Oznámenie č. 169/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien

Platnosť od 05.05.2016
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2017.

OBSAH

169

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2015 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z., oznámenie č. 400/2012 Z. z., oznámenie č. 147/2014 Z. z., oznámenie č. 133/2015 Z. z. a oznámenie č. 154/2016 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2017.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

Pravidlo 12bis

Predloženie dokumentov prihlasovateľom vo vzťahu k skoršej rešerši

12bis.1 Poskytnutie dokumentov prihlasovateľom vo vzťahu k skoršej rešerši v prípade žiadosti podľa pravidla 4.12

(a) Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše vypracovanej tým istým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom, prihlasovateľ musí, s výnimkou odsekov (b) až (d), predložiť prijímaciemu úradu spolu s medzinárodnou prihláškou kópiu výsledkov skoršej rešerše v akejkoľvek forme (napríklad vo forme rešeršnej správy, zoznamu citovaných dokumentov na novosť alebo správy o prieskume), ktorú poskytuje príslušný orgán alebo úrad.

(b) Ak skoršiu rešerš vypracoval ten istý úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, prihlasovateľ môže namiesto predloženia kópie uvedenej v odseku (a) uviesť, že si želá, aby ju prijímací úrad pripravil a zaslal orgánu pre medzinárodnú rešerš. Túto žiadosť vyznačí v žiadosti a prijímací úrad ju môže spoplatniť vo svoj prospech.

(c) Ak skoršiu rešerš vypracoval ten istý orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, predloženie kópie uvedenej v odseku (a) sa podľa tohto odseku nevyžaduje.

(d) Ak kópia uvedená v odseku (a) je dostupná prijímaciemu úradu alebo orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme alebo spôsobom, ktorý je pre neho prijateľný, napríklad z digitálnej knižnice, a prihlasovateľ to uvedie v žiadosti, nevyžaduje sa predloženie žiadnej kópie podľa tohto odseku.

12bis.2 Výzva orgánu pre medzinárodnú rešerš na predloženie dokumentov vo vzťahu k skoršej rešerši v prípade žiadosti podľa pravidla 4.12

(a) Orgán pre medzinárodnú rešerš môže s výnimkou odsekov (a) a (c) vyzvať prihlasovateľa, aby mu predložil v lehote, ktorá je primeraná okolnostiam:

(i) kópiu skoršej prihlášky, ktorej sa to týka,

(ii) ak je skoršia prihláška v jazyku, ktorý neakceptuje orgán pre medzinárodnú rešerš, preklad skoršej prihlášky do jazyka, ktorý akceptuje tento orgán,

(iii) ak sú výsledky skoršej rešerše v jazyku, ktorý neakceptuje orgán pre medzinárodnú rešerš, preklad týchto výsledkov do jazyka, ktorý tento orgán akceptuje,

(iv) kópiu každého dokumentu citovaného vo výsledku skoršej rešerše.

(b) Ak skoršiu rešerš vypracoval ten istý orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, alebo ak kópia alebo preklad uvedený v odseku (a) je dostupný orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme alebo spôsobom jemu prijateľným, napríklad z digitálnej knižnice alebo vo forme prioritného dokladu, predloženie kópie alebo prekladu uvedeného v odseku (a) sa podľa tohto odseku nevyžaduje.

(c) Ak žiadosť obsahuje stanovisko podľa pravidla 4.12(ii) v tom zmysle, že medzinárodná prihláška je rovnaká alebo v podstate rovnaká ako prihláška, na ktorú bola vypracovaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je rovnaká alebo v podstate rovnaká ako skoršia prihláška s výnimkou, že je podaná v inom jazyku, predloženie kópie alebo prekladu uvedených v odsekoch (a)(i) a (ii) sa podľa týchto odsekov nevyžaduje.

Pravidlo 23bis

Odovzdanie dokumentov vo vzťahu k skoršej rešerši alebo zatriedenia

23bis.1 Odovzdanie dokumentov vo vzťahu k skoršej rešerši v prípade žiadosti podľa pravidla 4.12

(a) Prijímací úrad zašle orgánu pre medzinárodnú rešerš spolu s rešeršnou kópiou každú kópiu uvedenú v pravidle 12bis.1(a), ktorá sa vzťahuje k skoršej rešerši, o ktorú prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12, za predpokladu, že každá takáto kópia:

(i) bola predložená prihlasovateľom prijímaciemu úradu spolu s medzinárodnou prihláškou,

(ii) bola predmetom žiadosti prihlasovateľa, aby ju prijímací úrad pripravil a zaslal tomuto orgánu,

(iii) je dostupná prijímaciemu úradu vo forme a spôsobom jemu prijateľným, napríklad z digitálnej knižnice v súlade s pravidlom 12bis.1(d).

(b) Ak to nie je obsiahnuté v kópii výsledkov skoršej rešerše uvedenej v pravidle 12bis.1(a), prijímací úrad musí orgánu pre medzinárodnú rešerš tiež zaslať spolu s rešeršnou kópiou kópiu výsledkov každého skoršieho zatriedenia vykonaného týmto úradom, ak je už k dispozícii.

23bis. 2 Odovzdanie dokumentov vo vzťahu k skoršej rešerši alebo zatriedeniu na účely pravidla 41.2

(a) Na účely pravidla 41.2, ak medzinárodná prihláška nárokuje prioritu z jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných v tom istom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad, a tento úrad vypracoval skoršiu rešerš na túto skoršiu prihlášku alebo túto skoršiu prihlášku zatriedil, prijímací úrad musí, s výnimkou odsekov (b), (d) a (e), zaslať orgánu pre medzinárodnú rešerš spolu s rešeršnou kópiou kópiu výsledkov každej takejto skoršej rešerše v akejkoľvek forme (napríklad vo forme rešeršnej správy, zoznamu citovaných dokumentov na novosť alebo správy o prieskume), ktoré sú dostupné úradu, a kópiu výsledkov každého skoršieho zatriedenia vykonaného úradom, ak je už k dispozícii. Prijímací úrad môže tiež zaslať orgánu pre medzinárodnú rešerš každý ďalší dokument, ktorý sa týka takejto skoršej rešerše, ktorý považuje za užitočný pre tento orgán na účely vypracovania medzinárodnej rešerše.

