Vyhláška č. 161/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.04.2016
Účinnosť od 01.07.2021 do31.12.2021 (za 2 mesiace)
Rozhodnutia súdov 18

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. apríla 2016,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 18a ods. 2, § 26 ods. 2, § 29 ods. 2, § 31 ods. 1, § 32 ods. 2, § 41 ods. 4 a § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 2

Vzor formulára na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)1) je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Vzor formulára na podávanie žiadosti o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín je uvedený v prílohe č. 3.

§ 6

(1) Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze (ďalej len „vyhlásenie“) a spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných vo vyhlásení je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 7.

§ 7

Vzor formulára dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), je uvedený v prílohe č. 8.

§ 8

Vzor formulára NATO – cestovný rozkaz je uvedený v prílohe č. 9.

§ 9

(1) Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje:

a) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie slobodného pásma a meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby,

b) vymedzenie časti územia, na ktorom sa má zriadiť slobodné pásmo, s uvedením názvu katastrálneho územia, názvu obce, parcelných čísiel pozemkov, súpisných čísiel stavieb, ak sa nachádzajú na vymedzenej časti územia, a ďalších údajov potrebných na vymedzenie tohto územia,

c) doklad preukazujúci užívacie právo žiadateľa k stavbám alebo pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma, okrem dokladu preukazujúceho užívacie právo žiadateľa k tým stavbám alebo pozemkom, ku ktorým má žiadateľ vlastnícke právo alebo nájomné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností,

d) účel zriadenia slobodného pásma,

e) odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného pásma,

f) druhy činností, ktoré sa majú v slobodnom pásme vykonávať,

g) návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného pásma,

h) návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného pásma,

i) navrhovaný dátum zriadenia slobodného pásma,

j) obdobie, na aké sa navrhuje zriadiť slobodné pásmo.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady a podklady:

a) podnikateľský plán,

b) analýza očakávaného ekonomického prínosu zriadenia slobodného pásma,

c) doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma,

d) výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného pásma a vyhlásenie o spôsobe a výške ich krytia vlastnými zdrojmi alebo cudzími zdrojmi,

e) harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného pásma.

§ 10

Vzor záruky banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poskytnutej na účely zabezpečenia pohľadávky pri schvaľovaní osoby ako ručiteľa je uvedený v prílohe č. 10.

§ 10a

(1) Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky je uvedený v prílohe č. 11.

(2) Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme celkovej záruky je uvedený v prílohe č. 12.

§ 10b

Obsah skúšky, rozsah skúšky a ďalšie podrobnosti o skúške

(1) Na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) sa zverejňuje najmä

a) formulár žiadosti o vykonanie skúšky,

b) termín skúšky,

c) náklady na skúšku,

d) skúšobný poriadok.

(2) Žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá písomne. Žiadosť o vykonanie skúšky, doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa odseku 3, a doklad o úhrade nákladov na skúšku sa predkladajú najneskôr 30 dní pred termínom skúšky.

(3) Obsahom skúšky je overenie vedomostí z oblasti colných predpisov a predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze týkajúcich sa

a) colného konania a colnej štatistiky,

b) všeobecných pravidiel na interpretáciu harmonizovaného systému,

c) kombinovanej nomenklatúry,

d) pôvodu tovaru,

e) zákazov a obmedzení súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru,

f) colných režimov,

g) zjednodušení colných postupov,

h) elektronickej komunikácie s colnými orgánmi,

i) colnej hodnoty,

j) colného dlhu a záruk.

(4) Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.

(5) Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Skúška je vykonaná úspešne, ak každá jej časť bola hodnotená klasifikačným stupňom „vyhovel“.

(6) V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vykonanie skúšky, sa skúška môže vykonať v náhradnom termíne určenom predsedom skúšobnej komisie.

(7) Ak bola skúška vykonaná neúspešne, novú žiadosť podľa odseku 2 možno podať najskôr 30 dní odo dňa neúspešného vykonania skúšky.

(8) Priebeh skúšky vrátane kritérií jej hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom finančného riaditeľstva.

§ 10c

Skúšobná komisia

(1) Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať, rokovať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní predseda a nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie rozhodnutia skúšobnej komisie o výsledku skúšky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných podľa prvej vety.

(2) Predseda skúšobnej komisie

a) navrhuje prezidentovi finančnej správy

1. vymenovať za člena skúšobnej komisie colníka alebo zamestnanca finančného riaditeľstva,

2. odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva prezident finančnej správy,

b) navrhuje ministrovi financií Slovenskej republiky

1. vymenovať za člena skúšobnej komisie zamestnanca Ministerstva financií Slovenskej republiky,

2. odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva minister financií Slovenskej republiky,

c) zvoláva skúšobnú komisiu,

d) určuje termín skúšky a miesto vykonania skúšky,

e) určuje náhradný termín skúšky,

f) riadi priebeh skúšky,

g) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a výsledku skúšky,

h) podpisuje zápisnicu uvedenú v písmene g) spolu s prítomnými členmi skúšobnej komisie,

i) podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.

(3) So súhlasom predsedu skúšobnej komisie môže iný člen skúšobnej komisie plniť úlohy podľa odseku 2 písm. f) a g).

(4) Výkon funkcie v skúšobnej komisii je čestný.

§ 10d

Dokumentácia o skúške

Dokumentáciu o skúške tvorí

a) žiadosť o vykonanie skúšky,

b) doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa § 10b ods. 3,

c) doklad o úhrade nákladov na skúšku,

d) zápisnica o priebehu skúšky a výsledku skúšky,

e) osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.

