Oznámenie č. 154/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Platnosť od 08.04.2016
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.

154

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2015 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č.292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č.288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č.30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z., oznámenie č. 400/2012 Z. z., oznámenie č. 147/2014 Z. z. a oznámenie č. 133/2015 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

Pravidlo 9

Výrazy a pod., ktoré sa nesmú použiť

9.1 (bez zmeny)

9.2 Pripomienka rozporu s predpismi

Prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš a Medzinárodný úrad môžu upozorniť na nesúlad s ustanovením pravidla 9.1 a môžu navrhnúť prihlasovateľovi, aby podľa toho dobrovoľne opravil svoju medzinárodnú prihlášku. V takom prípade prijímací úrad, kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš, kompetentný orgán menovaný na vykonávanie doplnkových rešerší a Medzinárodný úrad, podľa toho, ktorý je príslušný, musí byť informovaný o návrhu.

9.3 (bez zmeny)

Pravidlo 26bis

Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

26bis.126bis.2 (bez zmeny)

26bis.3 Obnovenie práva na prioritu prijímacím úradom

(a)(e) (bez zmeny)

(f) Prijímací úrad môže požadovať, aby sa mu vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci tvrdenia uvedené v odseku (b)(ii) predložili spolu s nimi v lehote primeranej okolnostiam.

(g) (bez zmeny)

(h) Prijímací úrad okamžite:

(i) (bez zmeny)

(ii) (bez zmeny)

(iii) oznámi svoje rozhodnutie prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu a kritérium na obnovenie práva na prioritu, na základe ktorého spravil svoje rozhodnutie,

(iv) s výnimkou odseku (h-bis) zašle Medzinárodnému úradu všetky dokumenty, ktoré prijal od prihlasovateľa k žiadosti podľa odseku (a) (vrátane samotnej kópie žiadosti, každé zdôvodnenie uvedené v odseku (b)(ii) a každé vyhlásenie alebo iný dôkaz uvedený v odseku (f)).

(h-bis) Prijímací úrad nesmie na základe odôvodnenej žiadosti prihlasovateľa alebo na základe vlastného rozhodnutia zaslať dokumenty alebo ich časti, ktoré prijal v súvislosti so žiadosťou podľa odseku (a), ak zistí, že

(i) tento dokument alebo jeho časť zjavne neslúži na účely informovania verejnosti o medzinárodnej prihláške,

(ii) zverejnenie alebo verejný prístup ku každému takému dokumentu alebo jeho časti by bol zjavne na ujmu osobným alebo ekonomickým záujmom ktorejkoľvek osoby a

(iii) neprevláda záujem verejnosti o prístup k tomuto dokumentu alebo jeho časti.

Ak prijímací úrad rozhodne o nezaslaní dokumentov alebo ich častí Medzinárodnému úradu, musí ihneď informovať Medzinárodný úrad.

(i)(j) (bez zmeny)

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1 (bez zmeny)

48.2 Obsah

(a) (bez zmeny)

(b) S výnimkou (c) prvá strana musí obsahovať:

(i)(vi) (bez zmeny),

(vii) údaj, tam, kde je to vhodné, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu, ktorá sa týka žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva priority, a rozhodnutie prijímacieho úradu na základe tejto žiadosti,

(viii) (zrušené)

(c)(k) (bez zmeny)

(l) Medzinárodný úrad musí na základe odôvodnenej žiadosti prihlasovateľa prijatej Medzinárodným úradom pred ukončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie vynechať zo zverejnenia každú informáciu, ak zistí, že

(i) táto informácia zjavne neslúži na účely informovania verejnosti o medzinárodnej prihláške,

(ii) zverejnenie takejto informácie by bolo zjavne na ujmu osobným alebo ekonomickým záujmom ktorejkoľvek osoby a

(iii) neprevláda záujem verejnosti o prístup k tejto informácii.

Pravidlo 26.4 sa musí uplatňovať mutadis mutandis, pokiaľ ide o spôsob, akým prihlasovateľ musí poskytnúť informáciu, ktorá je predmetom žiadosti vykonanej podľa tohto odseku.

(m) Ak prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš alebo Medzinárodný úrad oznámi akúkoľvek informáciu, ktorá spĺňa kritérium uvedené v odseku (l), tento úrad, orgán alebo medzinárodný úrad môže navrhnúť prihlasovateľovi, aby požiadal o jej vynechanie z medzinárodného zverejnenia v súlade s odsekom (l).

(n) Ak Medzinárodný úrad vynechal informáciu z medzinárodného zverejnenia v súlade s odsekom (l) a táto informácia je tiež obsahom spisu medzinárodnej prihlášky, ktorý má prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, Medzinárodný úrad musí okamžite o tom informovať tento úrad a orgán.

48.3 a 48.6 (bez zmeny)

Pravidlo 82quater

Ospravedlnenie zmeškania lehôt

82quater.1 Ospravedlnenie zmeškania lehôt

(a) Každá zainteresovaná strana môže predložiť dôkaz, že lehota predpísaná vo Vykonávacom predpise na vykonanie úkonu pred prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom stanoveným pre doplnkovú rešerš, orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum alebo pred Medzinárodným úradom nebola dodržaná z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, živelnej pohromy, všeobecnej nedostupnosti elektronických komunikačných služieb alebo z iného podobného dôvodu v mieste, kde má zainteresovaná strana sídlo, miesto podnikania alebo pobyt, a že príslušný úkon vykonala hneď, ako to bolo objektívne možné.

