Vyhláška č. 210/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Platnosť od 12.07.2016
Účinnosť od 01.10.2016

210

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. mája 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písmená g) až s) znejú:

g) ubytovacím zariadením budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie, a ktoré je uvedené v písmenách h) až q),

h) ubytovacím zariadením pre cestovný ruch budova alebo jej časť, v ktorej sa verejnosti poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby; ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku,1)

i) ubytovacím zariadením s celoročným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl,

j) ubytovacím zariadením sociálnych služieb budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia,1a)

k) ubytovacím zariadením s časovo obmedzeným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská,1a) a v rámci poskytovania výchovy a vzdelávania deťom v špeciálnych výchovných zariadeniach,1b)

l) ubytovaním v rámci vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ubytovanie v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú najmä detské domovy, krízové strediská a resocializačné strediská,1c)

m) dlhodobým pobytom alebo krátkodobým pobytom v rámci poskytovania sociálnej služby, poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ktorou je služba včasnej intervencie, v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú nízkoprahové denné centrá, integračné centrá, komunitné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, v zariadeniach podporných sociálnych služieb, ktorými sú denné centrá, jedálne, práčovne a strediská osobnej hygieny1a), krátkodobým pobytom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou formou, celodennou formou alebo po určitý čas dňa,1c)

n) jednoduchým ubytovacím zariadením s prechodným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom práce, najmä robotnícke ubytovne alebo ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom sezónnej práce nepresahujúcej osem mesiacov, najmä ubytovne pre brigádnikov,

o) ubytovacím zariadením s nižším štandardom budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú útulky a nocľahárne,1a)

p) ubytovacím zariadením sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, byty alebo rodinné domy, v ktorých sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,

q) ubytovacím zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúcim rodinné ubytovanie, byty alebo rodinné domy, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo časti budov, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samostatných skupinách,1c)

r) ubytovacím zariadením poskytujúcim ubytovanie v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody izby alebo cely v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v nemocnici pre obvinených a odsúdených, samostatných oddeleniach výkonu väzby a otvorených oddeleniach,1d)

s) ubytovacou bunkou časť ubytovacieho zariadenia, ktorú tvoria najviac štyri izby, spoločná predsieň a zariadenia na osobnú hygienu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1d znejú:

„1) § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

1a) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1b) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1d) § 5 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 až 5, 7 a 8 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 1 a 2, § 12 ods. 1 až 6 a 8 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 ods. 9 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „1“ nahrádza odkazom 1e.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.“.

3. V § 2 ods. 10 sa slová „Príklady parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy“ nahrádzajú slovami „Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy“.

4. V § 2 ods. 11 sa za slová „po plesni“ vkladá čiarka a slová „po zatečení a“.

5. V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Dvere sa nepovažujú za otvory na prívod a odvod vzduchu prirodzeným vetraním.“.

6. V § 4 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Požiadavky na združené osvetlenie v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) sú uvedené v prílohe č. 3.“.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

7. V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:

b) obytných miestností v detských domovoch, krízových strediskách, resocializačných strediskách v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a v apartmánových domoch,4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 4 ods. 13 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z.“.

8. V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a biologických“.

9. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Limitné hodnoty alergénov roztočov sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 7a. Frekvencia stanovenia alergénov roztočov sa určuje na základe fyzickej životnosti lôžok a lôžkovín a používania matracových chráničov najmenej jedenkrát za päť rokov pri lôžkach a lôžkovinách starších ako desať rokov.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

10. § 9 a 10 vrátane nadpisu nad § 9 znejú:

„Požiadavky na ubytovacie zariadenia

§ 9

(1) Ubytovacie zariadenie musí mať zabezpečené dostatočné množstvo tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody.

(2) Svetlá výška izby ubytovacieho zariadenia musí mať

a) najmenej 2 400 mm, odporúča sa 2 600 mm,7a)

b) v podkroví najmenej 2 300 mm, odporúča sa aspoň 2 400 mm,7a)

c) v podkroví so skloneným stropom najmenej nad polovicou svojej plochy svetlú výšku najmenej 2 400 mm; v miestach sklonenia má byť najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je najmenšia svetlá výška 1 300 mm.7a)

(3) Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení, pre ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8.

(4) Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8a.

