Oznámenie č. 170/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov

Platnosť od 05.05.2016
Redakčná poznámka

Dodatok k dohovoru nadobudne platnosť 8. mája 2016 v súlade s čl. 20 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 8. mája 2016.

170

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8.júla 2005 bol vo Viedni prijatý Dodatok k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkom uznesením č. 522 z 19. septembra 2007.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dodatok 19. októbra 2007. Ratifikačná listina bola uložená 7. marca 2013 u depozitára, ktorým je generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Dodatok k dohovoru nadobudne platnosť 8. mája 2016 v súlade s čl. 20 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 8. mája 2016.


Dodatok k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov1)

1. Názov Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov schváleného 26. októbra 1979 (ďalej len „Dohovor“) sa nahrádza týmto názvom:

DOHOVOR O FYZICKEJ OCHRANE JADROVÝCH MATERIÁLOV A JADROVÝCH ZARIADENÍ

2. Preambula Dohovoru sa nahrádza týmto textom:

ÚČASTNÍCKE ŠTÁTY TOHTO DOHOVORU,

UZNÁVAJÚC právo všetkých štátov rozvíjať a využívať jadrovú energiu na mierové účely a ich legitímny podiel na potenciálnych výhodách, ktoré môžu vyplynúť z mierového využívania jadrovej energie,

S PRESVEDČENÍM o potrebe zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu a prepravu jadrovej technológie na mierové využívanie jadrovej energie,

MAJÚC NA ZRETELI, že fyzická ochrana je životne dôležitá pre ochranu zdravia obyvateľstva, životné prostredie a národnú a medzinárodnú bezpečnosť,

MAJÚC NA PAMÄTI ciele a princípy Charty OSN ohľadom zachovania svetového mieru a bezpečnosti a podporu dobrých susedských a priateľských vzťahov a spoluprácu medzi štátmi,

BERÚC DO ÚVAHY, že podľa ods. 4 článku 2 Charty OSN „všetci členovia sa vo svojich medzinárodných vzťahoch zdržia hrozby použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti iného štátu alebo akéhokoľvek iného konania, ktoré nie je zlučiteľné s cieľmi Spojených národov,“

ODVOLÁVAJÚC SA na Deklaráciu o opatreniach na odstránenie medzinárodného terorizmu, ktorá bola pripojená k uzneseniu Valného zhromaždenia 49/60 z 9. decembra 1994,

ŽELAJÚC SI odvrátiť možné riziká, ktoré predstavuje nezákonné obchodovanie, nezákonné zmocnenie sa a využívanie jadrových materiálov a sabotáž namierená proti jadrovým materiálom a jadrovým zariadeniam a uvedomujúc si, že fyzická ochrana pred takýmito činmi sa stala otázkou narastajúceho národného a medzinárodného záujmu,

HLBOKO ZNEPOKOJENÉ celosvetovou eskaláciou aktov teroru vo všetkých jeho formách a podobách, ako aj hrozbou medzinárodného terorizmu a organizovaného zločinu,

VERIAC, že fyzická ochrana hrá dôležitú úlohu pri podpore nešírenia jadrových zbraní a v boji proti terorizmu,

ŽELAJÚC SI prispieť týmto Dohovorom k celosvetovému posilneniu fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení využívaných na mierové účely,

VERIAC, že trestné činy v súvislosti s jadrovými materiálmi a jadrovými zariadeniami predstavujú dôvod na vážne znepokojenie a že je naliehavá potreba prijať primerané a účinné opatrenia alebo posilniť existujúce opatrenia na zamedzenie, odhalenie a potrestanie takýchto trestných činov,

ŽELAJÚC SI posilniť ďalšiu medzinárodnú spoluprácu s cieľom zaviesť účinné opatrenia na fyzickú ochranu jadrových materiálov a jadrových zariadení v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami každého účastníckeho štátu a s týmto Dohovorom,