§ 10e

Vzor osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky je uvedený v prílohe č. 13.

§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z., vyhlášky č. 551/2011 Z. z., vyhlášky č. 168/2013 Z. z., vyhlášky č. 291/2013 Z. z. a vyhlášky č. 503/2013 Z. z.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2016.


Peter Kažimír v. r.


Príloha č. 2 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

ŽIADOSŤ o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)

Vysvetlivky na vypĺňanie žiadosti:

1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádza obchodné meno alebo názov žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inom registri alebo v zakladajúcej listine. Ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa meno a priezvisko tak, ako je uvedené v platnom identifikačnom doklade, cestovnom doklade umožňujúcom prestup vonkajšej hranice Európskej únie alebo v národnom registri osôb členského štátu, kde má fyzická osoba trvalý pobyt.

2. V bode 2 sa vyznačí zodpovedajúce políčko:

PO - právnická osoba

FO - fyzická osoba

ZO - združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale podľa práva Európskej únie je spôsobilé na právne úkony.

3. V bode 3 sa uvádza sídlo, miesto podnikania alebo úplná adresa miesta trvalého pobytu žiadateľa vrátane označenia štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom.2)

4. Bod 4 sa vypĺňa, ak žiadateľ nemá sídlo na colnom území Európskej únie a má na jej území umiestnenú organizačnú zložku.

5. V bode 5 sa uvádza identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), ak bolo pridelené. Iné identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo žiadateľovi so sídlom na území tretieho štátu pridelené na daňové účely príslušným orgánom tohto štátu. Uvádza sa aj číslo osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu (SHS) a číslo osobitného účtu daňovníka, ak bolo pridelené.

6. V bode 6 sa uvádza právna forma právnickej osoby podľa zápisu v obchodnom registri alebo v zakladajúcej listine.

7. V bode 7 sa uvádza dátum vzniku právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo dátum nadobudnutia platnosti zmluvy o združení.

8. V bode 8 sa uvádza meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty kontaktnej osoby určenej žiadateľom.

9. V bode 9 sa uvádza jedinečné identifikačné číslo, ak ho žiadateľovi pridelili na colné účely príslušné orgány v treťom štáte, s ktorým má Slovenská republika uzavretú platnú dohodu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach; toto identifikačné číslo obsahuje označenie štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom.2)

10. V bode 10 sa uvádza štvormiestny kód hlavnej ekonomickej činnosti v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (SK NACE Rev. 2).

11. V bode 11 sa uvádza dátum skončenia platnosti čísla EORI, ak sa žiada o jeho pridelenie na určitú dobu.

12. V bode 12 sa vyjadrí súhlas alebo nesúhlas so zverejnením prideleného čísla EORI a údajov uvedených v bodoch 1 a 3 na webovom sídle Európskej komisie.

13. Uvádza sa dátum podania žiadosti a meno, priezvisko a funkcia žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za združenie osôb uvedené v bode 2.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR

Žiadosť o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín

Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

SPÔSOB VYPĹŇANIA COLNÉHO VYHLÁSENIA A VYHLÁSENIA O SPÄTNOM VÝVOZE

Pravidlá a údaje uvádzané v časti A tejto prílohy dopĺňajú pravidlá a údaje podľa osobitného predpisu.3)

Pravidlá a údaje uvádzané v časti B tejto prílohy dopĺňajú pravidlá a údaje podľa osobitného predpisu.4)

Pravidlo o tom, či sa odsek alebo údajový prvok vypĺňa, sa uplatňuje len, ak je v osobitnom predpise5) pre príslušný odsek alebo údajový prvok uvedené, že ide o nepovinný údaj pre členské štáty, od poskytnutia ktorého môžu členské štáty upustiť (symbol B), ak poznámka k tomuto odseku alebo údajovému prvku neustanovuje inak.

Časť A

A1

Táto časť ustanovuje spôsob vypĺňania colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze

a) pri tovare navrhnutom na prepustenie do colného režimu

1. vývoz,

2. pasívny zušľachťovací styk,

3. tranzit,

b) pri spätnom vývoze, umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade alebo preukazovaní colného statusu tovaru Európskej únie.

A2

Táto časť ustanovuje spôsob vypĺňania colného vyhlásenia pri tovare navrhnutom na prepustenie do

a) voľného obehu,

b) colného režimu konečné použitie,

c) colného režimu colné uskladňovanie,

d) colného režimu aktívny zušľachťovací styk,

e) colného režimu dočasné použitie.

Časť B

Táto časť ustanovuje spôsob vypĺňania colného vyhlásenia

a) pri tovare navrhnutom na prepustenie do

1. voľného obehu,

2. colného režimu konečné použitie,

3. colného režimu colné uskladňovanie,

4. colného režimu aktívny zušľachťovací styk,

5. colného režimu dočasné použitie,

b) pri vstupe tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami.6)

ČASŤ AČASŤ B
Odsek vyhláseniaA1A2Údajový prvok
2
Vývozca/
Odosielateľ
Číslo
Vypĺňa sa.

Vypĺňa sa.

Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, uvádza sa rodné číslo.

Ak je potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a zoznam odosielateľov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.
Nevypĺňa sa.

Nevypĺňa sa.
Vývozca (3/1)

Identifikačné číslo vývozcu (3/2)
4
Ložné listy
Nevypĺňa sa.Nevypĺňa sa.
6
Nákladové kusy
Vypĺňa sa.
Pri voľne loženom tovare sa uvádza číslo 1.
Nevypĺňa sa.Nákladové kusy spolu (6/18)Nevypĺňa sa.
8
Príjemca
Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Ak je potrebné uviesť viacero príjemcov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a zoznam príjemcov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príjemcov.

Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI, ak bolo pridelené, alebo jedinečné identifikačné číslo vydané v treťom štáte (TCUIN), ak bolo vydané v rámci programu obchodného partnerstva tretieho štátu, ktorý je uznaný Európskou úniou. Ak takýto identifikátor nie je vydaný, neuvádza sa žiadny údaj.
Vypĺňa sa.

Príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na colnom území Európskej únie, ktorá je zmluvnou stranou obchodnej zmluvy pri dovoze tovaru.

Ak príjemcom je subjekt, ktorý nemá sídlo na colnom území Európskej únie, alebo príjemcom je jeho organizačná zložka so sídlom na colnom území, uvádza sa adresa sídla subjektu v treťom štáte, ktorá prináleží číslu EORI uvedenému v tomto odseku. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, uvádza sa rodné číslo. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvádza sa identifikačné číslo pridelené colnými orgánmi.
Dovozca (3/15)

Identifikačné číslo dovozcu (3/16)
Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI alebo, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, uvádza sa rodné číslo.

Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvádza sa identifikačné číslo pridelené colnými orgánmi.
12
Údaje o hodnote
Nevypĺňa sa.
14
Deklarant/
zástupca
Vypĺňa sa.
Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI alebo, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, uvádza sa rodné číslo.
Vypĺňa sa.

Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI alebo, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, uvádza sa rodné číslo. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo príjemcu, pod identifikačné číslo deklaranta sa uvádza identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.
Deklarant (3/17)
Identifikačné číslo deklaranta (3/18)
Zástupca (3/19)
Identifikačné číslo zástupcu (3/20)
Kód statusu zástupcu (3/21)
Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI alebo, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, uvádza sa rodné číslo. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo dovozcu, pod identifikačné číslo deklaranta sa uvádza identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.
15a
Kód krajiny odoslania/
vývozu
Vypĺňa sa.Nevypĺňa sa.Kód krajiny odoslania/
vývozu
(5/14)
Nevypĺňa sa.
17a
Kód krajiny určenia
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Kód krajiny určenia (5/8)Vypĺňa sa.
17b
Kód regiónu určenia
Vypĺňa sa.
Uvádza sa číselný kód kraja uvedený v prílohe č. 7, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, spracovaný, opravený, alebo v ktorom sa uskutoční jeho údržba. Ak taký kraj nie je známy, uvádza sa kraj, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia, alebo kraj, do ktorého bude tovar dodaný.
Tento odsek sa nevypĺňa, ak je kód krajiny určenia iný ako SK.
Kód regiónu určenia (5/9)Vypĺňa sa.

Uvádza sa číselný kód kraja uvedený v prílohe č. 7, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, spracovaný, opravený, alebo v ktorom sa uskutoční jeho údržba. Ak taký kraj nie je známy, uvádza sa kraj, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia, alebo kraj, do ktorého bude tovar dodaný.

Tento odsek sa nevypĺňa, ak je kód krajiny určenia iný ako SK.
18
Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode
Vypĺňa sa.
18
Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode
Vypĺňa sa.Evidenčné číslo dopravného prostriedku pri príchode (7/9)Vypĺňa sa.
19
Kontajner
Vypĺňa sa.Kontajner (7/2)
20
Dodacie podmienky
Vypĺňa sa.

Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
Vypĺňa sa.

Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
Dodacie podmienky (4/1)Vypĺňa sa.

Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
21
Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Vypĺňa sa.

Uvádza sa evidenčné číslo.
Štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice (7/15)Vypĺňa sa.
22
Mena a celková fakturovaná cena
Vypĺňa sa.Fakturovaná mena (4/10)
celková Fakturovaná suma (4/11)
23
Prepočítací kurz
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Výmenný kurz (4/15)Vypĺňa sa.
24
Druh obchodu
Vypĺňajú sa obe časti odseku.Vypĺňajú sa obe časti odseku.Druh obchodu (8/5)Vypĺňajú sa obe časti odseku.
25
Druh dopravy na hranici
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Spôsob dopravy na hranici (7/4)Vypĺňa sa.
26
Druh dopravy vo vnútrozemí
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Spôsob dopravy vo vnútrozemí (7/5)Vypĺňa sa.
27
Miesto naloženia
Nevypĺňa sa.
29
Výstupný colný úrad
Vypĺňa sa.
29
Vstupný colný úrad
Nevypĺňa sa.
30
Umiestnenie tovaru
Vypĺňa sa.Nevypĺňa sa.Umiestnenie tovaru (5/23)Vypĺňa sa.
31
Nákladové kusy a opis tovaru
Uplatnenie nároku na vyplatenie vývoznej náhrady na tovar, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, sa uvádza takto: „Receptúra – X“, kde X vyjadruje registračné číslo receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Ak je spotrebiteľské balenie liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov označené kontrolnou známkou, možno uviesť aj údaj o tomto označení.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypočítanej na základe špecifickej sadzby, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane alebo inej platby. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.
Opis tovaru (6/8)
Druh nákladových
kusov (6/9)
Počet nákladových kusov (6/10)
Prepravné označenia (6/11)
Kód CUS (6/13)
Identifikačné číslo kontajnera (7/10)
Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla).

Druh balenia sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.7) Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypočítanej na základe špecifickej sadzby, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane alebo inej platby. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.