(b) Bez ohľadu na odsek (a) prijímací úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu do 14. apríla 2016, že môže o žiadosti prihlasovateľa predloženej spolu s medzinárodnou prihláškou rozhodnúť, že výsledky skoršej rešerše nezašle orgánu pre medzinárodnú rešerš. Medzinárodný úrad zverejní každé oznámenie podľa tohto ustanovenia vo Vestníku.

(c) Ak si prijímací úrad želá, odsek (a) sa bude uplatňovať mutatis mutandis, ak medzinárodná prihláška uplatňuje prioritu z jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných na úrade, ktorý je odlišný ako úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, a tento úrad vypracoval skoršiu rešerš na skoršiu prihlášku alebo zatriedil túto skoršiu prihlášku a výsledky skoršej rešerše alebo zatriedenia sú dostupné prijímaciemu úradu vo forme alebo spôsobom jemu prijateľným, napríklad z digitálnej knižnice.

(d) Odseky (a) a (c) sa neuplatnia, ak skoršiu rešerš vypracoval ten istý orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, alebo ak je prijímací úrad informovaný, že kópia výsledkov skoršej rešerše alebo zatriedenia je dostupná orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme a spôsobom, ktorý je pre neho prijateľný, napríklad z digitálnej knižnice.

(e) Ak 14. októbra 2015 zasielanie kópií uvedených v odseku (a) alebo zasielanie takýchto kópií v príslušnej forme, ako sú uvádzané v odseku (a), bez súhlasu prihlasovateľa nie je v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré uplatňuje prijímací úrad, nebude sa tento odsek uplatňovať na zasielanie takýchto kópií alebo na zasielanie takýchto kópií v príslušnej forme, ktorých sa to týka, vo vzťahu ku ktorejkoľvek medzinárodnej prihláške podanej na tomto prijímacom úrade, a to dovtedy, pokiaľ zasielanie bez súhlasu prihlasovateľa nebude v súlade so zákonom, za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 14. apríla 2016. Medzinárodný úrad prijatú informáciu bez odkladu zverejní vo Vestníku.

Pravidlo 41

Vzatie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia do úvahy

41.1 Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy v prípade žiadosti podľa pravidla 4.12

Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše a splnil podmienky podľa pravidla 12bis.1 a:

(i) (bez zmeny),

(ii) (bez zmeny).

41.2 Vzatie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia do úvahy v iných prípadoch

(a) Ak medzinárodná prihláška nárokuje prioritu jednej alebo viacerých skorších prihlášok, na ktoré bola vypracovaná skoršia rešerš tým istým orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo tým istým úradom, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodnú rešerš vezme, v možnom rozsahu, do úvahy výsledky akejkoľvek takejto skoršej rešerše pri vypracovaní medzinárodnej rešerše.

(b) Ak prijímací úrad zaslal orgánu pre medzinárodnú rešerš kópiu výsledkov akejkoľvek skoršej rešerše alebo akéhokoľvek skoršieho zatriedenia podľa pravidla 23bis.2(a) alebo (b) alebo ak je takáto kópia dostupná orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme a spôsobe preň prijateľnom, napríklad z digitálnej knižnice, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vziať do úvahy tieto výsledky pri vypracovaní medzinárodnej rešerše.

Pravidlo 86

Vestník

86.1 Obsah

Vestník uvádzaný v článku 55(4) musí obsahovať:

(i) až (iii) (bez zmeny),

(iv) informácie, ktoré sa týkajú udalostí v určených alebo vo zvolených úradoch oznámených Medzinárodnému úradu podľa pravidla 95.1 vo vzťahu k zverejneným medzinárodným prihláškam,

(v) (bez zmeny).

86.2 až 86.6 (bez zmeny)

Pravidlo 95

Informácie a preklady z určených a zo zvolených úradov

95.1 Informácie týkajúce sa udalostí v určených a vo zvolených úradoch

Každý určený alebo zvolený úrad oznámi Medzinárodnému úradu tieto informácie týkajúce sa medzinárodných prihlášok v lehote dvoch mesiacov alebo hneď, ako je to primerane možné, po tom, ako sa vyskytne niektorá z nasledujúcich udalostí:

(i) po úkonoch prihlasovateľa vykonaných podľa článku 22 alebo 39 deň vykonania týchto úkonov a číslo každej národnej prihlášky, ktoré bolo pridelené medzinárodnej prihláške,

(ii) ak určený alebo zvolený úrad explicitne zverejní medzinárodnú prihlášku podľa svojej legislatívy alebo praxe, číslo a dátum národného zverejnenia,

(iii) ak je udelený patent, dátum udelenia patentu a ak určený alebo zvolený úrad explicitne zverejní medzinárodnú prihlášku vo forme, v ktorej je udelený podľa vnútroštátneho práva, číslo a dátum národného zverejnenia.

95.2 Dodávky kópií prekladov

(a) Na žiadosť Medzinárodného úradu mu každý určený alebo zvolený úrad zašle kópiu prekladu medzinárodnej prihlášky, ak ho tomuto úradu predložil prihlasovateľ.

(b) Medzinárodný úrad môže na žiadosť a pod podmienkou uhradenia výdavkov dodať komukoľvek kópie prekladov, ktoré mu došli podľa odseku (a).


Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.