(5) Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálnych výchovných zariadení, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8b.

(6) Požiadavky na plochu izby jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. n), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8c.

(7) Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení s nižším štandardom, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. o), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8d.

(8) Požiadavky na plochy miestností, na vybavenie spoločných priestorov, na vybavenie zariadeniami na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach sociálnych služieb poskytujúcich rodinné ubytovanie podľa § 1 ods. 2 písm. p) a v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúcich rodinné ubytovanie podľa § 1 ods. 2 písm. q), ktorými sú detské domovy a krízové strediská, musia spĺňať najmenšie odporúčané plochy miestností podľa slovenskej technickej normy.7b)

(9) Požiadavky na plochy miestností, vybavenie spoločných priestorov, vybavenie zariadeniami na osobnú hygienu v resocializačných strediskách, musia spĺňať zásady navrhovania foriem bývania odlišného štandardu podľa slovenskej technickej normy.7c)

(10) Do plochy izieb ubytovacích zariadení sa započítava

a) celá plocha miestnosti okrem plôch, nad ktorými je svetlá výška menšia ako 1 300 mm,

b) plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1 200 mm široké, 300 mm hlboké a 2 000 mm vysoké od podlahy,

c) plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi a kuchynskou linkou.

(11) Do plochy izieb ubytovacích zariadení sa nezapočítava plocha okenných a dverových ústupkov a plocha zabratá vstavaným nábytkom.

(12) Izbu možno vybaviť poschodovými posteľami výnimočne v ubytovacích zariadeniach s časovo obmedzeným ubytovaním, okrem zariadení opatrovateľskej služby a rehabilitačných stredísk, ubytovacích zariadeniach s nižším štandardom, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v jednoduchých ubytovacích zariadeniach s prechodným ubytovaním, a to len vtedy, ak svetlá výška izby je najmenej 2 600 mm a objem vzduchu na jedného ubytovaného je najmenej 13 m3. Horné lôžko musí byť zabezpečené odnímateľnou bočnicou, nepriepustnou podložkou pod matracom a prístup k hornému lôžku musí byť zabezpečený rebríkom.

(13) Ubytovacie zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. j) a l), zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. m), sa stavebnotechnicky zabezpečujú tak, aby umožňovali užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v každom priestore určenom pre prijímateľov sociálnej služby.7d)

(14) Požiadavky na plochu izby alebo cely ubytovacieho zariadenia podľa § 1 ods. 2 písm. r) a základné vybavenie izby alebo cely upravujú osobitné predpisy.7e)

(15) Plochu, ktorá sa nezapočítava do plochy izby alebo cely v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) upravujú osobitné predpisy.7f)

(16) Izbu alebo celu v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) možno vybaviť poschodovými posteľami, pričom svetlá výška izby je najmenej 2 500 mm a objem vzduchu na jedného ubytovaného je najmenej 8,5 m3, okrem dočasného zníženia ubytovacej plochy cely alebo izby.7g) Horné lôžko musí byť vybavené zábranou, nepriepustnou podložkou pod matracom a prístup k hornému lôžku musí byť zabezpečený rebríkom.

§ 10

(1) V ubytovacích zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. h) až l) a o), ak nie sú zariadeniami uvedenými v § 1 ods. 2 písm. p) a q), sa zriaďuje

a) priestor na vypranie osobnej bielizne a odevov a primerane aj oddelený priestor na sušenie a žehlenie osobnej bielizne a odevov s možnosťou vetrania, ak pranie osobnej bielizne a odevov nie je zabezpečené iným spôsobom,

b) uzavretý priestor na uloženie potrieb na upratovanie vybavený výlevkou s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody a skrinkou na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov so zabezpečením vetrania.

(2) V ubytovacích zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. h), j), k), l) a o), ak nie sú zariadeniami uvedenými v § 1 ods. 2 písm. p) a q), sa zriaďuje

a) priestor na uskladnenie inventára a uzavretý priestor na oddelené skladovanie čistej a použitej bielizne s možnosťou vetrania,

b) uzavretý priestor s možnosťou vetrania na uloženie predmetov občasnej potreby, ako sú kufre, sezónne odevy, vozíky.