Prepravné označenia tovaru sa uvádzajú aj pri obchode s osobitnými daňovými územiami.
33
Kód tovaru
Piaty pododsek - národný kód TARIC sa nevypĺňa.Vypĺňa sa.
V piatej časti odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 7.
Kód tovaru -číselný znak KN (6/14)

Kód tovaru (TARIC) (6/15)

Kód tovaru -doplnkový kód, resp. kódy TARIC (6/16)

Kód tovaru -vnútroštátny doplnkový kód, resp. kódy TARIC (6/17)
Vypĺňa sa.

Vypĺňa sa.

Vypĺňa sa.

Národné doplnkové kódy TARIC sa uvádzajú, ak tovar uvedený vo vyhlásení je predmetom spotrebnej dane. Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 7.
34a
Kód krajiny pôvodu
Kód krajiny pôvodu (5/15)Vypĺňa sa.
34b
Kód regiónu pôvodu
Vypĺňa sa.
Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom bol tovar vyrobený alebo získaný alebo v ktorom prešiel podstatnou ekonomicky odôvodnenou zmenou, uvedené v prílohe č. 7.
Kód krajiny preferenčného pôvodu (5/16)Vypĺňa sa.
35
Hrubá hmotnosť
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Hrubá hmotnosť kg (6/5)Vypĺňa sa.
36
Preferencia
Preferencia (4/17)Vypĺňa sa.
37
Režim
V pravej časti odseku sa uvádzajú kódy na bližšie špecifikovanie navrhovaného colného režimu. Na uplatnenie požiadavky na oslobodenie dovážaného tovaru od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty sa uvádzajú kódy podľa osobitného predpisu8]) a kódy uvedené v prílohe č. 7.Colný režim
(1/10)

Dodatočný colný režim
(1/11)
Dodatočný colný režim predstavujú kódy na bližšie špecifikovanie navrhovaného colného režimu. Na uplatnenie požiadavky na oslobodenie dovážaného tovaru od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty sa uvádzajú kódy podľa osobitného predpisu9) a kódy uvedené v prílohe č. 7.
38
Vlastná hmotnosť
Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.Čistá hmotnosť kg (6/1)
39
Kontingent
Vypĺňa sa pri colnom režime prepustenie do voľného obehu a pri colnom režime konečné použitie, ak si deklarant uplatňuje nárok na zníženú colnú sadzbu v rámci colnej kvóty alebo colného stropu.Poradové číslo
kvóty (8/1)
40
Súhrnná deklarácia/ predchádzajúci doklad
Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a zoznam dokladov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“, a k vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.Zjednodušené colné vyhlásenie/
predchádzajúce
doklady (2/1)
Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a zoznam dokladov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.
41
Dodatkové merné jednotky
Uvádza sa číselný údaj v celých číslach, v merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku10) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.
Uvádza sa číselný údaj v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku10) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo v systéme TARIC (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie)11) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo pri číselných znakoch systému TARIC. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku alebo v systéme TARIC nie je uvedená doplnková merná jednotka.
Doplnkové merné jednotky (6/2)Uvádza sa číselný údaj v celých číslach, v merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku10) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo v systéme TARIC11) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo pri číselných znakoch systému TARIC. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku alebo v systéme TARIC nie je uvedená doplnková merná jednotka.
42
Cena za položku
Uvádza sa fakturovaná cena za tovar uvedený v odseku 31. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá by sa platila za tento tovar alebo podobný tovar pri jeho nákupe alebo predaji. Ak sú na faktúre za tovar alebo na samostatnej faktúre vyčíslené náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, tieto náklady sa do fakturovanej ceny za položku nezahŕňajú. Údaj sa uvádza v mene uvedenej v odseku 22 s presnosťou na dve desatinné miesta.Cena za položku/suma (4/14)Uvádza sa fakturovaná cena tovaru uvedeného vo vyhlásení. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá by sa platila za tento tovar alebo podobný tovar pri jeho nákupe alebo predaji. Ak sú na faktúre za tovar alebo na samostatnej faktúre vyčíslené náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, tieto náklady sa do fakturovanej ceny za položku nezahŕňajú. Údaj sa uvádza v mene uvedenej pre údajový prvok 4/10 – Fakturovaná mena s presnosťou na dve desatinné miesta.
43
Metóda určovania colnej hodnoty
Vypĺňa sa.Metóda určovania colnej hodnoty (4/16)Vypĺňa sa.
44
Osobitné záznamy/
predložené doklady/
Osvedčenia a povolenia
Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s vývozom tovaru, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady a príslušný kód sa uvádzajú takto: „V0800 - X - Náklady na dopravu“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v eurách.
Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady sa uvádza takto: „V0900 - X - Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady“, kde X vyjadruje registračné číslo žiadateľa o vyplatenie vývoznej náhrady pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady vopred podľa osobitného predpisu14) sa uvádza takto: „V0910 - Zálohová platba“.
Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC. Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.
Ak sa formulár použije ako zjednodušené colné vyhlásenie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZB a číslo povolenia na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu.15) Ak sa formulár použije na podanie colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZC a číslo povolenia na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu.16)
Ak je preprava tovaru vykonávaná nákladnou cestnou dopravou dopravcom v nákladnej doprave a ak sa prepravné povolenie podľa osobitných predpisov19) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, na túto prepravu vyžaduje, uvádza sa v tomto odseku kód 3PPP a číslo prepravného povolenia Slovenskej republiky alebo číslo licencie medzinárodnej organizácie(CEMT).

Ak je preprava tovaru vykonávaná iným druhom dopravy ako nákladnou cestnou dopravou, alebo ak sa prepravné povolenie podľa osobitných predpisov19) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nevyžaduje, uvádza sa v tomto odseku kód 3PPN.