VERIAC, že tento Dohovor prispeje k bezpečnému využívaniu, skladovaniu a prepravovaniu jadrových materiálov a k bezpečnej prevádzke jadrových zariadení,

UZNÁVAJÚC, že existujú medzinárodne formulované odporúčania na fyzickú ochranu, ktoré sa podľa potreby aktualizujú, a ktoré môžu slúžiť ako návod na zavedenie súčasných prostriedkov na dosiahnutie účinnej úrovne fyzickej ochrany,

PRIPÚŠŤAJÚC, že za účinnú fyzickú ochranu jadrových materiálov a jadrových zariadení využívaných na vojenské účely sú zodpovedné štáty vlastniace takéto jadrové materiály a jadrové zariadenia a s vedomím, že takýmto jadrovým materiálom a zariadeniam je a aj naďalej bude venovaná maximálna fyzická ochrana

DOHODLI SA TAKTO:

3. V článku 1 Dohovoru sa po odseku (c) dopĺňajú tieto dva nové odseky:

(d) „jadrové zariadenie“ je zariadenie (vrátane stavebných objektov a technologických zariadení), v ktorom sa jadrový materiál vyrába, spracováva, využíva, skladuje, likviduje alebo kde sa s ním manipuluje, a ktorého poškodenie či narušenie by mohlo viesť k úniku značného množstva žiarenia alebo rádioaktívneho materiálu;

(e) „sabotáž“ je každý úmyselný čin namierený proti jadrovému zariadeniu alebo jadrovému materiálu počas jeho využívania, skladovania alebo prepravy, ktorý by mohol priamo alebo nepriamo ohroziť zdravie a bezpečnosť personálu, obyvateľstva alebo životného prostredia vystavením žiareniu alebo únikom rádioaktívnych látok.

4. Za článok 1 Dohovoru sa vkladá nový článok 1a:

Článok 1a

Účelom tohto Dohovoru je dosiahnuť a udržať celosvetovú účinnú fyzickú ochranu jadrových materiálov využívaných na mierové účely a jadrových zariadení využívaných na mierové účely; zabrániť trestným činom súvisiacim s takýmito materiálmi a zariadeniami a bojovať proti nim na celom svete, ako aj podporiť spoluprácu medzi účastníckymi štátmi na dosiahnutie týchto cieľov.

5. Článok 2 Dohovoru sa nahrádza týmto textom:

1. Tento Dohovor sa bude uplatňovať na jadrový materiál, ktorý je využívaný na mierové účely počas jeho užívania, skladovania a prepravy a na jadrové zariadenia využívané na mierové účely, pričom však bude platiť podmienka, že články 3 a 4 a odsek 4 článku 5 tohto Dohovoru sa budú uplatňovať na jadrové materiály iba počas medzinárodnej jadrovej prepravy.

2. Za zavedenie a uplatňovanie režimu fyzickej ochrany na území účastníckeho štátu a jeho udržiavanie v platnosti nesie výlučnú zodpovednosť príslušný účastnícky štát.

3. Okrem záväzkov, ktoré účastnícke štáty na seba výslovne prevezmú podľa tohto Dohovoru, sa nič v tomto Dohovore nebude interpretovať tak, aby to obmedzovalo suverénne práva príslušného účastníckeho štátu.

4. (a) Nič v tomto Dohovore nebude mať vplyv na iné práva, záväzky a zodpovednosti účastníckych štátov podľa medzinárodného práva, hlavne podľa účelov a princípov Charty OSN a medzinárodného humanitárneho práva.

(b) Tento Dohovor sa nebude uplatňovať na činnosti ozbrojených síl počas ozbrojeného konfliktu, ako sa tieto výrazy chápu podľa medzinárodného humanitárneho práva, a ktoré podliehajú tomuto právu a na činnosti vykonávané ozbrojenými silami štátu pri plnení ich oficiálnych povinností, ktoré podliehajú iným predpisom medzinárodného práva.