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

Pravidlo 92

Korešpondencia

92.1 (bez zmeny)

92.2 Jazyky

(a)(c) (bez zmeny)

(d) Každý list od prihlasovateľa Medzinárodnému úradu musí byť v angličtine, francúzštine alebo inom jazyku zverejnenia, ktorý môžu povoliť Administratívne smernice.

(e) (bez zmeny)

92.392.4 (bez zmeny)

Pravidlo 94

Prístup ku spisom

94.1 Prístup k spisu uchovávanému Medzinárodným úradom

(a) (bez zmeny)

(b) Medzinárodný úrad musí na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou článku 38 a odsekov (d) až (g), poskytnúť kópie každého dokumentu obsiahnutého v jeho spise. Poskytnutie kópií môže byť predmetom peňažnej náhrady nákladov za služby.

(c) (bez zmeny)

(d) Medzinárodný úrad nesmie umožniť prístup k akejkoľvek informácii obsiahnutej v jeho spise, ktorý bol vylúčený zo zverejnenia podľa pravidla 48.2(l), a k žiadnemu dokumentu obsiahnutému v jeho spise, ku ktorému sa vzťahuje žiadosť podľa tohto pravidla.

(e) Na základe odôvodnenej žiadosti prihlasovateľa Medzinárodný úrad nesmie umožniť prístup k žiadnej informácii obsiahnutej v jeho spise a k žiadnemu dokumentu obsiahnutému v jeho spise, ku ktorému sa vzťahuje taká žiadosť, ak zistí, že

(i) táto informácia zjavne neslúži na účely informovania verejnosti o medzinárodnej prihláške,

(ii) prístup verejnosti k tejto informácii by bol zjavne na ujmu osobným alebo ekonomickým záujmom ktorejkoľvek osoby a

(iii) neprevláda záujem verejnosti mať prístup k tejto informácii.

Pravidlo 26.4 sa uplatní mutatis mutandis, pokiaľ ide o spôsob, akým prihlasovateľ musí predložiť informáciu, ktorá je predmetom žiadosti podľa tohto odseku.

(f) Ak Medzinárodný úrad vylúčil informáciu z prístupu verejnosti v súlade s odsekmi (d) alebo (e) a táto informácia je tiež obsiahnutá v spise medzinárodnej prihlášky uchovávanej prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom stanoveným pre doplnkovú rešerš alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, Medzinárodný úrad musí ihneď podľa toho informovať tento úrad a orgán.

(g) Medzinárodný úrad nesmie umožniť prístup k akémukoľvek dokumentu obsiahnutému vo svojom spise, ktorý bol pripravený výhradne pre interné použitie Medzinárodného úradu.

94.1bis Prístup k spisu uchovávanému prijímacím úradom

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo ktorejkoľvek osoby splnomocnenej prihlasovateľom prijímací úrad môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(b) Prijímací úrad môže na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou odseku (c), umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(c) Prijímací úrad nesmie umožniť prístup podľa odseku (b) k akejkoľvek informácii, pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že ju vylúčil zo zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(l) alebo z prístupu verejnosti v súlade s pravidlom 94.1(d) alebo (e).

94.1ter Prístup k spisu uchovávanému orgánom pre medzinárodnú rešerš

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo akejkoľvek osoby splnomocnenej prihlasovateľom orgán pre medzinárodnú rešerš môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(b) Orgán pre medzinárodnú rešerš môže na žiadosť akejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou odseku (c), umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému vo jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(c) Orgán pre medzinárodnú rešerš nesmie umožniť prístup podľa odseku (b) k žiadnej informácii, pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že ju vylúčil zo zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(l) alebo z prístupu verejnosti v súlade s pravidlom 94.1(d) alebo (e).

(d) Odseky (a) až (c) sa uplatnia mutatis mutandis pre orgán menovaný pre doplnkovú rešerš.

94.2 Prístup k spisu uchovávanému orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo ktorejkoľvek osoby splnomocnenej prihlasovateľom orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(b) Na žiadosť ktoréhokoľvek určeného úradu, ale nie pred vypracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, a s výnimkou odseku (c), môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum umožniť prístup ku každému dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

(c) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nesmie umožniť prístup podľa odseku (b) k žiadnej informácii, pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že ju vylúčil zo zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(1) alebo z prístupu verejnosti v súlade s pravidlom 94.1(d) alebo (e).

94.2bis Prístup k spisu uchovávanému určeným úradom

Ak vnútroštátne právo uplatňované určeným úradom dovoľuje prístup tretím stranám k spisu národnej prihlášky, tento úrad môže povoliť prístup k akýmkoľvek dokumentom, ktoré sa týkajú medzinárodnej prihlášky, obsiahnutým v jeho spise v rovnakom rozsahu, ako to stanovuje vnútroštátne právo pre prístup k spisu národnej prihlášky, ale nie pred najskorším z dátumov, ktoré sú uvedené v článku 30(2)(a). Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

94.3 Prístup k spisu uchovávanému zvoleným úradom

Ak vnútroštátne právo uplatňované zvoleným úradom dovoľuje prístup tretím stranám k spisu národnej prihlášky, takýto úrad môže povoliť prístup k akýmkoľvek dokumentom, ktoré sa týkajú medzinárodnej prihlášky, vrátane každého dokumentu, ktorý sa týka medzinárodného predbežného prieskumu, obsiahnutého v jeho spise, v rovnakom rozsahu, ako stanovuje vnútroštátne právo pre prístup k spisu národnej prihlášky, ale nie pred najskorším z dátumov, ktoré sú uvedené v článku 30(2)(a). Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby.

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.