Vyhláška č. 18/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno g) znie:

g) názov študijného odboru,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2. V prílohe č. 2 sa vypúšťajú slová „číslo a“.

3. V prílohách č. 3 a 4 sa slová „podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)“ nahrádzajú slovami „podľa § 65 až 76 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon“.

4. V prílohe č. 3 čl. 2 a prílohe č. 4 čl. 2 sa vypúšťajú slová „Číslo študijného odboru:2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Juraj Draxler v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.