Zákon č. 171/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 06.05.2016
Účinnosť od 01.12.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2016 okrem čl. I štvrtého bodu a § 40ab v desiatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2016.

171

ZÁKON

z 28. apríla 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z. a zákona č. 392/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1b sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnaké úlohy plní Úrad vlády Slovenskej republiky aj pre predsedu vlády ako jeho výkonný orgán.“.

2. V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vláda môže určiť, že na ministerstve dočasne pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.“.

3. V § 7 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „pre informatizáciu spoločnosti a“.

4. V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

5. § 21 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.“.

6. V § 22 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Na čele Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Vedúci je za výkon svojej funkcie zodpovedný podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

7. V § 24 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády.

(3) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.“.

8. V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

9. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

(1) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

b) oblasť informatizácie spoločnosti,

c) oblasť investícií.

(2) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

(3) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti investícií zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou Slovenskej republiky.

(4) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.“.

10. Za § 40y sa dopĺňajú § 40z až 40ab, ktoré znejú:

㤠40z

(1) Pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti informatizácie spoločnosti podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júna 2016 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. mája 2016 v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií podľa odseku 1, prechádza od 1. júna 2016 do správy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40aa

(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júna 2016 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. mája 2016 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií podľa odseku 1, prechádza od 1. júna 2016 do správy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40ab

(1) Pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; to neplatí pre dotácie poskytnuté do 30. novembra 2016.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.“.

Čl. II

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“.

2. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2016

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júnom 2016 Úradom vlády Slovenskej republiky dokončí Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna 2016.“.

Čl. III

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky.25)“ nahrádzajú slovami „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.33a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 34a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 171/2016 Z. z.“.

2. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.

3. V § 6 ods. 2 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) až k), ktoré znejú:

i) schvaľuje pre operačný program záväzný plán vypracovaný riadiacim orgánom, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania cieľov operačného programu,

j) schvaľuje výzvy podľa § 17 vrátane výziev v rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce podľa § 32, výzvy na predkladanie projektových zámerov podľa § 18 ods. 1 a vyzvania na predloženie národných projektov podľa § 26, na predloženie veľkých projektov podľa § 27 a na predloženie projektov technickej pomoci podľa § 28 pred ich vyhlásením,

k) je oprávnený vykonávať krízové riadenie operačného programu v prípade, ak záväzný plán podľa písmena i) nie je predložený alebo plnenie záväzného plánu príslušného operačného programu podľa písmena i) nedosahuje aspoň 80 % a ak o tom rozhodne vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky.“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno l).

4. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Systém uplatňovania právomocí podľa odseku 2 písm. i) až k) upraví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.

5. V § 7 odsek 9 znie:

(9) Riadiaci orgán je povinný vypracovať a predložiť centrálnemu koordinačnému orgánu na schválenie záväzný plán, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania cieľov operačného programu, a po schválení centrálnym koordinačným orgánom ho plniť; v prípadoch podľa § 6 ods. 2 písm. k) je na základe rozhodnutia centrálneho koordinačného orgánu povinný strpieť výkon krízového riadenia vrátane prijímania nápravných opatrení navrhnutých centrálnym koordinačným orgánom.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2016 okrem čl. I štvrtého bodu a § 40ab v desiatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2016.


Andrej Kiska v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.