Ak je preprava tovaru vykonávaná nákladnou cestnou dopravou a ak sa prepravné povolenie podľa osobitných predpisov19) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, na túto prepravu vyžaduje, ale dopravca takéto prepravné povolenie nepredložil alebo odmietol predložiť, uvádza sa v tomto odseku kód 3PPO.

Kódy 3PPP, 3PPN a 3PPO sa neuvádzajú pri colnom režime tranzit a pri preukazovaní colného statusu tovar Európskej únie.

Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999“ a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.

Ak má vývozca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.
Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise12) sa uvádzajú takto: „D0600 – X – Pripočítateľné náklady C“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise13) sa uvádzajú takto: „D0610 – X – Pripočítateľné náklady D“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách.

Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady sa uvádzajú takto: „D0620 - X - Náklady súvisiace s dovozom tovaru S“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.

Ak sa v jednom dopravnom prostriedku prepravuje niekoľko zásielok pre rôznych príjemcov a náklady na dopravu sú vyjadrené celkovou sumou za všetky zásielky, náklady na dopravu sa rozpočítajú v takom pomere, v akom sa jednotlivé zásielky podľa svojej hmotnosti podieľajú na vzniku nákladov na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na dopravu sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je hmotnosť príslušnej podpoložky k celkovej hmotnosti zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne. Ak je určujúcim kritériom pre vznik nákladov na dopravu iné objektívne kritérium, napríklad objem, tieto náklady sa rozpočítajú podľa tohto kritéria. Pri rozpočítaní poplatkov za nakládku a manipuláciu s tovarom, ktoré sú spojené s prepravou dovážaného tovaru, sa použijú ustanovenia o nákladoch na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na poistenie sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je cena alebo hodnota príslušnej podpoložky k celkovej cene alebo hodnote zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru a príslušný kód takto: „D0700 – X – Pridaná hodnota PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime pasívny zušľachťovací styk v eurách.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a príslušný kód takto: „D0720 - X - cena za materiál prepustený do PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk v eurách.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC. Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.

Ak má príjemca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastupuje daňový zástupca, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty daňového zástupcu sa uvádza v tomto odseku za príslušným kódom podľa systému TARIC.
Ak deklarant uvedením príslušného kódu v odseku 36 žiada o zvýhodnenú colnú sadzbu z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru, uvádza sa v tomto odseku kód jedného z dokladov o preferenčnom pôvode podľa systému TARIC SK, za ktorým sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu a dvojmiestny alfabetický kód štátu pôvodu osvedčeného na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode. Napríklad „N954 A123456 NO“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1 podľa systému TARIC SK, „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1 a „NO“ je štát pôvodu uvedený na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode.

Ak na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode, je uvedený preferenčný pôvod v regionálnej skupine krajín, za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu a štvormiestny numerický kód tejto regionálnej skupiny krajín podľa systému TARIC SK uvedenej ako štát pôvodu na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode.

Napríklad „N954 A123456 2012“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1, „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1 a „2012“ je kód pôvodu pre Európsky hospodársky priestor podľa systému TARIC SK.
Ak je na účely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru alebo vyhodnotenia iných opatrení potrebné osvedčenie o pôvode, ktoré obsahuje ďalšie špecifické údaje, toto osvedčenie sa uvádza dvakrát. Raz ako osvedčenie o pôvode EUR.1 a raz ako osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi. Napríklad pri sprievodnom osvedčení EUR.1 obsahujúcom špecifický údaj – označenie „Derogácia – Rozhodnutie 2008/691/EC“ sa uvádza kód „N954“ pre osvedčenie o pôvode EUR.1 a kód „U053“ pre osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi.
V tomto odseku možno použiť aj tieto kódy:

3ZCD - potvrdenie o poskytnutí záruky na colný dlh a iné platby,

4PZB - povolenie na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu,15)

4PZC - povolenie na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu,16)

1015 - žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.20)

Ak je potrebné uviesť viacero osobitných záznamov alebo predložených dokladov, tieto záznamy sa uvádzajú v prílohe k formuláru.

Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999“ a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.
Dodatočné informácie (2/2)
Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3)
Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37) Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39)
IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40)
Vnútorná menová jednotka (4/12)
Colný úrad predloženia (5/26)
Colný úrad dohľadu (5/27)

Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise12) sa uvádzajú takto: „D0600 – X – Pripočítateľné náklady C“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise13) sa uvádzajú takto: „D0610 – X – Pripočítateľné náklady D“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách.
Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady sa uvádzajú takto: „D0620 – X – Náklady súvisiace s dovozom tovaru S“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.

Ak sa v jednom dopravnom prostriedku prepravuje niekoľko zásielok pre rôznych dovozcov a náklady na dopravu sú vyjadrené celkovou sumou za všetky zásielky, náklady na dopravu sa rozpočítajú v takom pomere, v akom sa jednotlivé zásielky podľa svojej hmotnosti podieľajú na vzniku nákladov na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na dopravu sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je hmotnosť príslušnej podpoložky k celkovej hmotnosti zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne. Ak je určujúcim kritériom pre vznik nákladov na dopravu iné objektívne kritérium, napríklad objem, tieto náklady sa rozpočítajú podľa tohto kritéria. Pri rozpočítaní poplatkov za nakládku a manipuláciu s tovarom, ktoré sú spojené s prepravou dovážaného tovaru, sa použijú ustanovenia o nákladoch na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na poistenie sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je cena alebo hodnota príslušnej podpoložky k celkovej cene alebo hodnote zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru a príslušný kód takto: „D0700 – X – Pridaná hodnota PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime pasívny zušľachťovací styk v eurách.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa po splnení podmienok určených v osobitnom predpise17) uvádza cena spracovateľskej operácie (hodnota spracovateľských operácií) a príslušný kód takto: „D0710 – X – žiadosť o nezahrnutie hodnoty spracovateľských operácií do základu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu“,18) kde X vyjadruje príslušnú sumu v eurách, ktorá nebude zahrnutá do základu pre výpočet dane z pridanej hodnoty.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a príslušný kód takto: „D0720 - X - cena za materiál prepustený do PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk v eurách.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC. Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.

