatené kompenzačné platby podľa § 7 a 8

Skrátený opis štandardu kvalityKompenzačná platba v roku t-1 [v eurách]Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstráneme príčin nedostatočného množstva vody
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstráneme príčin nedostatočného pretlaku vody
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržame lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstráneme príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstráneme príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody
§ 3 ods. 1 písm. g) - dodržame lehoty na zaslame odpovede na podanie na odvádzanie vody
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzame vody

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Jozef Holjenčík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.