(3) Požiadavky na miestnosti určené na pranie, sušenie osobnej bielizne a odevov v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) upravujú osobitné predpisy.7h)

(4) V zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby, domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach sa zriaďuje čistiaca miestnosť na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok s možnosťou vetrania, ktorá je vybavená výlevkou s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody a s plochou na odkladanie zdravotníckych pomôcok.

(5) V zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, v ktorých sa poskytujú sociálne služby ambulantnou formou, sa zriaďuje aj oddychová miestnosť a vo vstupnej časti priestor na odloženie vrchného odevu a na prezúvanie.

(6) Ak sa v ubytovacom zariadení zriaďuje centrálna práčovňa, musí spĺňať tieto požiadavky:

a) čistá časť práčovne je funkčne a stavebne oddelená od nečistej časti práčovne, pričom dispozičné riešenie a vybavenie je zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku kríženiu prevádzky čistej časti a nečistej časti,

b) čistá časť práčovne je vybavená umývadlom s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody; v nečistej časti práčovne sú umiestnené práčky, pričom je tiež vybavená umývadlom a drezom s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody,

c) zabezpečiť podmienky na sušenie bielizne, mangľovanie bielizne alebo žehlenie bielizne a ochranu čistej bielizne pred znečistením a druhotnou kontamináciou,

d) podlahy v priestoroch práčovne s mokrou prevádzkou sú vyspádované ku kanalizačnej vpusti; povrchová úprava stien v mieste možného znečistenia do výšky 180 cm a podlaha všetkých priestorov práčovne je z umývateľného, dezinfikovateľného a nešmykľavého materiálu,

e) vetranie všetkých priestorov práčovne sa zabezpečuje podľa § 3.

(7) Miestnosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. m), v ktorých sa vykonáva pracovná terapia a záujmová činnosť, je vybavená umývadlom s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody.

(8) V zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak tieto zariadenia neposkytujú ubytovanie, miestnosť, v ktorej sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, alebo ak vykonávajú odborné metódy práce, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.7i)

(9) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení, pre ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9.

(10) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9a.

(11) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9b.

(12) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. n), sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9c.

(13) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení s nižším štandardom, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. o), sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9d.

(14) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) sa stanovujú podľa účelu ubytovacieho zariadenia.7j)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7j znejú:

„7a) STN 73 4301 Budovy na bývanie.

7b) Príloha C STN 73 4301 Budovy na bývanie.

7c) Príloha D STN 73 4301 Budovy na bývanie.

7d) § 56 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

7e) § 18 ods. 1 až 5, 7 a 8 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 ods. 1 až 6 a 8 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov.
§ 29 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.

7f) §14a ods. 2 vyhlášky č. 437/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 29 ods. 2 vyhlášky č. 368/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7g) § 18 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 ods. 1 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14a ods. 5 vyhlášky č. 437/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 29 ods. 5 vyhlášky č. 368/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7h) § 20 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 15 až 17, § 43 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 437/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 a 75 ods. 2 vyhlášky č. 368/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7i) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

7j) § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 34 ods. 1, § 43 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 437/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 46 ods. 1 vyhlášky č. 368/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 11 odsek 4 znie:

(4) V zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. j) a m), v zariadeniach opatrovateľskej služby a rehabilitačných strediskách, sa zriaďuje kúpeľňa na používanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vybavená umývadlom, zdravo-technickým zariadením umožňujúcim celkovú očistu tela a záchodovou misou.“.

12. § 11 sa dopĺňa odsekmi 5 až 13, ktoré znejú:

(5) Zariadenia na osobnú hygienu, šatne a oddychové miestnosti zamestnancov v ubytovacích zariadeniach musia spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky podľa osobitného predpisu.7k)

(6) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach, pre ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10.

(7) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10a.

(8) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10b.

(9) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v jednoduchých ubytovacích zariadeniach s prechodným ubytovaním, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. n), sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10c.

(10) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach s nižším štandardom, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. o), sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10d.

(11) V ubytovacích zariadeniach podľa § 1 ods. 2 písm. r) sú umyvárne, záchody a sprchy zriadené tak, že sú

a) súčasťou izby alebo cely v stavebne oddelenom priestore vybavenom umývadlom, záchodom a sprchou,

b) súčasťou izby alebo cely, kde je umiestnené umývadlo a záchod v priestore oddelenom zástenou, alebo

c) ako spoločné umyvárne so samostatným vchodom a spoločné záchody so samostatným vchodom z chodby ubytovacieho zariadenia.

