Nariadenie vlády č. 218/2016 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.07.2016
Účinnosť od 01.04.2017
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I prvého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.

OBSAH

218

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. júna 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.185/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

13. úradne pridelené sériové číslo,“.

2. V § 12 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

12. úradne pridelené sériové číslo.“.

3. V § 16 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. úradne pridelené sériové číslo.“.

4. V § 16 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

12. úradne pridelené sériové číslo,“.

5. V § 17 sa za slovo „preberajú“ vkladajú slová „a vykonávajú“.

6. V prílohe č. 2 časti I ods. 2 písmeno b) znie:

b) Najnižšia odrodová čistota je:

základné osivo, materský komponent99,0 %
základné osivo, otcovský komponent99,9 %
certifikované osivo odrôd ozimnej repky olejky90,0 %
certifikované osivo odrôd jarnej repky olejky85,0 %

“.

7. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.

Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Ú. v. ES L 195, 24. 7. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),

smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),

smernice Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

2. Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14. 1. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38).

3. Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o schválení nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch osiva krmovín (Ú. v. EÚ L 83, 20. 3. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).

4. Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

6. Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).

7. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

8. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/11 z 5. januára 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Komisie 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. EÚ L 3, 6. 1. 2016).

9. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I prvého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.