Oznámenie č. 168/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Platnosť od 05.05.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 10. mája 2016 v súlade s článkom 11 ods. 1.

168

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16.septembra 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 10. mája 2016 v súlade s článkom 11 ods. 1.

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU ARGENTÍNSKEJ REPUBLIKY O VEDECKO-TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI

Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

uznávajúc dôležitosť medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce pre rozvoj svojich národných ekonomík a prosperitu oboch krajín,

vedené želaním posilniť a rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a techniky založenú na obojstrannom prínose a rovnosti,

dohodli sa takto:


Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky medzi obidvoma štátmi v súlade s ustanoveniami tejto dohody a s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Argentínskej republike. Zmluvné strany budú podporovať vedecko-technickú spoluprácu cez priame kontakty medzi vedeckými pracoviskami, taktiež školami, výskumno-vývojovými ústavmi a vedeckými asociáciami z verejného aj súkromného sektora v súlade s platnou národnou legislatívou.

Článok 2

Spolupráca podľa tejto dohody zahŕňa najmä

a) spoločné riešenie výskumných projektov v dohodnutých oblastiach vedy a techniky,

b) výmenu vedcov, špecialistov, výskumníkov a expertov v rámci spoločných výskumných projektov,

c) výmenu vedeckých a technických informácií a dokumentácie, ako aj laboratórnych vzoriek a vybavenia ako súčasť aktivít vzájomnej spolupráce,

d) spoločné vedecké konferencie, sympóziá, kurzy, semináre, výstavy,

e) iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorých sa zmluvné strany navzájom dohodnú.

Zmluvné strany sa budú snažiť podporovať spoluprácu vo vedecko-technickom rozvoji medzi podnikateľskými subjektmi.

Článok 3

1. Na účely zabezpečenia vykonávania tejto dohody zmluvné strany zriadia Zmiešanú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „zmiešaná komisia“), ktorá sa bude skladať z rovnakého počtu zástupcov každej zmluvnej strany z organizácií uvedených v článku 12.

2. Zmiešaná komisia sa bude stretávať, keď to budú zmluvné strany považovať za potrebné, striedavo v Slovenskej republike a v Argentínskej republike, a to v termínoch dohodnutých diplomatickou cestou. Jej úlohou bude

a) vytvárať polročné programy, ktoré upravia podmienky a termíny spolupráce tu dohodnutej,

b) vyhodnocovať výskumné projekty a analyzovať ich zameranie, ciele a možnosti ich realizácie, ako aj kapacitu zúčastňujúcich sa vedcov a inštitúcií. Zmiešaná komisia pripraví písomnú a doloženú/podloženú správu na základe tohto hodnotenia.

Článok 4

Úlohami zmiešanej komisie bude

a) dohodnúť sa na oblastiach spolupráce,

b) vytvoriť priaznivé podmienky na vykonávanie dohody na základe vzájomného súhlasu,

c) uľahčiť a podporovať realizáciu spoločných projektov a programov,

d) výmena skúseností vyplývajúcich z bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce, ako aj skúmanie nových návrhov pre ďalšiu spoluprácu,

e) dohodnúť sa na znení vykonávacích programov,

f) pripraviť protokoly, ktoré budú obsahovať výsledky vedecko-technickej spolupráce v rámci dohody.

Článok 5

Náklady na výmenu osôb podľa článku 2 ods. b) dohody vyplývajúce z implementácie programov a projektov sa budú hradiť takto, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak:

a) vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na dopravu medzi pracoviskami, kde sa bude projekt realizovať (partnerská inštitúcia z každej krajiny) a náklady na zdravotné poistenie,

b) prijímajúca zmluvná strana uhradí miestne cestovné náklady nevyhnutné na implementáciu schválených projektov, ubytovacie náklady, ako aj pobytové náklady, podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán.

Článok 6

Pracovníci vyslaní jednou zmluvnou stranou k druhej zmluvnej strane, ako aj pracovníci spomenutí v článku 8 dohody, budú podliehať právnym predpisom hosťujúcej krajiny počas pobytu na jej území.

Článok 7

1. Práva duševného vlastníctva vzniknuté na základe aktivít vzájomnej spolupráce podľa tejto dohody budú upravené vykonávacími dohodami medzi spolupracujúcimi organizáciami zmluvných strán. Ustanovenia zabezpečia efektívnu ochranu duševného vlastníctva podľa príslušných medzinárodných štandardov a platných vnútroštátnych predpisov v oboch krajinách.

2. Vedecké a technické informácie vzniknuté na základe spolupráce podľa tejto dohody, budú vlastníctvom spolupracujúcich organizácií. Tieto informácie nemôžu byť poskytnuté tretej strane, ak sa spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.

Článok 8

Vedci, experti a inštitúcie z tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť, po súhlase spolupracujúcich partnerov, prizvaní zúčastniť sa na projektoch a programoch vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady na túto účasť budú hradiť inštitúcie tretej krajiny, ak sa spolupracujúce organizácie nedohodnú písomne inak podľa článku 12 dohody.

Článok 9

1. Táto dohoda môže byť pozmenená alebo doplnená iba so súhlasom oboch zmluvných strán. Všetky zmeny nadobudnú platnosť v súlade s ustanoveniami článku 11 tejto dohody.

2. Každý spor týkajúci sa výkladu a vykonávania tejto dohody budú riešiť vzájomnými konzultáciami organizácie zodpovedné za jej vykonávanie podľa článku 12 tejto dohody.

Článok 10

Táto dohoda nebude mať vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z iných medzinárodných záväzkov, ktoré zmluvné strany už uzavreli.

Článok 11

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 60 dňom odo dňa doručenia poslednej nóty o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím lehoty jej platnosti.

3. Skončenie platnosti tejto dohody neovplyvní spoločné projekty a programy realizované na základe tejto dohody, ktorých riešenie nebolo ukončené v čase skončenia platnosti dohody.

4. Platnosť Základnej dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Argentínskou republikou podpísanej 12. mája 1974 v Prahe bude vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Argentínskou republikou ukončená dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 12

Organizácie zodpovedné za vykonávanie dohody sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvo pre vedu, techniku a inovácie Argentínskej republiky.


Dané v Bratislave 16. septembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a španielskeho znenia bude rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.


Za vládu Slovenskej republiky:

Peter Pellegrini v. r.

Za vládu Argentínskej republiky:

Lino Baranao v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.