(12) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody sú uvedené v prílohe 5 tabuľke č. 10e.

(13) Ustanovenie odseku 12 sa na ubytovacie zariadenie podľa § 1 ods. 2 písm. r) pri dočasnom znížení ubytovacej plochy izby alebo cely7g) nevzťahuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7k znie:

„7k) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z.“.

11. § 12 znie:

㤠12

(1) V ubytovacích zariadeniach sociálnych služieb, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, v školských zariadeniach a v účelových zariadeniach na ubytovanie študentov vysokých škôl, sa zriaďuje miestnosť na izoláciu chorých, prednostne na najnižšom poschodí, ktorá je vybavená zariadením na osobnú hygienu.

(2) Ak sa v ubytovacích zariadeniach sociálnych služieb, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, v zariadeniach opatrovateľskej služby a v rehabilitačných strediskách zriaďuje ambulancia alebo prípravovňa pre sestru, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.7l)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7l znie:

„7l) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 410/2008 Z. z.).“.

12. V § 13 odsek 1 znie:

(1) Steny predsiení ubytovacích buniek, zariadení na osobnú hygienu, kuchyniek a spoločných priestorov sú na miestach, na ktorých môže dôjsť k ich znečisteniu, zabezpečené umývateľným povrchom; ostatná plocha stien a steny iných miestností musia byť vymaľované. Základná oprava všetkých umývateľných povrchov a maľovanie stien sa vykonáva najmenej raz za tri roky; pri znečistení bezodkladne.“.

13. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Nábytok a ostatné vybavenie izby v ubytovacích zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. j), k) a m), ak nie sú zariadeniami uvedenými v § 1 ods. 2 písm. p) a q), musí byť z umývateľných materiálov. Na čalúnenom nábytku je umiestnený poťah, ktorý je snímateľný a z pracieho materiálu; poškodený a opotrebovaný nábytok a ostatné vybavenie izby je potrebné vymeniť po uplynutí ich životnosti.“.

14. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) frekvenciu zisťovania prítomnosti alergénov roztočov.“.

15. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2016

(1) Ubytovacie zariadenia, ktorých priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. októbrom 2016, nemusia spĺňať požiadavky na svetlú výšku izby uvedené v § 9 ods. 2 v znení účinnom od 1. októbra 2016.

(2) Ubytovacie zariadenia, ktorých priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. októbrom 2016, nemusia spĺňať požiadavky na umývadlo v izbe uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8 vyhlášky účinnej od 1. októbra 2016, ak ide o zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská.

(3) Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. októbrom 2016, musia splniť požiadavky podľa vyhlášky účinnej od 1. októbra 2016 do 1. októbra 2018; to sa nevzťahuje na zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m), ktorých priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. októbrom 2016.

(4) Požiada ky na vnútorné prostredie budov ubytovacích zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r), na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné kolaudačné rozhodnutie pred l. októbrom 2016, sa posudzujú podľa predpisov platných ku dňu vydania právoplatného stavebného povolenia alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

(5) Ubytovacie zariadenia podľa § 1 ods. 2 písm. r) musia splniť požiadavky uvedené v § 9 ods. 16 vyhlášky účinnej od 1. októbra 2016 najneskôr do 30. septembra 2021.“.

16. V prílohe č. 2 tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1 Triedy činnosti

Trieda
činnosti
Celkový
energetický
výdaj
Príklady činnosti *)
qM [W.m-2]qM [met]
0≤ 65≤ 1,12Pokojné ležanie, uvoľnené sedenie (odpočinok, sledovanie programu).
1a66 až 801,13 až 1,38Činnosť posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou (administratívne práce, činnosť v učebniach); činnosť posediačky spojená s ľahkou manuálnou prácou rúk a ramien (písanie na stroji, práca s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce,
zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov).
1b81 až 1051,39 až 1,81Činnosť posediačky s občasnou manuálnou prácou rúk, ramien a nôh; činnosť postojačky občas spojená s pomalou
chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien alebo prekonávaním
malého odporu (varenie, strojné opracovanie a montáž malých ľahkých dielcov, nakupovanie).
1c106 až 1301,82 až 2,23Činnosť posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh; činnosť postojačky s trvalým zapojením oboch rúk,
ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (činnosť v sklade alebo v kuchyni, upratovanie, lakovanie, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov). Pomalá chôdza po rovine.“.

