191

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. novembra 2007 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 712 z 31. januára 2008 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 19. marca 2008.

Zmluva nadobudne platnosť 29. júna 2016 v súlade s čl. 13 ods. 1.


ZMLUVA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU KAZAŠSKEJ REPUBLIKY O PODPORE A VZÁJOMNEJ OCHRANE INVESTÍCIÍ

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kazašskej republiky, ďalej len „zmluvné strany“,

v záujme zintenzívnenia ekonomickej spolupráce vo vzájomný prospech oboch zmluvných strán,

s úmyslom vytvárať a zachovávať priaznivé podmienky pre investorov štátu jednej zmluvnej strany, ktorí investujú na území štátu druhej zmluvnej strany,

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana takýchto investícií na základe tejto zmluvy sú stimulom pre podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

ČLÁNOK 1

Definície

Na účely tejto zmluvy:

1. Pojem „investícia“ označuje každý druh majetku investovaného investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky majetkové práva, ako sú záložné práva, prenájmy alebo záruky,

b) akcie, cenné papiere a dlhopisy spoločností a iné formy účasti v spoločnosti,

c) peňažné pohľadávky alebo iné plnenia s ekonomickou hodnotou na základe zmlúv,

d) práva duševného vlastníctva vrátane práv súvisiacich s autorskými právami, patentmi, priemyselnými vzormi alebo modelmi, technickými procesmi, ochrannými známkami obchodného tovaru alebo služieb, obchodnými menami a know-how a good-will a ostatných práv podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán,

e) koncesie s ekonomickou hodnotou udelené podľa zákona alebo na základe zmluvy vrátane koncesií na výskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.

Žiadna zmena formy, v ktorej je majetok investovaný alebo reinvestovaný, nemá vplyv na jeho charakter investície.

2. Pojem „výnos“ označuje sumu získanú z investícií, ktorá zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úroky, dividendy, tantiémy, licenčné poplatky a iné poplatky.

3. Pojem „investor“ označuje každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany a s ustanoveniami tejto zmluvy:

a) pojem „fyzická osoba“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá je občanom štátu jednej zmluvnej strany a ktorá je podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov oprávnená realizovať investície; a

b) pojem „právnická osoba“ označuje každú právnickú osobu, ktorá je zriadená a zaregistrovaná podľa vnútroštátnych právnych predpisov jednej zmluvnej strany.

4. Pojem „územie“ označuje:

pokiaľ ide o Slovenskú republiku, teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;

pokiaľ ide o Kazašskú republiku, územie štátu ohraničené pozemnými, námornými a vzdušnými hranicami vrátane súše, vôd, vnútrozemského a vzdušného priestoru, nad ktorými štát vykonáva svoju zvrchovanosť a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom.

5. Pojem „voľne zameniteľná mena“ označuje menu, ktorá sa všeobecne používa v platobnom styku pri medzinárodných transakciách a bežne sa vymieňa na hlavných medzinárodných devízových trhoch.

ČLÁNOK 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude na území svojho štátu podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu druhej zmluvnej strany a takéto investície umožní v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Každá zmluvná strana na území svojho štátu poskytne investíciám investorov štátu druhej zmluvnej strany a výnosom z nich riadne a spravodlivé zaobchádzanie, ako aj plnú ochranu a bezpečnosť.

3. Ani jedna zo zmluvných strán na území svojho štátu žiadnym spôsobom neobmedzí neprimeranými alebo diskriminačnými opatreniami riadenie, údržbu, používanie, využívanie alebo iné nakladanie s investíciami investorov štátu druhej zmluvnej strany.

ČLÁNOK 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany a ich investíciám a výnosom z nich, pokiaľ ide o rozširovanie, riadenie, údržbu, používanie, užívanie, predaj alebo iné nakladanie s ich investíciami, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu a ich investíciám.

