Vyhláška č. 208/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.06.2016
Účinnosť od 01.07.2016

OBSAH

208

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 24. júna 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 304/2009 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z., vyhlášky č. 604/2008 Z. z., vyhlášky č. 601/2009 Z. z. a vyhlášky č. 325/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok,“.

2. V § 11 sa za slovo „zastavené“ vkladajú slová „alebo v ktorom bolo odmietnuté podanie vo veci samej“.

3. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o umorenie listiny je peňažná suma uvedená v návrhu na umorenie listiny.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Odmena súdneho komisára za úkony v konaní o umorenie listiny je 1 % z peňažnej sumy uvedenej v návrhu na umorenie listiny, najmenej 33,19 eura, najviac 663,50 eura.“.

5. V § 13 ods. 1 sa za slová „§ 12 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.

6. V § 14 ods. 1 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „súdny komisár“.

7. V § 14 ods. 2 sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „alebo v konaní o umorenie listiny“.

8. V § 17 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „súdny komisár“.

9. V § 18 ods. 1 sa slovo „Súdny“ nahrádza slovom „súdny“.

10. V § 20 sa za slovo „dedičstve“ vkladá čiarka a slová „v konaní o umorenie listiny“.

11. V prílohe položke A druhý bod znie:

2. Za spísanie závetu, listiny o vydedení alebo vyhlásenia o voľbe práva, alebo odvolania týchto úkonov, za každý z týchto úkonov .............. 26,56 eura.“.

12. V prílohe položke A sa vypúšťa tretí a šiesty bod.

V položke A sa doterajšie body 4 a 5 označujú ako body 3 a 4 a body 7 a 8 sa označujú ako body 5 a 6.

13. V prílohe položke B sa vypúšťa druhý bod. Súčasne sa zrušuje označenie bodu 1.

14. V prílohe položke E sa za slovo „úschovy“ vkladá čiarka a slová „ak nejde o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu“ a na konci sa pripája táto veta:

„Za prijatie do úschovy listiny, listinného cenného papiera, peňazí alebo hnuteľnej veci, ak ide o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu, 1 % z ceny veci, najmenej 6,50 eura, najviac 663,50 eura.“.

15. Príloha sa dopĺňa o položku N, ktorá znie:

„Položka N

Za zistenie totožnosti za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje, pri úkonoch podľa položky A, B, E, J a K .............. 1,33 eura.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.


Lucia Žitňanská v.r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.