(c) Nič v tomto Dohovore sa nebude interpretovať ako zákonné oprávnenie použiť silu alebo hrozbu použitia sily voči jadrovým materiálom alebo jadrovým zariadeniam využívaným na mierové účely.

(d) Nič v tomto Dohovore neospravedlňuje a ani nelegalizuje nezákonné činy a ani nevylučuje ich trestné stíhanie podľa iných zákonov.

5. Tento Dohovor sa nebude uplatňovať na jadrový materiál využívaný alebo uchovávaný na vojenské účely a ani na jadrové zariadenia, v ktorých sa nachádza takýto materiál.

6. Za článok 2 Dohovoru sa vkladá nový článok 2a:

Článok 2a

1. Každý účastnícky štát zavedie, bude uplatňovať a udržiavať v platnosti primeraný režim fyzickej ochrany uplatniteľný na jadrové materiály a jadrové zariadenia pod jeho jurisdikciou s cieľom:

(a) chrániť jadrové materiály a jadrové zariadenia pred krádežou a iným nezákonným zmocnením sa počas využívania, skladovania a prepravy;

(b) zabezpečiť uplatnenie rýchlych a komplexných opatrení na lokalizáciu chýbajúcich alebo odcudzených jadrových materiálov a kde to bude vhodné, na ich vrátenie; pokiaľ bude materiál lokalizovaný mimo jeho územia, príslušný účastnícky štát bude konať v súlade s článkom 5;

(c) chrániť jadrové materiály a jadrové zaradenia pred sabotážou;

(d) zmierniť alebo minimalizovať rádiologické následky sabotáže.

2. Pri plnení odseku 1 každý účastnícky štát:

(a) zavedie a bude udržiavať v platnosti legislatívny a regulačný rámec, ktorý bude upravovať fyzickú ochranu;

(b) zriadi alebo vymenuje kompetentný orgán alebo orgány zodpovedné za zavedenie legislatívneho a regulačného rámca;

(c) prijme ďalšie príslušné opatrenia potrebné na fyzickú ochranu jadrových materiálov a jadrových zariadení.

3. Pri plnení záväzkov podľa odsekov 1 a 2 bude každý účastnícky štát uplatňovať v primeranej a realizovateľnej miere nasledovné Základné princípy fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení bez toho, aby to malo vplyv na ostatné ustanovenia tohto Dohovoru.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP A: Zodpovednosť štátu

Za zavedenie a uplatňovanie režimu fyzickej ochrany a jeho udržiavanie v platnosti na území štátu je zodpovedný výlučne príslušný účastnícky štát.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP B: Zodpovednosť počas medzinárodnej prepravy

Príslušný účastnícky štát nesie zodpovednosť za zabezpečenie primeranej ochrany jadrových materiálov aj počas medzinárodnej prepravy, kým táto zodpovednosť náležitým spôsobom neprejde na iný účastnícky štát.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP C: Legislatívny a regulačný rámec

Účastnícky štát je zodpovedný za zavedenie legislatívneho a regulačného rámca, ktorému bude fyzická ochrana podliehať a jeho udržiavanie v platnosti. Tento rámec by mal zabezpečiť stanovenie uplatniteľných požiadaviek na fyzickú ochranu a mal by zahŕňať systém vyhodnocovania a vydávania povolení alebo iné postupy pri udeľovaní oprávnení. Tento rámec by mal zahŕňať systém kontroly jadrových zariadení a prepravy s ohľadom na dodržiavanie uplatniteľných požiadaviek a podmienok príslušných povolení alebo iných oprávňujúcich dokumentov a mal by stanovovať spôsob kontroly dodržiavania príslušných požiadaviek a podmienok vrátane účinných sankcií.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP D: Kompetentný orgán

Štát by mal zriadiť alebo vymenovať kompetentný orgán, ktorý bude zodpovedný za dodržiavanie legislatívneho a regulačného rámca, a ktorý bude mať primeranú právomoc, kompetenciu a finančné a ľudské zdroje na plnenie zverených úloh. Štát by mal prijať opatrenia na zabezpečenie efektívnej nezávislosti činnosti kompetentného orgánu štátu od činnosti iných orgánov poverených podporou alebo využívaním jadrovej energie.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP E: Zodpovednosť držiteľov povolení

Zodpovednosti za realizáciu jednotlivých zložiek fyzickej ochrany v rámci štátu by mali byť jasne stanovené. Štát by mal zabezpečiť, aby hlavnú zodpovednosť za realizáciu fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení niesli držitelia príslušných povolení alebo iných oprávňujúcich dokumentov (napr. prevádzkovatelia alebo prepravcovia).