2. Každá zmluvná strana poskytne investorom štátu druhej zmluvnej strany a ich investíciám a výnosom z nich zaobchádzanie podľa odseku 1 tohto článku podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa nebudú vzťahovať na všetky súčasné alebo budúce výhody zaobchádzania poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou na základe jej členstva alebo záväzkov v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu svojim vlastným investorom, investorom členských štátov takejto únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu alebo ktoréhokoľvek tretieho štátu.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa nebudú vzťahovať ani na žiadne výhody, ktoré niektorá zmluvná strana poskytne investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu na základe dohody o zamedzení dvojitého zdanenia alebo inej dohody, ktorá sa úplne alebo v prevažnej miere týka zdaňovania.

ČLÁNOK 4

Náhrada strát

1. Investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpia straty v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, revolúcie, povstania, vzbury, výnimočného stavu či občianskych nepokojov na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne táto druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o reštitúciu, odškodnenie, náhradu alebo iné formy vyrovnania, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytne táto druhá zmluvná strana vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie pre investorov.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí v niektorom z prípadov uvedených v tomto odseku utrpia straty na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku:

a) zabavenia ich majetku druhou zmluvnou stranou, alebo

b) zničenia ich majetku druhou zmluvnou stranou, ktoré nebolo spôsobené pri bojovej akcii ani nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

bude poskytnutá reštitúcia alebo primeraná náhrada, ktorá nebude menej priaznivá ako reštitúcia či náhrada, ktorá by za rovnakých okolností bola poskytnutá investorovi štátu druhej zmluvnej strany alebo ktoréhokoľvek tretieho štátu.

ČLÁNOK 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu jednej zmluvnej strany nebudú na území štátu druhej zmluvnej strany vyvlastnené, znárodnené, zabavené ani sa nestanú predmetom iných opatrení s účinkom zodpovedajúcim vyvlastneniu, znárodneniu alebo zabaveniu (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou opatrení vo verejnom záujme, na nediskriminačnom základe v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a v takom prípade s okamžitou, primeranou a účinnou náhradou.

2. Náhrada bude zodpovedať výške trhovej hodnoty vyvlastnených investícií ku dňu predchádzajúcemu dňu, ku ktorému bolo vyvlastnenie vykonané alebo sa stalo verejne známym, podľa toho, ktorá z týchto okolností nastane skôr. Do tejto náhrady bude zahrnutý aj úrok vo výške komerčnej úrokovej sadzby stanovenej na trhovom základe za obdobie odo dňa vyvlastnenia do dňa vyplatenia náhrady. Náhrada sa vyplatí v mene, v ktorej investor investície realizoval, prípadne so súhlasom investora v inej mene. Náhrada bude okamžite realizovateľná a voľne prevoditeľná bez obmedzení a bez zbytočného odkladu.

3. Investor štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorého sa vyvlastnenie týka, bude mať nárok na bezodkladné preskúmanie jeho prípadu a ocenenia jeho investície súdnym či iným kompetentným a nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany podľa zásad tohto článku.

4. Ak niektorá zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti, ktorá je zaregistrovaná alebo založená podľa vnútroštátnych právnych predpisov tejto zmluvnej strany a v ktorej vlastnia akcie investori štátu druhej zmluvnej strany, ustanovenia tohto článku sa použijú v rozsahu nutnom na zabezpečenie okamžitej, primeranej a účinnej náhrady.

ČLÁNOK 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana zaručí investorom štátu druhej zmluvnej strany, po splnení ich finančných záväzkov, voľný prevod platieb vrátane istín a výnosov súvisiacich s ich investíciami. Tieto prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne:

a) počiatočný kapitál a každý dodatočný kapitál na údržbu a rozvoj investície,

b) výnosy,

c) tržby z predaja alebo celkovej alebo čiastočnej likvidácie investícií,

d) platbu vykonanú na základe zmluvy vrátane platby vykonanej na základe úverovej zmluvy,

e) náhradu podľa článkov 4 a 5,

f) platby vykonané v spojitosti s urovnaním sporov,

g) príjmy a iné odmeny pre zamestnancov zo zahraničia zamestnávaných v súvislosti s investíciou.