Ak má dovozca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastupuje daňový zástupca, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty daňového zástupcu sa uvádza v tomto odseku za príslušným kódom podľa systému TARIC.

V tomto odseku možno použiť aj tieto kódy:

C512 - povolenie na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu,15)

C514 - povolenie na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu,16)

1015 - žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.20)

Ak je potrebné uviesť viacero osobitných záznamov alebo predložených dokladov, tieto záznamy sa uvádzajú v prílohe k colnému vyhláseniu.

Ak je v čase podania colného vyhlásenia v držbe deklaranta doklad, ku ktorému nie je priradený kód v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999“ a identifikačný údaj alebo opis uvedeného dokladu.
45
Oprava
Nevypĺňa sa.Pripočítateľné a
nezapočítateľné položky (4/9)
Indikátory určovania colnej hodnoty (4/13)
Vypĺňa sa.
46
Štatistická hodnota
Vypĺňa sa.

Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri vývoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste výstupu z územia Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri vývoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste výstupu z územia tohto členského štátu.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1. pri predaji alebo nákupe na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala pri jeho nákupe alebo predaji.
Štatistická hodnota okrem hodnoty tovaru zahŕňa dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy vyvážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií, napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky, ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor.

Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.21)
Vypĺňa sa.

Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie tohto členského štátu.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1. pri predaji alebo nákupe na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala pri jeho nákupe alebo predaji.
Štatistická hodnota okrem hodnoty tovaru zahŕňa dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy dovážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií, napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky, ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.21)
Štatistická hodnota (8/6)Vypĺňa sa.

Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného vo vyhlásení. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie tohto členského štátu.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1. pri predaji alebo nákupe na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala pri jeho nákupe alebo predaji.

Štatistická hodnota okrem hodnoty tovaru zahŕňa dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy dovážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií, napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky, ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.21)
47
Výpočet platieb
Nevypĺňa sa.V stĺpci sa uvádzajú pod sebou druhy vymeriavaných platieb. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani sa uvádzajú tieto kódy:

Kód Druh spotrebnej dane
---------------------------------------
1U0 Spotrebná daň z minerálneho oleja
1V0 Spotrebná daň z vína
1S0 Spotrebná daň z liehu
1T0 Spotrebná daň z tabakových výrobkov
1R0 Spotrebná daň z piva
1Q0 Spotrebná daň z uhlia

Pododsek Základ na vymeranie platby

Uvádza sa základ na vymeranie cla - colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú sa všetky základy potrebné na vymeranie cla.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.

Základ na výpočet cla s použitím valorických colných sadzieb sa uvádza v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Základ na výpočet cla s použitím špecifických colných sadzieb sa uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta v mernej jednotke uvedenej v odseku 31. Základ na vymeranie dane a vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných predpisov.22)

Pododsek Sadzba
Nevypĺňa sa.

Pododsek Suma
Nevypĺňa sa.

Pododsek Celková suma
Nevypĺňa sa.

Pododsek Spôsob platby
Nevypĺňa sa.
Výpočet platieb – druh platby (4/3)

Výpočet platieb – základ platby
(4/4)
Výpočet platieb – sadzba platby (4/5)

Výpočet platieb – splatná suma platby (4/6)

Výpočet platieb – spolu (4/7)

Výpočet platieb – spôsob platby (4/8)
Druh poplatkov sa uvádza, ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani sa uvádzajú tieto kódy:

Kód Druh spotrebnej dane
----------------------------------------
1U0 Spotrebná daň z minerálneho oleja
1V0 Spotrebná daň z vína
1S0 Spotrebná daň z liehu
1T0 Spotrebná daň z tabakových výrobkov
1R0 Spotrebná daň z piva
1Q0 Spotrebná daň z uhlia

Základ na vymeranie platby sa uvádza, ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, a to aj pri režime colné uskladňovanie.

Uvádza sa základ na vymeranie cla - colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú sa všetky základy potrebné na vymeranie cla.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.

Základ na výpočet cla s použitím valorických colných sadzieb sa uvádza v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Základ na výpočet cla s použitím špecifických colných sadzieb sa uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta v mernej jednotke uvedenej pre tovar, ktorý je uvedený vo vyhlásení. Základ na vymeranie dane a vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných predpisov.22)

Nevypĺňa sa.Nevypĺňa sa.Nevypĺňa sa.Nevypĺňa sa.
48
Odklad platby
Nevypĺňa sa.Odklad platby (2/6)Nevypĺňa sa pri zásielkach s nízkou hodnotou, ak je colné vyhlásenie vyplnené podľa osobitného predpisu.22a)
49
Označenie skladu
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Označenie skladu (2/7)Vypĺňa sa.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

ZOZNAM KÓDOV POUŽÍVANÝCH PRI VYPĹŇANÍ COLNÉHO VYHLÁSENIA A VYHLÁSENIA O SPÄTNOM VÝVOZE

Pri vypĺňaní colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze sa okrem kódov podľa osobitného predpisu23) používajú tieto kódy:

Odsek 17b vyhlásenia Kód regiónu určenia

Údajový prvok 5/9

1 - Bratislavský kraj,

2 - Trnavský kraj,

3 - Trenčiansky kraj,

4 - Nitriansky kraj,

5 - Žilinský kraj,

6 - Banskobystrický kraj,

7 - Prešovský kraj,

8 - Košický kraj.