ZÁKLADNÝ PRINCÍP F: Kultúra bezpečnosti

Prioritou všetkých organizácií podieľajúcich sa na realizácii fyzickej ochrany by mala byť kultúra bezpečnosti, jej rozvíjanie a udržiavanie, s cieľom zabezpečiť jej účinnú realizáciu v rámci celej organizácie.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP G: Hrozba

Fyzická ochrana zo strany štátu by mala vychádzať z aktuálneho posúdenia hrozby daným štátom.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP H: Odstupňovaný prístup

Požiadavky na fyzickú ochranu by mali vychádzať z odstupňovaného prístupu, berúc do úvahy aktuálne posúdenie hrozby, relatívnu atraktívnosť, charakter materiálov a možné následky spojené s neoprávnenou manipuláciou s jadrovými materiálmi a sabotážou namierenou proti jadrovým materiálom alebo jadrovým zariadeniam.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP I: Ochrana do hĺbky

Požiadavky štátu na fyzickú ochranu by mali vyjadrovať koncepciu niekoľkých úrovní a metód ochrany (štrukturálne alebo iné technické, personálne a organizačné), ktoré musí narušiteľ prekonať alebo obísť, aby dosiahol svoj cieľ.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP J: Zabezpečovanie kvality

Politika zabezpečovania kvality a programy zabezpečovania kvality by mali byť stanovené a zavedené tak, aby bolo isté, že sú splnené špecifické požiadavky na všetky činnosti, ktoré sú dôležité pre fyzickú ochranu.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP K: Krízové plány

Všetci držitelia povolení a príslušné orgány by mali vypracovať a primerane uplatňovať krízové plány pre prípady neoprávneného zmocnenia sa jadrových materiálov alebo sabotáže jadrových zariadení, alebo pokusu o ne.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP L: Ochrana utajovaných skutočností

Štát má stanoviť požiadavky na ochranu utajovaných skutočností, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo ohroziť fyzickú ochranu jadrových materiálov a jadrových zariadení.

4. (a) Ustanovenia tohto článku sa nebudú uplatňovať na tie jadrové materiály, o ktorých účastnícky štát primerane rozhodne, že nemusia podliehať režimu fyzickej ochrany zavedenému podľa odseku 1, berúc pritom do úvahy charakter materiálu, jeho množstvo a relatívnu atraktívnosť, ako aj možné radiačné a iné dôsledky spojené s akýmkoľvek neoprávneným činom namiereným proti nim a aktuálne posúdenie hrozby proti nim.

(b) Jadrové materiály, ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto článku podľa písmena (a) by mali byť chránené v súlade s postupmi opatrného nakladania.

7. Článok 5 Dohovoru sa nahrádza týmto textom:

1. Účastnícke štáty určia kontaktné miesta ohľadom všetkých záležitostí v rámci tohto Dohovoru a budú sa o nich navzájom informovať priamo, alebo cez Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu.