2. Každá zmluvná strana zaručí realizáciu prevodov podľa odseku 1 tohto článku vo voľne zameniteľnej mene, a to kurzom platným v deň prevodu na území tej zmluvnej strany, kde sa investícia uskutočnila.

3. V prípade absencie devízového trhu sa použije kurz, ktorý bol použitý pri poslednej prichádzajúcej investícii, prípadne kurz stanovený podľa pravidiel Medzinárodného menového fondu.

4. Bez ohľadu na odseky 1, 2 a 3 tohto článku môže každá zmluvná strana zabrániť alebo obmedziť prevod na základe spravodlivého, nediskriminačného a v dobrej viere uplatneného vykonávania svojich vnútroštátnych právnych predpisov v spojitosti:

a) s prijímaním ochranných opatrení na nevyhnutný čas, ktoré sa môžu prijímať za výnimočných okolností, ako sú vážne makroekonomické ťažkosti alebo vážne ťažkosti s platobnou bilanciou hostiteľskej zmluvnej strany,

b) s bankrotom, platobnou neschopnosťou alebo ochranou práv veriteľov,

c) s vydávaním, obchodovaním a uskutočnením transakcií s cennými papiermi, termínovanými obchodmi, opciami alebo derivátmi,

d) s trestnými činmi,

e) s finančným výkazníctvom alebo evidenciou ohľadom prevodov, pokiaľ sú potrebné pre výkon práva alebo činnosť finančných regulačných orgánov,

f) s devízovou operáciou,

g) so zabezpečovaním výkonu rozsudkov, príkazov či rozhodnutí v súdnych konaniach,

h) s neuhradenými daňami alebo inými povinnými platbami.

5. Opatrenia podľa odseku 4 písm. a) nesmú byť uplatnené svojvoľne ani diskriminačne, musia mať obmedzený čas trvania a nesmú byť uplatnené nad rámec nevyhnutný na vyriešenie ťažkostí spojených so stavom platobnej bilancie. Zmluvná strana, ktorá opatrenia podľa tohto článku zavedie, bezodkladne o ich uplatnení upovedomí druhú zmluvnú stranu.

ČLÁNOK 7

Postúpenie práv

1. Ak niektorá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra poskytne platbu v prospech vlastných investorov v rámci záruky alebo odškodnenia poskytnutého vo vzťahu k investíciám na území štátu druhej zmluvnej strany, táto druhá zmluvná strana uzná:

a) postúpenie každého práva alebo nárokov z investorov na prvú zmluvnú stranu alebo ňou určenú agentúru, a

b) že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená vykonávať práva a uplatňovať nároky týchto investorov.

2. Postúpené práva alebo nároky nepresiahnu pôvodné práva alebo nároky investorov.

ČLÁNOK 8

Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Každý spor medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany týkajúci sa investície bude stranami sporu vyriešený pokiaľ možno priateľským spôsobom.

2. Ak nebude možné taký spor vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa oznámenia vzniku sporu niektorou stranou, spor bude na základe žiadosti a voľby investora alebo strany sporu predložený:

a) miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, na ktorej území bola investícia uskutočnená,

b) Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID) zriadenému Washingtonským dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a štátnymi príslušníkmi druhého štátu z 18. marca 1965 (ďalej len „Washingtonský dohovor“), alebo

c) medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

3. Investor, ktorý spor predložil na posúdenie miestne príslušnému súdu, sa však môže obrátiť aj na rozhodcovský súd uvedený v odseku 2 písm. b) alebo c) tohto článku, ak investor pred vynesením rozhodnutia miestne príslušného súdu k predmetu konania vo veci samej prehlási, že nemieni pokračovať v riešení prípadu prostredníctvom vnútroštátneho súdneho konania, a svoje podanie stiahne.

4. Bez dopadu na článok 26 Washingtonského dohovoru každá zmluvná strana týmto dáva súhlas s predložením sporu medzi touto zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany na vyriešenie podľa ustanovení tohto článku.

5. Rozhodcovský výrok je pre strany sporu konečný a záväzný. Každá zmluvná strana takéto rozhodnutie bezodkladne vykoná a prijme opatrenia na účinný výkon takýchto rozhodnutí v rámci územia svojho štátu.

