134

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 23. marca 2016

o personálnej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Podrobnosti o vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa

(1) Ak majú podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona nedostatky, navrhovaná osoba na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) sa vyzve, aby ich v určenej lehote odstránila.

(2) Vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa obsahuje najmä

a) názov a sídlo orgánu verejnej moci alebo názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,

b) identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. rodné číslo,

c) pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona,

d) skutočnosti dôležité na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona,

e) záver o splnení predpokladov alebo nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona,

f) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vyhodnotenie vykonala.

(3) Vzor osobného dotazníka osoby podľa prílohy č. 2 zákona a písomného súhlasu s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky podľa § 16 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona úrad zverejní na svojom webovom sídle.

§ 2

Podrobnosti o postupe pri zabezpečovaní bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa

(1) Na postup pri odstraňovaní nedostatkov podkladových materiálov a na vyhodnotenie podkladových materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až piateho bodu zákona sa primerane použije § 1 ods. 1 a 2.

(2) Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby II., III. alebo IV. stupňa (ďalej len „žiadosť“) nemožno podať, ak žiadateľ, ktorý je podnikateľom podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „podnikateľ“), zároveň nepožiadal o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 45 ods. 2 zákona alebo nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona.

(3) Žiadosť nemožno podať, ak úrad už vykonáva bezpečnostnú previerku II., III. alebo IV. stupňa navrhovanej osoby a táto bezpečnostná previerka ešte nebola právoplatne ukončená alebo zastavená.

(4) Vzor bezpečnostného dotazníka osoby podľa prílohy č. 3 zákona a vzor žiadosti úrad zverejní na svojom webovom sídle.

§ 3

Určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a jeho zánik

(1) Nepodpísanie záznamu o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „záznam o zániku určenia“), vrátane dôvodov, sa uvedie v zázname o zániku určenia alebo sa k nemu pripojí.

(2) Záznam o zániku určenia sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah vrátane služobného pomeru.

(3) Vzor záznamu o určení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „záznam o určení“), záznamu o zániku určenia a vyhlásenia o mlčanlivosti úrad zverejní na svojom webovom sídle.

§ 4

Osvedčenie

(1) Osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) obsahuje

a) názov a sídlo úradu,

b) číslo osvedčenia,

c) identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. rodné číslo,

d) najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môže držiteľ osvedčenia oboznamovať,

e) identifikáciu osvedčenia, ktoré sa nahrádza, ak ide o postup podľa odseku 3,

f) dátum vydania osvedčenia,

g) dátum začiatku a skončenia platnosti osvedčenia,

h) podpis oprávneného zástupcu úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu, ak sa osvedčenie nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov.2)

(2) Údaje v osvedčení sa uvádzajú v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.

(3) Ak dôjde k strate, krádeži, poškodeniu platného osvedčenia alebo k zmene údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, úrad na základe písomnej žiadosti jeho držiteľa vydá nové osvedčenie, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie, s dobou platnosti, na akú bolo vydané pôvodné osvedčenie. Ak ide o žiadosť o vydanie osvedčenia z dôvodu poškodenia osvedčenia alebo zmeny údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, k žiadosti sa pripojí poškodené osvedčenie alebo osvedčenie s neaktuálnymi údajmi.

(4) Vydanie osvedčenia podľa odseku 3 sa bezodkladne oznamuje v štátnom orgáne štatutárnemu orgánu, v obci starostovi, vo vyššom územnom celku predsedovi a v inej právnickej osobe štatutárnemu orgánu (ďalej len „vedúci“).

(5) Na základe žiadosti vedúceho úrad overí platnosť osvedčenia.

§ 5

Podrobnosti o vydávaní certifikátu o bezpečnostnej previerke

(1) Certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby podľa § 60 ods. 7 zákona (ďalej len „certifikát“) obsahuje

a) označenie úradu,

b) číslo certifikátu,

c) identifikačné údaje fyzickej osoby v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia,

3. miesto narodenia,

4. štátne občianstvo,

d) najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci, ku ktorým môže mať jeho držiteľ prístup a príslušné ustanovenia právneho predpisu Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci, podľa ktorého sa prístup fyzickej osobe k utajovaným skutočnostiam umožňuje,

e) identifikáciu certifikátu, ktorý sa nahrádza, ak ide o postup podľa odseku 3,

f) dátum vydania certifikátu,

g) dátum začiatku a skončenia platnosti certifikátu,

h) podpis oprávneného zástupcu úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu, ak sa certifikát nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov,2)

i) kontaktné údaje úradu v rozsahu telefónne číslo, e-mail, fax.

(2) Údaje v certifikáte sa uvádzajú v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.

(3) Na vydanie nového certifikátu fyzickej osoby pri strate, krádeži alebo poškodení pôvodného certifikátu tejto osoby alebo pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 3.

(4) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,

a) certifikát sa vydáva najviac na dobu platnosti osvedčenia,

b) vedúci pred oboznamovaním sa fyzickej osoby s utajovanými skutočnosťami zabezpečí poučenie o povinnostiach na ochranu utajovaných skutočností podľa zákona a podľa predpisov Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci.

(5) Vzor žiadosti o vydanie certifikátu úrad zverejní na svojom webovom sídle.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na vydanie certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti.

§ 6

Oznamovanie zmien oprávnenou osobou

Pri oznamovaní zmien podľa § 38 písm. d) zákona sa predkladá k nahliadnutiu aj verejná listina osvedčujúca oznamované zmeny.

§ 7

Evidencie a zoznamy

(1) Zoznam funkcií podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona obsahuje najmä

a) funkciu,

b) stupeň utajenia.

(2) Evidencia oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 zákona pre stupeň utajenia Vyhradené a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje

a) podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona,

b) vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom platného osvedčenia,

c) kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,

d) kópiu záznamu o zániku určenia,

e) ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona.

(3) Zoznam oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 zákona pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje

a) základné identifikačné údaje oprávnenej osoby v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. rodné číslo,

3. štátne občianstvo,

b) pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona,

c) dátum vydania, číslo osvedčenia a stupeň utajenia,

d) dátum vykonania určenia,

e) dátum zániku určenia.

(4) Evidencie a zoznamy podľa odsekov 1 až 3 musia zodpovedať aktuálnemu stavu.


§ 8

Spoločné ustanovenie

Ak sa v § 2 ods. 3, § 4 ods. 1 uvádzacej vete a písm. a) a h), § 4 ods. 3 uvádza úrad, rozumie sa tým Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor vo vzťahu k osobám, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 18 ods. 1 až 4 zákona.

§ 9

Prechodné ustanovenia

(1) Osvedčenie vydané do 31. marca 2016 je osvedčením podľa tejto vyhlášky.

(2) Certifikát vydaný do 31. marca 2016 je certifikátom podľa tejto vyhlášky.

(3) Záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti vyhotovené do 31. marca 2016 je záznamom o určení a vyhlásením o mlčanlivosti podľa tejto vyhlášky.

(4) Záznam o zániku určenia vyhotovený do 31. marca 2016 je záznamom o zániku určenia podľa tejto vyhlášky.

(5) Vedenie evidencií a zoznamov podľa doterajších predpisov sa musí zosúladiť s podmienkami podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. decembra 2016.

§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.


Jozef Magala v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.