2. V prípade krádeže, lúpeže alebo iného neoprávneného zmocnenia sa jadrových materiálov alebo ich odôvodnenej hrozby budú účastnícke štáty v maximálnom možnom rozsahu podľa ich vnútroštátnych právnych poriadkov spolupracovať a poskytovať pomoc pri navrátení a ochrane takýchto materiálov ktorémukoľvek účastníckemu štátu, ktorý o to požiada, hlavne:

(a) účastnícky štát podnikne primerané kroky, aby okamžite informoval ostatné účastnícke štáty, ktoré by mohli byť zainteresované o každej krádeži, lúpeži alebo inom neoprávnenom zmocnení sa jadrových materiálov alebo o ich odôvodnenej hrozbe a kde to bude vhodné, bude informovať Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiou a iné príslušné medzinárodné organizácie;

(b) zainteresované účastnícke štáty si budú vymieňať informácie medzi sebou, s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu a s inými príslušnými medzinárodnými organizáciami s cieľom ochrany ohrozených jadrových materiálov, kontroly celistvosti prepravných kontajnerov a navrátenia odcudzených jadrových materiálov a:

(i) budú koordinovať svoj postup prostredníctvom diplomatických a iných dohodnutých kanálov;

(ii) na požiadanie poskytnú pomoc;

(iii) zabezpečia vrátenie odcudzených alebo chýbajúcich jadrových materiálov v dôsledku vyššie uvedených udalostí.

Prostriedky realizácie tejto spolupráce budú stanovené príslušnými účastníckymi štátmi.

3. V prípade odôvodnenej hrozby sabotáže namierenej proti jadrovému materiálu alebo jadrovému zariadeniu, alebo v prípade ich sabotáže budú účastnícke štáty v maximálnej možnej miere podľa ich vnútroštátnych právnych poriadkov a v súlade s ich záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva spolupracovať takto:

(a) ak sa účastnícky štát dozvie o odôvodnenej hrozbe sabotáže namierenej proti jadrovému materiálu alebo jadrovému zariadeniu v inom účastníckom štáte, rozhodne o primeraných krokoch, ktoré treba podniknúť na okamžité informovanie ohrozeného štátu a pokiaľ to bude vhodné, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a iných príslušných medzinárodných organizácii o takejto hrozbe s cieľom zabrániť sabotáži;

(b) v prípade sabotáže namierenej proti jadrovému materiálu alebo jadrovému zariadeniu v účastníckom štáte a ak je podľa názoru tohto účastníckeho štátu pravdepodobné, že by mohli byť postihnuté rádioaktívnym žiarením aj ďalšie účastnícke štáty, ohrozený štát podnikne okrem svojich ďalších záväzkov podľa medzinárodného práva primerané kroky na okamžité informovanie toho účastníckeho štátu alebo tých účastníckych štátov, ktoré by mohli byť postihnuté rádioaktívnym žiarením a pokiaľ to bude vhodné, na informovanie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a iných príslušných organizácií s cieľom minimalizovať alebo zmierniť rádiologické dôsledky takéhoto činu;

(c) ak v kontexte písmen (a) a (b) bude účastnícky štát vyžadovať pomoc, každý účastnícky štát, ktorý bude požiadaný o pomoc sa okamžite rozhodne a oznámi žiadajúcemu účastníckemu štátu priamo, alebo cez Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, či je schopný poskytnúť požadovanú pomoc a rozsah a podmienky pomoci, ktorá má byť poskytnutá;

(d) koordinácia spolupráce podľa písmen (a) až (c) sa bude realizovať prostredníctvom diplomatických a ďalších dohodnutých kanálov. Spôsob realizácie tejto spolupráce medzi sebou navzájom si zainteresované účastnícke štáty stanovia v dvojstranných alebo viacstranných dohodách.

4. Účastnícke štáty spolupracujú a v prípade potreby priamo, alebo prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a iných príslušných medzinárodných organizácií medzi sebou vedú konzultácie ohľadom vypracovania, uplatňovania a zdokonaľovania systémov fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení počas medzinárodnej prepravy.

5. Účastnícky štát môže viesť konzultácie a spolupracovať s ostatnými účastníckymi štátmi buď priamo, alebo prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a iných príslušných medzinárodných organizácií ohľadom vypracovania, uplatňovania a zdokonaľovania svojich národných systémov fyzickej ochrany jadrových materiálov pri využívaní, skladovaní a prepravovaní a fyzickej ochrany jadrových zariadení na území štátu.

