Vyhláška č. 13/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2015,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Poskytovateľ údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (ďalej len „monitorovací systém“) poskytuje údaje do monitorovacieho systému elektronicky prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa monitorovacieho systému. Na tento účel prevádzkovateľ monitorovacieho systému vytvorí poskytovateľovi údajov prístupový účet do monitorovacieho systému, na základe predloženej žiadosti. Údaje sa poskytujú do monitorovacieho systému vo formáte zverejnenom na webovom sídle prevádzkovateľa monitorovacieho systému.

(2) Výstupom z monitorovacieho systému je súbor údajov

a) o pokroku pri dosahovaní cieľov podľa § 5 ods. 1 zákona,

b) na účely

1. vyhodnocovania plnenia cieľov koncepcie energetickej efektívnosti,

2. vypracovania akčného plánu energetickej efektívnosti,

3. tvorby analýz v oblasti energetickej efektívnosti,

4. tvorby strategických a koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti,

5. monitorovania energetickej náročnosti verejných budov podľa §10 ods. 10 a 11 zákona,

6. vypracovania správy o pokroku pri dosahovaní národného cieľa energetickej efektívnosti,

c) o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch.

§ 2

(1) Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. a) až d) a g) zákona je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. e) a f) zákona je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Súbor údajov o koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce zúčtovacie obdobie poskytovaných do monitorovacieho systému je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Súbor údajov o vykonaných opatreniach zúčastneného subjektu na zlepšenie energetickej efektívnosti a o dosiahnutých úsporách energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaných do monitorovacieho systému je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Štruktúra údajov o verejných budovách v správe ústredného orgánu štátnej správy významne obnovených v predchádzajúcom kalendárnom roku je uvedená v prílohe č. 5.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Vazil Hudák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 13/2016 Z. z.

Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. a) až d) a g) zákona

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 13/2016 Z. z.

Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. e) a f) zákona

Príloha č. 3 k vyhláške č. 13/2016 Z. z.

Súbor údajov o koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe

Formy komerčne dostupnej energie

OznačenieNázov
azemný plyn
bskvapalnený zemný plyn
cčierne uhlie
dkoks čiernouhoľný
ehnedé uhlie
fhnedouhoľné brikety
glignit
hrašelina
irašelinové brikety
jťažký vykurovací olej
kľahký vykurovací olej
lbenzín motorový
mnafta motorová
nskvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG)
odrevo
pdrevené pelety/brikety
qteplo
relektrina

Príloha č. 4 k vyhláške č. 13/2016 Z. z.

Súbor údajov o vykonaných opatreniach zúčastneného subjektu na zlepšenie energetickej efektívnosti a o dosiahnutých úsporách energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaných do monitorovacieho systému

Príloha č. 5 k vyhláške č. 13/2016 Z. z.

Štruktúra údajov o verejných budovách v správe ústredného orgánu štátnej správy významne obnovených v predchádzajúcom kalendárnom roku


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.