Poznámka:

*) Uvedené príklady činnosti slúžia len na orientáciu. Na spoľahlivé zatriedenie činnosti sa vykonáva objektívne meranie energetického výdaja alebo podrobná analýza vykonávanej činnosti.

Triedy činnosti sú odvodené od klasifikácie uvedenej v technickej norme STN EN 27243 Horúce prostredie. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého guľového teplomeru).“.

17. V prílohe č. 2 v tabuľke č. 2a a tabuľke č. 2b sa slová „Trieda práce“ nahrádzajú slovami „Trieda činnosti“.

18. V prílohe č. 2 nadpis tabuľky č. 4 znie:

„Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vybraných priestoroch s krátkodobým pobytom osôb“.

19. V prílohe č. 2 tabuľke č. 4 sa slovo „autoWC“ nahrádza slovom „WC“.

20. V prílohe č. 2 nadpis tabuľky č. 5 znie:

„Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre priestory s osobitnými požiadavkami“.

21. V prílohe č. 2 tabuľke č. 5 sa časť „Sauny, soláriá“ nahrádza časťou „Sauny, soláriá, kryté umelé kúpaliská“ a časťou „Zariadenia pre deti a mládež“, ktoré znejú:

„Priestorto [°C]φ [%]n [h-1]
Sauny, soláriá, kryté umelé kúpaliská
sprcháreň/bazén sauny22 – 24≤ 858
potiareň80 a 100a)5
odpočiváreň24 – 2630 – 703
miestnosť s opaľovacími zariadeniami22 – 2430 – 703
šatňa22 – 2430 – 703
bazénová hala krytého umelého kúpaliskab)26 – 32≤ 706 – 7
Zariadenia pre deti a mládež
herne a spálne pre deti do 6 rokov vekunajmenej 2230 – 705
umyvárne a WC pre deti do 6 rokov vekunajmenej 2430 – 708
učebne, herne, denné miestnosti20 – 2430 – 703 – 8
telocvične, cvičebne1530 – 705
šatne pri telocvičniach, cvičebniachnajmenej 2030 – 705
umyvárne a WC pri telocvičniach, cvičebniachnajmenej 2430 – 708
iné šatne, chodby, záchodynajmenej 1530 – 705“.

22. V prílohe č. 2 pod tabuľkou č. 5 poznámka b) znie:

„b) Pri teplote vody v bazéne t ≤ 30°C má byť teplota vzduchu (t0) v bazénovej hale vyššia aspoň o 1 °C ako teplota vody v bazéne; pri vyššej teplote vody v bazéne má byť teplota vzduchu najviac 32 °C.“.

23. V prílohe č. 3 písm. b) bode 1 sa za bod 1ab. vkladajú body 1ac. a 1ad., ktoré znejú:

1ac. v priestoroch so združeným osvetlením v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) Em = 200 lx,

1ad. v miestnosti podľa osobitných predpisov7m) s umelým osvetlením Em = 100 lx.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7m znie:

„7m) § 18 ods. 6 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 ods. 7 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

24. V prílohe č. 4 tabuľke č. 6 položky 1 až 3 znejú:

„1.oxid uhoľnatýCO35 000

10 000

7 000
1

8

24
Vystavenie nepresahuje ustanovený čas, také vystavenie
sa nezopakuje v priebehu 8 hodín,
také vystavenie sa nezopakuje
v priebehu 24 hodín
2.tuhé častice PM10PM105024Prachové častice s prevládajúcou veľkosťou
častíc s priemerom 10 µm,
ktoré prejdú špeciálnym
selektívnym filtrom
s 50-percentnou účinnosťou
3.oxid dusičitýNO2200
40
1
24“.

25. V prílohe č. 4 tabuľke č. 6 položka 15 znie:

„15.naftalénC10H81024“.