Odsek 24 vyhlásenia Druh obchodu

Údajový prvok 8/5

Pre obe časti odseku 24 vyhlásenia alebo pre údajový prvok 8/5 sa používajú kódy podľa osobitného predpisu.24)

Ak sa v ľavej časti odseku 24 vyhlásenia uvádza kód 6, v pravej časti tohto odseku sa podľa druhu obchodu uvádzajú tieto kódy:

KódDruh obchodu
1Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený na užívanie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov
2Oprava a údržba za úhradu
3Oprava a údržba bezplatne

Vysvetlivky:

Kód 1 sa uvádza pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.

Opravou a údržbou je obnovenie pôvodnej funkcie alebo zachovanie pôvodného stavu tovaru, ktorého cieľom je udržať tovar v prevádzke, pričom môže zahŕňať aj jeho čiastočnú prestavbu alebo vylepšenie, ale bez zmeny charakteru tovaru.

Odsek 33 vyhlásenia Kód tovaru

Údajový prvok 6/17

V prvej až štvrtej časti odseku 33 vyhlásenia sa uvádzajú kódy pre tento odsek alebo pre údajové prvky 6/14, 6/15, 6/16 podľa osobitného predpisu.25)

V piatej časti odseku 33 vyhlásenia - údajový prvok 6/17 sa uvádzajú:

a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:

U013 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

U031 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U050 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U060 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U070 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2020 Z. z.,

U071 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U072 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U080 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U096 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U082 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U083 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

U097 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U085 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U086 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U087 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 5 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2020 Z. z.,

U098 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U099 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U113 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U120 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U130 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

U131 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U150 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U160 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U170 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2020 Z. z.,

U171 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U172 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U213 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

U231 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U270 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2020 Z. z.,

U271 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U272 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U301 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U302 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U303 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.,

U304 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,

U305 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U306 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,

U307 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U308 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,

U309 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,

U402 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U406 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U407 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

U413 – ak ide o biogénnu látku oslobodenú od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

b) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt:

V010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V040 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.,

V050 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.,

V060 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.,

V210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V240 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.,

V250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.,

V260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.,

V301 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V302 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 352/2018 Z. z.,

V303 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V304 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V305 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V306 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V401 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V404 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,

V405 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) druhého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,

c) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh:

S010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S110 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S301 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S302 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 352/2018 Z. z.,

S303 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S304 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S305 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S306 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S307 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S401 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S402 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S403 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S406 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,

S407 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,

d) kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:

T010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T050 - ak ide o tovar podľa § 19a ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 19a ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T051 - ak ide o tovar podľa § 19a ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 19a ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T052 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 296/2016 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 19aa ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 296/2016 Z. z.,

T110 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T120 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T130 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T270 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T280 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená minimálna sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T301 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.,

T304 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 písm. f) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

T305 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 písm. h) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.,

T306 – ak ide o tabakovú surovinu oslobodenú od spotrebnej dane podľa § 19a ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 269/2017 Z. z.,

e) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo:

R010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R310 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R320 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 352/2018 Z. z.,

R330 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R340 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R350 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R360 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R410 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R440 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,

R450 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) tretieho bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,

f) kódy používané pri spotrebnej dani z uhlia:

Q010 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 362/2019 Z. z. dovážané právnickou osobou alebo fyzickou osobou inou ako koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, a na ktoré je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 18 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Q020 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z. dovážané koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, ktorý nie je osobou povinnou platiť daň z uhlia podľa § 22 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Q030 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z. dovážané výrobcom uhlia, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,

Q040 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z. dovážané obchodníkom s uhlím, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,

Q301 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z.,

Q302 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z.,

Q303 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z.,

Q304 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z.,

Q305 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z.,

Q306 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z.,

Q307 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z.,

Q308 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Q309 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 362/2019 Z. z.,

Odsek 34b vyhlásenia Kód krajiny pôvodu

Údajový prvok 5/17

1 - Bratislavský kraj,

2 - Trnavský kraj,

3 - Trenčiansky kraj,

4 - Nitriansky kraj,

5 - Žilinský kraj,

6 - Banskobystrický kraj,

7 - Prešovský kraj,

8 - Košický kraj,

9 - iný ako Slovenská republika.

Odsek 37 vyhlásenia Režim

Údajový prvok 1/11

V ľavej časti odseku 37 vyhlásenia sa uvádzajú kódy pre tento odsek alebo pre údajový prvok 1/10 podľa osobitného predpisu.27)

V pravej časti odseku 37 vyhlásenia sa uvádzajú

a) kódy podľa osobitného predpisu,27)

b) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu28) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:29)