8. Článok 6 Dohovoru sa nahrádza týmto textom:

1. Účastnícke štáty prijmú primerané opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi poriadkami na ochranu utajovaných skutočností, ktoré dostanú od iného účastníckeho štátu podľa ustanovení tohto Dohovoru alebo v súvislosti so svojou účasťou na činnostiach v rámci plnenia tohto Dohovoru. Ak účastnícke štáty poskytnú utajované skutočnosti medzinárodným organizáciám alebo štátom, ktoré nie sú účastníkmi tohto Dohovoru, podniknú sa kroky na ochranu takýchto utajovaných skutočností. Účastnícky štát, ktorý dostane utajované skutočnosti od iného účastníckeho štátu, môže takéto informácie poskytnúť tretím stranám iba so súhlasom poskytujúceho účastníckeho štátu.

2. Tento Dohovor nevyžaduje, aby účastnícke štáty poskytovali informácie, ktoré nie sú oprávnené zverejňovať podľa vnútroštátnych právnych poriadkov alebo ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť príslušného štátu alebo fyzickú ochranu jadrových materiálov alebo jadrových zariadení.

9. Odsek 1 článku 7 Dohovoru sa nahrádza týmto textom:

1. Úmyselné spáchanie týchto činov:

(a) nadobudnutie, vlastnenie, využívanie, prepravovanie, upravovanie, likvidovanie alebo rozptyľovanie jadrových materiálov bez zákonného oprávnenia, ktoré spôsobí alebo by mohlo spôsobiť smrť alebo zranenie osôb s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, alebo vážne poškodenie majetku alebo životného prostredia;

(b) krádež alebo lúpež jadrového materiálu;

(c) sprenevera alebo podvodné nadobudnutie jadrových materiálov;

(d) dovoz, zasielanie alebo premiestňovanie jadrových materiálov do účastníckeho štátu alebo z neho bez zákonného oprávnenia;

(e) skutok namierený proti jadrovému zariadeniu alebo skutok narúšajúci prevádzku jadrového zariadenia, ktorý páchateľ úmyselne spácha, alebo ak páchateľ vie, že takýto skutok môže spôsobiť smrť alebo zranenie osôb s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, alebo vážne poškodenie majetku alebo životného prostredia v dôsledku vystavenia žiareniu alebo úniku rádioaktívnych látok, pokiaľ takýto skutok nie je vykonaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami toho účastníckeho štátu, na ktorého území sa jadrové zariadenie nachádza;

(f) vynútenie si vydania jadrového materiálu pod hrozbou použitia násilia alebo s použitím násilia alebo inej formy zastrašovania;

(g) hrozba

(i) využitia jadrového materiálu s následkom smrti alebo zranenia osôb s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, vážneho poškodenia majetku alebo životného prostredia alebo spáchania trestného činu uvedeného pod písmenom (e);

(ii) spáchania trestného činu uvedeného pod písmenami (b) a (e) s cieľom donútiť ktorúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, medzinárodnú organizáciu alebo štát vykonať alebo nevykonať akýkoľvek čin;

(h) pokus spáchania trestného činu uvedeného pod písmenami (a) až (e);

(i) účasť na trestnom čine uvedenom pod písmenami (a) až (h);

(j) organizovanie alebo navádzanie iných osôb na spáchanie trestných činov uvedených pod písmenami (a) až (h);

(k) spáchanie trestného činu uvedeného pod písmenami (a) až (h) skupinou osôb konajúcich so spoločným cieľom, ak je tento čin vykonaný úmyselne a

(i) s úmyslom podporovať zločineckú činnosť alebo zločinecký zámer skupiny, ktorého dôsledkom je spáchanie trestného činu uvedeného pod písmenami (a) až (g) alebo

(ii) s vedomím o úmysle skupiny spáchať trestný čin uvedený pod písmenami (a) až (g) sa bude považovať za spáchanie trestného činu, ktorý bude potrestaný každým účastníckym štátom podľa jeho vnútroštátnych právnych poriadkov.

