Zákon č. 217/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.07.2016
Účinnosť od 01.09.2016

217

ZÁKON

z 15. júna 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č.81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č.474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č.151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 392/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 tretia veta znie:

„Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3, osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov je uvedená v prílohe č. 4, osobitná stupnica platových taríf zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „výskumní a vývojoví zamestnanci“) a zdravotníckych zamestnancov, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu,17) je uvedená v prílohe č. 5 a osobitná stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako vysokoškolskí učitelia (ďalej len „učitelia vysokých škôl“), je uvedená v prílohe č. 5a.“.

2. V § 7 ods. 10 sa vypúšťa slovo „stupnice“.

3. V § 28 ods. 3 sa za číslicu „5“ vkladá čiarka a slová „5a“.

4. Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. septembra 2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.“.

5. Prílohy č. 3, 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRACE VO VEREJNOM ZÁUJME

(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2280,50287,50296,00308,50329,50353,50381,50411,00450,00475,50503,50532,50567,50609,00
2do 4291,00297,00306,00320,00342,00367,00396,50427,00467,00493,00523,00554,00591,00633,50
3do 6300,00306,00317,50330,50354,00381,00411,00444,00485,00513,00543,00575,50614,00657,00
4do 9308,50317,00328,00342,50366,50394,50426,00460,00502,00531,00562,50596,00636,00682,00
5do 12318,00326,50337,00353,50378,50408,00440,50476,00519,00549,50583,00617,00658,00706,50
6do 15327,50336,00348,00365,50390,00421,50456,00491,50538,00567,50602,00638,00681,00731,00
7do 18336,00346,00358,50376,00404,00435,00470,50508,50555,00588,00622,00658,50704,00755,00
8do 21346,00355,00369,50386,50415,50448,00485,50523,50573,50606,00642,50681,00725,50778,50
9do 24355,00365,50379,00399,00428,00462,00500,00540,00590,00625,00662,00701,50748,50803,00
10do 28363,50375,00389,00409,50440,50476,00515,00556,00607,50643,50681,50722,50771,00828,00
11do 32373,00384,50400,00421,50453,00489,00530,00573,00625,50662,00701,50744,00794,50852,00
12nad 32382,00394,50409,50433,00465,00502,50545,50589,00643,50681,00721,50764,00815,50876,00

Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2264,50271,50280,50293,00315,50346,00388,00428,50476,00517,00538,00575,00616,50665,50
2do 4273,00280,50291,00303,50328,50359,50400,50439,50490,00532,00558,50597,00641,50692,00
3do 6281,50290,00300,00314,00339,00372,50409,00450,50501,00544,50581,00619,50665,50719,00
4do 9291,50298,50309,50325,00350,50385,00422,50466,50518,50564,50601,00642,50690,50745,00
5do 12298,50307,50319,50335,50362,50398,00437,50483,50537,50583,50622,00665,50713,50771,00
6do 15307,50315,50329,50346,00374,00410,50452,00499,00555,50603,00644,00688,00738,50798,00
7do 18315,50326,00338,00357,00385,50423,00466,50515,00574,50623,50665,00710,00762,50824,50
8do 21325,00334,50348,00367,00397,50436,50480,50531,50592,00644,00685,50732,50787,00851,00
9do 24332,50343,50358,50378,00409,50449,50495,50547,50610,00664,00706,50756,00811,50877,00
10do 28341,00352,50367,50388,00420,50462,00510,50564,00628,00684,00728,00778,00836,50904,50
11do 32350,00361,50377,00399,50432,00475,50524,00580,50647,00703,50749,50800,50860,50930,00
12nad 32359,50371,00386,50409,50444,50487,50538,50596,00665,50723,50770,00823,00885,00957,50

Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2238,00245,50257,00329,50353,50381,00411,00474,50545,50636,00682,00729,50783,00845,00
2do 4245,00254,00265,50341,00366,50396,00427,00492,00566,50660,50708,50758,50814,00878,00
3do 6253,00262,50274,50353,50380,00410,00444,00511,50589,50687,00736,50787,00846,00912,50
4do 9261,00271,00283,00365,50393,50424,50460,00529,50610,00712,00762,50815,50876,50945,00
5do 12268,00279,00293,00377,00407,00439,00476,00548,00632,00737,50790,50846,50907,50978,50
6do 15275,50287,00302,00388,50419,50454,00491,00566,50653,50762,50816,50874,50939,001012,50
7do 18283,00294,50310,00401,50433,00468,00508,50586,00675,00788,00845,00904,00970,001047,00
8do 21291,50303,00319,50413,00446,00483,50523,50603,50696,00813,00870,50932,501002,501081,00
9do 24298,50310,50329,00426,00460,00497,50540,00622,50718,00838,00899,00962,001032,501114,50
10do 28306,50319,50337,00437,50473,00512,00555,50642,00739,50864,00925,50991,501064,001148,00
11do 32313,50328,50346,00450,00486,50526,50572,00659,50761,00888,00953,001020,001095,501182,00
12nad 32321,50336,00354,50461,50499,50541,50588,00679,00783,00914,50979,001049,501126,001216,00

“.

6. Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 5a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5a k zákonu č. 553/2003 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
91011121314
1do 2578,50674,50723,00773,50830,00896,00
2do 4600,50700,50751,50804,50863,00931,00
3do 6625,00728,50781,00834,50897,00967,50
4do 9647,00755,00808,50864,50929,501002,00
5do 12670,00782,00838,00897,50962,001037,50
6do 15693,00808,50865,50927,00995,501073,50
7do 18715,50835,50896,00958,501028,501110,00
8do 21738,00862,00923,00988,501063,001146,00
9do 24761,50888,50953,001020,001094,501181,50
10do 28784,00916,00981,501051,001128,001217,00
11do 32807,00941,501010,501081,501161,501253,00
12nad 32830,00969,501038,001112,501194,001289,00“.

7. Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platové tarify
Platová triedaPracovná triedaPlatová tarifa
61473,00
2506,00
71525,00
2561,50
81581,50
2620,50
91650,50
2694,50
101710,00
2757,50
111795,00
2849,00
121890,50
2950,50“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.