Oznámenie č. 159/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Platnosť od 14.04.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 4, a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

OBSAH

159

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenie zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

V ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa dopĺňa nová podpoložka Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, na ktorej sa budú klasifikovať všetky informačno-komunikačné služby, ktoré doteraz boli klasifikované na rôznych podpoložkách ekonomickej klasifikácie.

V súlade s týmto opatrením sa od roku 2017 budú klasifikovať pohyby na účtoch rozpočtových organizácií spôsobom, ktorým sa zaznamená príjem, príjmová finančná operácia, výdavok, výdavková finančná operácia len raz, a to primárne na tom účte, na ktorom sú prijaté, a výdavok na účte, z ktorého sú realizované konkrétne výdavky.

V opatrení sa premietajú aj legislatívno-technické úpravy nadväzujúce na zmeny a doplnenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a na zrušenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 4, a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 9/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421 (oznámenie č. 329/2014 Z. z.) a opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421 (oznámenie č. 261/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písm. b) sa číslo "6" nahrádza číslom "7“.

2. V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:

c) pohybov na účtoch rozpočtových organizácií.“.

3. V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slovom „služby“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová “ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov,“.

4. V § 1 ods. 6 sa slová „mimorozpočtových bankových účtoch rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „účtoch rozpočtových organizácií“.

5. V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637039 vkladá podpoložka 637040, ktorá znie:

„637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií“.

6. V prílohe tretej časti písmene B. položka 646 znie:

„646 Náklady spojené s ručením za sprivatizovaný majetok a prevádzaný majetok“.

7. V prílohe tretej časti písmene C. kategória 440 znie:

„440 Z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku“.

8. V prílohe tretej časti písmene C. položka 453 znie:

„453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov“.

9. Slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 4, a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.


Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.