10. Za článok 11 Dohovoru sa vkladajú dva nové články 11a a 11b:

Článok 11a

Na účely vydania osoby alebo poskytnutia vzájomnej právnej pomoci sa nebude ani jeden trestný čin uvedený v článku 7 považovať za politický trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s politickým trestným činom, ani za trestný čin spáchaný z politických dôvodov. Preto žiadosť o vydanie osoby alebo o právnu pomoc nemôže byť zamietnutá iba z dôvodu, že sa týka politického trestného činu, trestného činu súvisiaceho s politickým trestným činom alebo trestného činu spáchaného z politických dôvodov.

Článok 11b

Nič v tomto Dohovore sa nebude interpretovať ako povinnosť vydať osobu alebo poskytnúť právnu pomoc, ak má štát, ktorému je žiadosť adresovaná, opodstatnené dôvody domnievať sa, že žiadosť o vydanie osoby za trestné činy uvedené v článku 7, alebo že žiadosť o právnu pomoc ohľadom takýchto trestných činov bola daná s cieľom trestného stíhania alebo potrestania osoby dôvodu jej rasovej alebo náboženskej príslušnosti, národnosti, etnického pôvodu alebo politického názoru, alebo že vyhovenie žiadosti by malo negatívny vplyv na postavenie takejto osoby z ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov.

11. Za článok 13 Dohovoru sa vkladá nový článok 13a:

Článok 13a

Nič v tomto Dohovore nebude mať vplyv na prepravovanie jadrovej technológie na mierové účely, ktoré sa uskutoční na posilnenie fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení.

12. Článok 14 ods. 3 Dohovoru na nahrádza týmto textom:

3. Ak sa trestný čin vzťahuje na jadrový materiál v rámci vnútroštátneho využívania, skladovania alebo prepravy a ak obvinený aj jadrový materiál zostane na území toho účastníckeho štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, alebo ak sa trestný čin týka jadrového zariadenia a obvinený zostane na území toho účastníckeho štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, nič v tomto Dohovore sa nebude interpretovať tak, že príslušný účastnícky štát je povinný poskytovať informácie o trestnom konaní v súvislosti s takýmto trestným činom.

13. Článok 16 Dohovoru sa nahrádza týmto textom:

1. Depozitár zvolá konferenciu účastníckych štátov päť rokov od dátumu prijatia tohto Dodatku, ktorým je 8. júl 2005 s cieľom vyhodnotenia plnenia Dohovoru a jeho primeranosti, čo sa týka jeho preambuly, hlavnej časti a dodatkov vzhľadom na aktuálnu situáciu.

2. Po tomto termíne bude mať väčšina účastníckych štátov v intervaloch minimálne päť rokov možnosť požiadať depozitára o zvolanie ďalších konferencií s tým istým cieľom.

14. V prílohe č. 2 k Dohovoru sa text poznámky pod čiarou b) nahrádza týmto textom:

b) Materiál, ktorý nebol ožiarený v reaktore alebo materiál, ktorý bol ožiarený v reaktore, ale ktorého úroveň radiácie je nižšia alebo rovná 1 gray/hod. (100 rad/hod.) na jeden nekrytý meter.

15. V prílohe č. 2 k Dohovoru sa text poznámky pod čiarou e) nahrádza týmto textom:

e) Iné palivo, ktoré bolo pred ožiarením zaradené z dôvodu pôvodného obsahu štiepneho materiálu do kategórie I a II, môže byť zaradené o jednu kategóriu nižšie, ak je úroveň radiácie z paliva vyššia ako 1 gray/hod. (100 rad/hod) na jeden nekrytý meter.

Poznámky pod čiarou

1) Slovenský preklad bol vyhotovený na základe anglického originálu súdnym prekladateľom. Pri sporoch ohľadom výkladu Dodatku je rozhodujúce znenie originálu (pozn. predkladateľa).

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.