26. V prílohe č. 4 tabuľka č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Tabuľka č. 7 Limitné hodnoty mikrobiologických ukazovateľov kvality vnútorného ovzdušia

UkazovateľNajvyššia prípustná hodnota KTJ.m-3
celkový počet mikroorganizmov< 500
plesne< 500
patogénne mikroorganizmy< 1
legionely< 1

Poznámka:

V indikovaných prípadoch mikrobiologické vyšetrenie kvality ovzdušia pomocou prístroja aeroskop.“.

27. V prílohe č. 4 sa za tabuľku č. 7 dopĺňa tabuľka č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Tabuľka č. 7a Limitné hodnoty alergénov roztočov

UkazovateľNajvyššia prípustná hodnota KTJ.m3
roztoče< 2 µg alergénov roztočov/1 g prachu alebo 0,6 mg guanínu/1 g prachu

Poznámka:

Limitné hodnoty sa vzťahujú na vzorky prachu odobraté z lôžok a lôžkovín.“.

28. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 259/2008 Z. z.

POŽIADAVKY NA UBYTOVACIE ZARIADENIA

Tabuľka č. 8: Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení, ktoré sú uvedené v § 1
ods. 2 písm. i) a j) a pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
Školské internáty, účelové zariadenia na ubytovanie
študentov vysokých škôl
Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov,
domovy sociálnych služieb,
špecializované zariadenia,
zariadenia opatrovateľskej služby,
rehabilitačné strediská
plocha jednoposteľovej izbynajmenej 8 m2najmenej 10 m2
plocha viacposteľovej izbyna jedného ubytovaného
najmenej 6 m2 (na každého
ďalšieho 5 m2)

v izbe najviac 3 ubytovaní

v ubytovacej bunke najviac 10 lôžok

v ubytovacej bunke najviac štyri izby
na jedného ubytovaného
najmenej 8 m2


v izbe najviac 3 ubytovaní

v ubytovacej bunke najviac 4 lôžka

v ubytovacej bunke najviac dve izby
základné vybavenie izbystále lôžko pre každého
ubytovaného

spoločný stôl v každej izbe

stolička pre každého ubytovaného

jednodielna skriňa pre každého ubytovaného

nástenný vešiak

nádoba na odpadky (1/izba alebo bunka)

zrkadlo (1/izba alebo bunka)
stále lôžko pre každého
ubytovaného

spoločný stôl v každej izbe

stolička pre každého ubytovaného

dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného

nástenný vešiak

nádoba na odpadky

umývadlo*)
na každé lôžko pripadá:

pracovná lampa

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

nočný stolík

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta

Poznámka:

*) Požiadavka sa neuplatňuje na izbách, ak sú umiestnené v ubytovacej bunke.

Tabuľka č. 8a: Požiadavky na plochu izby ubytovacieho zariadenia, ktorým je zariadenie núdzového bývania, domov na polceste, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
Zariadenie núdzového
bývania
Domov na polcesteZariadenie dočasnej
starostlivosti o
deti
Zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek
uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)
plocha jednoposteľovej
izby
najmenej 6 m2najmenej 6 m2najmenej 6 m2
plocha viacposteľovej izbyna jedného
ubytovaného
najmenej 4 m2
na jedného
ubytovaného
najmenej 4 m2


v izbe najviac 4
ubytovaní

v ubytovacej
bunke najviac 8
lôžok

v ubytovacej
bunke najviac tri
izby
na jedného
ubytovaného
najmenej 4 m2


v izbe najviac 6
ubytovaných

v ubytovacej
bunke najviac
12 lôžok

v ubytovacej
bunke najviac tri
izby
základné vybavenie izbystále lôžko pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe


stolička pre
každého
ubytovaného

skriňanástenný vešiak

nádoba na odpadky

zrkadlo
stále lôžko pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe


stolička pre
každého
ubytovaného

skriňanástenný vešiak

nádoba na odpadky

zrkadlo
stále lôžko pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe


stolička pre
každého
ubytovaného

skriňa pre
každého
ubytovaného

nástenný vešiak

nádoba na odpadky

zrkadlo
spoločný stôl
v každej miestnosti

stolička
pre každého
klienta

nástenný vešiak

nádoba na odpadky

zrkadlo
na každé lôžko
pripadá:matrac

poduška
a obliečka

prikrývka
a obliečka

plachta
na každé lôžko
pripadá:

nočná lampa

matrac

poduška
a obliečka

prikrývka
a obliečka

plachta
na každé lôžko
pripadá:

nočná lampa

matrac

poduška
a obliečka

prikrývka
a obliečka

plachta
vybavenie oddychovej
miestnosti
lôžko alebo polohovateľné kreslo
pre každého klienta

