Vyhláška č. 137/2016 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 232/2013 Z. z.

Platnosť od 31.03.2016
Účinnosť od 01.04.2016 do31.12.2019
Zrušený 48/2019 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

137

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 23. marca 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 232/2013 Z. z.

Národný bezpečnostný úrad podľa § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 232/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 prvej vete sa slová „uvedené v odseku 1 musia byť zaevidované“ nahrádzajú slovami „sa zaevidujú“.

2. V § 2 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Osobám podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona, osobám podľa osobitného predpisu2a) alebo podľa rozhodnutia vedúceho vydáva poznámkový zošit ten štátny orgán, ktorý ich oboznamuje s utajovanými skutočnosťami. Poznámkový zošit sa ukladá u štátneho orgánu, ktorý ho vydal.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 8a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 404/2015 Z. z.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

3. V § 2 ods. 7 prvej vete sa na konci vkladá čiarka a slová: „ak ďalej nie je ustanovené inak“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poznámkový zošit vydaný podľa odseku 6 sa po zániku potreby oboznamovať sa s utajovanou skutočnosťou odovzdá štátnemu orgánu, ktorý ho vydal.“.

4. V § 3 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

5. V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre utajované skutočnosti vo forme ústneho vyjadrenia podľa § 2 písm. b) druhého bodu zákona a“.

6. V § 8 ods. 5 prvej vete sa slová „to potvrdí podpisom“ nahrádzajú slovami „sa uvedie“ a vypúšťajú sa slová „a priezviska“.

7. V § 8 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „utajovanú písomnosť vybavenú prvopisom alebo“.

8. § 36 sa vypúšťa.

9. V prílohe č. 1 Protokol utajovaných písomností pravá strana stĺpec č. 9 sa za slovom „priezvisko“ vypúšťa čiarka a slovo „podpis“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.


Jozef Magala v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.