Vyhláška č. 135/2016 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o skúške bezpečnostného zamestnanca

Platnosť od 31.03.2016
Účinnosť od 01.04.2016

135

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 23. marca 2016

o skúške bezpečnostného zamestnanca

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 9 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Skúška bezpečnostného zamestnanca podľa § 9 ods. 1 zákona (ďalej len „skúška“) sa vykonáva zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností.

(2) Skúška sa vykonáva v rozsahu vybraných oblastí, ktorými sú:

a) personálna bezpečnosť,

b) administratívna bezpečnosť,

c) fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť,

d) bezpečnosť technických prostriedkov,

e) šifrová ochrana informácií.

(3) Žiadosť o vykonanie skúšky zasiela úradu, ak ide o štátny orgán štatutárny orgán, obec starosta, vyšší územný celok predseda a inú právnickú osobu štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tejto vyhlášky ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu.

(4) Na webovom sídle úradu sa zverejňuje

a) vzor žiadosti o vykonanie skúšky,

b) informácie a pravidlá o priebehu skúšky,

c) príklady otázok skúšky,

d) vzor potvrdenia o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca (ďalej len „potvrdenie“).

(5) Pozvánka na skúšku sa doručuje uchádzačovi elektronickou formou spravidla 15 dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa uchádzača, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.

§ 2

(1) Skúška sa vykonáva formou písomného testu.

(2) Pred začatím skúšky uchádzač preukáže úradu svoju totožnosť dokladom totožnosti1) a úrad ho poučí o pravidlách o priebehu skúšky. Namiesto dokladu totožnosti možno predložiť služobný preukaz príslušníka podľa osobitného predpisu.2)

(3) Ak sa uchádzač pred začatím skúšky nepreukáže podľa odseku 2 alebo sa počas skúšky správa v rozpore s pravidlami o priebehu skúšky, vylúči sa zo skúšky a hľadí sa na neho akoby skúšku vykonal neúspešne.

(4) Ak uchádzač v skúšobnom teste dosiahne 80 % a viac správnych odpovedí, vykonal skúšku úspešne a úrad mu vydá potvrdenie.

(5) Ak uchádzač v skúšobnom teste dosiahne menej ako 80 % správnych odpovedí, vykonal skúšku neúspešne a úrad mu zašle oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky (ďalej len „oznámenie“).

(6) Ak uchádzač vykonal skúšku neúspešne, môže skúšku opakovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešného vykonania skúšky. V tomto prípade sa postupuje podľa § 1 ods. 3.

(7) Potvrdenie alebo oznámenie sa zasiela uchádzačovi najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky. Vedúcemu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal, sa informácia o výsledku skúšky zasiela písomne alebo elektronickou formou najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky.

(8) Zoznam vydaných potvrdení s uvedením ich čísla sa zverejňuje na webovom sídle úradu.

(9) Pri strate, krádeži, poškodení potvrdenia alebo zmene údajov v potvrdení vydá úrad na žiadosť držiteľa potvrdenia nové potvrdenie, ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie.

(10) Ak držiteľ potvrdenia úspešne vykoná skúšku v ďalšej oblasti podľa § 1 ods. 2, úrad mu vydá nové potvrdenie, ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie.

(11) Vedúci oznamuje úradu najneskôr do siedmich dní písomné poverenie zamestnanca na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie podľa § 9 ods. 1 zákona a jeho zánik.

§ 3

(1) Bezpečnostný zamestnanec každých päť rokov absolvuje preškolenie z oblasti podľa § 1 ods. 2, na ktoré mu bolo vydané potvrdenie. Preškolenie vykonáva úrad.

(2) Na podanie žiadosti o preškolenie sa primerane použijú ustanovenia § 1.

(3) O absolvovaní preškolenia podľa odseku 1 sa vyhotoví záznam na potvrdení.

§ 4

(1) Ak sa v tejto vyhláške uvádza úrad, rozumie sa tým Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor vo vzťahu k osobám, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 18 ods. 1 až 4 zákona a majú vykonať skúšku.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 8 a 11 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva.

§ 5

(1) Potvrdenie vydané do 31. marca 2016 je potvrdením podľa tejto vyhlášky pre oblasť podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d).

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku šifrovej ochrany informácií vydané do 31. marca 2016 je potvrdením podľa tejto vyhlášky pre oblasť podľa § 1 ods. 2 písm. e).

(3) Bezpečnostný zamestnanec, ktorému bolo vydané potvrdenie do 31. marca 2016, sa musí preškoliť podľa § 3 ods. 1 najneskôr do 31. marca 2021.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.


Jozef Magala v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.