Tabuľka č. 8b: Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálnych výchovných zariadení, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
Detský domovResocializačné strediskoKrízové strediskoŠpeciálne výchovné zariadenie
plocha izbyna jedného
ubytovaného
6 m2
na jedného
ubytovaného
6 m2
na jedného
ubytovaného
4 m2
na jedného
ubytovaného
6 m2
základné vybavenie
izby
stále lôžko
s úložným
priestorom pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe

stolička pre
každého
ubytovaného

jednodielna skriňa pre každého
ubytovaného
stále lôžko pre
každého
ubytovanéhospoločný stôl
v každej izbe

stolička pre
každého
ubytovaného

jednodielna skriňa pre
každého
ubytovaného
stále lôžko pre
každého
ubytovanéhospoločný stôl
v každej izbe

stolička pre
každého
ubytovaného

jednodielna skriňa pre
každého
ubytovaného
stále lôžko s úložným
priestorom pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe

stolička pre každého
ubytovaného

jednodielna skriňa pre
každého
ubytovaného

vešiak

zrkadlo
na každé lôžko pripadá:

polička

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

polička

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

polička

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

polička

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta

Tabuľka č. 8c: Požiadavky na plochu izby jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. n), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
Robotnícka ubytovňaUbytovňa pre brigádnikov
plocha viacposteľovej izbyna jedného ubytovaného najmenej 5 m2na jedného ubytovaného najmenej 5 m2
základné vybavenie izbystále lôžko pre každého ubytovaného

spoločný stôl v každej izbe

stolička pre každého ubytovaného

skriňa

nástenný vešiak

nádoba na odpadky
stále lôžko pre každého ubytovaného


skriňanádoba na odpadky
na každé lôžko pripadá:

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

matrac

Tabuľka č. 8d: Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení s nižším štandardom, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. o), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
NocľaháreňÚtulok
plocha viacposteľovej izbyna jedného ubytovaného najmenej 3 m2na jedného ubytovaného najmenej 3 m2
základné vybavenie izbylôžko pre každého ubytovaného


nádoba na odpadky
lôžko pre každého ubytovaného

skriňa

nádoba na odpadky
na každé lôžko pripadá:

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta

Tabuľka č. 9: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení, ubytovacích zariadení, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. i) a j), pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská

Druh ubytovacieho zariadenia
Školské internáty, účelové zariadenia na ubytovanie
študentov vysokých škôl
Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb,
špecializované zariadenia, zariadenia
opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská
spoločenská miestnosť1 m2 na ubytovaného
študovňapracovné stoly, stoličky
kuchynkavarič na 30 ubytovaných

chladnička

drez na umývanie riadu
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej bielizne a odevovumývadlo alebo drez

jedna práčka na 200 ubytovaných
umývadlo a drez

jedna práčka na zariadenie

Tabuľka č. 9a: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domov na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)

Druh ubytovacieho zariadenia
Zariadenie núdzového bývaniaDomov na polcesteZariadenie dočasnej starostlivosti o detiZariadenia sociálnej služby pre fyzické osoby
odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek
uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)
spoločenská miestnosť1 m2 na ubytovaného1 m2 na ubytovaného1 m2 na ubytovaného3 m2 na klienta
kuchynkadvojvarič na 10 ubytovaných

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič


chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič


chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej
bielizne a odevov
umývadlo a drez

jedna práčka na zariadenie
umývadlo a drez

jedna práčka na zariadenie
umývadlo a drez

jedna práčka na zariadenie

Tabuľka č 9b: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

Druh ubytovacieho zariadenia
Detský domovResocializačné strediskoKrízové strediskoŠpeciálne výchovné
zariadenia
spoločenská miestnosť1 m2 na jednu osobu1 m2voliteľne (podľa priestorových
možností)
1 m2 na jednu osobu
kuchynkavarič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
voliteľne:

varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej bielizne
a odevov
jedna práčka na zariadeniejedna práčka na zariadeniejedna práčka na zariadeniejedna práčka na zariadenie
miestnosť na odkladanie sezónneho odevu
a obuvi
voliteľne podľa priestorových
možností
nienievoliteľne podľa priestorových
možností

