Oznámenie č. 142/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Platnosť od 01.04.2016
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2016.

142

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 8. októbra 2015 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z. a oznámenie č. 414/2014 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2016.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE

(platnosť od 1. apríla 2016)

[…]

1. KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

[…]

Pravidlo 5

Prekážky zapríčinené poštovou a doručovateľskou službou a pri oznamoch zasielaných elektronicky

[…]

(3) Oznamy zasielané elektronicky

Ak zainteresovaná strana nesplní lehotu pre oznam adresovaný medzinárodnému úradu a ak oznam bol zaslaný elektronickými prostriedkami, lehota sa bude považovať za dodržanú, ak táto strana poskytne medzinárodnému úradu dostatočný dôkaz o tom, že táto lehota nebola dodržaná pre zlyhanie elektronickej komunikácie s medzinárodným úradom alebo ktoré zasiahlo lokalitu zainteresovanej strany pre mimoriadne okolnosti nezávislé od zainteresovanej strany, a že oznam bol vykonaný najneskôr päť dní potom, čo bola elektronická komunikačná služba obnovená.

(4) Obmedzenie odpustenia pri nedodržaní lehoty

Nedodržanie lehoty sa podľa tohto pravidla odpustí, iba ak dôkaz podľa odsekov (1), (2) alebo (3) a oznam alebo prípadne ich druhopis sa medzinárodnému úradu doručí najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty.

(5) Medzinárodná prihláška a nasledujúce vyznačenie

Ak medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku alebo nasledujúce vyznačenie po uplynutí dvojmesačnej lehoty podľa článku 3(4) dohody, článku 3(4) protokolu a pravidla 24(6)(b) a ak príslušný úrad uvedie, že oneskorené doručenie zapríčinili okolnosti uvedené v odsekoch (1), (2) alebo (3), bude postupovať podľa odseku (1), (2) alebo (3) a odseku (4).

[…]

8. KAPITOLA

POPLATKY

[…]

Pravidlo 36

Oslobodenie od poplatkov

Oslobodenie od poplatkov sa vzťahuje na zápis týchto skutočností:

(i) ustanovenie zástupcu, zmeny týkajúcej sa zástupcu a výmaz zástupcu,

(ii) zmeny týkajúce sa telefónneho a faxového čísla, korešpondenčnej adresy, elektronickej mailovej adresy a každého iného komunikačného prostriedku prihlasovateľa alebo majiteľa tak, ako je to vymedzené v administratívnych pokynoch,

(iii) výmazu medzinárodného zápisu,

(iv) každé vzdanie sa podľa pravidla 25(1)(a)(iii),

(v) obmedzenia vykonaného v samej medzinárodnej prihláške podľa pravidla 9(4)(a)(xiii) alebo v následnom vyznačení podľa pravidla 24(3)(a)(iv),

(vi) žiadosti úradu podľa článku 6(4) prvej vety dohody alebo článku 6(4) prvej vety protokolu,

(vii) existencie súdneho konania alebo konečného rozhodnutia, ktoré ovplyvňuje základnú prihlášku, zápis z nej vzniknutý alebo základný zápis,

(viii) každé odmietnutie podľa pravidla 17, pravidla 24(9) alebo pravidla 28(3) alebo každé vyhlásenie podľa pravidiel 18bis alebo 18ter, pravidla 20bis(5) alebo pravidla 27(4) alebo (5),

(ix) neplatnosť medzinárodného zápisu,

(x) údajov poskytnutých podľa pravidla 20,

(xi) oznámenia podľa pravidla 21 alebo pravidla 23,

(xii) opravy do medzinárodného registra.

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.