KódTovarNariadenie Rady (ES) č. 1186/2009Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
361 Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na colné územie Európskej únie čl. 3 § 48 ods. 2 písm. b)
362 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva - výbava a zariadenie domácností čl. 12 ods. 1 § 48 ods. 2 písm. c)
363 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva - dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstva čl. 12 ods. 2 § 48 ods. 2 písm. c)
364 Osobný majetok nadobudnutý dedením čl. 17 § 48 ods. 2 písm. d)
365 Výbava, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentov čl. 21 § 48 ods. 2 písm. e)
367 Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe čl. 25 § 48 ods. 2 písm. a)
368 Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri premiestnení podnikateľských činností z tretej krajiny na colné územie Európskej únie čl. 28 § 48 ods. 2 písm. f)
369 Investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosť čl. 34 § 48 ods. 2 písm. f)
370 Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum čl. 53 § 48 ods. 2 písm. i)
371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva čl. 54 § 48 ods. 2 písm. j)
372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv čl. 59 § 48 ods. 2 písm. s)
373 Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach čl. 60 § 48 ods. 2 písm. k)
374 Tovar pre právnické osoby vykonávajúce charitatívnu alebo obdobnú činnosť čl. 61 § 48 ods. 2 písm. l)
375 Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromy čl. 74 § 48 ods. 2 písm. m)
376 Čestné vyznamenania a ocenenia čl. 81 § 48 ods. 2 písm. n)
377 Dary získané v rámci medzinárodných vzťahov čl. 82 § 48 ods. 2 písm. n)
378 Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov štátov čl. 85 § 48 ods. 2 písm. n)
379 Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 86 § 48 ods. 2 písm. o)
380 Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 87 až 89 § 48 ods. 2 písm. p)
381 Tovar dovážaný na analýzy, skúšky a pokusy čl. 95 § 48 ods. 2 písm. s)
382 Zásielky zasielané právnickým osobám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva čl. 102 § 48 ods. 2 písm. t)
383 Turistická informačná literatúra čl. 103 § 48 ods. 2 písm. u)
384 Rôzne dokumenty a predmety čl. 104 § 48 ods. 2 písm. v)
385 Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy čl. 105 § 48 ods. 2 písm. w)
386 Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá počas ich prepravy čl. 106 § 48 ods. 2 písm. x)
387 Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch čl. 107 § 48 ods. 2 písm. y)
388 Materiály na stavbu, údržbu a výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí čl. 112 § 48 ods. 2 písm. z)
389 Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety čl. 113 § 48 ods. 2 písm. aa)
390 Tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia čl. 90 § 48 ods. 2 písm. r)
391 Poľnohospodárske výrobky, výrobky živočíšnej výroby, včelárstva, záhradnícke výrobky a výrobky lesného hospodárstva z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine susediacej s colným územím Európskej únie čl. 35 § 48 ods. 2 písm. g)
392 Osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie plodín určené na použitie na pozemku nachádzajúcom sa na colnom území Európskej únie susediacom s treťou krajinou čl. 39 § 48 ods. 2 písm. h)

c) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu30) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:29)

KódTovarNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex ÚnieDelegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovZákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
571Vrátený tovarčl. 203§ 48 ods. 4
572Vrátený tovar za osobitných okolností – poľnohospodárske výrobkyčl. 159§ 48 ods. 4
573Vrátený tovar za osobitných okolností – oprava alebo obnovačl. 158§ 48 ods. 4
574Zušľachtené výrobky, ktoré sa do Európskej Únie vracajú po ich predchádzajúcom vývoze alebo spätnom vývozečl. 205§ 48 ods. 4
575Tovar dovážaný osobami požívajúcimi výsady a imunity podľa medzinárodného práva a tovar pre medzinárodné organizácie a ich zamestnancov§ 47 a 48§ 48 ods. 5 písm. a)

d) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:29)

KódTovarZákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
576Tovar dovážaný ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, a iného štátu na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na spoločnom obrannom úsilí§ 48 ods. 6
577Zlato dovážané Národnou bankou Slovenska§ 48 ods. 7
578Investičné zlato§ 67 ods. 3
579Plyn dovážaný prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaný z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete alebo elektrina, teplo alebo chlad dovážaný prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí§ 48 ods. 9
580Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty§ 48 ods. 1
581Tovar dovážaný Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou§ 48 ods. 5 písm. b)

e) kódy vyjadrujúce požiadavku na pozastavenie dovozného cla podľa osobitného predpisu:31)

KódTovarNariadenie Rady (ES) č. 150/2003
600Zbrane a vojenské zariadenia, ich časti a súčasti s pozastavením dovozného claPrílohy I a II

Príloha č. 8 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR - DOVOZNÉ, VÝVOZNÉ A TRANZITNÉ COLNÉ VYHLÁSENIE

Príloha č. 9 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR - NATO - CESTOVNÝ ROZKAZ

Príloha č. 10 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR - Záruka banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku,a) poskytnutá na účely zabezpečenia pohľadávky pri schvaľovaní osoby ako ručiteľa

Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR

ZÁVÄZOK RUČITEĽA – JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA

Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR

ZÁVÄZOK RUČITEĽA – CELKOVÁ ZÁRUKA

Príloha č. 13 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR

OSVEDČENIE

o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 1 bod 18 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015).

2) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1) (01 0190).

3) Príloha 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15. 3. 2016).

4) Príloha B delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.
Príloha B vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015).

5) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.
Príloha B delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.
Príloha B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

6) Čl. 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).

7) Hlava I prílohy B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

8) Dodatok D1 prílohy 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.

9) Príloha B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

10) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 2., Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.

11) Čl. 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2658/87.

12) Čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

13) § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

14) Čl. 31 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, 17. 7. 2009) v platnom znení.

15) Čl. 166 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

16) Čl. 182 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

17) § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) § 24 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2015 Z. z.

19) Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

20) § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

21) Čl. 146 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

22) Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

22a) Stĺpec H7 prílohy B delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.

23) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.
Príloha B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

24) Príloha II nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).

25) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.
Hlava I prílohy B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

27) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.
Hlava II prílohy B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

28) Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009).

29) Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) Nariadenie (EÚ) č. 952/2013.
Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31) Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 z 21. januára 2003, ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a vojenské zariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 13, Ú. v. ES L 25, 30. 1. 2003).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.