ČLÁNOK 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami ohľadom výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy sa budú riešiť pokiaľ možno rokovaním.

2. Ak spor nebude možné vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď niektorá strana o takéto rokovanie písomne požiadala, spor bude predložený rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc (ďalej len „rozhodcovský súd“) v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Takýto rozhodcovský súd bude pre každý individuálny prípad zriadený nasledovne: do dvoch (2) mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana vymenuje jedného člena rozhodcovského súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude po schválení oboma zmluvnými stranami vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu. Predseda bude vymenovaný do štyroch (4) mesiacov odo dňa vymenovania ostatných dvoch členov.

4. Ak sa potrebné vymenovania neuskutočnia v lehotách stanovených v odseku 3 tohto článku, a pokiaľ sa nedohodnú inak, každá zmluvná strana môže požiadať o vykonanie vymenovania predsedu Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda občanom štátu niektorej zo zmluvných strán alebo z iných dôvodov nemôže túto funkciu splniť, o vykonanie potrebných vymenovaní sa požiada služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu žiadnej zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd prijme rozhodnutie väčšinovým hlasovaním. Takéto rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany záväzné a konečné. Každá zmluvná strana znáša náklady na svojho vlastného rozhodcu a na svoje zastupovanie v rozhodcovskom konaní. Náklady na predsedu a ostatné výdavky hradia v rovnakej výške obe zmluvné strany. Avšak rozhodcovský súd môže podľa vlastného uváženia nariadiť, aby bola väčšia časť alebo všetky náklady zaplatené jednou zo zmluvných strán. Vo všetkých ostatných záležitostiach si rozhodcovský súd určí svoj vlastný postup.

6. Všetky otázky súvisiace so sporom podľa odseku 1 tohto článku budú riešené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a všeobecnými zásadami medzinárodného práva.

ČLÁNOK 10

Konzultácie

Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany druhá zmluvná strana bezodkladne pristúpi ku konzultácii o výklade a/alebo uplatňovaní tejto zmluvy.

ČLÁNOK 11

Uplatňovanie iných pravidiel a osobitných záväzkov

1. Ak ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov niektorej zmluvnej strany alebo medzinárodných dohôd, ktorých stranami sú štáty oboch zmluvných strán, obsahujú všeobecné alebo konkrétne pravidlá oprávňujúce investície uskutočnené investormi štátu druhej zmluvnej strany na priaznivejšie zaobchádzanie, než aké poskytuje táto zmluva, poskytne sa výhodnejšie zaobchádzanie.

2. Každá zmluvná strana ručí za dodržiavanie záväzkov, ktoré prevzala vo vzťahu k investíciám investorov štátu druhej zmluvnej strany.

ČLÁNOK 12

Uplatňovanie tejto zmluvy

Táto zmluva sa vzťahuje na všetky investície uskutočnené investormi štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred, ako aj po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, avšak nebude sa vzťahovať na žiadny spor alebo nárok týkajúci sa investícií, ktorý vznikol a/alebo bol urovnaný pred nadobudnutím jej platnosti.


ČLÁNOK 13

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobudne platnosť 90. dňom odo dňa doručenia posledného oznámenia diplomatickou cestou, ktorým sa zmluvné strany navzájom písomne informujú o splnení všetkých vnútroštátnych podmienok nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva zostane v platnosti desať (10) rokov a zostane v platnosti aj naďalej na neurčitý čas, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane 12 mesiacov vopred svoj úmysel vypovedať túto zmluvu.

3. Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred ukončením platnosti tejto zmluvy, ustanovenia článkov 1 až 12 ostanú v platnosti ďalších desať (10) rokov odo dňa ukončenia jej platnosti.

4. Táto zmluva môže byť menená na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán, a to formou písomných protokolov, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

Dané v Bratislave 21. novembra 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, kazašskom, ruskom a anglickom, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto zmluvy je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom.


Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Počiatek

Za vládu Kazašskej republiky:

Gakym Orazbakov


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.