Vyhláška č. 132/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

Platnosť od 31.03.2016
Účinnosť od 18.04.2016

132

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

z 23. 03. 2016,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 186 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Pri certifikácii systému na uskutočnenie elektronickej aukcie (ďalej len „systém“) úrad osvedčuje, že systém spĺňa náležitosti ustanovené zákonom a touto vyhláškou.

(2) Systémom je informačný systém, ktorý zabezpečuje opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie

a) nových cien upravených smerom nadol,

b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo

c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

§ 2

(1) Systém je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie, ak zabezpečuje uskutočňovanie funkcionalít ustanovených v § 54 ods. 1, 2, 4, 5, 7 až 11 a 14 zákona výlučne spôsobom podľa týchto ustanovení.

(2) Systém je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané a spracúvané, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:

a) dostatočne ochraňuje prenosovú vrstvu,

b) zabezpečuje riadenie prístupu k systému a

c) chráni údaje.

(3) Princípy podľa § 10 ods. 2 zákona sa považujú za splnené, ak systém

a) funguje vo vyhovujúcom prostredí,

b) je dostupný,

c) je zdokumentovaný a

d) je zamknuteľný.

(4) Požiadavky podľa § 20 ods. 11 zákona sa považujú za splnené, ak systém

a) zabezpečuje udržiavanie presného času,

b) sprístupňuje údaje a funkcie iba na to oprávneným osobám, a to až po uplynutí príslušnej nastavenej lehoty, a

c) umožňuje kontrolným orgánom a iným oprávneným subjektom prehliadanie systému v zákonom ustanovenom rozsahu.

(5) Požiadavka úplne, presne a neodstrániteľne zaznamenať celý priebeh elektronickej aukcie sa považuje za splnenú, ak systém

a) zabezpečuje vedenie záznamu úkonov súvisiacich s realizáciou elektronickej aukcie vytvorením alebo zmenou práv používateľov úplným, presným a neodstrániteľným spôsobom,

b) poskytuje záznam úkonov len s právami na čítanie a umožňuje jeho exportovateľnosť do formátov podľa osobitného predpisu1) a jeho exportovateľnosť na priamu tlač aj v podobe slovného opisu vykonaného úkonu a

c) vedie záznam úkonov v štruktúre

1. presný čas vykonania úkonu s uvedením dátumu, hodiny, minúty a sekundy,

2. jednoznačné určenie konkrétneho úkonu, jednoznačné určenie pôvodnej ceny a výslednej ceny, ak ide o zmenu návrhu na plnenie kritéria, jednoznačné určenie pôvodnej hodnoty a výslednej hodnoty, ak ide o zmenu návrhu na plnenie kritéria,

3. identifikácia používateľa informačného systému, ktorý úkon vykonal, alebo identifikácia systému, ktorý úkon vykonal,

4. IP (Internet Protocol) adresa, z ktorej pristupuje do systému používateľ informačného systému, ktorý úkon vykonal,

5. informácia o výsledku úkonu.

§ 3

Dostatočná ochrana prenosovej vrstvy je zabezpečená, ak systém komunikuje s používateľmi prostredníctvom protokolu Hypertext Transfer Protocol s použitím kryptografického protokolu podľa osobitného predpisu2) minimálne na strane webového servera, na ktorom je prevádzkovaný systém. Certifikáty musia byť platné, vydané nezávislou certifikačnou autoritou, neboli odvolané a zodpovedajú všetkým doménovým menám, ktoré webové sídlo systému používa.

§ 4

(1) Zabezpečenie riadenia prístupu k systému pozostáva

a) z identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby,

b) z autorizácie pristupujúcej osoby, ktorá je riadená pomocou rol alebo používateľských skupín, a

c) z oddelenia rol.

(2) Identifikácia a autentifikácia pristupujúcej osoby je založená minimálne na zadaní používateľovho mena a hesla, pričom distribúcia hesla musí byť vykonávaná hodnoverným spôsobom podľa osobitného predpisu;3) na účely autentifikácie musí systém umožňovať aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona.

(3) Oddelením rol sa najmä zabezpečuje, aby používateľ v inej role ako účastník elektronickej aukcie nesmel vykonávať aktivity účastníka elektronickej aukcie ani vykonávať aktivity v mene alebo v prospech účastníka elektronickej aukcie.

§ 5

Ochrana údajov v systéme musí byť zabezpečená minimálne

a) zavedením identifikácie používateľa a následnej autentifikácie pri vstupe do informačného systému,

b) vypracovaním interného aktu riadenia prístupu k údajom a funkciám informačného systému založeného na zásade, že používateľ má prístup iba k tým údajom a funkciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh,

c) určením postupu a zodpovednosti v súvislosti s prideľovaním prístupových práv používateľom,

d) určením osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť informačného systému,

e) vedením záznamu úkonov podľa § 2 ods. 5 písm. a), vedením záznamu o úkonoch všetkých rol v informačnom systéme a vedením záznamu o fungovaní informačného systému,

f) uložením a zálohovaním tak, aby nedošlo k strate ani k manipulácii údajov a

g) vytvorením podmienok na ich bezpečné uchovávanie v zákonom ustanovených lehotách.

§ 6

(1) Fungovaním systému vo vyhovujúcom prostredí je prevádzkovanie systému v prostredí a spôsobom, aby používanie systému nebolo podmieňované použitím bežne nedostupných alebo nákladných technológií, čo by spôsobilo neprimeranú prekážku v účasti záujemcu alebo uchádzača vo verejnom obstarávaní.

(2) Systém je dostupný,

a) ak funguje prostredníctvom siete internet nepretržite okrem nepredvídateľných udalostí a plánovaných technických odstávok a

b) ak na jeho použitie postačuje aktuálna bezplatne poskytovaná verzia webového prehliadača bez potreby inštalácie osobitných aplikácií.

(3) Systém je zdokumentovaný,

a) ak existuje aktuálna administrátorská a prevádzková dokumentácia podľa osobitného predpisu,4)

b) ak existuje a je udržiavaná aktuálna používateľská príručka dostupná na webovom sídle systému, ktorá podrobne opisuje všetky funkcionality systému a je k nej zabezpečený priamy a bezplatný prístup, a

c) ak existuje digitálny odtlačok pre nasadené aplikačné moduly aktuálnej verzie systému vytvorené pomocou hašovacej funkcie SHA1.

(4) Systém je zamknuteľný, ak po odoslaní výzvy na účasť v elektronickej aukcii neumožňuje zmeniť nastavené parametre elektronickej aukcie.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.


Zita Táborská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
§ 19 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

2) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z.
§ 4 ods. 1 písm. b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

3) bod 1.3 prílohy č. 6 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

4) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z.
§ 42 písm. e) druhý a tretí bod výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.