Nariadenie vlády č. 129/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.03.2016
Účinnosť od 01.07.2016

OBSAH

129

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. februára 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 139/2012 Z. z. a nariadenia vlády č. 101/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 ods. 5 uvádzacia veta znie: „Množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale) a množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov jačmeňa siateho (Hordeum vulgare) pomocou inej techniky ako cytoplazmatickej samčej sterility musí spĺňať tieto požiadavky:“.

2. V prílohe č. 1 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Množiteľský porast na výrobu základného a certifikovaného osiva hybridov jačmeňa siateho (Hordeum vulgare) pomocou techniky cytoplazmatickej samčej sterility musí

a) spĺňať požiadavku na vzdialenosť od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie tak, aby minimálna vzdialenosť na výrobu základného osiva bola 100 m a na výrobu certifikovaného osiva bola 50 m,

b) mať dostatočnú odrodovú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o charakteristiky komponentov:

1. percentuálny podiel rastlín, pri ktorých je zrejmé, že nepatria k typu, nesmie prekročiť:

1.1 ak ide o množiteľský porast na výrobu základného osiva, 0,1 % pri udržujúcej a obnovujúcej línii a 0,2 % pri cytoplazmatickej samčej sterilite materského komponentu,

1.2 ak ide o množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva, 0,3 % pri obnovovači a cytoplazmatickej samčej sterilite materského komponentu a 0,5 % vtedy, ak jediným hybridom cytoplazmatickej samčej sterility je materský komponent,

2. úroveň samčej sterility materského komponentu musí byť

2.1 v prípade množiteľského porastu na výrobu základného osiva najmenej 99,7 %,

2.2 v prípade množiteľského porastu na výrobu certifikovaného osiva najmenej 99,5 %,

3. splnenie požiadaviek v prvom a druhom bode sa preskúma vegetačnou skúškou pri následnej úradnej kontrole.

(7) Certifikované osivo hybridov jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ktoré spĺňa požiadavky podľa odseku 6, sa môže vyrábať v zmiešanom pestovaní materského komponentu so samčou sterilitou a otcovského komponentu, ktorý obnovuje fertilitu.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.

3. V prílohe č. 2 ods. 1 písmeno C znie:

C. Hybridy ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale)

Najnižšia odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %.

V prípade osiva jačmeňa siateho (Hordeum vulgare) vyrobeného pomocou cytoplazmatickej samčej sterility odrodová čistota musí byť najmenej 85 %. Nečistoty iné ako obnovovač nesmú presiahnuť 2 %. Minimálna odrodová čistota sa musí preskúmať pri následnej úradnej kontrole uskutočnenej na primeranom podiele vzoriek.“.

4. Nadpis v prílohe č. 2 ods. 1 písm. E znie: „Hybridy raže siatej (Secale cereale) a cytoplazmatickej samčej sterility hybridy jačmeňa siateho (Hordeum vulgare)“.

5. Príloha č. 4 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1955 z 29. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 66/402/EHS týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2015).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2016.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.