Tabuľka č. 9c: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním

Druh ubytovacieho zariadenia
Robotnícka ubytovňaUbytovňa pre brigádnikov
kuchynkadvojvarič na 10 ubytovaných

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej bielizne a odevovumývadlo a drez
a jedna práčka najviac na 30 ubytovaných
umývadlo a drez
a jedna práčka na zariadenie

Tabuľka č. 9d: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení s nižším štandardom

Druh ubytovacieho zariadenia
NocľaháreňÚtulok
spoločenská miestnosť0,33 m2 na ubytovaného1 m2 na ubytovaného
kuchynkavarič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej bielizne a odevovumývadlo alebo drez

jedna práčka na zariadenie
umývadlo alebo drez

jedna práčka na zariadenie

Tabuľka č. 10: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. i), j), pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská

Druh ubytovacieho zariadenia
Školské internáty, účelové zariadenia na ubytovanie
študentov vysokých škôl
Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 6 ubytovaných
sprchanajviac na 10 ubytovanýchnajviac na 6 ubytovaných
záchodová misanajviac na 10 žiennajviac na 6 žien
záchodová misanajviac na 10 mužovnajviac na 6 mužov

Poznámka:

V účelovom zariadení na ubytovanie študentov vysokých škôl, ktorým je komplex átriových pavilónov s terasovitým riešením alebo s terasovitým usporiadaním pavilónov, najmenej jedna sprcha na 13 ubytovaných.

Tabuľka č. 10a: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domov na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)

Druh ubytovacieho zariadenia
Zariadenie núdzového bývaniaDomov na polcesteZariadenie dočasnej starostlivosti o detiZariadenia sociálnej služby pre fyzické osoby odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek
uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 10 klientov
sprchanajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovanýchjedna sprcha v zariadení
záchodová misanajviac na 6 žiennajviac na 8 žiennajviac na 8 žiennajviac na 10 žien
záchodová misanajviac na 10 mužovnajviac na 10 mužovnajviac na 10 mužovnajviac na 10 mužov

Tabuľka č. 10b: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

Druh ubytovacieho zariadenia
Detský domovResocializačné strediskoKrízové strediskoŠpeciálne výchovné zariadenia
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 5 ubytovanýchnajviac na 5 ubytovanýchnajviac na 5 ubytovanýchnajviac na 5 ubytovaných
sprchanajviac na 10 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovanýchnajviac na 15 ubytovanýchnajviac na 15 ubytovaných
záchodová misanajviac na 10 dievčatnajviac na 10 dievčatnajviac na 15 dievčatnajviac na 6 dievčat
záchodová misanajviac na 10 chlapcovnajviac na 10 chlapcovnajviac na 15 chlapcovnajviac na 6 chlapcov
pisoárnajviac na 10 chlapcov

Tabuľka č. 10c: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním

Druh ubytovacieho zariadenia
Robotnícka ubytovňaUbytovňa pre brigádnikov
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovaných
sprchanajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovaných
záchodová misanajviac na 6 žiennajviac na 6 žien
záchodová misanajviac na 10 mužovnajviac na 10 mužov
pisoárnajviac na 15 mužovnajviac na 15 mužov

Tabuľka č. 10d: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení s nižším štandardom

Druh ubytovacieho zariadenia
NocľaháreňÚtulok
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 10 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovaných
sprchanajviac na 15 ubytovanýchnajviac na 15 ubytovaných
záchodová misanajviac na 15 žiennajviac na 10 žien
záchodová misanajviac na 20 mužovnajviac na 15 mužov
pisoárnajviac na 20 mužovnajviac na 15 mužov

Tabuľka č. 10e: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody

Druh ubytovacieho zariadenia
Ubytovacie zariadenie v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
umývadlo s tečúcou pitnou vodounajviac na 10 ubytovaných
sprchanajviac na 15 ubytovaných
záchodová misanajviac na 10 žien
záchodová misanajviac na 15 mužov
pisoárnajviac na 15 mužov“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.


Tomáš Drucker v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.